Vad kostar det?

Polen

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.

Innehåll inlagt av
Polen

Kostnader i Polen

Fallstudie 1. I fall B är det i Polen som hustrun ansöker om skilsmässa. Det innebär att avgifterna, kostnaderna och villkoren är samma som i fall A.


Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Kan detta alternativ användas i denna typ av mål?

Kostnader

Fall A

Fast kostnad på 600 polska zloty

Kopior i allmänhet, kopior av verkställbara domar och kopior av domar med rättskraft – 6 polska zloty per sida. Om handlingarna är på ett främmande språk, 12 polska zloty per sida.

-

Fast kostnad på 600 polska zloty

Parterna får välja alternativ tvistlösning

Om domstolen accepterar verkställighets-klausulen, 50 polska zlotyKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Nej

Minst 360 polska zloty

Nej

-

-

Nej

Enligt den sakkunniges beräkningarKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-studie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Ja

Kostnader för resa, förlorad arbetsförtjänst och uppehälle, i enlighet med artiklarna 85–88 i lagen om rättegångskostnader i tvistemål

--

--

--Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka omständig-heter ges rättshjälp?

När är stödet heltäckande?

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Före-kommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

En part som är befriad från att betala juridiska kostnader kan ansöka om rättshjälp. Domstolen avgör om en yrkesadvokat behövs.

Avgörs av domstolen

Om kostnaderna är överdrivet höga eller kommer att medföra ekonomiska svårigheter för parten

Allmänna regler gäller, beroende på omständigheterna. Om käranden vinner målet betalar den förlorande parten rättegångskostnaderna. Om domstolen dömer till svarandens fördel betalar varje part halva rättegångskostnaderna.

Den del av kostnaderna som överstiger vad som kan anses nödvändigt och lämpligt i målet i frågaKostnader för översättning och tolkning


Fall-studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka omständig-heter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad

När och under vilka omständig-heter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad

Beskrivning

Ungefärlig kostnad

Fall A

Om handlingar lämnas in till domstolen på ett främmande språk

Enligt justitieministerns förordning av den 24 januari 2005


Senaste uppdatering: 06/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.