Vad kostar det?

Polen

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Innehåll inlagt av
Polen

Kostnader i Polen

Fallstudie 4. I fall B är det i Polen som säljaren stämmer köparen. Det innebär att avgifterna, kostnaderna och villkoren är samma som i fall A. Därför finns det ingen anledning att fylla i tabellen.

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgift

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgift

Är detta alternativ möjligt i denna typ av mål?

Kostnader

Fall A

Beror på värdet på föremålet för tvisten. Enligt lagen om rättegångskostnader i tvistemål ska avgiften vara 5 procent av värdet, men inte lägre än 30 polska zloty och inte högre än 100 000 polska zloty.

Kopior i allmänhet, kopior av verkställbara domar och kopior av domar med rättskraft – 6 polska zloty per sida. Om handlingarna är på ett främmande språk eller innehåller tabeller, 12 polska zloty per sida.

--

Beror på värdet på föremålet för tvisten. Enligt lagen om rättegångskostnader i tvistemål ska avgiften vara 5 procent av värdet, men inte lägre än 30 polska zloty och inte högre än 100 000 polska zloty. Om värdet på föremålet för tvisten ändras under rättegången beräknas avgiften på samma sätt. Procentsatsen är i så fall densamma men inte slutsumman, eftersom man använder en annan beräkningsgrund.

Parterna får välja alternativ tvistlösning

Om domstolen accepterar verkställighets-klausulen, 50 polska zlotyKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Nej

Beror på värdet på föremålet för tvisten. Om värdet är cirka 90 000 polska zloty blir avgifterna minst 3 600 polska zloty.

Nej

--

--

Nej

Om domstolen accepterar verkställighets-klausulen, 50 polska zlotyKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-studie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Ja

Kostnader för resa, förlorad arbetsförtjänst och uppehälle, i enlighet med artiklarna 85–88 i lagen om rättegångskostnader i tvistemål

Ja. Man tar hänsyn till värdet på föremålet för tvisten.

Beror på värdet på föremålet för tvisten

--

--Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka omständig-heter ges rättshjälp?

När är stödet heltäckande?

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Före-kommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

En part som är befriad från att betala juridiska kostnader kan ansöka om rättshjälp. Domstolen avgör om en yrkesadvokat behövs.

Avgörs av domstolen

Om kostnaderna är överdrivet höga eller kommer att medföra ekonomiska svårigheter för parten

Allmänna regler gäller, beroende på omständigheterna.

--

Den del av kostnaderna som överstiger vad som kan anses nödvändigt och lämpligt i målet i fråga

--Kostnader för översättning och tolkning


Fall-studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka omständig-heter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad

När och under vilka omständig-heter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad

Beskrivning

Ungefärlig kostnad

Fall A

Om handlingar lämnas in till domstolen på ett främmande språk

Enligt justitieministerns förordningar av den 24 januari 2005

--

--

--

--


Senaste uppdatering: 06/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.