Vad kostar det?

Rumänien

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Observera 1) att svaren i alla fallstudier bygger på antagandet att talan väcks i rumänska domstolar och 2) att följande hypotetiska växelkurs har använts vid kostnadsberäkningen för ökad förståelse: 1 euro = 4 leu (Rumäniens valuta).

Kostnader i Rumänien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

39,30 leu (ca 10 euro) som utgörs av 39 leu i domstolsavgift och 0,30 leu i stämpelavgift

Undantag – 8,30 leu (ca 2 euro) som utgörs av 8 leu i domstolsavgift och 0,30 leu i stämpelavgift, om parten inte har någon inkomst eller inkomsten är lägre än minimilönen i landet

För att få enkla kopior av olika rättegångshandlingar som utfärdats av specialiserad personal vid domstolen måste man betala en kopieringsavgift (0,05–1,25 euro per kopia).

Legalisering – attestering för att få ett bestyrkt domstolsavgörande – 2,15 leu (ca 0,50 euro) som utgörs av 2 leu i domstolsavgift och 0,15 leu i stämpelavgift

Apostill – 1,15 leu (ca 0,25 euro) som utgörs av 1 leu i domstolsavgift och 0,15 leu i stämpelavgift – dock endast om parten behöver detta

Beslutet kan inte överklagas i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

Fall B

39,30 leu (ca 10 euro) som utgörs av 39 leu i domstolsavgift och 0,30 leu i stämpelavgift

Undantag – 8,30 leu (ca 2 euro) som utgörs av 8 leu i domstolsavgift och 0,30 leu i stämpelavgift, om parten inte har någon inkomst eller inkomsten är lägre än minimilönen i landet

För att få enkla kopior av olika rättegångshandlingar som utfärdats av specialiserad personal vid domstolen måste man betala en kopieringsavgift (0,05–1,25 euro per kopia).

Legalisering – attestering för att få ett bestyrkt domstolsavgörande – 2,15 leu (ca 0,50 euro) som utgörs av 2 leu i domstolsavgift och 0,15 leu i stämpelavgift

Apostill – 1,15 leu (ca 0,25 euro) som utgörs av 1 leu i domstolsavgift och 0,15 leu i stämpelavgift – dock endast om parten behöver detta

Beslutet kan inte överklagas i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa


Fallstudie

Alternativ tvistlösning

Är detta alternativ möjligt i den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

Ja

Parterna och medlaren kommer överens om kostnaderna som regleras i ett medlingsavtal.

Fall B

Ja

Parterna och medlaren kommer överens om kostnaderna som regleras i ett medlingsavtal.


Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Fall A

Nej

Rörlig kostnad som beror på vad som står i avtalet om rättslig hjälp

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom man inte måste ha ett juridiskt ombud

Nej

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här fallet

Fall B

Nej

Rörlig kostnad som beror på vad som står i avtalet om rättslig hjälp

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom man inte måste ha ett juridiskt ombud

Nej

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här fallet


Fallstudie

Sakkunnig

Måste man använda sig av sakkunniga?

Kostnad

Fall A

Nej

Ej tillämpligt i det här fallet

Fall B

Nej

Ej tillämpligt i det här falletKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Fall A

Ja, men i det här fallet behövs det inga vittnen

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här fallet

Fall B

Ja, men i det här fallet behövs det inga vittnen

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här falletKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

När och under vilka omständigheter är det tillämpligt?

När ersätts hela beloppet?

Villkor?

Fall A

Se bilaga 1

Se bilaga 1

Se bilaga 1

Fall B

Se bilaga 1

Se bilaga 1

Se bilaga 1
Fall-

studie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

Nej

Fall B

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom båda parterna har kommit överens om skilsmässa

NejKostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Ej tillämpligt i det här fallet

Ej tillämpligt i det här fallet

Fall B

När dokument på ett annat språk lämnas in till domstolen (handlingar i målet)

Kostnaderna kan variera beroende på vad som står i översättningsavtalet. Om översättningen görs av en auktoriserad översättare på uppdrag av domstolen ska dock en avgift erläggas om 33,56 leu (ca 8 euro) per A4-sida.


Fall-

studie

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

När den part som ska höras av domstolen är döv, stum eller inte är skrivkunnig

23,15 leu per timme (ca 6 euro)

-

-

Fall B

Om minst en av parterna inte talar rumänska

23,15 leu per timme (ca 6 euro)

Ja, men betalas av staten

-


Senaste uppdatering: 03/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.