В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Връчване на документи: официално предаване на актове

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?

На практика връчването на документи означава доставянето на физическо лице или дружество на заведения срещу него иск или други съдебни документи във връзка със съдебен процес. Това му дава възможност да се защити или да предприеме ответни действия по иска или производството.

Съществуват особени правила[1] относно връчването на документи, с които да се гарантира, че всички правоимащи страни получават съдебните документи, свързани с тях или техните действия, и да се осигурят защитни мерки, за да се гарантира, че ако такива документи не са връчени правилно, могат да бъдат предприети подходящи действия.

[1] В част 6 от Правилата за гражданското съдопроизводство (Civil Procedure Rules — CPR) се съдържат общите правила относно връчването, също така вж. допълнително част 7.

2 Кои документи трябва да се връчват официално?

Всички съдебни документи, включително исков формуляр, молби, съдебни решения, петиции и др., трябва да се връчват официално при спазване на различните правила, но това може да става чрез изпращане по пощата, лично връчване, връчване от съдебен изпълнител и т.н.

3 Кой отговаря за връчването на документ?

Като цяло по делата, разглеждани от окръжния съд (County Court), за връчването на документи отговаря окръжният съд; във Висшия съд (High Court) голяма част от връчванията се извършват от страните. Когато дадена страна изготви документ, който трябва да бъде връчен от съда, тя трябва да внесе препис за съда и за всяка страна, на която ще бъде връчен.

Съдът може да постанови, че друг трябва да отговаря за връчването. Това може да включва страната, издаваща документа, или неин пълномощник или адвокат. Освен това съдът не отговаря за връчването, когато определено правило или практическо указание към правилата предвижда, че въпросният документ трябва да бъде връчен от дадена страна или когато страната, от името на която трябва да бъде връчен документът, уведоми съда, че желае да го връчи сама.

4 Действия за установяване на адрес

4.1 Съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, замоленият орган в тази държава членка опитва ли се по собствена инициатива да установи местонахождението на адресата на документите за връчване, ако адресатът вече не пребивава на адреса, известен на молещия орган?

Не. В Обединеното кралство, за разлика от много други държави членки, няма регистър на населението; не е възможно замоленият орган в Англия и Уелс да получи адреса на лицето, на което трябва да бъдат връчени документите. Когато обаче документите трябва да бъдат връчени на дружество и когато получателите на посочения адрес откажат да приемат връчването, получаващият орган в Англия и Уелс е в състояние да установи адреса на регистрация на дружеството (ако е различен) и може да връчи документите на този адрес.

4.2 Чужди съдебни органи и/или страни в съдебно производство имат ли достъп до регистри или услуги в тази държава членка, позволяващи установяването на настоящия адрес на лицето? Ако отговорът е „да“, кои са съществуващите регистри или услуги и каква процедура трябва да се следва? Каква такса, ако има такава, следва да се заплати?

Както бе споменато по-горе, в Обединеното кралство няма регистър на населението. За да се установи адресът на лице, е необходимо да се използват посредници, които могат да проследяват лица или да използват редица уебсайтове, на които се съдържат някои подробности за адресите. Следващият списък не е изчерпателен, но илюстрира някои примери за видовете уебсайтове, които са на разположение. Някои от тях, като например търсене в телефонни указатели (първата препратка), са безплатни. За други е необходимо да се заплати такса.

Телефонни указатели, предоставени от British Telecommunications.

Сайт за намиране на адреси: 192, UKRoll

Сайт за намиране на хора: Tracesmart

За установяване на седалището на дружество може да се извърши търсене на уебсайта на регистъра на дружества Companies House. Някои търсения на дружества са достъпни безплатно, но за по-подробните търсения се изисква заплащането на такса.

4.3 Как органите в тази държава членка разглеждат искане за установяване на настоящия адрес на лицето, изпратено съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела?

В Англия и Уелс не е възможно подаване на искане за установяване на адрес съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета.

5 Как на практика се извършва обичайното връчване на документа? Съществуват ли алтернативни начини, които могат да се използват (различни от заместващото връчване, посочено в точка 6 по-долу)?

Основният начин на връчване в Англия и Уелс е чрез първокласна пощенска услуга. Други начини на връчване, които могат да се използват при спазване на съответните процесуални правилници и практически указания на съдилищата, са:

а. лично връчване (от съдебен изпълнител/призовкар или от страната, завела производството);

б. доставяне на документа на одобрен адрес (вж. по-долу);

в. чрез обмен на документи; или

г. по факс или чрез други средства за електронни съобщения.

Връчването следва да се извършва на адреса, предоставен от страната, на която следва да бъдат връчени документите, което може да включва адреса на нейния адвокат или пълномощник. Когато няма адвокат, действащ от името на страната, на която следва да бъдат връчени документите, или страната не е предоставила адрес за връчване, документът следва да бъде изпратен или предаден, или оставен на адрес, одобрен съгласно процесуалните правилници на съдилищата — обикновено това е обичайното или последното известно местопребиваване или място на стопанска дейност.

Когато документ трябва да бъде връчен от съда, съдът решава кой от начините на връчване следва да се използва.

6 Позволено ли е електронно връчване на документи (връчване на съдебни или извънсъдебни документи чрез електронни средства за комуникация от разстояние, като например електронна поща, защитено интернет приложение, факс, SMS и др.) в гражданското производство? Ако отговорът е положителен, за кои видове производства е предвиден този начин? Съществуват ли ограничения по отношение на възможността за прибягване до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът (юрист, юридическо лице, дружество или друг стопански субект и т.н.)?

В гражданското производство е позволено електронното връчване на документи (включително по електронна поща и факс). Не съществуват ограничения по отношение на наличието или достъпа до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът. Необходимо е обаче страната, на която следва да бъдат връчени документите, или нейният адвокат предварително да са заявили в писмена форма готовност да приемат връчване чрез електронни средства.

Има няколко начина, по които страните и адвокатите могат да заявят готовност да приемат връчване чрез електронни средства. Първо, когато адвокатът е предоставил номер на факс на официалната си бланка. Второ, когато на официалната бланка е посочен адрес на електронна поща и адвокатът е потвърдил възможността за електронно връчване. И накрая, електронното връчване на документи е позволено, когато номер на факс, адрес на електронна поща или друга електронна идентификация са посочени върху становище или отговор на иск, подаден в съда.

Когато страна възнамерява да връчи документ чрез електронни средства (различни от факс), първо трябва да запита страната, на която следва да бъдат връчени документите, дали има някакви условия, които трябва да бъдат изпълнени: например дали има определен формат, в който трябва да се изпращат документите, или максимален размер на прикачените файлове, които могат да бъдат получени.

Когато документите са връчени електронно, не съществува изискване за допълнителното им изпращане на хартиен носител.

7 „Заместващо“ връчване

7.1 Правото на тази държава членка позволява ли други начини на връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите на адресата (например съобщаване на домашния адрес, в службата на съдебния изпълнител, чрез пощенска услуга или чрез залепване на уведомление)?

Пълна информация за правилата и процедурите за връчване в Англия и Уелс може да бъде намерена в част 6 от Правилата за гражданското съдопроизводство. Общото правило е, че ищецът трябва да предостави адреса на ответника за връчване на документи и че този адрес обикновено е неговият настоящ или последен известен адрес или място на стопанска дейност. Ако не може да установи тези адреси, ищецът може да подаде заявление съгласно част 6, точка 19, връчването да бъде извършено по алтернативен начин на алтернативен адрес. Точните подробности ще зависят от представените пред съда фактически обстоятелства, но принципът е, че какъвто и начин на връчване да бъде заявен, той трябва да осигурява довеждане на производството до знанието на ответника. Вж. практическо указание 6A.

7.2 Кога документите се считат за връчени, ако се прилагат други начини на връчване?

При нормално връчване по пощата или друг начин на доставка, който предвижда доставка на следващия работен ден, документите се считат за връчени на втория ден след датата на изпращане, оставяне, доставяне или вземане на документите от съответния доставчик на услуги, при условие че този ден е работен ден или е следващият работен ден след посочения ден. Когато връчването става по факс или друг електронен начин, ако документът е изпратен в работен ден преди 16:30 ч. — на същия ден, или във всеки друг случай — на следващия работен ден след деня на изпращане. Когато се използва алтернативен начин на връчване, в определението на съда ще бъдат уточнени начинът и датата, на която се счита, че е извършено връчването.

7.3 Ако друг начин на връчване е депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба), как се уведомява адресатът за това депозиране?

Депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба) обичайно не е алтернативен начин на връчване. Ако документите са връчени чрез препоръчана поща, но не са доставени, процедурата, по която се уведомява адресатът, е разгледана в раздел 8 по-долу.

7.4 Какви са последствията, ако адресатът откаже да приеме връчването на документите? Считат ли се документите за редовно връчени, ако отказът от приемане не е бил законен?

При условие че начинът на връчване е одобрен от съда, считаната дата на връчване се прилага, независимо дали адресатът приема връчването.

8 Връчване по пощата на документи, изпратени от чужбина (член 14 от Регламента за връчването)

8.1 Ако пощенската служба доставя документ, изпратен от чужбина, на адресат в тази държава членка в случай, при който се изисква обратна разписка (член 14 от Регламента за връчването), трябва ли пощенската служба да достави документа лично на адресата или може, съгласно националните правила за пощенските доставки, да достави документа и на друго лице на същия адрес?

Доставките с обратна разписка от Royal Mail (пощенската служба на Обединеното кралство) са до адреса, а не до физическото лице. Следователно е възможно лице, различно от адресата, да получи документите, ако живее на същия адрес.

8.2 Как може съгласно правилата за пощенските доставки в тази държава членка да се осъществи връчването по член 14 от Регламента № 1393/2007 за връчването на документи, изпратени от чужбина, ако нито адресатът, нито друго лице, имащо право да получи доставката (ако това е възможно съгласно националните правила за пощенските доставки — вж. по-горе), са намерени на адреса за доставка?

Ако на заявения адрес не е на разположение никой, който да удостовери получаването на документите, те се връщат в местната пощенска служба по адрес. Ако не бъдат взети в рамките на срока (вж. по-долу), те се връщат на подателя, като в този случай не се счита, че е осъществено връчване.

8.3 Предоставя ли пощенската служба определен период от време за вземане на документите, преди да ги изпрати обратно като недоставени? Ако отговорът е „да“, по какъв начин се информира адресатът, че в пощенската служба има пратка, предназначена за вземане от него?

Когато доставката не е била възможна на адреса, се оставя известие за опита за доставка. С това известие на адресата се съобщава откъде могат да бъдат взети документите, както и срокът, в който той следва да ги вземе. За пощенски пратки с обратна разписка с произход от Обединеното кралство документите следва да бъдат взети в рамките на 1 седмица. За международни пощенски пратки с обратна разписка срокът е три седмици.

9 Има ли писмено доказателство, че документът е връчен?

Съдът регистрира факта, че е връчил определен документ. Документите, връчени по пощата, се считат за (или разглеждат като) връчени, освен ако не бъдат върнати от пощенската система.

Когато ищецът връчи документ, той трябва да подаде удостоверение за връчване в съда в рамките на седем дни от връчването му. В това удостоверение трябва да се посочва, че документът не е върнат недоставен и да се дават уточнения за начина и датата на връчване.

При получаване на исков формуляр длъжникът разполага с 14 дни да отговори на иска. Ако той изпрати формуляр за удостоверяване на връчването, срокът за отговор се удължава до 28 дни от връчването на исковия формуляр.

Ако документите се връчват лично, се изготвя писмен протокол под формата на сертификат или удостоверение за връчване с подробна информация за часа и датата на връчване. Той може да служи като доказателство за връчване, ако получателят отрича получаването на такива документи.

10 Какво става, ако се случи нещо непредвидено и адресатът не получи документа или ако връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. могат ли нарушенията на закона да бъдат санирани) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

Ако дадено лице узнае, че не е получило съдебни документи, които има право да получи, то може да предприеме действия, за да гарантира, че документите ще му бъдат връчени по съответния ред, като се свърже с другата страна или с нейните адвокати, или като се свърже със съда. Ако по производството вече е произнесено определение или съдебно решение, може да бъде подадена молба за отмяната им въз основа на това, че документите не са били връчени.

Ако страна приеме връчване на документи извън минималния срок за предизвестие, разрешен съгласно правилата, връчването все пак може да се счита за валидно. Ако бъде установено, че връчването на документи е недействително, могат да бъдат предприети нови действия за повторно връчване. Също така, при определени обстоятелства съдът може да се откаже от връчването на документи.

11 Плаща ли се за връчване на документ и ако да, каква сума?

Разходите за връчване на документи по пощата са включени в обичайните съдебни такси. Ако документите трябва да бъдат връчени лично от съдебен изпълнител или призовкар, таксите се различават в зависимост от вида на производството и това дали се използва съдебен изпълнител или призовкар.

Последна актуализация: 19/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.