V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Doručování právních dokumentů

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Z praktického hlediska znamená doručení písemností předání žaloby nebo jiných soudních dokumentů týkajících se zahájeného soudního řízení určité osobě nebo společnosti. To jim umožňuje hájit se nebo reagovat na žalobu či řízení.

Zvláštní pravidla[1] pro doručování písemností existují z toho důvodu, aby bylo zajištěno, že všechny oprávněné strany obdrží právní dokumenty, které se jich týkají, nebo žaloby, a aby byly poskytnuty záruky, že pokud nebudou tyto písemnosti řádně doručeny, budou přijata vhodná opatření.

[1] OSŘ, část 6 obsahuje obecná pravidla pro doručování, viz také část 7.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Všechny soudní dokumenty, včetně žalobního formuláře, návrhů, soudních rozhodnutí, podání atd., musí být formálně doručeny, a to podle různých pravidel, doručení však může mít podobu zaslání poštou, osobního doručení, doručení soudním vykonavatelem atd.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Ve věcech projednávaných u soudu hrabství (County Court) odpovídá za doručení písemností obvykle soud hrabství; u vrchního soudu (High Court) zajišťují doručení většiny písemností strany. Pokud strana vyhotovuje písemnost, která má být doručena soudem, musí předložit kopii pro soud a pro každou stranu, jíž má být tato písemnost doručena.

Soud může nařídit, aby za doručení odpovídal někdo jiný. To se může týkat strany, která řízení zahájila, nebo jejího zmocněnce či právního zástupce. Soud není mimoto odpovědný za doručení v případě, že konkrétní pravidlo nebo praktický pokyn k pravidlům stanoví, že dotyčnou písemnost musí doručit strana, nebo pokud strana, jejímž jménem má být písemnost doručena, soudu oznámí, že ji chce doručit sama.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Nikoli. Spojené království nemá podobný registr adres jako mnoho jiných členských států; dožádaný orgán v Anglii a Walesu nemá možnost získat adresu osoby, jíž mají být písemnosti doručeny. Pokud však mají být písemnosti doručeny společnosti a příjemci na dané adrese odmítnou doručované písemnosti převzít, je přijímající subjekt v Anglii a Walesu schopen zjistit sídlo společnosti (pokud se liší) a může doručit písemnosti na tuto adresu.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Jak bylo uvedeno výše, ve Spojeném království není k dispozici registr adres. K zjištění adresy osoby je nutné využít zmocněnce, kteří mohou sledovat jednotlivce, nebo využít řadu internetových stránek obsahujících určité údaje o adresách. Níže uvedený seznam není úplný, nýbrž uvádí některé příklady typů internetových stránek, které jsou k dispozici. Některé, například vyhledávání v telefonních seznamech (první odkaz), jsou bezplatné. U jiných je nutné uhradit poplatek.

Telefonní seznamy British Telecommunications

Vyhledávače adres na stránce 192, UKRoll

Sledování osob na stránce Tracesmart

K nalezení sídla společnosti je možné hledat na internetových stránkách Companies House. Některá vyhledávání společností jsou k dispozici bezplatně, podrobnější vyhledávání však vyžaduje uhrazení poplatku.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Není možné požádat o zjištění adresy v Anglii a Walesu na základě nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Hlavním způsobem doručování v Anglii a ve Walesu je zásilka první třídy. K dalším způsobům doručování, které mohou být použity v souladu s příslušným soudním řádem a praktickými pokyny, jsou:

  1. osobní doručení (soudním vykonavatelem / soudním doručovatelem nebo stranou, která řízení zahájila);
  2. zanechání písemnosti na schválené adrese (viz níže);
  3. prostřednictvím výměny dokumentů nebo
  4. faxem či jinými prostředky elektronické komunikace.

Doručení by se mělo uskutečnit na adresu, kterou uvedla strana, jíž má být písemnost doručena, což může zahrnovat adresu právního zástupce nebo zmocněnce strany. V případě, že za stranu, jíž má být písemnost doručena, nejedná právní zástupce, nebo strana neuvedla adresu pro doručování, by písemnost měla být zaslána nebo předána na adresu schválenou v soudním řádu či zanechána na této adrese – zpravidla se jedná o obvyklé nebo poslední známé místo bydliště nebo místo podnikání.

Má-li písemnost doručit soud, je na soudu, aby rozhodl o tom, který způsob doručování se použije.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

V občanskoprávním řízení je povoleno doručování písemností elektronickou cestou (včetně e-mailu a faxu). Neexistují žádná omezení, pokud jde o dostupnost nebo přístup k tomuto způsobu doručování v závislosti na adresátovi. Strana, jíž má být písemnost doručena, nebo její právní zástupce však musí předem písemně oznámit, že jsou ochotni přijímat písemnosti doručované elektronickou cestou.

Existuje několik způsobů, jak mohou strany a právní zástupci projevit ochotu přijímat písemnosti doručované elektronickou cestou. Za prvé, pokud právní zástupce uvedl v písemném dokumentu číslo faxu. Za druhé, pokud byla v písemném dokumentu uvedena e-mailová adresa a právní zástupce potvrdil doručování elektronickou cestou jako jednu z možností. Doručování písemností elektronickou cestou je povoleno rovněž v případě, pokud byly v popisu případu nebo v reakci na žalobu podanou soudu uvedeny číslo faxu, e-mailová adresa nebo jiná elektronická identifikace.

Jestliže má strana v úmyslu doručit písemnost elektronickou cestou (kromě faxu), musí se nejprve strany, jíž má být písemnost doručena, dotázat, zda existují nějaké podmínky, které musí být splněny. Například zda se vyžaduje určitý formát, v němž by měly být písemnosti zaslány, nebo maximální velikost příloh, které lze doručit.

Pokud byly písemnosti doručeny elektronickou cestou, nevyžaduje se zaslání i tištěné kopie.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Úplné informace o pravidlech a postupech pro doručování v Anglii a Walesu jsou uvedeny v části 6 občanského soudního řádu (Civil Procedure Rules). Obecným pravidlem je, že žalobce musí uvést adresu žalovaného pro doručení a že touto adresou zpravidla je současná nebo poslední známá adresa nebo místo podnikání. Není-li možné tyto adresy zjistit, může žalobce požádat podle části 6.19 o doručení alternativním způsobem na jinou adresu. Přesné podrobnosti budou záviset na skutečnostech projednávaných u soudu, zásadou však je to, že bez ohledu na použitý způsob musí doručení zajistit, aby byl žalovaný informován o řízení, viz praktický pokyn 6A.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

V případě běžné poštovní služby nebo jiného způsobu doručení, který zajišťuje dodání následující pracovní den, se písemnosti považují za doručené druhý den po jejich odeslání, předání, dodání nebo vyzvednutí příslušným poskytovatelem služeb za předpokladu, že tento den je pracovním dnem, nebo následující pracovní den po tomto dni. Při doručování faxem či jinou elektronickou cestou se v případě, že byla písemnost zaslána v pracovní den před 16:30 h, považuje za doručenou týž den, nebo v každém jiném případě následující pracovní den po dni odeslání. Při použití alternativního způsobu doručení je v soudním rozhodnutí stanoven způsob a datum, k němuž se má za to, že došlo k doručení.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Uložení písemnosti na určitém místě (např. na poště) obvykle nepředstavuje alternativní způsob doručování. Pokud byly písemnosti zaslány doporučeně a nebyly doručeny, je postup informování adresáta uveden níže v bodě 8.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud byl způsob doručení schválen soudem, platí datum předpokládaného doručení bez ohledu na to, zda adresát doručení písemností příjme, či nikoli.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Poštovní zásilka, která je zaslána doporučeně společností Royal Mail (poštovní služba Spojeného království), se doručuje na adresu, a nikoli určité osobě. Proto je možné, že písemnosti obdrží jiná osoba než adresát, pokud žije na stejné adrese.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Pokud není na požadované adrese zastižen nikdo, kdo by písemnosti převzal, jsou vráceny místnímu poštovnímu úřadu pro danou adresu. Nejsou-li písemnosti vyzvednuty ve stanovených lhůtách (viz níže), vrátí se odesílateli, v tomto případě není doručení považováno za účinné.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Pokud nebylo doručení možné, je na adrese zanecháno oznámení o pokusu o doručení. Toto oznámení informuje adresáta o tom, kde si může písemnosti vyzvednout a v jaké lhůtě by tak měl učinit. U doporučených poštovních zásilek v rámci Spojeného království by měly být písemnosti vyzvednuty do jednoho týdne. V případě mezinárodních doporučených zásilek činí tato lhůta tři týdny.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Soud zaznamená skutečnost, že byla doručena konkrétní písemnost. Písemnosti doručované poštou se považují za doručené, pokud nejsou vráceny prostřednictvím poštovního systému.

Jestliže písemnost doručuje žalobce, musí předložit soudu do sedmi dnů od doručení osvědčení o doručení. V tomto osvědčení musí být uvedeno, že písemnost nebyla vrácena jako nedoručená, a sděleny informace o způsobu a datu doručení.

Při doručení žalobního formuláře má povinný 14 dní na to, aby na žalobu odpověděl. Pokud zašle potvrzení o doručení, je lhůta pro odpověď prodloužena na 28 dnů od doručení specifikace žaloby.

Jestliže jsou písemnosti doručeny osobně, vyhotoví se písemný záznam ve formě osvědčení nebo přísežného prohlášení o doručení obsahující údaje o čase a datu doručení. To lze použít jako doklad o doručení v případě, že příjemce přijetí těchto písemností popře.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Pokud se někdo dozví, že neobdržel právní dokumenty, které měl obdržet, může přijmout opatření k zajištění jejich doručení, a to tím, že se obrátí na druhou stranu nebo jejího právní zástupce nebo na soud. Pokud již byly v řízení vydány příkazy nebo rozhodnutí, lze podat návrhy na jejich zrušení na základě toho, že písemnosti nebyly doručeny.

Jestliže strana přijme doručení písemností mimo minimální lhůtu pro oznámení přípustnou podle předpisů, může být doručení přesto považováno za platné. Pokud se zjistí, že doručení písemností je neplatné, může být vyvinuto nové úsilí o opětovné doručení. Soud může rovněž za určitých okolností upustit od doručení písemností.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Náklady na doručování písemností poštou jsou zahrnuty do běžných soudních poplatků. Pokud mají být písemnosti doručeny osobně soudním vykonavatelem nebo soudním doručovatelem, poplatky se liší v závislosti na typu řízení a na tom, zda jsou využity služby soudního vykonavatele nebo soudního doručovatele.

Poslední aktualizace: 19/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.