Vad kostar det?

Slovenien

Här får du information om rättegångskostnaderna i Slovenien.

Innehåll inlagt av
Slovenien

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokat

Advokatarvodet regleras genom lagen om advokatarvoden (Sloveniens officiella tidning 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, i kraft från och med den 1 januari 2009 till och med den 9 maj 2009). Denna lag gäller tills det slovenska advokatsamfundet antar nya advokatarvoden, som måste godkännas av justitieministern.

Notarie

Notariearvodet regleras genom notarietaxan (Sloveniens officiella tidning 94/2008), som antas av justitieministern. Innan taxan antas överlämnas den av ministern till slovenska notariekammaren för kommentarer och yttranden, men dessa är inte rättsligt bindande för ministern.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

De fasta kostnaderna omfattar följande:

 • Domstolsavgifter.
 • Advokatarvoden.
 • Sakkunnigarvoden.
 • Översättar- och tolkarvoden.
 • Resekostnader (t.ex. för vittnen och sakkunniga).

När under civilrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Domstolsavgifter och andra kostnader ska normalt betalas efter det att domstolen har kommit med ett slutligt avgörande och det har vunnit laga kraft. Alternativt ska de betalas när domstolen senare utfärdar ett särskilt beslut om förfarandets kostnader och det beslutet har vunnit laga kraft.

I vissa fall betalas avgifterna när domstolen fäller ett avgörande (t.ex. socialrättsliga tvister vid domstolar i första instans, förfaranden som rör fastighetsregistret samt avgöranden i första instans om skadestånd).

Vid förfaranden i testamentsmål betalas avgiften i slutet av förhandlingen – när den avlidnes exakta kvarlåtenskap är känd.

Advokatarvoden måste betalas efter det att domstolen utfärdat ett beslut om rättegångskostnaderna. Advokater kan begära att delar av eller hela arvodet ska betalas i förskott, vilket är allmän praxis.

Den part som föreslår en bedömning av bevisningen (t.ex. av en sakkunnig eller ett vittne) eller att en översättare eller tolk ska anlitas måste betala dessa kostnader i förskott.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

De fasta kostnaderna omfattar följande:

 • Domstolsavgifter.
 • Advokatarvoden (beroende på antalet förhandlingar).
 • Sakkunnigarvoden.
 • Översättar- och tolkarvoden.
 • Resekostnader (t.ex. för vittnen och sakkunniga).

När under straffrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Domstolsavgifter och andra kostnader ska normalt betalas efter det att domstolen har kommit med ett slutligt avgörande.

Advokatarvoden ska betalas efter det att domstolen har utfärdat ett beslut om rättegångskostnaderna. Advokater kan begära att delar av eller hela arvodet ska betalas i förskott, något som normalt begärs.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Det förekommer inga domstolsavgifter i författningsrättsliga förfaranden. Andra kostnader (t.ex. advokatarvoden och resekostnader) ingår i respektive parts egna utgifter.

När under författningsrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Advokatarvoden ska vara betalda i slutet av förhandlingarna. Advokater kan begära att delar av eller hela arvodet ska betalas i förskott, något som normalt begärs.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokater är inte skyldiga enligt lag att informera om rättigheter och skyldigheter, möjligheterna till framgång och kostnader i samband med förfarandet. Advokatens betalningskrav måste däremot anges på en särskild faktura som innehåller information om avgifter och kostnader. När advokat och klient enas om att arvoden och kostnader inte ska fastställas i enlighet med lagen om advokatarvoden utan enligt ett särskilt avtal, måste detta avtal utformas enligt vissa regler.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Slovenien?

Rättegångskostnaderna regleras genom följande lagtexter:

 • Lagen om domstolsavgifter – Zakon o sodnih taksah (Sloveniens officiella tidning 37/2008).
 • Lagen om advokatarvoden – Zakon o odvetniški tarifi (förändringar beräknas ske inom en snar framtid).
 • Notarietaxan – Notarska tarifa (Sloveniens officiella tidning 94/2008, 32/2011. En ändring väntas inom kort).
 • Regler för rättstolkar – Pravilnik o sodnih tolmačih (Sloveniens officiella tidning 49/2002, 75/2003 och 71/2007).
 • Regler för domstolars sakkunniga och värderare – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Sloveniens officiella tidning 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007 och 84/2008).
 • Straffprocesslagen – Zakon o kazenskem postopku (Sloveniens officiella tidning 32/2012).
 • Ersättningsregler vid straffrättsliga förfaranden – Pravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Sloveniens officiella tidning 61/1997, 68/1997 - popr. 62/2008).
 • Civilprocesslagen – Zakon o pravdnem postopku (Sloveniens officiella tidning 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US in 76/12 – popr.).

Ovannämnda rättsakter finns på Sloveniens rättsportal på nätet, centret för rättsinformation, eller i andra nationella lagstiftningsregister.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Slovenien?

Informationen är endast tillgänglig på slovenska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling finns på webbplatsen Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område under Alternativa system för tvistlösning.

Även justitieministeriet redovisar på sina webbplatser vilka domstolar som erbjuder domstolsanknuten medling (t.ex. Distriktsdomstolen i Ljubljana).

Ytterligare information finns också på webbplatserna för icke-statliga organisationer och privata aktörer som arbetar med medling (se sidorna om medling och om hur man hittar en medlare).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

justitieministeriets webbplats finns en avdelning med analys av rättegångsstatistik som innehåller information om den genomsnittliga tiden för olika förfaranden.

Moms

Hur anges denna information?

Information om kostnaderna anges i olika bestämmelser. Här är momsen normalt inte medräknad. I de fall då momsen måste läggas ovanpå priset (t.ex. om en advokats tjänster är momsbelagda) anges detta normalt i bestämmelserna.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Inkomsttröskeln för rättshjälp regleras genom artikel 13 i lagen om fri rättshjälp – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Sloveniens officiella tidning 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1 och 23/2008).

Personer har rätt till rättshjälp om deras familjs ekonomiska ställning är sådan att de inte själva kan betala rättegångskostnaderna utan att deras existensminimum hotas. Existensminimum anses vara hotat när personens månadsinkomst eller en familjemedlems genomsnittliga månadsinkomst inte överstiger den dubbla minimiinkomsten per månad enligt lagen om social trygghet – Zakon o socialnem varstvu (Sloveniens officiella tidning 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Från och med den 1 augusti 2008 är minimiinkomsten 221,70 euro och inkomsttröskeln för rättshjälp är därför 443,40 euro.

Domstolen kan också undanta parterna från kravet att betala domstolsavgifter (enligt artikel 11 i lagen om domstolsavgifter), om betalning av dessa avgifter skulle leda till en betydande minskning av deras och familjernas existensminimum. Detta är upp till domstolen att avgöra med hänsyn till alla relevanta omständigheter.

Gällande inkomsttröskel för åtalade och brottsoffer inom straffrätt

Den inkomsttröskel som gäller för åtalade och brottsoffer inom straffrätt är densamma som inom civilrättsliga mål.

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för brottsoffer och åtalade

Det finns inga andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för brottsoffer eller åtalade.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Domstolsavgifter behöver inte betalas i nedanstående domstolsförfaranden:

 • Förfaranden vid Sloveniens författningsdomstol.
 • Verkställighet av domstolsbeslut i tvister som rör anställningar och andra arbetsrelaterade frågor.
 • Förfaranden där rättshjälp har beviljats.
 • Verkställighet av underhållsanspråk.
 • Tillfälliga förelägganden under skilsmässoförhandlingar eller förhandlingar om underhåll till barn.
 • Insolvensförfaranden som inleds av gäldenären.
 • Bestyrkande av handlingar som krävs för att verkställa rätten till social trygghet i ett annat land.
 • Flera andra förfaranden och ärenden som anges i lagen om domstolsavgifter och andra bestämmelser.

När måste den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader?

Reglerna för ersättning för kostnader anges i straffprocesslagen och civilprocesslagen, där framgångsprincipen och skuldprincipen fastställs.

I civilrättsliga förfaranden måste den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader. Varje part måste bära kostnader som har uppstått genom eget vållande eller genom brottskonkurrens.

Närmare regler för kostnadsersättning finns i civilprocesslagen (artiklarna 151–186 och 173.a) och i ersättningsregler vid civilrättsliga förfaranden (Sloveniens officiella tidning 15/03).

I straffrättsliga förfaranden gäller att om den åtalade fastställs vara skyldig, beslutar domstolen normalt att denne ska bära kostnaderna. Närmare regler om kostnadsersättning finns i straffprocesslagen (artiklarna 92–99) och i den specialförordning som utfärdats av justitieministern.

Arvoden för sakkunniga

I civilrättsliga förfaranden ska sakkunnigarvodena i princip betalas i förskott av den part som har begärt ett sakkunnigutlåtande. Om domstolen beslutar att höra en sakkunnig, kommer den att betala kostnaderna i förväg. Dessa kostnader ersätts sedan när förfarandet är slut, baserat på framgångsprincipen.

I straffrättsliga förfaranden betalas sakkunnigarvodena i förskott av domstolen.

Arvoden för översättare och tolkar

I straffrättsliga förfaranden betalar domstolen översättar- och tolkarvoden i förskott.

Kostnaderna för att översätta eller tolka till eller från italienska och ungerska kan inte krävas in, eftersom de italienska och ungerska minoriteterna har författningsenliga rättigheter att använda sitt eget språk (även om personerna i fråga får stå för andra kostnader i ett straffrättsligt förfarande).

Kostnaderna för översättning och tolkning krävs inte om den åtalade inte förstår språket som förfarandet genomförs på.

I civilrättsliga förfaranden utgör översättar- och tolkarvodena en del av rättegångskostnaderna. Dessa kostnader måste förskottsbetalas av den part vars uppträdande har föranlett förhandlingen. När förhandlingen är slut ersätts kostnaderna på basis av framgångsprincipen och skuldprincipen.

Sloveniens fallstudier

Mer ingående information om rättegångskostnaderna i Slovenien finns för vissa konkreta fallstudier.

Länkar

Sloveniens rättssystem

Förteckning för Ljubljanas lokala domstol

Sammanställning av rättegångsstatistik – analys

Bakgrundsmaterial

Sloveniens rapport "Study on Transparency of costs of civil judicial proceedings" PDF (723 Kb) en

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.