Vad kostar det?

Polen

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Innehåll inlagt av
Polen

Kostnader i Polen

Fallstudie 3. I fall B är det i Polen som modern stämmer fadern. Det innebär att avgifterna, kostnaderna och villkoren är samma som i fall A. Därför finns det ingen anledning att fylla i tabellen.

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings-avgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt i denna typ av fall?

Kostnader

Fall A

Vid mål som rör underhåll är domstols-handlägg-ningen kostnadsfri

Kopior i allmänhet, kopior av verkställbara domar och kopior av domar med rättskraft – 6 polska zloty per sida. Om handlingarna är på ett främmande språk eller innehåller tabeller, 12 polska zloty per sida.

--

Vid mål som rör underhåll är domstols-handlägg-ningen kostnadsfri

--

--

Parterna får välja alternativ tvistlösning

Om domstolen accepterar verkställighets-klausulen, 50 polska zlotyKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligato-riskt?

Kostnader före dom

Kostna-der efter dom

Är detta obligato-riskt?

Kostnader

Fall A

Nej

Minst 60 polska zloty

Nej

--

--

Nej

Enligt den sakkunniges beräkningarKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-studie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Fall A

Ja

Kostnader för resa, förlorad arbetsförtjänst och uppehälle, i enlighet med artiklarna 85–88 i lagen om rättegångskostnader i tvistemål

Ja. Det omtvistade värdet beräknas på så sätt att om betalningen sker i form av delbetalningar beräknas värdet som det totala värdet under året.

Enligt polsk lag (civilprocesslagen) betraktas underhåll som en regelbundet upprepad ekonomisk fordring:

1. Om underhållssumman är lika med, eller överstiger, ett års betalningar betraktas totalsumman som föremålet för tvisten.

2. Om underhållsbetalningarna pågår under kortare tid än ett år betraktas totalsumman som föremålet för tvisten.

Beror på vilket värde föremålet för tvisten harKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka omständig-heter ges rättshjälp?

När är stödet heltäckande?

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Före-kommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

En part som är befriad från att betala juridiska kostnader kan ansöka om rättshjälp. Domstolen avgör om en yrkesadvokat behövs.

Avgörs av domstolen

Om kostnaderna är överdrivet höga eller kommer att medföra ekonomiska svårigheter för parten

Allmänna regler gäller, beroende på omständigheterna.

--

Den del av kostnaderna som överstiger vad som kan anses nödvändigt och lämpligt i målet i fråga

--Kostnader för översättning och tolkning


Fall-studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister

När och under vilka omständig-heter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad

När och under vilka omständig-heter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad

Beskrivning

Ungefärlig kostnad

Fall A

Om handlingar lämnas in till domstolen på ett främmande språk

Enligt justitieministerns förordningar av den 24 januari 2005

--

--

--

--


Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.