Vad kostar det?

Rumänien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans. Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Kostnader i Rumänien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall-studie

Domstol

Överklaganden

Ansöknings-avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Fall A

2 849,1998 leu (ca 710 euro), varav 2 844,1998 leu (domstolsavgift) och 5 leu (stämpelavgift)

För enkla kopior av olika handlingar som upprättas av särskilda domstolstjänstemän debiteras kostnader för fotokopiering (0,05–1,25 euro per kopia).

1. Legalisering – attestering för att få ett domstolsavgörande bestyrkt – 2,15 leu (ca 0,5 euro), varav 2 leu (domstolsavgift) och 0,15 leu (stämpelavgift)

2. Förse domstolsavgörandet med en förklaring om verkställbarhet – 4,15 leu (ca 1 euro), varav 4 leu (domstolsavgift) och 0,15 leu (stämpelavgift)

3. Apostill – 1,15 leu (ca 0,25 euro), varav 1 leu (domstolsavgift) och 0,15 leu (stämpelavgift) – endast om det är nödvändigt för parten

50 procent av inledande domstolsavgifter, dvs. 1 424,5999 leu (ca 355 euro)

För enkla kopior av olika handlingar som upprättas av särskilda domstolstjänstemän debiteras kostnader för fotokopiering (0,05‑1,25 euro per kopia).

Fall B

2 849,1998 leu (ca 710 euro), varav 2 844,1998 leu (domstolsavgift) och 5 leu (stämpelavgift)

För enkla kopior av olika handlingar som upprättas av särskilda domstolstjänstemän debiteras kostnader för fotokopiering (0,05–1,25 euro per kopia).

1. Legalisering – attestering för att få ett domstolsavgörande bestyrkt – 2,15 leu (ca 0,5 euro), varav 2 leu (domstolsavgift) och 0,15 leu (stämpelavgift)

2. Förse domstolsavgörandet med en förklaring om verkställbarhet – 4,15 leu (ca 1 euro), varav 4 leu (domstolsavgift) och 0,15 leu (stämpelavgift)

3. Apostill – 1,15 leu (ca 0,25 euro), varav 1 leu (domstolsavgift) och 0,15 leu (stämpelavgift) – endast om det är nödvändigt för parten

50 procent av inledande domstolsavgifter, dvs. 1 424,5999 (ca 355 euro)

För enkla kopior av olika handlingar som upprättas av särskilda domstolstjänstemän debiteras kostnader för fotokopiering (0,05‑1,25 euro per kopia).


Fallstudie

Alternativ tvistlösning

Är detta alternativ möjligt för den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

Ja

Parterna och medlaren träffar en överenskommelse om arvode i ett medlingsavtal.

Fall B

Ja

Parterna och medlaren träffar en överenskommelse om arvode i ett medlingsavtal.Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall- studie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnitt-liga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Varierar beroende på avtalet om juridiskt bistånd

Ej tillämpligt i detta fall eftersom det inte är obligatoriskt att ha ett ombud

Nej

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom domstolsavgörandet (som utfärdats efter domen) endast kan bli föremål för exekution om den förlorande parten (fadern) inte verkställer det frivilligt

Verkstäl-lighet av domstols-avgöranden – 10,3 leu (ca 2,5 euro), varav 10 leu (domstols-avgift) och 0,3 leu (stämpel-avgift)

Medde-lande – lägst 20 leu (ca 5 euro) och högst 400 leu (ca 100 euro)

Avgift för exekuti-onstjäns-teman – högst 2 400 leu (ca 600 euro)

Nej

Fastställs av domstolen beroende på vilken expertis som krävs.

Fall B

Nej

Varierar beroende på avtalet om juridiskt bistånd

Ej tillämpligt i detta fall eftersom det inte är obligatoriskt att ha ett ombud

Nej

Ej tillämpligt i det här fallet, eftersom domstolsavgörandet (som utfärdats efter domen) endast kan bli föremål för exekution om den förlorande parten (fadern) inte verkställer det frivilligt

Verkstäl-lighet av domstols-avgöranden – 10,3 leu (ca 2,5 euro), varav 10 leu (domstols-avgift) och 0,3 leu (stämpel-avgift)

Medde-lande – lägst 20 leu (ca 5 euro) och högst 400 leu (ca 100 euro)

Avgift för exekuti-onstjäns-teman – högst 2 400 leu (ca 600 euro)

Nej

Fastställs av domstolen beroende på vilken expertis som krävs.


Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta, och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Fall A

Ja

Ersättning utgår för resekostnader och, på vittnets begäran, för tiden i domstol (på grundval av inkomstkälla – t.ex. anställningsavtal etc.)

Eventuella ansökningar om säkrande av bevisning (till exempel bevarad dokumentation)

8,3 leu (ca 2 euro), varav 8 leu (domstolavgift) och 0,3 leu (stämpelavgift)

Om parten begär säkerhetsåtgärder (kvarstad m.m.)

10,3 leu (ca 2,5 euro), varav 10 leu (domstolsavgift) och 0,3 leu (stämpelavgift)

Fall B

Ersättning utgår för resekostnader och, på vittnets begäran, för tiden i domstol (på grundval av inkomstkälla – t.ex. anställningsavtal etc.)

Eventuella ansökningar om säkrande av bevisning (till exempel bevarad dokumentation)

8,3 leu (ca 2 euro), varav 8 leu (domstolavgift) och 0,3 leu (stämpelavgift)

Ja

Om parten begär säkerhetsåtgärder (kvarstad m.m.)

10,3 leu (ca 2,5 euro), varav 10 leu (domstolsavgift) och 0,3 leu (stämpelavgift)Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

När och under vilka förhållanden gäller detta?

När är stödet heltäckande?

Villkor?

Fall A

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Fall B

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt
Fall-

studie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

Ja

Ersättning utgår i allmänhet för 100 procent av kostnaderna.

Ersättning kan utgå för alla kostnader i detta mål.

Alla kostnader kan ersättas, utom kostnader i följande situation: en köpare som erkänner säljarens anspråk i det första förhöret behöver inte betala rättegångskostnaderna, utom om han/hon delgavs anspråket redan före förhöret.

Om domstolen delvis erkänner båda parternas anspråk ska den fastställa i vilken utsträckning parterna kan åläggas att betala rättegångskostnaderna och kan även döma dem att ersätta utgifter.

Domstolen har rätt att höja eller sänka en advokats arvode om den finner att det är orimligt lågt eller högt i förhållande till tvistebeloppet eller det arbete som advokaten utför.

Nej

Fall B

Ja

Ersättning utgår i allmänhet för 100 procent av kostnaderna.

Ersättning kan utgå för alla kostnader i detta mål.

Alla kostnader kan ersättas, utom kostnader i följande situation: en köpare som erkänner säljarens anspråk i det första förhöret behöver inte betala rättegångskostnaderna, utom om han/hon delgavs anspråket redan före förhöret.

Om domstolen delvis erkänner båda parternas anspråk ska den fastställa i vilken utsträckning parterna kan åläggas att betala rättegångskostnaderna och kan även döma dem att ersätta utgifter.

Domstolen har rätt att höja eller sänka en advokats arvode om den finner att det är orimligt lågt eller högt i förhållande till tvistebeloppet eller det arbete som advokaten utför.

Nej


Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskri-dande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Är i allmänhet inte tillämpligt i detta fall

Är i allmänhet inte tillämpligt i detta fall

Om den part som ska höras är döv eller stum, eller inte kan skriva.

23,15 leu per timme (ca 6 euro)

-

-

Fall B

1. Om handlingar som lämnas in till domstolen (och som ingår i akten i målet) är skrivna på ett annat språk.

2. Om parten bestrider riktigheten i den handling som har översatts till rumänska kan domstolen dessutom begära att handlingen översätts av en auktoriserad översättare.

Kostnaderna kan variera beroende på översättningsavtal. Om översättningen görs av en auktoriserad översättare på domstolens begäran ska en avgift på 33,56 leu (ca 8 euro) per sida i A4-format betalas.

Om minst en av parterna inte talar rumänska.

Stat A = Rumänien

23,15 leu per timme (ca 6 euro)

Ja, men staten står för dessa kostnader


Senaste uppdatering: 03/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.