Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatyskaengelskafranskaportugisiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Spanien

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Innehåll inlagt av
Spanien

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Startkostnader

Allmänna kostnader

Startkostnader

Är detta ett möjligt alternativ i den här typen av fall?

Fall A

Startkostnader. - Säkerhet till advokat och domstolsombud om inte rättshjälp har beviljats (regleras i lag 1/1996 om rättshjälp).

Om förfarandet uteslutande rör vårdnad om minderårig uttas ingen avgift (artikel 4.1 i lag 10/2012).

Det är de allmänna rättegångskostnaderna. De ska betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen) efter fastställande av kostnaderna.

Den part som överklagar måste först ställa säkerhet om denne inte har beviljats rättshjälp (femtonde tilläggsbestämmelsen i lagen om domstolsväsendet – LOPJ).

Om förfarandet uteslutande rör vårdnad om minderårig uttas ingen avgift (artikel 4.1 i lag 10/2012).

Parterna har möjlighet att komma överens om ett annat umgänge. Detta ska ske genom en överenskommelse som ska kungöras genom åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) och godkännas av en judiciell myndighet.

Parterna kan efter ömsesidig överenskommelse begära att förfarandet skjuts upp och utnyttja möjligheten till medling, i enlighet med lag 5/2012 av den 6 juli.

Information om medlingstjänsterna återfinns på rättskipningsportalen (Portal de la Administración de Justicia). Medling inom ramen för domstolsförfaranden är gratis.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fallstudie

Advokat

Delgivningsman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före rättegång

Kostnader efter rättegång

Är detta obligatoriskt?

Fall A

Parterna måste biträdas av advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 75 i civilprocesslagen)

Vid ömsesidig överenskommelse kan parterna använda samma advokat och domstolsombud.

Arvodesförskott måste betalas till advokat och domstolsombud och den förlorande parten måste eventuellt betala rättegångskostnader efteråt (vid tvistiga mål)

Är inte ett ombud

Inga kostnader

Inga kostnader

Det kan krävas medverkan av vissa specialister (psykologer)

Den part som föreslår att specialister ska medverka ska betala för denna medverkan, såvida inte domstolens egna sakkunniga inom det psykosociala området anlitas.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Beskrivning

Fall A

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader som deras medverkan har åsamkat dem (artikel 375.1 i civilprocesslagen)

En del av dem ingår i rättegångskostnaderna

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Inga

Intyg från folkbokföringsregister, t.ex. födelseattester (för närvarande gratis) eller andra handlingar som ligger till grund för deras rätt (avgifter kan förekomma).

Fall B

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Fallstudie

Rättshjälp

Ersättningar

När och på vilka villkor?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att processa (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Eventuellt avtal med advokaten måste följas. I annat fall ska kostnaderna betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet (enligt artikel 394 i civilprocesslagen), med vissa undantag.

De kostnader som kan ersättas är advokatarvoden, förutsatt att de inte överstiger en tredjedel av det omstridda beloppet, avgifter till domstolsombud och eventuella andra avgifter som kan ersättas efter fastställande av kostnaderna.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förutsättningar krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förutsättningar krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall B

Alla offentliga eller privata utländska handlingar som krävs enligt de fastställda rättsliga villkoren

(översättning av auktoriserad översättare)

Tolkarvodena varierar.

Tolkar till förfarandet om det är nödvändigt. Tolkning är nödvändig när en person som inte talar språket ska höras, avge en förklaring eller delges ett domstolsavgörande. Arvode behöver inte betalas om det är domstolen som begär tolkningen. Vem som helst som talar språket i fråga får utses till tolk, förutsatt att den som utses avlägger ed om eller förbinder sig att tolka korrekt och sanningsenligt.

I andra fall varierar tolkarvodena.

Senaste uppdatering: 29/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.