Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till tyskaengelskafranskaportugisiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Vad kostar det?

Spanien

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Innehåll inlagt av
Spanien

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Startkostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Startkostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Är detta ett möjligt alternativ i den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

Startkostnader. - Säkerhet till advokat och domstolsombud om inte rättshjälp har beviljats (regleras i lag 1/1996 om rättshjälp).

Det är de allmänna rättegångskostnaderna. Vid skilsmässa där parterna är oeniga, ska rättegångskostnaderna betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen).

Inom familjerätten är det allmän praxis att parterna delar på rättegångskostnaderna och att varje part står enbart för sina egna kostnader. Detta utesluter emellertid inte att kostnaderna under vissa förutsättningar kan åläggas den part vars talan har ogillats.

Om de framställda yrkandena bifalls endast delvis ska varje part stå enbart för sina egna kostnader.

Om processen uteslutande rör betalning av underhållsbidrag för minderårig uttas ingen avgift (artikel 4.1 i lag 10/2012).

Åberopande av bevisning, upprättande av bodelningsavtal.

Om det krävs bistånd från en sakkunnig ska den sakkunnige ha ersättning för detta. Kostnaden för bodelningsavtalet (vid ömsesidig överenskommelse) är normalt sett inkluderad i advokatarvodet.

Den part som överklagar måste först ställa säkerhet om denne inte har beviljats rättshjälp.

Samma villkor gäller som i första instans

Samma villkor gäller som i första instans

Parterna kan komma överens om att upprätta ett bodelningsavtal där de frivilligt fastställer underhållsbidragets storlek. Avtalet ska kungöras genom åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) och godkännas av en judiciell myndighet.

Kostnader för fackmän som medverkar i förhandlingsprocessen

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fallstudie

Advokat

Delgivningsman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före rättegång

Kostnader efter rättegång

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Parterna måste biträdas av advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 75 i civilprocesslagen)

Vid ömsesidig överenskommelse kan parterna använda samma advokat och domstolsombud för att ge in denna.

Arvodesförskott måste betalas till advokat och domstolsombud och den förlorande parten måste eventuellt betala rättegångskostnader efteråt (vid tvistiga mål)

Är inte ett ombud

Ej tillämpligt i denna typ av förfaranden.

Inga kostnader

Inga kostnader

Brukar inte medverka i den här typen av förfaranden

Inga

Om det krävs bistånd från en sakkunnig ska den sakkunnige ha ersättning för detta, såvida inte domstolens egna sakkunniga inom det psykosociala området anlitas.

Fall B

Parterna måste biträdas av advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 75 i civilprocesslagen).

Vid ömsesidig överenskommelse kan parterna använda samma advokat och domstolsombud för att ge in denna.

Arvodesförskott måste betalas till advokat och domstolsombud och den förlorande parten måste eventuellt betala rättegångskostnader efteråt (vid tvistiga mål).

Är inte ett ombud

Ej tillämpligt i denna typ av förfaranden.

Inga kostnader

Inga kostnader

Brukar inte medverka i den här typen av förfaranden

Inga

Om det krävs bistånd från en sakkunnig ska den sakkunnige ha ersättning för detta, såvida inte domstolens egna sakkunniga inom det psykosociala området anlitas.

Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader som deras medverkan har åsamkat dem (artikel 375.1 civilprocesslagen)

En del av dem ingår i rättegångskostnaderna

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Inga

Intyg från folkbokföringen, intyg om vigslar eller om det finns barn, handlingar som ligger till grund för deras rätt. För närvarande är dessa gratis (artikel 777.2 i civilprocesslagen).

Förekommande avgifter

Fall B

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader som deras medverkan har åsamkat dem (art 375.1 civilprocesslagen)

En del av dem ingår i rättegångskostnaderna

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Inga

Intyg från folkbokföringen, intyg om vigslar eller om det finns barn, handlingar som ligger till grund för deras rätt. För närvarande är dessa gratis (artikel 777.2 i civilprocesslagen).

Förekommande avgifter

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Fallstudie

Rättshjälp

Ersättningar

När och på vilka villkor?

När ges full rättshjälp?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att processa (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Den offentliga inkomstindikatorn (IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) är ett index som används i Spanien som referens för beviljande av exempelvis bidrag, stipendier, subventioner och arbetslöshetsersättning. En beräkning kan göras här: http://www.iprem.com.es

Om motparten åläggs att betala rättegångskostnaderna kan den vinnande parten erhålla ersättning.

Fall B

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att processa (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Den offentliga inkomstindikatorn (IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) är ett index som används i Spanien som referens för beviljande av exempelvis bidrag, stipendier, subventioner och arbetslöshetsersättning. En beräkning kan göras här: http://www.iprem.com.es

Om motparten åläggs att betala rättegångskostnaderna kan den vinnande parten erhålla ersättning.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förutsättningar krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förutsättningar krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Fall B

Alla offentliga eller privata utländska handlingar som krävs enligt de fastställda rättsliga villkoren (översättning av auktoriserad översättare)

Översättarna bestämmer själva sina taxor.

Tolkar till förfarandet om det är nödvändigt.

Tolkarna bestämmer själva sina taxor.

Arvode behöver inte betalas om det är domstolen som begär tolkningen.

Senaste uppdatering: 15/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.