Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Връчване на документи: официално предаване на актове

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?

„Връчване“ (izsniegšana) на съдебен документ означава навременното предоставяне на документа на получателя, за да му се даде възможност да упражни и защити своите права. Гражданският процесуален закон (Civilprocesa likums) предвижда няколко различни начина на връчване, включително чрез препоръчана поща, по електронна поща, връчване от съдебен изпълнител (tiesu izpildītājs) и връчване от куриер (ziņnesis). Един документ се счита за връчен, когато е доставен в съответствие с официалните изисквания, предвидени в законодателството, и доставката е записана в определената за целта форма.

2 Кои документи трябва да се връчват официално?

Съдебни документи, съставени в съответствие с член 56, параграф 2 от Гражданския процесуален закон: съдебни решения, определения, уведомления, призовки, заявления, подадени в специален вид производство, жалби на материално или процесуално основание, заверени копия на писмени становища и всички изготвени и предоставени на съда документи от страните по делото, но връчени на други страни от самия съд.

3 Кой отговаря за връчването на документ?

В Латвия документите от друга държава се връчват от съдебен изпълнител.

Централният орган е Съветът на заклетите съдебни изпълнители в Латвия (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Телефон: +371 67290005, факс +371 62302503

Ел. поща: documents@lzti.lv

4 Действия за установяване на адрес

4.1 Съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, замоленият орган в тази държава членка опитва ли се по собствена инициатива да установи местонахождението на адресата на документите за връчване, ако адресатът вече не пребивава на адреса, известен на молещия орган?

Освен предоставените данни, органът, който получава искането — Съветът на заклетите съдебни изпълнители в Латвия — проверява или изяснява, ако е необходимо, дали в регистъра на населението (Iedzīvotāju reģistrs) или във фирмения регистър (Uzņēmumu reģistrs) има вписан друг адрес за въпросното лице.

Съветът на заклетите съдебни изпълнители не прави опити за установяване на точния адрес, а само предоставя по-точна информация, когато е необходимо.

4.2 Чужди съдебни органи и/или страни в съдебно производство имат ли достъп до регистри или услуги в тази държава членка, позволяващи установяването на настоящия адрес на лицето? Ако отговорът е „да“, кои са съществуващите регистри или услуги и каква процедура трябва да се следва? Каква такса, ако има такава, следва да се заплати?

Основните данни за предприятие, вписано във фирмения регистър, може да бъдат получени безплатно:

https://www.lursoft.lv/?l=en

За да се провери адресът на частно лице, може да се отправи официално искане до Службата по гражданство и миграционни въпроси (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) към Министерството на вътрешните работи. В искането се посочва защо са необходими данните, така че администраторите на данни да могат да преценят дали има надлежни основания за тяхното предоставяне. Регистърът на населението се води от Министерството на вътрешните работи.

http://www.pmlp.gov.lv/en/

4.3 Как органите в тази държава членка разглеждат искане за установяване на настоящия адрес на лицето, изпратено съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела?

Съветът на заклетите съдебни изпълнители не прави опити за установяване на точния адрес или за откриване на ответника; той просто предоставя по-точен адрес. Всяко искане обаче се разглежда индивидуално, като специално внимание се обръща на въпроси, засягащи правата на деца.

5 Как на практика се извършва обичайното връчване на документа? Съществуват ли алтернативни начини, които могат да се използват (различни от заместващото връчване, посочено в точка 6 по-долу)?

Документът ще бъде връчен от съдебен изпълнител, който ще се обади на адресата.

6 Позволено ли е електронно връчване на документи (връчване на съдебни или извънсъдебни документи чрез електронни средства за комуникация от разстояние, като например електронна поща, защитено интернет приложение, факс, SMS и др.) в гражданското производство? Ако отговорът е положителен, за кои видове производства е предвиден този начин? Съществуват ли ограничения по отношение на възможността за прибягване до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът (юрист, юридическо лице, дружество или друг стопански субект и т.н.)?

Призовка се изпраща на адвокат (advokāts), нотариус (notārs), съдебен изпълнител или орган на централната или местната власт по електронна поща.

Документи, съставени от съда, и други документи, съставени в електронен формат, се довеждат до знанието на адвокатите чрез онлайн системата на съда.

Такива документи се довеждат до знанието на нотариуси, съдебни изпълнители или органи на централната или местната власт по електронна поща, освен ако те са уведомили съда, че са регистрирани в онлайн системата.

Съдебните документи се доставят по електронна поща, ако страна в производството е информирала съда, че е съгласна да използва електронна поща за кореспонденция със съда. Документите се изпращат на посочения от страната адрес на електронна поща. Ако съдът установи, че съществуват технически пречки за доставянето на съдебни документи чрез електронна поща, документите се доставят по някой от другите възможни начини.

Ако страна информира съда, че е съгласна на електронна кореспонденция със съда и е регистрирана в онлайн системата, съдебните документи се довеждат до знанието ѝ чрез онлайн системата. Ако съдът установи, че съществуват технически пречки за предоставянето на съдебни документи чрез онлайн системата, документите се доставят по някой от другите възможни начини, но съдебните призовки се изпращат на посочения от страната адрес на електронна поща.

7 „Заместващо“ връчване

7.1 Правото на тази държава членка позволява ли други начини на връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите на адресата (например съобщаване на домашния адрес, в службата на съдебния изпълнител, чрез пощенска услуга или чрез залепване на уведомление)?

Ако лицето, което връчва съдебните документи, не открие адресата, то може да връчи документите на всеки пълнолетен член от семейството, живеещ на адреса на адресата. Ако лицето, което връчва съдебните документи, не открие адресата на неговото работно място, то може да остави документите на ръководството, за да бъдат предадени на адресата. Лицето, на което се доставят документите, в такива случаи трябва да декларира трите си имена, часа и датата на връчване, както и в какви отношения се намира с адресата или каква длъжност заема; то трябва също незабавно да предаде документите на адресата.

Известие за призовка, публикувано във вестник

(1) Ако адресът на ответника не може да бъде удостоверен в съответствие с член 54.1 от Гражданския процесуален закон или ако документите не може да бъдат доставени на посочения от страната адрес в съответствие с член 54.1 от Закона, или ако документите не може да бъдат доставени в съответствие с член 56.2 от Закона, ответникът може да бъде призован в съда чрез публикуване на призовката в официалния вестник Latvijas Vēstnesis.

(2) Независимо от публикуването на известие в официалния вестник ищците имат право да публикуват призовката в други вестници за своя собствена сметка.

(3) Текстът на публикуваната във вестник призовка трябва да съответства на съдържанието на призовката.

(4) Съдът може да разглежда дело в отсъствието на ответника, при условие че е минал не по-малко от един месец от деня, в който призовката е била публикувана в официалния вестник.

(5) Освен публикуването ѝ във вестник призовката трябва да бъде изпратена и на адреса на недвижимия имот на ответника, ако ищецът е предоставил такъв адрес.

7.2 Кога документите се считат за връчени, ако се прилагат други начини на връчване?

1) На датата, на която адресатът или друго лице приеме призовката в съответствие с член 56, параграфи 3, 7 или 8 от Гражданския процесуален закон;

2) на датата, на която съответното лице откаже да я приеме (член 57 от Закона);

3) ако документите са изпратени по пощата, на седмия ден от датата на изпращането;

4) ако документите са изпратени по електронна поща, на третия ден от датата на изпращането;

5) ако документите са предоставени чрез онлайн системата, на третия ден от датата на изпращането.

(2) Доставянето на съдебните документи на обявения адрес по местоживеене на физическото лице, на допълнителен адрес, посочен в декларацията за местоживеене, на адреса, посочен от физическото лице за кореспонденция със съда, или на адреса на управление на юридическо лице и независимо дали е получено известие от пощенската станция, че пратката е доставена, или документите са върнати, не означава само по себе си, че е извършено връчване. Презумпцията, че документите са връчени, възникваща на седмия ден след датата на изпращането им, ако документите са изпратени по пощата, или на третия ден след датата на изпращането им, ако документите са изпратени по електронна поща или са предоставени в онлайн системата, може да бъде отхвърлена, но адресатът може да обори тази презумпция като докаже, че е имало обективни обстоятелства извън неговия контрол, които са възпрепятствали приемането на документите на посочения адрес.

„Член 57 [от Гражданския процесуален закон]. Последици от отказ за приемане на съдебни документи

„(1) Ако адресат откаже да приеме съдебни документи, лицето, което доставя документите, отбелязва върху тях причините за отказа, датата и часа.

„(2) Отказът да се приемат съдебни документи не възпрепятства воденето на производство по съдебно дело.“

7.3 Ако друг начин на връчване е депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба), как се уведомява адресатът за това депозиране?

Съдебен документ може да бъде връчен чрез депозирането му в пощенска станция, като в този случай на адреса на получателя се оставя или изпраща съответно писмено уведомление. Ако уведомлението не може да бъде оставено или изпратено на този адрес, то трябва да бъде поставено на вратата на жилището на получателя или на помещенията на предприятието, или на друго жилище на получателя, или да бъде връчено на лице, живеещо в съседство, което по-късно ще го предаде на получателя. В уведомлението ясно се посочва, че депозираният документ е бил изпратен от съда.

7.4 Какви са последствията, ако адресатът откаже да приеме връчването на документите? Считат ли се документите за редовно връчени, ако отказът от приемане не е бил законен?

„Член 57 [от Гражданския процесуален закон]. Последици от отказ за приемане на съдебни документи

„(1) Ако адресат откаже да приеме съдебни документи, лицето, което доставя документите, отбелязва върху тях причините за отказа, датата и часа.

„(2) Отказът да се приемат съдебни документи не възпрепятства воденето на производство по съдебно дело.“

8 Връчване по пощата на документи, изпратени от чужбина (член 14 от Регламента за връчването)

8.1 Ако пощенската служба доставя документ, изпратен от чужбина, на адресат в тази държава членка в случай, при който се изисква обратна разписка (член 14 от Регламента за връчването), трябва ли пощенската служба да достави документа лично на адресата или може, съгласно националните правила за пощенските доставки, да достави документа и на друго лице на същия адрес?

При специално искане, документът може да бъде връчен в съда, като адресатът се призовава да се яви там.

Ако документът е изпратен с препоръчана поща, той може да бъде връчен по пощата. Той ще бъде връчен в пощенска станция или от пощенски служители; той трябва да бъде подписан при получаването от лицето, посочено като получател, или от представител на това лице, като подписващото лице трябва да представи документ за самоличност. Страната, която използва такава пощенска услуга, може да отбележи също така, че пратката следва да бъде доставена само лично на конкретно лице.

8.2 Как може съгласно правилата за пощенските доставки в тази държава членка да се осъществи връчването по член 14 от Регламента № 1393/2007 за връчването на документи, изпратени от чужбина, ако нито адресатът, нито друго лице, имащо право да получи доставката (ако това е възможно съгласно националните правила за пощенските доставки — вж. по-горе), са намерени на адреса за доставка?

Ако връчването с препоръчана поща е неуспешно, няма друг начин за връчване на документа по пощата.

8.3 Предоставя ли пощенската служба определен период от време за вземане на документите, преди да ги изпрати обратно като недоставени? Ако отговорът е „да“, по какъв начин се информира адресатът, че в пощенската служба има пратка, предназначена за вземане от него?

Получателят на документ, изпратен с препоръчана поща, бива информиран чрез уведомление, изпратено до домашния адрес на получателя. Документът се съхранява в пощенската станция в продължение на 30 дни от датата на получаването му. Получателят трябва да бъде поканен да приеме доставката най-малко два пъти.

9 Има ли писмено доказателство, че документът е връчен?

Ако съдебен документ е изпратен по пощата, връчването се вписва в досието, като се посочва къде и кога е бил връчен документът, а в пощенския документ също се прави съответно отбелязване.

10 Какво става, ако се случи нещо непредвидено и адресатът не получи документа или ако връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. могат ли нарушенията на закона да бъдат санирани) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

По молба на адресата съдът ще се свърже със съответната друга държава директно или чрез централния орган, и ще я помоли да направи ново искане за връчване въз основа на молбата на адресата.

11 Плаща ли се за връчване на документ и ако да, каква сума?

Не, не трябва да плащате.

Последна актуализация: 30/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.