Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Nederländerna

Här får du information om rättegångskostnaderna i Nederländerna.

Innehåll inlagt av
Nederländerna
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Regler om advokatarvoden och liknande

Med undantag för de avgifter som ska betalas till de personer som erbjuder subventionerad rättshjälp är avgifterna i Nederländerna inte reglerade.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

I lagen om avgifter för civilrättsliga förfaranden (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) fastställs att parterna i civilrättsliga förfaranden ska betala registreringsavgifter.

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

I den nederländska straffrätten anges inga fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Enligt det nederländska rättssystemet finns det inga rättsliga bestämmelser om avgörandet av författningsrättsliga förfaranden vid domstol.

När under civilrättsliga förfaranden måste målsägandenas fasta kostnader vara betalda?

I civilrättsliga förfaranden tas det ut en fast avgift från varje kärande så snart det tillkännages att talan ska väckas vid en domstol samt från varje svarande som infinner sig vid domstolen. Varje domstol tar ut en fast avgift för att ta emot en annan framställning än den som avses i artikel 14.3 eller ett svaromål. Utebliven eller sen betalning av denna avgift påverkar inte huvudförhandlingarna.

När under straffrättsliga förfaranden måste målsägandenas fasta kostnader vara betalda?

Här gäller samma sak som i civilrättsliga förfaranden.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Inom detta område finns det inga lagstadgade skyldigheter. Men de kan däremot härledas från 1992 års uppförandekod för advokater (för mer information, se webbplatsen för nederländska advokatsamfundet) och uppförandekoden för EU-advokater. Se till exempel regel 26 i uppförandekoden för advokater, där det fastställs att en advokat som åtar sig ett uppdrag ska diskutera med sin klient om vad detta innebär ekonomiskt samt informera om metod och frekvens för faktureringen. I artikel 3.7.1. i uppförandekoden för EU-advokater fastställs också att advokaten alltid ska eftersträva att finna den kostnadseffektivaste lösningen på klientens tvist och vid lämpliga tidpunkter bör råda klienten om det är önskvärt med en förlikning och/eller hänvisa till alternativa system för tvistlösning.

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

I civilrättsliga mål kan den vinnande parten ådra sig följande kostnader:

  • Juridiskt biträde (till exempel advokatarvoden).
  • Ersättning eller kompensation till vittnen eller sakkunniga.
  • Kostnader för resor och logi.
  • Andra rättsliga och icke-rättsliga kostnader.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Den förlorande parten kan ådra sig samma typ av kostnader som den vinnande parten, men kan också åläggas av domaren att bära de kostnader som den vinnande parten har ådragit sig.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Nederländerna?

WTBZ och andra nederländska lagar finns bland annat på den nederländska statens webbplats.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Nederländerna?

Information om kostnaderna i Nederländerna finns bara på nederländska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information kan du få från nederländska medlingsinstitutet (NMI) och från sidan om medling som har hänskjutits från domstol, på webbplatsen för den nederländska högsta domstolen och övriga domstolar.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

På webbplatsen för Nederländernas högsta domstol och övriga domstolar finns en särskild avdelning (”Kosten van een procedure”) med mer information om kostnaderna för förfaranden.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

I rättsliga rådets årsrapport finns det uppgifter om hur lång tid det tar för att förfarandena ska slutföras. Rapporten finns online på webbplatsen för det nederländska domstolsväsendet.

Moms

Hur anges denna information?

Uppgifterna om dessa kostnader anges exklusive moms (där moms tillämpas).

Vilka momssatser tillämpas?

Den allmänna momssatsen för varor och tjänster är 21 %.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Se artikel 12.1 jämförd med artikel 34 i rättshjälpslagen (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Gällande inkomsttröskel för den åtalade inom straffrätt

Rättshjälp kostar ingenting om ett juridiskt ombud utses av domstolen (se artikel 43 i WRB). I andra ärenden kan rättshjälpsrådet tilldela rättegångsbiträde till personer som har rätt till juridiskt biträde enligt strafflagen eller straffprocesslagen (se artikel 44.1 i WRB). Enligt artikel 35 i WRB är målsäganden skyldig att betala en proportionell andel av inkomsten i ärenden där rättshjälp beviljas genom tilldelande av ombud.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer inom straffrätt

Enligt artikel 44.5 i WRB ska rättshjälpen vara kostnadsfri för dem som har råkat ut för sexual- eller våldsbrott oavsett brottsoffrets betalningsförmåga. Detta gäller under förutsättning att förhandlingarna har inletts och att brottsoffret är berättigat till ersättning enligt artikel 3 i lagen om brottsofferfonden.

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för åtalade

Rättshjälp beviljas om

  • ansökan om detta gäller ett straffrättsligt mål och
  • den lag som överträtts gör det sannolikt att det kommer att utdömas böter som är förhållandevis låga i förhållande till den åtalades inkomst. Se artikel 12.2 c i WRB.

I artikel 5.1 i förordningen om upprättande av förordningen om rättshjälp och kriterier för beviljande fastställs att det inte beviljas någon rättshjälp till straffrättsliga förfaranden om ärendet ska behandlas i en underdistriktsdomstol (förutsatt att det inte rör sig om konsultation). Enligt punkt 2 i denna artikel kan rättegångsbiträde tilldelas, trots vad som sägs i punkt 1, om detta är berättigat med hänsyn till betydande intressen för målsäganden eller om detta krävs på grund av att det föreligger särskilda sakförhållanden eller ärendet är juridiskt komplicerat.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Käranden och svaranden behöver inte betala några fasta avgifter i mål som behandlas av en underdistriktsdomstol eller hyresdomstol.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Domstolens beslut om vilken part som ska betala rättegångskostnaderna baseras på en schablonberäkning (dvs. inte utifrån faktiskt ådragna kostnader).

Arvoden för sakkunniga

Arvodena för sakkunniga varierar: arvodesnivåerna regleras i ett beslut av den 28 augusti 2012 om ändring av 2003 års beslut om arvodestariffer i brottmål.

Arvoden för översättare och tolkar

Avgifterna för översättning och tolkning fastställs av justitieministeriet:

  • Tolkar får ett arvode på 43,89 euro/timme. Rättstolkar får dessutom ett engångsarvode på 20,23 euro för att kompensera för resor och väntetid (fast arvode). Resekostnader ersätts med 1,55 euro/kilometer.
  • För översättningar till eller från franska, tyska och engelska betalas 0,79 euro per rad. För andra språk gäller en taxa på 0,14 euro per ord (målspråk) och för österländska språk gäller 0,28 euro per tecken.

Länkar

NMI Mediation

Rechtspraak.nl

Bakgrundsmaterial

Nederländska rapporten om studien om kostnadstransparens PDF (702 Kb) en

Senaste uppdatering: 01/03/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.