Vad kostar det?

Rumänien

Den här sidan innehåller information om rättegångskostnader i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Familjerätt – skilsmässa

Familjerätt – vårdnad om barnen

Familjerätt – underhållsstöd

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Allmänna frågor

Advokatarvoden är rörliga och beror på målets svårighetsgrad, omfattning och varaktighet. Advokaten och klienten får själva komma överens om arvodets storlek, så länge det ligger inom lagens gränser och yrkets stadgar.

Arvodets storlek kan baseras på följande:

 • En timpenning som debiteras för antalet arbetade timmar.
 • Ett fast belopp.
 • Ett belopp som betalas ut vid vinst i målet. Utöver det fasta beloppet kan advokaten begära ett extra, fast eller rörligt belopp som betalas ut vid vinst i målet (det är dock strängt förbjudet att basera advokatarvodet enbart på utgången i målet).
 • En kombination av timpenning och fasta arvoden, oavsett utgången i målet.

Det är nästintill omöjligt att göra en uppskattning av arvodets storlek, eftersom denna uppgift endast kan fås efter att ha presenterat ärendet för en advokat. Advokaten gör därefter en bedömning av vilket arvode som ska betalas, med hänsyn till alla nödvändiga aspekter, framförallt arbetsbördan, värdet av rättstvisten och även den tvistande partens natur.

Delgivningsmän (exekutionstjänstemän)

Allmänna frågor

Nivån på arvodet beror på vilken typ av verkställighetsåtgärd som ska vidtas enligt en dom eller ett beslut om verkställighet. Förteckningen över arvoden har upprättats av Justitieministeriet, i samarbete med den nationella sammanslutningen av exekutionstjänstemän. Exekutionstjänstemän betalas av den part som har begärt att ett visst förfarande ska verkställas. I allmänhet betalas de per uppdrag.

Om uppdraget gäller krav på ekonomisk ersättning är de högsta tillåtna arvodena enligt nedan:

Vid en fordran på upp till och med 50 000 RON

Maxbeloppet är 10 procent av värdet av fordran (om exempelvis värdet av fordran är 40 000 RON får inte arvodet överstiga 400 RON eller 100 EUR).

Vid en fordran på 50 000 – 80 000

Maxbeloppet är ett fast belopp på 5 000 RON plus 3 procent av det belopp som överstiger 50 000 RON.

Vid en fordran på 80 000 – 100 000

Maxbeloppet är 5 900 RON plus 2 procent av det belopp som överstiger 80 000 RON.

Vid en fordran som överstiger 100 000

Maxbeloppet är ett fast belopp på 6 300 RON plus 1 procent av det belopp som överstiger 100 000 RON.

Detaljerad information om lägsta och högsta tillåtna arvode beroende på typ av uppdrag

Arvoden som debiteras före dom (innan talan väcks)

Underrättelse om och delgivning av rättegångshandlingar

Mellan 20 leu (5 euro) och 400 leu (100 euro).

Fastställande av de faktiska omständigheterna och inventering av egendom (artikel 239 i civilprocesslagen)

Mellan 100 leu (25 euro) och 2 200 leu (550 euro) om gäldenären är en fysisk person eller 5 200 leu (1 300 euro) om gäldenären är en juridisk person.

Registrering av ett erbjudande

Mellan 50 leu (12,50 euro) och 350 leu (87,50 euro).

Beslagtagande

10 procent av värdet i samtliga fall.

Kvarstad

Mellan 100 leu (25 euro) och 1 200 leu (300 euro) om gäldenären är en fysisk person eller 2 200 leu (550 euro) om gäldenären är en juridisk person.

Juridisk rådgivning om exekutionstitlar

Mellan 20 leu (5 euro) och 200 leu (50 euro).

 

Arvoden som debiteras under förfarandet

Utmätning

60 RON (15 EUR) är det lägsta arvodet för en fordran på upp till 1000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2 procent av det belopp som överstiger 1000 RON vid en fordran på över 1000 RON

För en fordran på upp till 50 000 leu (12 500 euro) får arvodet uppgå till 10 procent av värdet av fordran.

För en fordran på 50 001–80 000 leu (20 000 euro) är arvodet 3 procent av värdet av fordran.

För en fordran på 80 001–100 000 leu (25 000 euro) är arvodet 2 procent av värdet av fordran.

För en fordran som överstiger 100 000 leu är arvodet 1 procent av värdet av fordran.

Fordran vid utebliven betalning av växlar, skuldebrev eller checkar

Minimiarvode 150 RON (37,5 EUR)

Ett maxbelopp på 400 leu (100 euro).

Juridisk kvarstad

Minimiarvode 100 RON (25 EUR)

Ett maxbelopp på 1 200 leu (300 euro) om gäldenären är en fysisk person eller 2 200 leu (550 euro) om gäldenären är en juridisk person.

 

Arvoden som debiteras efter förfarandet (när domstolen har avkunnat sin dom)

Beslut om vårdnad av barn (minderårig) eller fastställande av minderårigs boende

Mellan 50 leu (ca 12,50 euro) och 1 000 leu (250 euro).

Umgängesrätt med barn (minderårig)

Mellan 50 leu (ca 12,50 euro) och 500 leu (125 euro).

 

Vid skuldindrivning

Indrivning av skulder/fordringar genom åtal/utmätning rörande lös egendom

Minimiarvode

60 RON (15 EUR för en fordran upp till 1 000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2 procent av det belopp som överstiger 1000 RON vid en fordran på över 1000 RON

Maxarvode

Upp till 10 procent för en fordran på upp till 50 000 leu (12 500 euro).

3 procent för en fordran på 50 001‑80 000 leu (20 000 euro).

2 procent för en fordran på 80 001‑100 000 leu (25 000 euro).

1 procent för en fordran som överstiger 100 000 leu.

Indrivning av skulder/fordringar genom åtal/utmätning rörande fast egendom

Minimiarvode

150 RON (37,5 EUR) för en fordran på upp till 1 000 RON (250 EUR)

150 RON (37,5 EUR) plus 2 procent av det belopp som överstiger 1000 RON vid en fordran på över 1000 RON

Maxarvode

Upp till 10 procent för en fordran på upp till 50 000 leu (12 500 euro).

3 procent för en fordran på 50 001‑80 000 leu (20 000 euro).

2 procent för en fordran på 80 001‑100 000 leu (25 000 euro).

1 procent för en fordran som överstiger 100 000 leu.

Sakkunniga

Arvoden för sakkunniga är rörliga. Arvodet för en sakkunnig bedömning fastställs av det organ som har begärt bedömningen, och beror på hur komplicerad bedömningen är, arbetets omfattning och den sakkunnigas yrkesmässiga eller vetenskapliga kompetens.

 • En sakkunnigs bedömning genomförs på begäran av domstolarna, åklagarmyndigheterna eller andra organ med uppgift att fastställa fakta eller omständigheter i ett mål genom att anlita en sakkunnig som godkänts av justitieministeriet.
 • Den berörda parten har rätt att begära att bedömningen genomförs av den sakkunniga som utsetts, tillsammans med en annan sakkunnig eller en specialist, som rådgivare till parten, och som också utsetts av den part som betalar, och som är godkänd av det rättsliga organ som har begärt bedömningen. Den sakkunnigas arvode fastställs gemensamt av parten och den sakkunniga, på grundval av ett avtal mellan dem, och betalas av den part som utsett den sakkunniga.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för parter i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för att väcka åtal i domstol: domstolsavgift och stämpelavgift

En talan som väcks i domstol och som omfattas av domstolsavgifter måste få en juridisk stämpel.

Domstolsavgift

Domstolsavgifterna kan variera från ca 0,50 euro till över 1 500 euro.

Vid en ekonomiskt kvantifierbar fordran (t.ex. i underhållsmål, kommersiella mål) varierar domstolsavgifterna beroende på värdet av fordran:

Värdet av fordran

Domstolsavgiftens storlek

Upp till 39 leu.

2 leu.

39,01–388 leu.

2 leu, plus 10 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 39 leu.

388,01–3 879 leu.

37 leu, plus 8 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 388 leu.

3 879,01–19 395 leu.

316 leu, plus 6 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 3 879 leu.

19 395,01–38 790 leu.

1 247 leu, plus 4 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 19 395 leu.

38 790,01–193 948 leu.

2 023 leu, plus 2 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 38 790 leu.

Över 193 948 leu.

5 126 leu, plus 1 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 193 948 leu.

 

Vid en familjerättslig fordran är domstolsavgifterna följande:

Vid skilsmässa som beror på försämrade familjerelationer eller skilsmässa som makarna gemensamt kommit överens om (artikel 38.1–2 i den rumänska familjelagen).

39 leu (10 euro).

Vid skilsmässa som beror på att en av makarna på grund av allvarlig sjukdom inte kan utföra sina familjerelaterade förpliktelser (artikel 38.3 i den rumänska familjelagen) och skilsmässa som beror på att en av makarna har låg inkomst (lägre än minimilönen i landet) eller helt saknar inkomst.

8 leu (2 euro).

Vid vårdnadstvister för att fastställa var det minderåriga barnet ska ha sin fasta bostad och för erkännande av barn för att använda en förälders namn.

6 leu (2,50 euro).

 

 • Stämpelavgift (ca 1 euro) – varierar mellan 1,5 och 5 leu.
 • Domstolsavgöranden – kostnad för ett domstolsavgörande (ca 1 euro).

Domstolsavgöranden, stämningar och underrättelser meddelas parterna, vittnen, sakkunniga och andra personer eller institutioner som är inblandade i rättstvisten utan kostnad.

Det är belagt med en avgift att ta del av eller kopiera handlingar i målet och intyg från rättens sekreterare (högst 4 leu).

 • Kostnad för att ta del av ett bestyrkt domstolsavgörande (mindre än 1 euro).

Ansökan om att få kopior av slutliga och oåterkalleliga domstolsavgöranden från domstolen.

Stämplas till en domstolsavgift på 2 leu.

 

Andra förfaranden: fasta kostnader

Arvoden för översättare och tolkar

 

1. Arvoden för översättare och tolkar

 

Arvodena fastställs av den domstol som utser tolken eller översättaren. Minimiarvodet på 20 leu höjs

 • med 50 procent om översättaren översätter till eller från ett orientaliskt språk (japanska, kinesiska) eller mindre använda språk, alternativt vid brådskande översättningar (inom 24–48 timmar),
 • med 100 procent för simultantolkning, alternativt för tjänster under veckoslut, helgdagar eller arbetsfria dagar, eller kl. 22–06.

Den exakta taxan är följande:

För auktoriserade tolkar

23,15 (ca 6 euro) per timme, eller i tillämpliga fall för mindre än en timme (del av en timme).

För översättningar

33,56 leu (ca 8 euro) per sida.

 

Moms läggs till dessa belopp om lagen föreskriver detta.

2. Arvoden för delgivningsmän (exekutionstjänstemän)

Arvodets storlek beror på hur mycket arbete som krävs för att verkställa ett domstolsavgörande eller en exekutionstitel enligt lag. En arvodestabell har dock fastställts av ministeriet för rättsliga frågor och medborgerliga fri- och rättigheter i samråd med exekutionstjänstemännens fackförbund. Se kapitlet om arvoden för delgivningsmän ovan.

Överklaganden

Kostnaderna för ett överklagandeförfarande är av liknande slag som för en rättegång i förstainstansrätten men uppgår till 50 procent av kostnaderna för en rättegång.

Skede i det civilrättsliga förfarandet där fasta kostnader måste betalas

1. Domstolsavgifter

Dessa ska betalas i förväg, innan de relevanta handlingarna mottas, handläggs eller utfärdas eller innan den begärda tjänsten utförs. I praktiken betalar käranden den domstolsavgift som han eller hon bedömer vara korrekt när talan väcks. Vid första förhandlingen fastställer domstolen de domstolsavgifter som ska betalas och ber parten att betala den eventuella mellanskillnaden.

2. Arvoden för exekutionstjänstemän

Kostnaderna för att verkställa en dom måste betalas i förväg av den part som har begärt detta. Förhandsbetalning av exekutionstjänstemannens arvode får dock inte vara ett villkor för att verkställa ett domstolsavgörande.

3. Arvoden för tolkar

Den part som har begärt tolktjänsterna måste betala den avgift som domstolen fastställer, officiella resekostnader eller tolkens arvode inom 5 dagar från det att avgiften fastställdes.

4. Arvoden för sakkunniga

När en sakkunnigs eller ett vittnes redogörelse godtas ska den part som begärt den betala det belopp som domstolen fastställer för utredningskostnader, officiella resekostnader eller den sakkunnigas arvode inom 5 dagar. Domstolen kan även besluta att parterna ska dela på kostnaderna.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I Rumänien har juridiska ombud inte någon direkt skyldighet att lämna förhandsinformation till parterna om deras rättigheter och skyldigheter, deras utsikter att vinna målet eller om rättegångskostnaderna. Enligt juristyrkets stadgar har advokaten dock en skyldighet att ge klienten omedelbar, samvetsgrann, korrekt och omsorgsfull rådgivning.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Rumänien?

Det är inte särskilt lätt att få tag i information om vilka bestämmelser som gäller för olika kostnader. Denna information offentliggörs inte på offentliga institutioners webbplatser, och det finns inte heller några broschyrer om detta. Informationen kan fås direkt från de personer som arbetar inom området eller i följande lagar som handlar om rättegångskostnader.

 1. Domstolsavgifter och stämpelavgifter regleras i lag nr 146/1997 om domstolsavgifter och förordning nr 32/1995 om stämpelavgifter.
 2. Advokatarvoden regleras i lag nr 188/2000 om exekutionstjänstemän och föreskrift nr 2550/C av den 14 november 2006 om godkännande av lägsta och högsta arvode för tjänster som tillhandahålls av exekutionstjänstemän.
 3. Arvoden för sakkunniga sunt reglementate de Codul de procedură civilă și de Ordonanța de Guvern nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.
 4. Arvoden för översättare och tolkar regleras i civilprocesslagen, i lag nr 178 och i förordning nr 772 av den 5 mars 2009 om fastställande av arvoden för auktoriserade tolkar och översättare.

På vilka språk kan jag få information om regler om kostnader i Rumänien?

Lagstiftningen som reglerar kostnader finns enbart på rumänska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Medling/förlikning regleras i lag nr 192/2006 om medling och organisering av medlaryrket. Enligt denna lag har medlaren rätt till ett arvode som parterna kommer överens om, samt ersättning för kostnader som uppstår i samband med medlingen.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Statistik om hur lång tid olika förfaranden i genomsnitt tar finns i årsrapporten om det rumänska rättsväsendets verksamhet. Rapporten är på rumänska och finns på Högsta rättsrådets offentliga webbplats (se kapitel 3.4 om kvalitetsindikatorer för juridisk verksamhet, s. 155–162).

Moms

Det tas inte ut någon moms på vare sig domstolsavgifterna, stämpelavgiften eller advokatarvodena i avtalet om rättslig hjälp.

Moms tas ut på översättning av dokument, om lagen föreskriver detta.

Rättshjälp

Tillämpliga inkomstgränser på det civilrättsliga området

Genomsnittlig månatlig nettoinkomst per familjemedlem

Villkor för beviljande

Mindre än 500 leu (ca 125 euro)

Om inkomsten ligger under gränsvärdet i minst två månader innan talan väcks står staten för hela rättegångskostnaden i målet.

Mindre än 800 leu (ca 200 euro)

Om inkomsten ligger under gränsvärdet i minst två månader innan talan väcks står staten för 50 procent av rättegångskostnaderna i målet.

 

Rättshjälp beviljas även i följande fall:

 • När de fastställda eller beräknade rättegångkostnaderna riskerar att begränsa personens konstitutionella rätt till rättslig prövning.
 • Om personens rätt till rättslig prövning riskerar att begränsas på grund av skillnader i levnadskostnader mellan Rumänien och den medlemsstat där personen är bosatt.
 • Oavsett vilken inkomst bidragstagaren har, när rätten till rättshjälp eller fri rättshjälp föreskrivs i en särskild lag som en skyddsåtgärd för bidragstagaren (om denne är minderårig, har ett funktionshinder eller befinner sig i en annan speciell situation).

Tillämpliga inkomstgränser för svarande på det straffrättsliga området

Gränsvärden tillämpas endast i tvistemål. I brottmål regleras frågan främst av artikel 171 i straffprocesslagen. Svaranden beviljas rättshjälp i följande fall:

 1. När svaranden är minderårig.
 2. När svaranden har varit intagen på en anstalt för återanpassning eller ungdomsvård.
 3. När svaranden redan har varit anhållen eller häktad i samband med annat/andra brottmål.
 4. När svaranden varit intagen på sjukhus eller varit föremål för tvångsvård.
 5. När kriminalpolisen eller domstolen bedömer att svaranden inte kan försvara sig själv.
 6. När det lagstadgade straffet för det brott som svaranden är misstänkt för är livstids fängelse eller fängelse i minst fem år.

Tillämpliga inkomstgränser för brottsoffer

Gränsvärden tillämpas inte på brottsoffer. I brottmål regleras frågan främst av artikel 173 i straffprocesslagen.

Kostnadsfria rättegångar

Följande områden är enligt lag befriade från rättegångskostnader:

 • Alla mål som rör 1) skydd och främjande av barnets rättigheter (regleras i lag nr 272/2004 om skydd och främjande av barnets rättigheter), 2) förmyndarskap, 3) förvaltarskap, 4) stöd till personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom (störning).
 • Mål som rör lagenlig och avtalsenlig skyldighet om underhåll av barn och alla mål som rör adoption (regleras i lag nr 273/2004 om adoption).
 • Andra mål i enlighet med olika lagar.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I tvistemål regleras vem som ska stå för kostnaderna eller få ersättning för kostnader i artiklarna 274‑276 i civilprocesslagen. I princip gäller följande:

 • Den förlorande parten är skyldig att (på begäran) betala rättegångskostnaderna.
 • Domaren får inte nedsätta domstolsavgiften eller några andra kostnader som den vinnande parten betalar.
 • Om svaranden erkänner kärandens yrkanden vid första förhandlingen behöver han eller hon i princip inte betala rättegångskostnaderna, såvida delgivningsmannen inte officiellt har underrättat svaranden genom det särskilda förfarande före dom som presenterades ovan.

I brottmål regleras vem som ska stå för kostnaderna eller få ersättning för kostnader i artiklarna 189–193 i straffprocesslagen. I princip gäller följande:

 • Staten eller parterna betalar de kostnader som är nödvändiga för att genomföra en rättegång, administrera bevis, underhålla viktiga bevismedel, betala advokatarvoden och andra kostnader i samband med rättegångar i brottmål.
 • Vid fällande dom måste svaranden stå för statens rättegångskostnader, med undantag för kostnader för tolkar som utsetts av rättsliga myndigheter och i fall där det beviljats fri rättshjälp.
 • Vid friande dom eller om fallet läggs ned betalas statens rättegångskostnader enligt följande:

Vid friande dom, av a) offret, i den mån det är offret som ådragit sig kostnaderna, b) den part vars civilrättsliga talan avslagits, i den mån parten ådragit sig kostnaderna, c) svaranden, om denne, trots friande dom, fortfarande måste betala skadestånd.

Om åtalet läggs ned, av a) svaranden, om domstolen beslutat att ersätta det straffrättsliga ansvaret med ett annat eller om det finns skäl att inte utdöma något straff, b) båda parter, vid en förlikning, c) offret, om anmälan dras tillbaka eller inkom för sent till domstolen.

 • Vid amnesti, preskription eller om anmälan dras tillbaka, samt om det finns skäl att inte utdöma något straff och om den tilltalade kräver att rättegången ska fortsätta, kan offret eller svaranden få stå för rättegångskostnaderna, beroende på andra relaterade bestämmelser.
 • I alla andra fall betalar staten för sina egna rättegångskostnader.

Arvoden för sakkunniga

I artikel 274 i civilprocesslagen föreskrivs att den förlorande parten på begäran ska betala rättegångskostnaderna, inbegripet arvoden för sakkunniga som den vinnande parten har betalat ut ersättning till.

Bakgrundsmaterial

Rumäniens landrapport om studien om insyn i kostnader PDF (544 Kb) en

Senaste uppdatering: 03/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.