В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Връчване на документи: официално предаване на актове

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?

На практика под „връчване на документи“ обичайно се разбира действителното получаване на призовка или друг документ от защитника/ответника, така че защитникът/ответникът да бъде уведомен за съдебното дело или решение и/или призован, както и да бъде запознат със съответните съдебни срокове.

Процесуалните правила са предназначени да гарантират, че не се накърнява правосъдието спрямо защитника/ответника и защитникът/ответникът получава всички необходими документи и уведомления за предстоящи съдебни дати поне в рамките на разрешените минимални срокове. Преди да се произнесе по дадено дело, шерифът/съдията обикновено изисква доказателство за връчване.

2 Кои документи трябва да се връчват официално?

По принцип документите, които трябва да се връчват официално, са следните:

  • писмо, с което защитникът/ответникът се уведомява, че срещу него ще бъде заведен съдебен иск, ако той не отговори на това писмо,
  • документ за образуване на производство/призовка за бързо съдопроизводство и т.н.,
  • определени документи, докато делото се гледа в съда,
  • известие за съдебно решение/постановление,
  • разпореждане за плащане (стъпка преди действия по принудително изпълнение),
  • документи във връзка с всяка процедура по принудително изпълнение.

По някои видове граждански съдопроизводства се изисква връчването на допълнителни конкретни документи.

Повече информация може да бъде намерена в глава 16 от Правилника на Върховния съд по граждански дела (Court of Session Rules), глава 5 от Правилника за обикновено съдопроизводство на шерифските съдилища (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), глава 5 от Правилника за бързо съдопроизводство (Summary Cause Rules) и част 6 от Правилника за опростено съдопроизводство (Simple Procedure Rules).

3 Кой отговаря за връчването на документ?

а. Извънсъдебни документи, като писмо преди завеждането на съдебен иск, и съдебни документи, като призовки, могат да бъдат връчвани по пощата (препоръчана пратка с предимство). В този случай документът се отнася до жилището/мястото на стопанска дейност на защитника/ответника от пощенския работник, който получава подписана разписка за потвърждение на получаването. Връчване на съдебни документи по пощата може да бъде разпоредено само от солиситър, съдебен изпълнител (messenger-at-arms) или съдебен изпълнител на шерифа (sheriff officer), или в определени случаи в рамките на опростеното производство, от секретаря в шерифския съд (Sheriff Clerk).

б. Ако тези документи трябва да бъдат връчени лично, това се прави от съдебен изпълнител или съдебен изпълнител на шерифа (най-близкият шотландски еквивалент на френския „huissier de justice“).

в. Разпорежданията за плащане и повечето други документи, свързани с процедура по принудително изпълнение, се връчват лично, отново от съдебен изпълнител или съдебен изпълнител на шерифа.

4 Действия за установяване на адрес

4.1 Съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, замоленият орган в тази държава членка опитва ли се по собствена инициатива да установи местонахождението на адресата на документите за връчване, ако адресатът вече не пребивава на адреса, известен на молещия орган?

Тъй като в Обединеното кралство, за разлика от много други държави членки, няма регистър на населението, не е възможно замоленият орган в Шотландия да получи адреса на лицето, на което трябва да бъдат връчени документите. Когато обаче документите трябва да бъдат връчени на дружество и когато получателите на посочения адрес откажат да приемат връчването, получаващият орган в Шотландия е в състояние да установи адреса на регистрация на дружеството (ако е различен) и може да връчи документите на този адрес.

4.2 Чужди съдебни органи и/или страни в съдебно производство имат ли достъп до регистри или услуги в тази държава членка, позволяващи установяването на настоящия адрес на лицето? Ако отговорът е „да“, кои са съществуващите регистри или услуги и каква процедура трябва да се следва? Каква такса, ако има такава, следва да се заплати?

Както бе споменато по-горе, в Обединеното кралство няма регистър на населението. За да се установи адресът на лице, е необходимо да се използват посредници, които могат да проследяват лица или да използват редица уебсайтове, на които се съдържат някои данни за адресите. Следващият списък не е изчерпателен, но илюстрира някои примери за видовете уебсайтове, които са на разположение. Някои от тях, като например търсене в телефонни указатели (първата препратка), са безплатни. За други е необходимо да се заплати такса.

Телефонни указатели, предоставени от British Telecommunications.

Сайт за намиране на адреси: 192, UKRoll

Сайт за намиране на хора: Tracesmart

За установяване на седалището на дружество може да се извърши търсене на уебсайта на регистъра на дружествата Companies House. Някои търсения на дружества са достъпни безплатно, но за по-подробни търсения се изисква заплащане на такса.

4.3 Как органите в тази държава членка разглеждат искане за установяване на настоящия адрес на лицето, изпратено съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела?

В Шотландия не е възможно да се подаде искане за установяване на адрес съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета.

5 Как на практика се извършва обичайното връчване на документа? Съществуват ли алтернативни начини, които могат да се използват (различни от заместващото връчване, посочено в точка 6 по-долу)?

а. Връчване по пощата — доставка чрез препоръчана пратка с предимство.

б. Лично връчване — от съдебен изпълнител или съдебен изпълнител на шерифа лично на защитника/ответника.

в. Лично връчване — чрез оставяне на друго лице, живеещо на адреса/служител в жилището/мястото на стопанска дейност.

Ако след внимателни проучвания съдебните изпълнители или съдебните изпълнители на шерифа счетат, че са установени основателни причини да се смята, че защитникът/ответникът пребивава на посочения в призовката адрес, документите могат да бъдат оставени на лице, живеещо в същото жилище/служител на дружеството.

г. Лично връчване — в случаи, различни от тези, при които защитникът/ответникът е физическо лице (т.е. друго юридическо лице, като регистрирано дружество).

Лично връчване може да се извърши чрез предаване на призовката на ръка на физическо лице, например на мястото на стопанска дейност, по такъв начин, че да е разумно да се очаква, че призовката ще бъде получена от действителен законен представител на защитника/ответника.

д. Лично връчване — депозиране/залепване

Когато съдебен изпълнител/съдебен изпълнител на шерифа не е успял да връчи лично документи на защитника/ответника, той може или

  • да депозира призовката в жилището/мястото на стопанска дейност, или
  • да залепи призовката на вратата на жилището/мястото на стопанска дейност.

е. Когато адресът не е известен, съдебният изпълнител/съдебният изпълнител на шерифа може да даде разрешение за връчване чрез:

  • публикуване на обявление в местен вестник, който се разпространява в района на последния известен адрес на защитника/ответника,
  • поставяне на стените на съда на копие на документ за образуване на производство/призовката.

ж. Понастоящем не са налице разпоредби за връчване на документ за образуване на производство или призовка, постановление или разпореждане за плащане чрез факс или електронна поща. Въпреки това някои други документи, които трябва да бъдат съобщени в хода на определени производства, могат да бъдат изпращани по електронен път или под всякаква документална форма.

з. Относно връчването на документи на лица извън Шотландия вж. глава 16 от Правилника на Върховния съд по граждански дела, глава 5 от Правилника за обикновено съдопроизводство на шерифските съдилища, глава 5 от Правилника за бързо съдопроизводство и част 6 от Правилника за опростено съдопроизводство.

(За постъпващи в Шотландия призовки и т.н. в случаи, различни от разглежданите съгласно Регламента на ЕС относно връчването или съгласно Хагската конвенция относно връчването и чрез централния орган, се прилагат всички специални правила и процедури по точки а—ж. Например личното връчване на призовка, издадена в страна извън Шотландия, на защитник/ответник в Шотландия е законосъобразно само ако съответства на правилата на шотландския съд.)

и. Във всички случаи, когато връчването се извършва по друг начин, освен от самия съд, в хода на процеса трябва да бъде представено удостоверение за връчване, подписано от солиситър на взискателя/ищеца или от съдебния изпълнител или съдебния изпълнител на шерифа.

6 Позволено ли е електронно връчване на документи (връчване на съдебни или извънсъдебни документи чрез електронни средства за комуникация от разстояние, като например електронна поща, защитено интернет приложение, факс, SMS и др.) в гражданското производство? Ако отговорът е положителен, за кои видове производства е предвиден този начин? Съществуват ли ограничения по отношение на възможността за прибягване до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът (юрист, юридическо лице, дружество или друг стопански субект и т.н.)?

Вж. отговор 5, буква ж. по-горе.

7 „Заместващо“ връчване

7.1 Правото на тази държава членка позволява ли други начини на връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите на адресата (например съобщаване на домашния адрес, в службата на съдебния изпълнител, чрез пощенска услуга или чрез залепване на уведомление)?

Когато се получават молби от други държави членки, обичайният начин на връчване в Шотландия е лично връчване от съдебен изпълнител на последния известен адрес или място на стопанска дейност. Шотландското право предвижда и други начини за доставка, но те не се използват от централния орган за връчване на документи.

7.2 Кога документите се считат за връчени, ако се прилагат други начини на връчване?

Както беше посочено по-горе, в Шотландия единственият начин на връчване на документи, използван от централния орган, е доставка от съдебен изпълнител.

7.3 Ако друг начин на връчване е депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба), как се уведомява адресатът за това депозиране?

Депозирането на документите на определено място (напр. в пощенската служба) не е алтернативен начин на връчване в Шотландия.

7.4 Какви са последствията, ако адресатът откаже да приеме връчването на документите? Считат ли се документите за редовно връчени, ако отказът от приемане не е бил законен?

При условие че е използван правилен начин на връчване, се прилага считаната дата на връчване, независимо дали адресатът приема връчването. Единственото изключение е разрешеното в член 8, параграф 1 от Регламента и приложение II към него във връзка с изискването документът да бъде на език, който адресатът разбира.

8 Връчване по пощата на документи, изпратени от чужбина (член 14 от Регламента за връчването)

8.1 Ако пощенската служба доставя документ, изпратен от чужбина, на адресат в тази държава членка в случай, при който се изисква обратна разписка (член 14 от Регламента за връчването), трябва ли пощенската служба да достави документа лично на адресата или може, съгласно националните правила за пощенските доставки, да достави документа и на друго лице на същия адрес?

Доставките с обратна разписка от Royal Mail (пощенската служба на Обединеното кралство) са до адреса, а не до физическото лице. Следователно е възможно някой друг освен адресата да получи документите, ако живее на същия адрес.

8.2 Как може съгласно правилата за пощенските доставки в тази държава членка да се осъществи връчването по член 14 от Регламента № 1393/2007 за връчването на документи, изпратени от чужбина, ако нито адресатът, нито друго лице, имащо право да получи доставката (ако това е възможно съгласно националните правила за пощенските доставки — вж. по-горе), са намерени на адреса за доставка?

Ако на заявения адрес не е на разположение никой, който да удостовери получаването на документите, те се връщат в местната за съответния адрес пощенска служба. Ако не бъдат взети в рамките на срока (вж. по-долу), те се връщат на подателя.

8.3 Предоставя ли пощенската служба определен период от време за вземане на документите, преди да ги изпрати обратно като недоставени? Ако отговорът е „да“, по какъв начин се информира адресатът, че в пощенската служба има пратка, предназначена за вземане от него?

Когато доставката не е била възможна на адреса, се оставя известие за опита за доставка. С това известие на адресата се съобщава откъде могат да бъдат взети документите, както и срокът, в който той трябва да ги вземе. За пощенски пратки с обратна разписка с произход от Обединеното кралство документите следва да бъдат взети в рамките на 1 седмица. За международни пощенски пратки с обратна разписка срокът е три седмици.

9 Има ли писмено доказателство, че документът е връчен?

а. За връчване по пощата вж. по-горе. Пощенската такса е за препоръчана пратка с предимство. Удостоверението за връчване, включително обратната разписка, се изисква от съда като доказателство за връчване.

б. При лично връчване съдебният изпълнител/съдебният изпълнител на шерифа представя удостоверение за връчване, подписано от участващите служители, в което е описан начинът на връчване.

в. За удостоверяване при изходящи искове със страна по делото извън Шотландия вж. съответните раздели на съдебните правилници, посочени по-горе. И отново, за призовки и т.н., идващи в Шотландия, се прилагат всички правила по точки а. и б.

10 Какво става, ако се случи нещо непредвидено и адресатът не получи документа или ако връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. могат ли нарушенията на закона да бъдат санирани) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

Шерифът/съдията трябва да се увери, че връчването е извършено по редовен и справедлив начин спрямо защитника/ответника, преди да може да се произнесе решение по делото. Връчването трябва да бъде извършено редовно, в противен случай защитникът/ответникът може законно да прибегне до действия за отмяна на всяко издадено постановление на основание , че действието е било предприето без защитникът/ответникът да е получил възможност да се защити, или дори без да е бил уведомен за него. Ако обаче е видно, че защитникът/ответникът е узнал за делото, защото се е явил на него, то тогава с явяването му се санира всеки порок на връчването.

11 Плаща ли се за връчване на документ и ако да, каква сума?

Връчване по пощата: доставка с препоръчана пратка с предимство — по текущите цени.

Ако връчването по пощата се извършва от съдебен изпълнител или съдебен изпълнител на шерифа, за него се заплаща допълнителна такса, определена от законодателството в зависимост от обстоятелствата по случая.

Лично връчване: таксите, начислявани от съдебен изпълнител или съдебен изпълнител на шерифа, са определени от законодателството в зависимост от обстоятелствата по случая.

Последна актуализация: 23/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.