Vad kostar det?

Portugal

På den här sidan hittar du information om kostnaderna för rättsliga förfaranden i Portugal.

Innehåll inlagt av
Portugal

En mer ingående analys av de rättsliga kostnaderna finns i följande fallstudier:

Familjerätt – skilsmässa

Familjerätt – vårdnad av barn

Familjerätt – underhåll

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regelverk för juristernas arvoden

1. Juridiska ombud (Solicitadores)

I Portugal regleras arvodena för solicitadores, inom exekutionsväsendet, av ministerförordning (Portaria) nr 282/2013 av den 29 augusti 2013, i dess ändrade lydelse (artiklarna 43–51).

2. Juridiska rådgivare (Consultores jurídicos)

Juridiska rådgivares arvoden är inte reglerade i Portugal.

3. Advokater (Advogados)

Advokatarvoden är inte reglerade i Portugal.

4. Domstolstjänstemän (Oficiais de Justiça)

Kostnader för att anlita domstolstjänstemän i verkställighetsförfaranden regleras i artikel 9 och i tabell II i förordningen om processuella kostnader (Regulamento das Custas Processuais), som antogs genom lagdekret (Decreto-Lei) nr 34/2008 av den 26 februari 2008, i dess ändrade lydelse, samt i ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti 2013, i dess ändrade lydelse (artiklarna 43–51, tillämpliga enligt artikel 59.1).

5. Advokater på området rättsligt skydd

Advokatarvoden för tjänster på området rättsligt skydd regleras i ministerförordning nr 1386/2004 av den 10 november 2004, ministerförordning nr 161/2020 av den 30 juni 2020 och ministerförordning nr 10/2008 av den 3 januari 2008, i dess ändrade lydelse.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i civilrättsliga förfaranden

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i civilrättsliga förfaranden regleras i artiklarna 5–7 och i tabellerna I och II i bilagan till förordningen om kostnader för rättsliga förfaranden, som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008, i dess ändrade lydelse.

När ska fasta kostnader betalas i civilrättsliga förfaranden?

Domstolsavgifter ska i regel betalas när förfarandet inleds och när datum för förhandlingen fastställs. Sakkunniga och domstolstjänstemän får i regel ersättning omedelbart innan de ingriper i förfarandet.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i brottmål fastställs i artikel 8 och tabell III i bilagan till förordningen om kostnader för rättsliga förfaranden, som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2008, i dess ändrade lydelse.

När ska fasta kostnader betalas i brottmål?

I vilket skede fasta kostnader i brottmål ska erläggas beror på vem i förfarandet som avses och vilken handling som ska utföras. Det är bara i två fall kostnaderna betalas samtidigt som handlingen utförs: när en civilrättslig part ansluter sig till förfarandet och när en utredning inleds på begäran av en civilrättslig part. I alla andra fall, dvs. för handlingar som rör den tilltalade och övriga åtgärder avseende den civilrättsliga parten, betalas kostnaderna när den aktuella fasen i förfarandet (utredning, dom eller överklagande) avslutas, beroende på domarens beslut.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader som ska betalas av parter i förfaranden vid författningsdomstolen regleras av artiklarna 6–9 i lagdekret nr 303/98 av den 7 oktober 1998, i dess ändrade lydelse, och av artikel 84 i lag nr 28/82 av den 15 november 1982, i dess ändrade lydelse.

När ska fasta kostnader betalas i författningsrättsliga förfaranden?

De fasta kostnaderna betalas först i slutet av förfarandet.

Förhandsinformation från advokater och andra juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokater och andra juridiska ombud är etiskt och rättsligt skyldiga att tillhandahålla all information om parternas rättigheter och skyldigheter, i den mån de har tillräcklig kunskap om möjligheterna till framgång och de tillhörande kostnaderna.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Portugal?

Mer information om kostnader i Portugal finns på https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Portugal?

Information om bestämmelser om kostnader finns endast på portugisiska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling, särskilt om offentliga system för medling i civilrättsliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga eller straffrättsliga ärenden, finns på https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Var hittar jag information om hur lång tid olika förfaranden brukar ta?

Information om hur lång tid ett förfarande brukar ta finns på https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Var hittar jag information om hur mycket en viss typ av förfarande brukar kosta?

Denna information är inte tillgänglig. Den kan endast erhållas via olika avgiftsskalor eller tabeller för kostnader.

En simulator som anger de domstolsavgifter som ska betalas när ett rättsligt förfarande inleds finns dock på https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Detta ger en uppfattning om kostnaderna.

Var finns information om moms?

Kostnader för rättsliga förfaranden är inte momspliktiga. Arvoden till jurister är momspliktiga, men uppgifterna om lagstadgade kostnader inkluderar inte moms.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Det finns ingen information om tillämpliga momssatser.

Rättshjälp

Inkomstgränser för svarande i tvistemål

Formeln för att beräkna inom vilken inkomstgräns man har rätt till rättshjälp i civilrättsliga förfaranden finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, i dess ändrade lydelse.

Inkomstgränser för tilltalade i brottmål

Formeln för att beräkna inom vilken inkomstgräns man har rätt till rättshjälp i straffrättsliga förfaranden finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, i dess ändrade lydelse.

Inkomstgränser för brottsoffer

Det finns ingen inkomstgräns för rättshjälp till brottsoffer.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Det finns andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer. Om ett brottsoffer som utsatts för våld i hemmet i den mening som avses i artikel 152 i strafflagen tilldelas denna status enligt lag nr 112/2009 av den 16 september 2009, antas det, i avsaknad av bevis på motsatsen, att brottsoffret saknar tillräckliga ekonomiska resurser.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det finns andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade. Vissa krav ställs på den tilltalades ekonomiska situation och hjälpen beräknas i enlighet med artikel 39 i lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, i dess ändrade lydelse.

Kostnadsfri rättegång

Rättegångar kan vara kostnadsfria för ena parten eller båda parter, genom befrielse från rättegångskostnader eller beslut om rättshjälp.

I artikel 4 i förordningen om processuella kostnader föreskrivs befrielse från kostnader i en rad situationer. Dessa kan delas in i två kategorier:

  • Subjektiv eller personlig befrielse enligt artikel 4.1 på grund av en särskild egenskap hos parterna eller de personer som är föremål för förfarandet.
  • Objektiv eller processrättslig befrielse enligt artikel 4.2 på grund av typen av förfarande.

Vissa undantag beror dock på innehållet i det slutliga beslut genom vilket förfarandet avslutas, i enlighet med artikel 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 och 4.7. Följaktligen kan det hända att sådana undantag inte rör kostnaderna eller endast rör de avgifter som uppstår under rättsliga förfaranden.

Mer ingående information om rättshjälp finns på https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

När betalar den tappande parten den vinnande partens kostnader?

Den part som vinner målet har i regel rätt att få ersättning för sina kostnader av den tappande parten, i de proportioner som domaren fastställer i det slutliga avgörandet. Den vinnande partens rätt till ersättning bortfaller om den tappande parten fått rättshjälp och därmed fritas från skyldigheten att betala kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Normalt betalar parterna sakkunnigas arvoden. Om parten fått rättshjälp betalas sakkunnigarvodena av institutet för ekonomisk förvaltning och infrastruktur inom rättsväsendet (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Arvoden för översättare och tolkar

Normalt betalar parten översättarnas och tolkarnas arvoden. Om parten fått rättshjälp får översättare och tolkar istället ersättning via Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Centrala dokument

Portugals rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfaranden  PDF (781 Kb) en

Senaste uppdatering: 29/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.