Doručování právních dokumentů

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

„Doručením“ se rozumí úřední doručení soudních a mimosoudních písemností (jejichž doručení je nezbytné), které lze prokázat písemně.

Existují zvláštní pravidla pro doručování, která zajišťují platnost řízení a práva stran.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Jakékoli soudní písemnosti, které se týkají jakéhokoli řízení před soudem, jako jsou usnesení, podání na základě výzvy a písemnosti, kterými se zahajuje řízení, jakož i mimosoudní písemnosti (které se netýkají soudního řízení, ale jejichž úřední oznámení a doručení jsou nezbytné).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Soudní vykonavatelé. V případě žádosti o doručení písemností, které jsou obdrženy podle Haagské úmluvy z roku 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností nebo podle jakékoli bilaterální dohody, kterou Kypr podepsal a ratifikoval podle nařízení (ES) č. 1393/2007, obdrží písemnost Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku jako určený ústřední orgán a písemnost je postoupena k doručení soudním vykonavatelům.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Obecně ne, pokud na uvedené adrese nezíská informace o nové adrese.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Nepoužije se.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Žádná taková žádost nebyla dosud obdržena. V každém případě existují pochybnosti, pokud jde o to, zda tato věc může být předmětem dokazování.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

V praxi je obvyklou metodou osobní doručování, jak stanoví občanský soudní řád. V případě právnických osob může být písemnost doručena řediteli společnosti, tajemníkovi společnosti nebo jakékoli odpovědné osobě v kancelářích společnosti.

Pokud jde o způsoby náhradního doručení, soudní příkaz musí být na žádost strany vydán v souladu s občanským soudním řádem a musí umožňovat oznámení písemnosti jejím vyvěšením na určitém místě nebo zveřejněním v tisku (nebo jakýmkoli jiným způsobem, který soud za daných okolností považuje za přiměřený).

V této fázi nelze použít žádné jiné alternativní způsoby.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Viz odpověď na otázku 5.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Viz odpověď na otázku 5.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Viz odpověď na otázku 5.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Viz odpověď na otázku 5.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Viz odpověď na otázku 5.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Nepoužije se.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Nepoužije se.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Nepoužije se.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Ano, po doručení soudní vykonavatel vyplní doručenku, která uvádí referenční údaje o doručené písemnosti, jméno a postavení osoby, které byla listina doručena, datum a čas doručení, nebo pokud písemnost doručena nebyla, důvody, proč doručení nebylo možné.

Pokud se doručení provádí podle nařízení (ES) č. 1393/2007, vydá se podle článku 10 potvrzení uvedené v příloze I tohoto nařízení.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

V takovém případě se doručení považuje za neplatné od samého počátku a nelze zhojit právní vady. Pokud doručení neproběhlo řádně, musí se provést nové doručení.

V případech, kdy doručení nebylo provedeno, neboť daná osoba proti doručení vznesla námitku, strana usilující o doručení musí soudu podat žádost o náhradní doručení.

Pokud nebylo doručení možné, protože osobu, které musí být písemnost doručena, nebylo možné najít, osoba usilující o doručení může písemnost případně oznámit po vydání příslušného soudního usnesení/příkazu.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Poplatek byl stanoven ve výši 21 eur.

Poslední aktualizace: 19/07/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.