På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Vad kostar det?

Skottland

Här hittar du vägledande information om kostnaderna för förfaranden i Skottland.

Innehåll inlagt av
Skottland

Regler om advokatarvoden och liknande

Det finns ingen reglering av de arvoden som advokater och liknande tar ut av sina klienter. Däremot finns det regler om vilka kostnader för arvoden m.m. som man kan få ersättning för om man vinner ett tvistemål.

Solicitor (juridisk rådgivare)

Det finns ingen reglering av arvoden för solicitors i Skottland. Arvodena beror på flera olika faktorer i det aktuella ärendet i fråga.

Advokater

Det finns ingen reglering av arvoden för advokater i Skottland. Arvodena beror på flera olika faktorer i det aktuella ärendet i fråga.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemålsförfaranden

Fasta kostnader för parter i tvistemålsförfaranden

Fasta kostnader i Skottland beror på typen av förfarande och vilken domstol som förfarandet inleds. Fasta kostnader ska betalas i olika skeden i ett förfarande:

 • När man lämnar in de dokument som inleder förfarandet i domstolen
 • När man lämnar in ytterligare dokument
 • När man fastställer datum för en domstolsförhandling.
 • För domstolens tid under en domstolsbehandling, utifrån en daglig taxa.
 • För att lämna in underlag för beräkning av kostnader.
 • Vid överklagande.

Avgifterna för varje typ av åtgärd fastställs i de skotska Statutory Instruments och kallas Fee Orders. För tvistemål är det 1997 års Sheriff Court Fees Order och 1997 års Court of Session Fees Order som gäller. Dessa bestämmelser har ändrats vid ett flertal tillfällen för att ta hänsyn till avgiftshöjningar. Mer information om avgiftsbestämmelserna och ändringarna i Skottland hittar du på det skotska domstolsverkets webbplats, Scottish Court Service.

Familjelagstiftning – Skilsmässa

I Skottland kan man lämna in skilsmässoansökningar i Sheriff Court eller Court of Session genom

ett förenklat skilsmässoförfarande,

ett icke förenklat skilsmässoförfarande.

Ansökningsavgiften vid ett förenklat skilsmässoförfarande i Sheriff Court är för närvarande 95 pund, och i Court of Session är avgiften för närvarande 105 pund. En extra avgift tas ut om domaren måste delge den svarande skilsmässohandlingarna. I Sheriff Court och Court of Session är avgiften för denna tjänst 10 pund, plus en separat avgift som tas ut av sheriff officer.

Vid en icke förenklad skilsmässa ska en skilsmässoansökan (initial writ) ges in till Sheriff Court, vilket medför en högre avgift. Avgiften för att ge in en ansökan i samband med en skilsmässa eller upplösning av ett registrerat partnerskap är för närvarande 125 pund. I sådana mål ansvarar inte domstolen för att handlingen delges den svarande. Därför måste käranden (den sökande) betala särskilda avgifter för delgivning av handlingar till en solicitor eller en sheriff officer. Dessutom måste ytterligare avgifter betalas i olika skeden under målets gång genom domstolen (se ovan). Om parterna är överens om skilsmässa tas en minimiavgift ut för att protokollföra beslutet. Avgiften är för närvarande 55 pund. I Court of Session är avgiften för att lämna in en ansökan om skilsmässa för närvarande 140 pund.

Familjelagstiftning – Vårdnad om barn och underhållsbidrag

I familjeärenden beror avgiftens storlek i Sheriff Court på om en ansökan om vårdnad och underhållsbidrag ges in i samband med en ansökan om skilsmässa. Om det finns en skilsmässoansökan tillämpas avgifterna för ett icke förenklat skilsmässoförfarande.

Om det inte föreligger någon skilsmässoansökan uttas en avgift på för närvarande 80 pund vid ingivandet av stämningsansökan (initial writ). Ytterligare avgifter tas ut vid olika skeden, beroende på hur ärendet fortskrider.

I Court of Session är avgiften 140 pund. Även här kan ytterligare avgifter tas ut i olika skeden beroende på hur ärendet fortskrider (se ovan).

Handelsrätt – avtal och ansvar

I handelsrättsliga ärenden beror avgiftens storlek på kärandens yrkanden och tillämpliga bestämmelser vid den domstol där talan väcks.

Om käranden t.ex. kan väcka talan inom ramen för reglerna om ”småmål” i Sheriff Court och lämnar in ett anspråk på mindre än 3 000 pund är ansökningsavgiften för närvarande 15 pund för belopp på upp till 200 pund och 65 pund för på belopp på 200–3 000 pund. Det kan tas ut ytterligare avgifter efter detta. Om den svarande t.ex. måste kallas till domstol av en sheriff officer är avgiften för närvarande 10 pund plus den avgift som tas ut av sheriff officer. Domstolstjänstemannen kan dock endast ordna detta om käranden är en enskild person. Andra parter måste själva anlita en solicitor eller sheriff officer och måste betala en separat avgift till dem.

Om käranden kan väcka talan inom ramen för reglerna för summariska förfaranden (summary cause) och t.ex. gör anspråk på ett belopp på 3 000–5 000 pund är avgiften för att lämna in ansökan för närvarande 65 pund. Även här kan ytterligare avgifter tas ut i ett senare skede (se ovan). I dessa fall kan domstolstjänstemannen inte kalla den svarande till domstol, utan käranden måste själv anlita en solicitor eller sheriff officer och betala en separat avgift till dem.

Om käranden kan väcka talan inom ramen för reglerna för ordinarie förfaranden (ordinary cause) och t.ex. gör anspråk på ett belopp på över 5 000 pund eller om kapitel 40 i de relevanta bestämmelserna (handelsmål) är tillämpliga, är avgiften för att lämna in en ansökan för närvarande 80 pund, och det kan uppstå ytterligare kostnader efter detta (se ovan).

Om ärendet ska handläggas i Court of Session är ansökningsavgiften för närvarande 180 pund. Det kan emellertid tas ut ytterligare avgifter i ett senare skede (se ovan).

Steg i tvistemålsförfaranden då fasta avgifter ska betalas

Ansökningsavgiften ska betalas då ett förfarande inleds genom att en ansökan lämnas in hos domstolen. Om delgivning ska göras av en sheriff officer (t.ex. i småmål, där käranden är en enskild person och i förenklade skilsmässoförfaranden eller förenklade förfaranden för upplösning av registrerade partnerskap) ska avgiften på 10 pund betalas när tjänsten begärs. Avgiften till sheriff officer ska betalas på begäran av domstolsbiträdet när fakturan från sheriff officer tas emot. Andra avgifter ska betalas när ytterligare handlingar lämnas in, när datum för domstolsförhandlingar fastställs, för domstolens tid under förhandlingarna (per dag), när underlag för beräkning av kostnader lämnas in samt när ett överklagande anmäls.

Fasta kostnader i brottmålsförfaranden

Fasta kostnader för parter i brottmålsförfaranden

Inga. En tilltalad i brottmål har rätt till rättshjälp om han eller hon uppfyller de ekonomiska kraven för detta.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella förfaranden

Frågor om mänskliga rättigheter kan tas upp inom ramen för alla tvistemålsförfaranden. Vilka avgifter som ska tas ut beror alltså på vilken typ av förfarande som ska tillämpas och vilket slags beslut som begärs.

 • Småmålsförfaranden upp till 200 pund – för närvarande 15 pund
 • Småmålsförfaranden på 200–3 000 pund – för närvarande 65 pund
 • Summariska förfaranden på 3 000–5 000 pund – för närvarande 65 pund
 • Ordinarie förfaranden på över 5 000 pund – för närvarande 80 pund
 • Summariska ansökningsförfaranden – för närvarande 80 pund
 • Förfaranden i Court of Session – för närvarande 180 pund.

För alla dessa förfaranden kan ytterligare avgifter tas ut i olika skeden beroende på hur ärendet fortskrider (se ovan).

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

I konstitutionella förfaranden ska en ansökningsavgift betalas när ansökan om att inleda ett förfarande lämnas in till domstolen, när ytterligare handlingar lämnas in, när datum för domstolsförhandlingar fastställs, för domstolens tid under förhandlingarna (per dag), när underlag för beräkning av kostnader lämnas in samt när ett överklagande anmäls.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Solicitors är skyldiga att informera sina klienter om de avgifter som de kommer att ta ut. En solicitor bör också informera klienten om möjligheterna att vinna målet och vilka kostnader som är inbegripna. I uppförandekoden för skotska solicitors, Standards of Conduct for Scottish Solicitors, ska solicitors kommunicera tydligt och effektivt med sina klienter.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag mer information om kostnaderna i Skottland?

Det finns begränsad information om domstolsavgifter på det skotska domstolsverkets webbplats.

Det finns också ett tillägg om avgifter i Scottish Law Directory som ges ut varje år av Lexis/Nexis Butterworths.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Skottland?

All information finns tillgänglig på engelska.

Det skotska domstolsverket tillhandahåller också information om förfarandena via de andra språkalternativen på sin webbplats.

Där finns också en förteckning över dokument och broschyrer som har översatts till gaeliska, kantonesiska, hindi, punjabi och urdu.

Var hittar jag information om medling?

Det skotska medlingsnätverket, Scottish Mediation Network (SMN), har sedan 2004 tillhandahållit en medlingskarta på sin webbplats. Informationen har uppdaterats flera gånger. Arbetet finansieras av den skotska regeringen. Länken (Scottish Mediation Network) finns i flera broschyrer och på flera webbplatser. SMN-kontoret tar också emot förfrågningar via telefon och förmedlar dem till lämpliga medlingstjänster. Det skotska medlingsregistret beskriver också medlarnas kvalifikationer, så att parterna kan fatta ett mer välinformerat beslut när de väljer medlare.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Informationen om skotska domstolsavgifter omfattar följande:

 • En sammanfattning av avgiftsbestämmelserna för High Court, Court of Session och Sheriff Court.
 • Blankett om undantag från avgifter.
 • Avgifter för de vanligaste typerna av anmälningar av parter i tvister i Sheriff Court.
 • Länkar till beslut om ändrade avgifter.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Den skotska regeringen offentliggör på sin webbplats hur många av de brottmål som handläggs enligt summary procedure (förenklat förfarande med ensamdomare) som avslutas inom sex månader. Målen som handläggs enligt detta förfarande står för omkring 95% av all handläggning vid brottmålsdomstolarna. Det finns ingen information om den genomsnittliga handläggningstiden i tvistemål. Till och med i specifika typer av förfaranden är varje ärende unikt och handläggningstiden kan variera. En solicitor med erfarenhet från den relevanta typen av förfarande kan eventuellt ge en uppfattning om den genomsnittliga handläggningstiden.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns inget genomsnitt eftersom alla förfaranden är olika. En solicitor med erfarenhet av den typen av förfarande kan eventuellt ge en uppfattning om kostnaderna.

Moms

Hur lämnas denna information?

De offentliggjorda kostnaderna är inklusive moms.

Vilka momssatser tillämpas?

Μοmssatsen är i förekommande fall 20 procent.

Rättshjälp

Inkomstgräns för parter i tvistemål

De ekonomiska kriterierna för rätt till rättshjälp i tvistemål beräknas på grundval av partens disponibla inkomstnivå (vad parten har råd med) enligt en gradvis minskande bidragsskala. Idag har personer med en årsinkomst på högst 25 450 pund rätt till rättshjälp.

Inkomstgräns för tilltalade i brottmål

I mål som ska handläggas enligt solemn procedure (jury) är rätten till rättshjälp beroende av om personen i fråga och dennes familj kan betala kostnaderna utan alltför stora svårigheter. Det finns ingen direkt inkomstgräns.

I mål som ska handläggas enligt summary procedure (ensamdomare), där det görs en ansökan om full rättshjälp efter att en tilltalad har förklarat sig icke skyldig, gäller samma prövning. Inte heller i detta fall tillämpas det någon lagstadgad inkomstgräns.

Det är den skotska rättshjälpsmyndigheten (Legal Aid Board) som gör beräkningarna. I praktiken använder de en veckobaserad motsvarighet till den aktuella övre inkomstgränsen på 26 239 pund (giltig från och med den 1 april 2011). Det innebär att en disponibel veckoinkomst på 245 pund är den första gränsen för rätt till rättshjälp, beräknat efter avdrag för nödvändiga veckoutgifter och tillägg av eventuella bidrag för familjemedlemmar. Om den sökandes disponibla veckoinkomst överskrider 245 pund tittar man på det aktuella fallet i fråga för att avgöra om de rättsliga kostnaderna skulle medföra alltför stora svårigheter för den sökande.

I andra fall som behandlas med summariska förfaranden, där en klient förklarar sig skyldig eller där ett mål går vidare utan svaromål, kan en solicitor ge en klient juridisk representation genom ombud (ABWOR). I sådant fall är den disponibla inkomstgränsen 245 pund per vecka. Detta innefattar alla inkomstkällor, exklusive eventuella ”tillåtna” inkomster (där en person tillhör en viss kategori och därmed automatiskt godkänns i inkomstprövningen) eller andra bidrag som inte räknas med bland inkomsterna, minus bidrag för eventuella familjemedlemmar.

Inkomstgräns för brottsoffer

Det finns ingen fullständig rättshjälp för brottsoffer i brottmål. Solicitors kan ge råd och bistånd i förfaranden, men rättshjälpen täcker ingen representation. I dessa fall är taket för den disponibla inkomsten 245 pund per vecka. Detta innefattar alla inkomstkällor, dock exklusive sådana förmåner som automatiskt beviljas vissa kategorier av personer (passported benefits), och med avdrag för bidrag som utbetalas för familjemedlemmar i beroendeställning.

För rättshjälp vid talan om skadestånd på grund av brott tillämpas samma inkomstgränser som gäller vid en högsta disponibel inkomst på 26 239 pund. Ibland kan sådana krav dock behandlas av Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) med en eventuell finansiering från Advice and Assistance som har olika gränser för rättshjälp i tvistemål.

Andra villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp

Det finns ingen rättshjälp för brottsoffer på det straffrättsliga området.

Inga särskilda villkor finns för att bevilja rättshjälp i tvistemål. Den skotska rättshjälpsmyndigheten har befogenhet att bevilja rättshjälp om det är motiverat på grund av omständigheterna i det specifika fallet.

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att tilltalade ska få rättshjälp av domstolarna eller av rättshjälpsmyndigheten.

Gratis domstolsförhandlingar

Domstolsavgifter behöver inte betalas under följande omständigheter:

Sheriffdomstol (Sheriff Court)

 • För ansökningar som lämnas in inom ramen för all slags lagstiftning och som berör registrering av födelse, dödsfall eller äktenskap.
 • För ansökningar som lämnas in inom ramen för del III i 1968 års Social Work (Scotland) Act.
 • För ansökningar som lämnas in inom ramen för del III i 2003 års Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act.
 • För ansökningar eller överklaganden som lämnas in inom ramen för del II i 1995 års Children (Scotland) Act.
 • För ansökningar som lämnas in inom ramen för avsnitt 129 i 1974 års Consumer Credit Act.
 • Av gäldenärer eller borgenärer i samband med förfaranden inom ramen för 1987 års Debtors (Scotland) Act eller 2002 års Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act, med undantag för avgiften för kontroll av auktionsrapporten och domstolsrevisorns rapport.
 • För mottagning eller granskning av bouppteckningar, ytterligare eller korrigerande bouppteckningar (oavsett om det krävs bekräftelse eller ej i fråga om dödsfall i aktiv tjänst).

Court of Session

Till gäldenärer i samband med förfaranden inom ramen för 1987 års Debtors (Scotland) Act.

För yrkanden eller invändningar mot yrkanden, antingen skriftliga eller muntliga i domstolen, som enbart syftar till att inleda ytterligare steg i förfaranden, inklusive

 1. artikel 19.1 (beslut i frånvaro)
 2. artikel 22.3.5.a (avsluta protokoll)
 3. artikel 36.13 (dödsfall, funktionshinder, omprövning osv. av Lord Ordinary)
 4. artiklarna 37.1.2.b, 37.1.6 och 37.1.7 (ansökningar om juryprövning)
 5. artikel 37.10 (tillämpning av domar)
 6. artikel 38.17.1 (order om prövning)
 7. artikel 40.7.3 (förfarande efter överföring av överklagandeprocess)
 8. artikel 40.11.1.a (tidig inlämning av överklagande) men endast om yrkandet avser artikel 40.7A (obligatorisk ansökan om tidig inlämning av överklagande)
 9. artikel 41.15.1 (yrkande på prövning av överklaganden – annan interlokutör än slutligt avgörande)
 10. artikel 40.15.1 (order om prövning av överklagande)
 11. artikel 41.22.1 (yrkande på ytterligare behandling)

Dessutom kan parterna undantas från kravet på domstolsavgifter under vissa omständigheter om

 • den berörda personen eller dennes partner tar emot inkomststöd inom ramen för 1992 års Social Security Contributions and Benefits Act,
 • den berörda personen har arbetslöshetsunderstöd (inom ramen för 1995 års Jobseekers Act),
 • den berörda personen får rättshjälp för tvistemål inom ramen för avsnitt 13.2 i 1986 års Legal Aid (Scotland) Act i fråga om ett ärende som ska vara avgiftsbelagt i enlighet med avgiftstabellen,
 • avgiften ska betalas i samband med en ansökan om förenklad skilsmässa eller upplösning av ett civilt partnerskap och personen i fråga tar emot rådgivning och bistånd i enlighet med 1986 års Legal Aid (Scotland) Act i fråga om den ansökan,
 • personens solicitor åtar sig arbete i fråga om det ärende i avgiftstabellen som är avgiftsbelagt i enlighet med avsnitt 36 i 1986 års Legal Aid (Scotland) Act om rättshjälp i särskilt angelägna ärenden,
 • den berörda personen eller dennes partner har en garanterad kredit inom ramen för 2002 års State Pension Credit Act,
 • den berörda personen eller dennes partner har rätt till skatteavdrag för arbete, under förutsättning att
 1. parten har rätt till skatteavdrag för barn, eller om parten är del av ett par som gemensamt har ansökt om skatteavdrag för barn (enligt definitionen i avsnitt 3.5A i 2002 års Tax Credits Act),
 2. avdrag för funktionshinder eller svårt funktionshinder (eller både och) ingår i det skatteavdrag som parten får göra,
 3. den bruttoårsinkomst som ligger till grund för beräkningen av skatteavdraget för arbete är högst 16 642 pund
 • den berörda personen eller dennes partner tar emot inkomstrelaterat sysselsättnings- och försörjningsbidrag inom ramen för 2007 års Welfare Reform Act.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Detta beror på vilken typ av förfarande som inletts. Domstolsbestämmelserna är ganska detaljerade, och man bör undersöka vad som gäller i olika fall.

Generellt gäller dock följande:

Småmål (för mål som gäller ett värde på högst 3 000 pund)

I slutet av ett småmål kan domstolen besluta om ersättning av kostnader. Sheriffdomaren får besluta om vilket belopp som ska ersättas. Annars kan domstolstjänstemannen (sheriff clerk) beräkna beloppet, antingen direkt eller vid ett senare tillfälle.

Oftast brukar den förlorande parten dömas att betala den vinnande partens kostnader. Det brukar finnas en gräns för hur stora kostnader som ersätts.

 • Om målet gäller ett värde på högst 200 pund brukar det normalt inte förekomma någon ersättning av kostnader.
 • Om målet gäller ett värde på 200–1 500 pund kan den vinnande parten högst få ersättning med 150 pund.
 • Om målet gäller ett värde på 1 500–3 000 pund kan den vinnande parten högst få ersättning med 10 procent av det tvistiga beloppet.

Om domstolen beslutar om ersättning för kostnaderna kan eventuella domstolsavgifter räknas med i ersättningen, så länge kostnaderna och avgifterna sammanlagt inte överskrider de gränser som anges ovan.

Summariska förfaranden (för mål som gäller ett värde på högst 5 000 pund)

Om domstolen beslutar om ersättning för kostnader när ett mål avslutas, gör domstolstjänstemannen (sheriff clerk) en beräkning av det belopp som ska ersättas utifrån en fast kostnadstabell. Beloppet beror på hur mycket och vilket slags arbete som har lagts ned på ärendet. Annars kan domstolens revisor, som är en oberoende tjänsteman, göra beräkningen (om sheriffdomaren eller domstolstjänstemannen anser att detta är lämpligt).

Om ett yrkande har bestridits låter domstolstjänstemannen först parterna yttra sig om kravet på ersättning för kostnader och utgifter. Detta görs oftast i slutet av den sista förhandlingen i ett mål. Om sheriffdomaren fattar sitt beslut vid ett senare tillfälle eller om det inte finns tillräckligt med tid i slutet av förhandlingen kan fallet ajourneras till ett annat datum för en särskild förhandling om utgifter, där båda parterna får delta.

Oftast brukar den förlorande parten dömas att betala den vinnande partens kostnader.

När domstolstjänstemannen eller domstolens revisor har beräknat (bedömt) utgifternas storlek överlämnas beräkningen till sheriffdomaren för godkännande. Om detta har gjorts vid en särskild förhandling för att fastställa kostnaderna sätter domstolstjänstemannen ett datum för ärendet så att utgifternas storlek kan godkännas av sheriffdomaren.

Sheriffdomarens slutliga avgörande (decree) i målet kan inte avkunnas förrän sheriffdomaren har godkänt redovisningen av utgifterna. Detta görs samtidigt som redovisningen godkänns.

Ordinarie förfarande

I dessa mål är det upp till domstolen att avgöra om den ska bevilja ersättning för utgifter. Enligt bestämmelserna ska utgifter beskattas innan beslutet om ersättning genomförs, om de inte omvandlas till ett fast belopp.

Vanligtvis brukar domstolen hantera utgifter i olika steg. Det första steget är när sheriffdomaren beslutar om huruvida den kärande eller svarande har rätt till ersättning för utgifter och godkänner att en utgiftsredovisning upprättas och lämnas in till domstolen. Därefter överlämnar domstolen ärendet till domstolens revisor, som är en oberoende tjänsteman. Revisorn ska beräkna skatten och göra en rapport. När revisorn har beräknat skatten och sheriffdomaren har beslutat om eventuella invändningar mot revisorns rapport, utfärdar domstolen slutligen ett förordnande om betalning av de beskattade utgifterna.

Court of Session

Förfarandet i Court of Session liknar det ordinarie förfarandet. Domstolen beslutar om en part har rätt till ersättning för utgifter (inom ramen för bestämmelsen om modifiering) och ger domstolens revisor i uppdrag att beräkna skatten på utgifterna.

Domstolen utfärdar ett förordnande om betalning av de beskattade utgifterna – om den inte konstaterar att det finns en särskild anledning till att inte göra det.

Kostnader för sakkunniga

Normalt ska en ansökan lämnas in till sheriffdomaren/domaren. Syftet med ansökan är att sakkunniga ska få rätt till extra ersättning utöver det som vanliga vittnen har rätt till.

Kostnader för översättare och tolkar

När det gäller förenklade skilsmässoförfaranden krävs det enligt domstolsbestämmelserna att handlingar som ska delges personer som är bosatta utanför Skottland ska översättas till det officiella språket i det land där delgivningen utförs. Det är den part som lämnar in den förenklade skilsmässoansökan som ska tillhandahålla översättningen.

När det gäller tolkar brukar det vara den person som begär tolkning som ska betala för tjänsten. I vissa fall kan domstolen dock besluta att det krävs en översättare i rättvisans intresse och får i så fall besluta att domstolen ska betala kostnaderna för tolken.

Länkar

Skottlands domstolsverk

Scottish Mediation Network

Scottish Courts (Fees)

Law Society of Scotland

Scottish Legal Aid Board

Scottish Mediation Register

Bakgrundsmaterial

United Kingdom’s report of the Study on Transparency of costs

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.