V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Doručování právních dokumentů

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Z praktického hlediska znamená „doručení písemností“ předání dokumentů používaných při soudních řízeních vhodným způsobem.

Pravidla stanoví rámec, který je třeba dodržet, aby bylo možné:

  • doručovat písemnosti způsobem schváleným soudem
  • poskytnout mechanismus, jehož prostřednictvím může strana prokázat, že určitá písemnost byla nebo nebyla doručena
  • stanovit harmonogram, podle něhož lze určitou písemnost považovat za doručenou (např. osobní doručení – má se za to, že písemnost byla doručena téhož dne, pokud není doručována po 17 h nebo v sobotu, v neděli nebo ve svátek, kdy se má za to, že byla doručena následující pracovní den).

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

K písemnostem, které musí být doručeny formálně, patří žalobní formuláře, specifikace žaloby, obhajoby, odpovědi, oznámení o návrhu, podání, rozhodnutí a svědectví / místopřísežná prohlášení (jsou-li tyto písemnosti určeny k použití během soudního řízení).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Strana, která písemnost vyhotovila, odpovídá za její doručení. Například žalobní formulář by měl doručit žalobce nebo řádně zmocnění právní zástupci. Nejvyšší soud Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar) písemnosti nedoručuje.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Gibraltar nemá podobný registr adres jako mnoho jiných členských států; dožádaný orgán na Gibraltaru nemá možnost získat adresu osoby, jíž mají být písemnosti doručeny. Pokud však mají být písemnosti doručeny společnosti a příjemci na dané adrese odmítnou doručované písemnosti převzít, je přijímající subjekt na Gibraltaru schopen zjistit sídlo společnosti (pokud se liší) a může doručit písemnosti na tuto adresu.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Jak bylo uvedeno výše, na Gibraltaru není k dispozici registr adres. K zjištění adresy osoby je nutné využít zmocněnce, kteří mohou sledovat jednotlivce, nebo použít telefonní seznam, v němž jsou uvedeny adresy. Vyhledávání například v telefonních seznamech je bezplatné. U jiných vyhledávání je nutné uhradit poplatek. K nalezení sídla společnosti je možné hledat v Companies House, tento rejstřík však není k dispozici na internetu.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Není možné požádat o zjištění adresy na Gibraltaru na základě nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Písemnosti se obvykle doručují následujícím způsobem:

  • Osobním doručením
  • Doporučenou poštou
  • Faxem nebo jiným komunikačním prostředkem
  • Alternativním způsobem nařízeným soudcem

Soudní příkaz nebo jiné rozhodnutí potvrzené oznámením o sankcích se zpravidla doručuje osobně.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Doručení lze provést faxem, pokud strana nebo její právní zástupce předtím doručující straně písemně oznámí, že jsou ochotni přijmout doručení faxem. Podobné ustanovení se použije v případě doručování prostřednictvím elektronické pošty, ačkoli pravidla rovněž stanoví, že se doručení prostřednictvím elektronické pošty může uskutečnit pouze v případě, jednají-li obě strany prostřednictvím právního zástupce.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Úplné informace o pravidlech a postupech pro doručování na Gibraltaru jsou uvedeny v části 6 občanského soudního řádu (Civil Procedure Rules).

Pokud jsou obdrženy žádosti o doručení od jiných členských států, je běžným způsobem doručování na Gibraltaru osobní doručení soudním vykonavatelem. Jestliže to nebylo možné, může soudce povolit jiný způsob doručení – obvykle prostřednictvím obyčejné poštovní zásilky zaslané na danou adresu (jedná-li se o obvyklou nebo poslední známou adresu osoby, jíž má být písemnost doručena).

V opačném případě lze použít jiný způsob doručení, který zajišťuje doručení následující pracovní den, nebo fax či jiné prostředky elektronické komunikace. Pakliže se soud domnívá, že existuje náležitý důvod pro povolení doručení způsobem nebo na místo, jež obvykle nejsou podle občanského soudního řádu povoleny, může soud vydat rozhodnutí umožňující doručení jiným způsobem nebo na jiné místo.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

V případě běžné poštovní služby nebo jiného způsobu doručení, který zajišťuje dodání následující pracovní den, se písemnosti považují za doručené druhý den po jejich odeslání, předání, dodání nebo vyzvednutí příslušným poskytovatelem služeb za předpokladu, že tento den je pracovním dnem, nebo následující pracovní den po tomto dni. Při doručování faxem či jinou elektronickou cestou se v případě, že byla písemnost zaslána v pracovní den před 16:30 h, považuje za doručenou týž den, nebo v každém jiném případě následující pracovní den po dni odeslání. Při použití alternativního způsobu doručení je v soudním rozhodnutí stanoven způsob a datum, k němuž se má za to, že došlo k doručení.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Uložení písemnosti na určitém místě (např. na poště) obvykle nepředstavuje alternativní způsob doručování. Pokud byly písemnosti zaslány doporučeně a nebyly doručeny, je postup informování adresáta uveden níže v bodě 8.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud byl způsob doručení schválen soudem, platí datum předpokládaného doručení bez ohledu na to, zda adresát doručení písemností příjme, či nikoli.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

V případě poštovní zásilky, která je zaslána doporučeně gibraltarským poštovním úřadem fyzické osobě, obdrží tato oznámení o tom, že si má vyzvednout dopis/balík, a zásilka je předána dotyčné osobě pouze po předložení dokladu totožnosti.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Doručení nelze uskutečnit jiným způsobem než tak, že se osoba, které je zasláno oznámení, dostaví na poštu.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Ano, po zaslání první „výzvy k vyzvednutí zásilky“ je příjemci poskytnuta lhůta v délce dvaceti osmi dnů, v níž je možné si písemnosti vyzvednout, než je zaslána druhá „výzva k vyzvednutí zásilky“. Pokud nebyly písemnosti vyzvednuty po dalších sedmi dnech, vracejí se zpět jako nedoručené.

Adresát je informován prostřednictvím oznámení, které je zasláno na jeho adresu.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Jestliže jednací řád stanoví, že je třeba doklad o doručení, mělo by být předloženo osvědčení o doručení. V tomto osvědčení musí být uvedeno, že písemnost nebyla vrácena jako nedoručená, a sděleny informace o použitém způsobu doručení a datu odeslání poštou / osobního doručení / zaslání faxem / zanechání na určeném místě. K dispozici je předepsaný formulář.

Je-li žalobní formulář doručen osobně, musí žalobce předložit osvědčení o doručení do 21 dnů od doručení žalobního formuláře. Pokud tak žalobce neučiní, nebude moci získat rozsudek pro zmeškání.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Obvykle by měl být učiněn pokus o opětovné doručení, pokud dosud běží příslušná promlčecí lhůta.

Nejvyšší soud však má pravomoc ve výjimečných případech od doručení upustit. Příkladem je situace, kdy byl žalovaný řádně a v plném rozsahu informován o žalobě, žalobce však neuskutečnil doručení v příslušné promlčecí lhůtě, například písemnost doručil na nesprávnou adresu.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Jelikož doručení provádí účastník řízení nebo jeho právní zástupci, hradí veškeré poplatky v souvislosti s doručením dotyčný účastník. Poplatky budou záviset na použitém způsobu doručení.

Poslední aktualizace: 23/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.