Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Vad kostar det?

Portugal

På den här sidan hittar du information om rättsliga kostnader i Portugal.

Innehåll inlagt av
Portugal
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Regelverk för juristyrkenas arvoden

1. Solicitadores

I Portugal regleras arvodena för den särskilda kategorin solicitadores, inom exekutionsväsendet, av lag (portaria) nr 331-B/2009 av den 30 mars 2009 (artiklarna 11-25).

2. Juridiska ombud

Portugal saknar bestämmelser om ersättning till juridiska ombud.

3. Advokater

Portugal saknar bestämmelser om nivån på ersättningen till advokater.

4. Exekutionstjänstemän

Kostnader för att anlita exekutionstjänstemän för verkställighet regleras i artikel 9 och i tabell II i förordningen om processuella kostnader som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari, samt i lag (portaria) nr 331-B/2009 av den 30 mars (artiklarna 11–25).

5. Advokater som tjänstgör inom ramen för rättsligt skydd

Arvoden för advokater som tjänstgör inom ramen för det rättsliga skyddet regleras i lag (portaria) nr 1386/2004 av den 10 november och lag (portaria) nr 10/2008 av den 3 januari, ändrad genom lag (portaria) nr 210/2008 av den 29 februari.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i civilrättsliga förfaranden regleras i artiklarna 5–7 och i tabellerna I och II i bilagan till förordningen om processuella kostnader som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari.

Faser när fasta kostnader måste betalas i civilrättsliga förfaranden

Rättsliga avgifter ska i regel betalas när förfarandet inleds och när datum för förhandlingen sätts ut. Experter och exekutionstjänstemän får i regel ersättning innan de ingriper i förfarandet.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i brottmål fastställs i artikel 8 och tabell III i bilagan till förordningen om processuella kostnader som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari.

Faser när fasta kostnader måste betalas i brottmål

I vilket skede fasta kostnader i brottmål ska erläggas beror på vem i förfarandet som avses och vilken handling som ska utföras. De enda gånger kostnaderna måste betalas samtidigt som handlingen utförs är när målsägande ansöker om att biträda åtalet. För handlingar som rör den tilltalade och övriga åtgärder avseende målsägande betalas kostnaderna när det aktuella förfarandet (utredning, dom eller överklagande) avslutats, i enlighet med domarens beslut.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden vid författningsdomstolen regleras av artiklarna 6-9 i lagdekret nr 303/98 av den 7 oktober 1998, ändrat genom lagdekret nr 91/2008 av den 2 juni 2008.

Faser när fasta kostnader måste betalas i författningsrättsliga förfaranden

De fasta kostnaderna betalas först i slutfasen av förfarandet.

Förhandsinformation från advokater och andra juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud är etiskt och rättsligt skyldiga att tillhandahålla information om parternas rättigheter och skyldigheter eftersom de har mycket god kännedom om möjligheterna till framgång och de kostnader som är involverade.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Portugal?

Mer information om kostnader i Portugal finns på:https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Portugal?

Information om bestämmelser om kostnader finns endast på portugisiska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling, i synnerhet om offentliga system för medling i handelsrättliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga eller straffrättsliga ärenden finns på: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Var hittar jag information om hur länge olika förfaranden brukar ta?

Information om hur länge ett förfarande brukar ta finns på webbplatsen för statistik om Portugals rättsväsen - http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Var hittar jag information om hur mycket ett visst förfarande kan komma att kosta?

Informationen finns inte tillgänglig och kan endast erhållas via olika skalor eller tabeller för kostnader.

Var finns information om moms?

Kostnader för rättsliga förfaranden är i princip inte momspliktiga. Arvoden till jurister är momspliktiga, men uppgifterna om lagstadgade kostnader inkluderar inte moms.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Det finns ingen information om tillämpliga momssatser.

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

Formeln för att beräkna inom vilken inkomstgräns man har rätt till rättshjälp i civilrättsliga förfaranden finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

Formeln för att beräkna inom vilken inkomstgräns man har rätt till rättshjälp inom det straffrättsliga området finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007.

Inkomstgränser för brottsoffer

Det finns ingen inkomstgräns för rättshjälp till brottsoffer.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer:

Det finns andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer. Brottsoffer erlägger inga arvoden när de företräds av samfundet för stöd till brottsoffer.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till åtalade

Det finns flera villkor som ska vara uppfyllda innan tilltalade beviljas rättshjälp. Vissa krav ställs på den tilltalades ekonomiska situation och hjälpen beräknas i enlighet med artikel 39 i lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007.

Kostnadsfri rättegång

Rättegångar kan vara kostnadsfria för en eller flera parter, på grund av befrielse från rättegångskostnader eller beslut om rättshjälp.

När betalar den tappande parten den vinnande partens kostnader?

Den part som vinner målet har i regel rätt att få ersättning för sina kostnader av den tappande parten, i de proportioner som domaren fastställer enligt det slutliga avgörandet. Den vinnande partens rätt till ersättning bortfaller om den tappande parten fått rättshjälp och därmed fritas från skyldigheten att betala kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Vanligen betalar parten de sakkunnigas arvoden. Om parten fått rättshjälp betalas sakkunnigarvodena av Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Arvoden för översättare och tolkar

Vanligen betalar parten översättarnas och tolkarnas arvoden. Om parten fått rättshjälp får översättare och tolkar istället ersättning via Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Centrala dokument

Portugals rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfaranden PDF (781 Kb) en

Senaste uppdatering: 25/01/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.