Doručování právních dokumentů

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

„Doručováním písemností“ se rozumí oznámení vydané určité fyzické nebo právnické osobě způsobem, který lze ověřit a ve formě stanovené zákonem. Cílem pravidel týkajících se doručování písemností je zajistit, aby byly písemnosti věrohodně doručeny příslušné osobě a aby bylo možno toto doručení ověřit.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Písemnostmi, které jsou doručovány, jsou obvykle písemnosti týkající se soudního řízení, jako například předvolání a žádosti o podání svědecké výpovědi. Požadavek na průkazné doručení písemností se může týkat i jiných písemností než těch, které souvisejí se soudním řízením, například závětí.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

V případě soudního řízení za doručení písemností odpovídá obvykle soud. Na žádost příslušné strany může soud této straně svěřit odpovědnost za doručení písemností, pakliže se domnívá, že k tomu existují oprávněné důvody.

V ostatních případech zodpovídá za doručení písemností strana, v jejímž zájmu mají být písemnosti doručeny.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Ano. Soudní vykonavatelé okresního soudu (käräjäoikeus) mají přístup k systému evidence obyvatel, v němž lze ověřit údaje o současné adrese.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Adresářová služba (osoitepalvelu/adresstjänst) umožňuje vyhledat údaje o současné adrese téměř všech osob s trvalým bydlištěm ve Finsku. Informace této služby jsou založeny na informacích ze systému evidence obyvatel, který spravuje Úřad pro digitální služby a služby spojené s údaji o obyvatelstvu (Digi- ja väestötietovirasto).

Adresy lze vyhledat po zadání křestního jména a příjmení fyzické osoby. Může to být jak předchozí, tak současné jméno. Při vyhledávání lze jako filtry použít například věk osoby, datum narození a současné nebo předchozí bydliště.

Jsou poskytovány adresy jednotlivých, jasně identifikovaných osob starších 15 let, které neodepřely povolení k poskytnutí svých adres.

Adresářová služba ve finštině: Tel. 0600 0 1000.

Adresářová služba ve švédštině: Tel. 0600 0 1001.

Tyto služby jsou k dispozici každý den od 8:00 do 22:00.

Služba stojí 2,50 EUR/minuta + poplatek za místní/mobilní síť a poplatek za hovor / čekání na pevné/mobilní lince (1,98 EUR/minuta k 16.5.2020).
Na službu se lze dovolat pouze z Finska.

Žádosti o vyhledání adresy lze rovněž Úřadu pro digitální služby a služby spojené s údaji o obyvatelstvu zasílat e-mailem. Předloženy mohou být ve finštině, švédštině nebo angličtině prostřednictvím e-mailové adresy: vtj-todistus@dvv.fi. Žádosti mohou rovněž být zaslány písemně na adresu Úřadu pro digitální služby a služby spojené s údaji o obyvatelstvu, PL 123, 00531 Helsinky. Tato služba je zpoplatněna. Důvod pro poskytnutí adresy musí být uveden v žádosti.

Adresy lze najít také vyhledáním obchodních adres.

Finský patentový a registrační úřad (Patentti- ja rekisterihallitus – PRH) a finská daňová správa (Verohallinto) mají sdílenou službu na internetových stránkách https://www.ytj.fi/, kde lze vyhledávat obchodní údaje o společnostech a organizacích. Služba je k dispozici ve finštině, švédštině a angličtině. Další informace najdete na https://www.prh.fi/fi/index.html (ve finštině), https://www.prh.fi/sv/index.html (ve švédštině) a https://www.prh.fi/en/index.html (v angličtině).

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 nepředstavuje hlavní postup při získávání údajů o adrese.

Viz odpověď na otázku č. 4.2, týkající se vyhledávání údajů o adresách jednotlivců nebo organizací ve Finsku.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Podle § 3 občanského soudního řádu (Oikeudenkäymiskaari; 4/1734) jsou písemnosti v případě, že za doručování písemností v soudním řízení odpovídá soud, doručovány především poštou. Dopis lze zaslat doporučeně s potvrzením o přijetí. Případně jej lze zaslat přímo na adresu bydliště dotyčné osoby. V těchto případech je k dopisu připojeno potvrzení o přijetí, které příjemce musí podepsat a vrátit soudu. Písemnosti týkající se soudního řízení kromě předvolání a první žádosti o odpověď lze doručit rovněž tak, že jsou zaslány běžnou poštou na adresu, kterou příslušná strana uvedla soudu. Bude se mít za to, že příjemci byla písemnost doručena běžnou poštou sedmý den po jejím odeslání.

Podle § 4 občanského soudního řádu (4/1734) mohou být písemnosti doručeny soudním vykonavatelem, pokud by doručení poštou pravděpodobně nebylo úspěšné.

Podle § 2 občanského soudního řádu (4/1734) může soud se souhlasem příslušné strany této straně svěřit odpovědnost za doručení písemností, pakliže se domnívá, že k tomu existují oprávněné důvody. V těchto případech soud informuje příslušnou stranu o lhůtě pro doručení písemností a pro zaslání dokladu soudu. Podle § 4 občanského soudního řádu (4/1734) doručuje v těchto případech písemnosti soudní vykonavatel.

Podle § 4 občanského soudního řádu (4/1734) mohou být písemnosti v případě, že soud svěřil příslušné straně odpovědnost za doručení písemností a zastupuje-li příslušnou stranu advokát nebo státem stanovený právní zástupce, doručeny příjemci rovněž osobně tímto advokátem nebo státem stanoveným právním zástupcem. V těchto případech podepíše příjemce potvrzení o přijetí písemností. Tento způsob doručování nelze použít v trestních věcech.

Jiné písemnosti než písemnosti týkající se soudního řízení budou doručeny soudním vykonavatelem na žádost orgánu nebo jednotlivce.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Podle § 3b občanského soudního řádu (4/1734) mohou být písemnosti doručeny i po telefonu, pokud za doručení písemností odpovídá soud a věc se týká přijetí určité částky, navrácení správy nebo obnovení narušených podmínek či vystěhování a žalobce uvede, že se nedomnívá, že se jedná o spornou věc. Dodatečným požadavkem je, aby telefonické doručení bylo vhodné s ohledem na rozsah a kvalitu dotyčné písemnosti a aby byl příjemce bez jakýchkoli pochyb informován o dotyčné písemnosti a rozuměl významu jejího doručení. Jakmile je písemnost doručena telefonicky, musí být neprodleně zaslána jako dopis nebo elektronická zpráva na adresu uvedenou příjemcem, ledaže to není ze zvláštních důvodů zjevně nutné. O doručení písemnosti po telefonu bude rovněž vyhotoven doklad.

Podle § 3 občanského soudního řádu (4/1734) může být v případě, že za doručení písemností odpovídá soud nebo státní zástupce, písemnost doručena jejím zasláním příslušné straně jako elektronická zpráva způsobem stanoveným příjemcem, lze-li předpokládat, že příjemce bude o písemnosti informován a ve stanovené lhůtě zašle zpět doklad o přijetí.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Pokud soudní vykonavatel vyhledal určitou osobu za účelem doručení písemností a tato osoba má bydliště ve Finsku, dotyčnou osobu či jinou osobu, která je oprávněna přijmout doručované písemnosti jménem této osoby, však nezastihl, a lze-li podle okolností předpokládat, že se dotyčná osoba doručení písemnosti vyhýbá, může podle § 7 občanského soudního řádu (4/1734) doručit písemnosti jejich předáním jakémukoli členu téže domácnosti, který je starší patnácti let, nebo v případě, že příjemce písemnosti provozuje podnik, jakékoli osobě pracující v podniku této osoby. Nelze-li zastihnout žádnou z výše uvedených osob, mohou být písemnosti doručeny jejich předáním místní policii.

Použije-li se postup podle prvního odstavce, musí soudní vykonavatel zaslat příjemci doručovaných písemností oznámení o této skutečnosti, přičemž použije adresu příjemce. Písemnosti se pokládají za doručené, jakmile je odesláno oznámení ve smyslu druhého odstavce.

Postupem uvedeným v tomto odstavci nelze v trestních věcech doručit předvolání obviněnému.

Podle § 9 občanského soudního řádu (4/1734) odpovídá soud v případě, nelze-li zjistit současný pobyt příjemce, za doručení písemností veřejnou vyhláškou. V trestních věcech nelze veřejnou vyhláškou doručit obviněnému předvolání.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Viz otázka č. 7.1.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Viz otázka č. 7.1.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Jestliže si příjemce nevyzvedne doručované písemnosti a potvrzení o přijetí na poště nebo je odmítne převzít, je žádost vrácena odesílateli. V těchto případech se má za to, že písemnosti nebyly doručeny (viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu (korkein oikeus) 50:1997). Pokud byla písemnost, která má být doručena, zaslána poštou přímo na místo bydliště, má se obdobně za to, že nebyla doručena, jestliže příjemce nezašle podepsané potvrzení o přijetí zpět soudu.

Příjemce může odmítnout přijetí písemností doručovaných soudním vykonavatelem pouze tehdy, jsou-li splněny určité zákonem stanovené podmínky. Příjemce může odmítnout přijetí doručovaných písemností mimo jiné tehdy, nejsou-li tyto písemnosti ve finštině nebo švédštině či v jiném jazyce, jemuž příjemce rozumí. (například: zákon o mezinárodní právní pomoci v trestních věcech (Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa) nebo zákon o mezinárodní právní pomoci a uznání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla).

Existují-li podle zákona důvody pro odmítnutí doručení písemností, soudní vykonavatel písemnosti vrátí. V těchto případech poskytne soudní vykonavatel písemný doklad o tom, že příjemce odmítl doručení písemností, a vysvětlení důvodů tohoto odmítnutí.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Jsou-li do Finska zaslány písemnosti poštou za účelem jejich doručení a je-li třeba zaslat zpět potvrzení o přijetí, pošta tyto písemnosti zadrží a zašle příjemci výzvu, aby si zásilku vyzvedl na poště. Tyto písemnosti může na poště vyzvednout pouze příjemce nebo osoba, kterou příjemce zmocní. Písemnosti lze předat výhradně příjemci do vlastních rukou, pokud o to strana požadující doručení písemností požádá.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Jestliže si příjemce písemnosti na poště nevyzvedne, jsou vráceny odesílateli.

V těchto případech může odesílatel zaslat písemnosti okresnímu soudu (käräjäoikeus), v jehož obvodu má příjemce trvalé bydliště nebo pobyt, a požádat ho o doručení písemností. Po obdržení žádosti se soudní vykonavatel okresního soudu pokusí doručit písemnosti příjemci do vlastních rukou.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Pošta zašle příjemci výzvu, aby si zásilku vyzvedl na poště. Ve výzvě je uvedeno rovněž datum, dokdy si má příjemce písemnosti vyzvednout.

Pošta uloží písemnosti po dobu týdne, v němž byly písemnosti obdrženy, a dalších dvou (2) celých kalendářních týdnů.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Soudní vykonavatel předloží doklad o doručení písemností. Doklad se předkládá i v případě doručení písemností poštou.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Nebyly-li písemnosti doručeny řádně a nedostaví-li se dotyčná osoba k soudu nebo neposkytne-li písemnou odpověď, která se od ní požaduje, je nutno písemnosti doručit znovu. V případě méně závažné vady však nové doručení písemností není nutné.

Jestliže dotyčná osoba tvrdí, že písemnosti nebyly doručeny řádně, bude věc odročena, ledaže to není nutné, jelikož se jednalo o bezvýznamnou vadu.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Doručování písemností soudním vykonavatelem stojí 80 EUR.

Poslední aktualizace: 09/05/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.