Doručování právních dokumentů

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

„Doručování písemností“ je způsob, kterým se písemnost doručí adresátovi, aby byl seznámen s jejím obsahem, v souladu s určitými ustanoveními procesního práva, jež stanoví nástroj, formu oznámení písemnosti a potvrzení provedeného doručení.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Mezi písemnosti, které je třeba úředně doručit, patří písemnosti týkající se žaloby, návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání, odvolání, kasační stížnosti, žádosti o přezkum rozsudku, řízení třetích stran, podání opravných prostředků proti mimosoudním a soudním aktům, přistoupení hlavního nebo vedlejšího účastníka do řízení, oznámení soudního řízení a oznámení třetím stranám, žádosti o předběžné opatření, žádosti o soudní ochranu v nesporných řízeních, předvolání k jednání a veškerých soudních rozsudků (pravomocných i nepravomocných).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Doručování je povinností strany řízení; na základě písemného příkazu týkajícího se písemnosti, jež má být doručena, buď touto stranou nebo jejím zástupcem, na žádost uvedené strany, vydaného příslušným soudcem a v případě vícečlenného soudu jeho předsedou (článek 123 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“)). Písemnosti doručuje soudní vykonavatel soudního obvodu v místě bydliště či pobytu adresáta v okamžiku doručování (čl. 122 odst. 1 OSŘ). Pokud je za doručení písemností odpovědný soud, může jej rovněž provést soudní vykonavatel v oblasti trestního práva příslušný pro dotčený obvod, příslušník řecké policie, lesní stráž nebo předseda místní samosprávy (čl. 122 odst. 2 a 3 OSŘ). V řízení o předběžných opatřeních se místo a čas jednání oznamuje doručením písemnosti vydané kanceláří soudu s uvedením místa, data a času jednání nebo pozvánkou kanceláře soudu prostřednictvím telegrafu či telefonu. Soudce může rovněž nařídit, aby byla kopie žaloby doručena spolu s předvoláním (čl. 686 odst. 4 OSŘ).

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Ano.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Ne, nemají k nim přímý přístup, jak lze odvodit také z nařízení (ES) č. 1206/2001, které stanoví, že spolu soudní orgány mají komunikovat tak, aby žádost o vyhledání fyzické osoby uspokojivě vyřídily.

Nutno také poznamenat, že všechny osoby s pobytem na území Řecka jsou prostřednictvím příslušných matrik zaregistrovány v databázi jednotlivých obcí. Jednotná vnitrostátní databáze však zahrnuje pouze dospělé občany, kteří jsou zaregistrováni na základě průkazu totožnosti vydaného policií či pasu; tato databáze je podle potřeby aktualizována řeckými obcemi.

Občané mohou současnou adresu určité osoby (bezplatně) zjistit pouze pomocí veřejných telefonních seznamů.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Soud výkonu předloží příslušným policejním orgánům žádost o zjištění místa pobytu fyzické osoby.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Obvykle je dotčená písemnost doručena do rukou adresáta (čl. 127 odst. 1 OSŘ) bez ohledu na to, kde se adresát nachází (článek 124 OSŘ). Jestliže však má adresát v místě, kde se má doručení uskutečnit, bydliště, obchod, kancelář či dílnu, ať již sám nebo s další osobou, či jestliže na takovém místě pracuje jako zaměstnanec nebo pracovník, nelze písemnost bez jeho souhlasu doručit na jiné místo (čl. 124 odst. 2 OSŘ). Pokud jde o možné alternativní způsoby doručování, lze na základě vyhlášek, které se vydávají na návrh ministra pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva, doručovat písemnosti také poštou, telegrafem nebo telefonicky, přičemž je rovněž stanoveno, jak má být doručení provedeno a potvrzeno (čl. 122 odst. 4 OSŘ). Dosud nebyla žádná taková vyhláška vydána.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Soudní písemnosti lze také doručovat elektronickými prostředky, pokud byly elektronicky podepsány. Soudní písemnost, jež byla doručena elektronickými prostředky, se považuje za doručenou, jestliže odesílatel obdržel od adresáta elektronické potvrzení o doručení, které musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, a které tak bude představovat zprávu o doručení (čl. 122 odst. 5 OSŘ). Je třeba konstatovat, že výše uvedená možnost doručování soudních písemností elektronickými prostředky závisí na vydání prezidentské vyhlášky na návrh ministra pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva, kterou se stanoví podrobnější požadavky, jímž je nutno vyhovět. Navíc se společným rozhodnutí ministra financí a ministra pro spravedlnost, transparentnost a lidská práva rovněž stanoví, jak mají být hrazeny a vybírány poplatky a kolky za doručení soudních písemností elektronickými prostředky.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Nenachází-li se adresát v místě pobytu, bude písemnost doručena jedné z osob, které žijí na stejném místě, za předpokladu, že jsou způsobilé k právním úkonům a nejsou v dané věci protistranou (čl. 128 odst. 1 OSŘ).

Nenachází-li se v místě pobytu žádná z osob uvedených v odstavci 1:

a) musí být písemnost za přítomnosti svědka připevněna na dveře bydliště;

b) nejpozději v pracovní den následující po dni zanechání písemnosti musí být bezplatně vyhotovený opis písemnosti doručen do rukou vedoucího policejního oddělení nebo policejní služebny v obvodu, kde se místo pobytu nachází, a pokud vedoucí není přítomen, pak příslušníkovi pověřenému vedením či jeho zástupci nebo službu konajícímu příslušníkovi policejního oddělení. Ve všech těchto případech musí být doručení ve zprávě o doručení doloženo bezplatně vyhotovenou doručenkou;

c) následující pracovní den musí osoba, jež písemnost doručila, zaslat adresátovi poštou písemné oznámení s uvedením druhu doručené písemnosti, adresy místa pobytu, na kterém byla písemnost zanechána, data zanechání, orgánu, jemuž byl doručen opis, a data doručení. Osoba, která doručení provedla, musí bezplatně vyhotovit a podepsat ve zprávě o doručování doklad o odeslání oznámení. V dokladu musí být uvedeno, které provozovně provozovatele poštovních služeb bylo oznámení předáno k odeslání, a jméno a podpis zaměstnance, jenž jej převzal (čl. 128 odst. 4 OSŘ).

Nenachází-li se adresát v obchodě, kanceláři nebo dílně, doručí se písemnost vedoucímu obchodu, kanceláře či dílny nebo jednomu ze  společníků, přidružených osob či zaměstnanců za předpokladu, že jsou způsobilí k právním úkonům a nejsou v dané věci protistranou (čl. 129 odst. 1 OSŘ).

Nenachází-li se v obchodě, kanceláři nebo dílně žádná z osob uvedených v odstavci 1, použijí se ustanovení čl. 128 odst. 4 OSŘ (čl. 129 odst. 2 OSŘ).

Pokud adresát nebo osoby uvedené v článcích 128 a 129 odepřou doručovanou písemnost přijmout či podepsat zprávu o doručení nebo pokud nejsou schopni ji podepsat, připevní doručovatel písemnost za přítomnosti svědka na dveře bydliště, kanceláře, obchodu či dílny (čl. 130 odst. 1 OSŘ).

Jestliže adresát nemá bydliště, kancelář, obchod ani dílnu nebo jestliže odmítá převzít doručovanou písemnost či není schopen nebo odmítá podepsat zprávu o doručení a jeho odepření či neschopnost podpisu potvrdí svědek, kterého za tímto účelem doručovatel najal, doručí se zpráva do rukou osob uvedených v čl. 128 odst. 4 písm. b) (čl. 130 odst. 2 OSŘ).

Jestliže se adresát nachází v nemocnici nebo ve vězeňském zařízení a vedení nemocnice či vězeňského zařízení uvedeného ve zprávě o doručení potvrdí, že jej tudíž není možné kontaktovat, lze písemnost doručit řediteli nemocnice nebo vězeňského zařízení, který má povinnost písemnost předat do rukou adresáta (článek 131 OSŘ).

Jestliže adresát vykonává službu na obchodní lodi, která se nachází v řeckém přístavu, pak v případě jeho nepřítomnosti nebo odepření přijetí doručované písemnosti či odepření nebo neschopnosti podepsat zprávu se písemnost doručí kapitánovi plavidla či jeho zástupci; pokud nejsou přítomni nebo přijetí doručované písemnosti také odepřou, doručí se písemnost řediteli přístavní správy, jenž má povinnost o ní adresáta uvědomit (čl. 132 odst. 1 OSŘ).

Jestliže adresát vykonává službu na obchodní lodi, která se nenachází v řeckém přístavu, pak se písemnost doručí na adresu místa jeho pobytu podle článku 128; jestliže adresát nemá místo pobytu, pak se písemnost doručí v souladu s ustanoveními o doručování písemností osobám, u nichž není místo pobytu známo. V každém případě se písemnost doručí do kanceláře majitele lodě v Řecku nebo do kanceláře případného zástupce majitele plavidla v řeckém přístavu (čl. 132 odst. 2 OSŘ).

Pokud není možné doručit písemnost osobám z následujících kategorií, které jsou v aktivní službě, ani jejich příbuzným či osobám ve službě žijícím na stejné adrese, doručí se písemnost v souladu s čl. 128 odst. 3 a 4 následovně:

a) v případě osob, které vykonávají obecnou vojenskou službu v řecké armádě, se písemnost doručí veliteli útvaru, posádky nebo služby, k níž adresát přísluší. Není-li útvar, posádka nebo služba známa, doručí se písemnost veliteli příslušného druhu vojska;

b) v případě  důstojníků, jejich zástupců a příslušníků řeckých námořních sil se písemnost doručí náčelníkovi generálního štábu námořnictva;

c) v případě  důstojníků, jejich zástupců a příslušníků řeckých leteckých sil se písemnost doručí náčelníkovi generálního štábu letectva;

d) v případě  důstojníků, jejich zástupců a příslušníků řecké policie a řecké pobřežní stráže se písemnost doručí vedoucímu jejich sboru;

e) v případě  osob pracujících na majácích, s osvětlením a signalizací se písemnost doručí řediteli přístavní správy v oblasti, kde plní své povinnosti (čl. 133 odst. 1 OSŘ).

Pokud adresát žije v zahraničí nebo tam má své sídlo, doručí se písemnost státnímu zástupci soudu, u nějž se věc projednává či se bude projednávat, nebo soudu, který vynesl rozsudek, jenž má být doručen; v případě věcí předložených okresnímu občanskoprávnímu soudu se písemnost doručí státnímu zástupci soudu prvního stupně v oblasti, kde daný okresní občanskoprávní soud působí. Veškeré písemnosti týkající se výkonu rozhodnutí se doručují státnímu zástupci soudu prvního stupně, který je místně příslušný k vykonání rozsudku; veškeré mimosoudní písemnosti se doručují státnímu zástupci v posledním místě pobytu nebo na známé místo pobytu v zahraničí a v případě, že tato místa nejsou známa, doručí se písemnost státnímu zástupci soudu prvního stupně v hlavním městě (čl. 132 odst. 1 OSŘ). Jakmile státní zástupce písemnost obdrží, musí ji bez zbytečného odkladu zaslat ministrovi zahraničních věcí, který má povinnost ji přeposlat adresátovi (čl. 134 odst. 3 OSŘ).

Jestliže není místo pobytu nebo přesná adresa bydliště adresáta známa, použijí se ustanovení čl. 134 odst. 1 a shrnutí doručované soudní písemnosti se současně zveřejní ve dvou denících, přičemž jeden z nich musí vycházet v Aténách a druhý v místě sídla soudu, nebo na doporučení státního zástupce, jemuž bylo shrnutí soudní písemnosti doručeno, ve dvou denících, které oba vycházejí v Aténách. Shrnutí vyhotoví a podepíše osoba, která doručení provádí, a musí v něm uvést celá jména stran věci, typ doručené soudní písemnosti, příslušnou žádost a v případě soudních rozsudků jejich výrokovou část, soud, jenž věc projednává nebo bude projednávat či úředníka, který je pověřen výkonem. Musí se rovněž uvést, zda je adresát předvolán nebo má provést určitý úkon, pak musí být uvedeno místo a čas, kdy se má dostavit, a typ dotčeného úkonu (čl. 135 odst. 1 OSŘ). Výše uvedené se rovněž použije v případě, kdy ministerstvo zahraničních věcí potvrdí, že není možné zaslat písemnost osobě s pobytem nebo sídlem v zahraničí (čl. 135 odst. 3 OSŘ).

Jestliže jsou kanceláře nebo obchody uvedené v čl. 128 odst. 4 písm. b) a v článcích 131, 132 a 133 zavřené či jestliže orgány nebo osoby uvedené v těchto ustanoveních odmítnou přijmout doručovanou písemnost či podepsat zprávu o doručení, vyhotoví doručovatel příslušnou zprávu a doručí písemnost státnímu zástupci soudu prvního stupně, který je pro doručení místně příslušný, a státní zástupce zašle písemnost osobě, která odepřela písemnost přijmout nebo podepsat zprávu.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Jestliže byl způsob doručení uvedený v bodě 7.1 použit pro osobu, která se nachází v nemocnici nebo vězeňském zařízení, či pro námořníka, příslušníka armády nebo osobu pobývající v zahraničí, považuje se písemnost za doručenou, jakmile je doručena orgánům či osobám uvedeným ve výše zmiňovaném bodě, bez ohledu na to, kdy byla odeslána a obdržena (čl. 136 odst. 1 OSŘ).

Jestliže byl způsob doručení uvedený v bodě 7.1 použit pro osobu, která nebyla zastižena v místě svého bydliště, kde nebyla zastižena ani žádná dospělá příbuzná osoba s pobytem na stejné adrese, bude se písemnost považovat za doručenou, jakmile bude připevněna na dveře adresátova bydliště, jestliže jsou dodrženy všechny požadavky na způsob doručení stanovené v bodě 7.1 (tj. písemnost je doručena do rukou vedoucího policejního oddělení a příslušné písemné oznámení je zasláno poštou).

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Jestliže byl způsob doručení uvedený v bodě 7.1 použit pro osobu, která nebyla zastižena v místě svého bydliště, kde nebyla zastižena ani žádná dospělá příbuzná osoba s pobytem na stejné adrese, pak se doručovaná písemnost připevní na dveře bydliště adresáta, její opis se doručí vedoucímu policejního oddělení a adresátovi se poštou zašle příslušné písemné oznámení s uvedením typu doručované písemnosti, adresy místa bydliště, kde byla písemnost zanechána, data jejího zanechání, orgánu, jemuž byla písemnost doručena, a data doručení.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Jak je uvedeno v bodě 7.1, pokud adresát odmítne přijmout dotčenou doručovanou písemnost nebo podepsat zprávu o doručení, připevní doručovatel písemnost za přítomnosti svědka na dveře bydliště, kanceláře, obchodu či dílny. Písemnost se bude považovat za doručenou připevněním na dveře.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

V takovém případě provozovatel poštovních služeb doručí písemnost pouze adresátovi osobně.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

V takovém případě provozovatel poštovních služeb uvědomí nepřítomného adresáta, že písemnost zůstane uložena v provozovně provozovatele poštovních služeb po určitou dobu, kdy si ji může vyzvednout.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Viz ustanovení uvedená v bodě 8.2.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Doručovatel vyhotoví zprávu, která musí obsahovat a) příkaz k doručení, b) jasný popis doručené písemnosti a dotčených osob, c) datum a čas doručení, d) jméno osoby, jíž byla písemnost doručena, a způsob doručení v případě nepřítomnosti adresáta nebo osob uvedených v článcích 128 až 135 a 138 (čl. 139 odst. 1 OSŘ) či odepření přijetí z jejich strany.

Zprávu podepíše osoba, která písemnost doručila, a osoba, jež písemnost obdržela; v případě odepření přijetí nebo neschopnosti podepsat přijetí pak také svědek najatý za tímto účelem (čl. 139 odst. 2 OSŘ).

Doručující osoba vyhotoví potvrzení o datu a čase doručení a doručenou písemnost podepíše. Toto potvrzení může osoba, jíž byla písemnost doručena, použít jako důkaz. V případě rozporu mezi zprávou o doručení a potvrzením má přednost zpráva (čl. 139 odst. 3 OSŘ).

Zpráva podle článku 139 bude vyhotovena ve dvou stejnopisech; jeden z nich bude doručen osobě, která si doručení objednala, a druhý bude bezúplatně uchovávat doručovatel. Doručení se stručně zaznamená ve zvláštní knize, kterou si doručovatel vede (čl. 140 odst. 1 OSŘ).

Na vyžádání musí soudní vykonavatel poskytnout opisy originálních dokumentů ze svého spisu osobě, která si doručení objednala, a adresátovi, jakož i komukoliv, kdo má oprávněný zájem, za předpokladu, že k tomu dal na základě žádosti svolení předsedající soudce soudu prvního stupně se sídlem v oblasti, kde k doručení došlo (čl. 140 odst. 2 OSŘ).

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Pokud účastník řízení není schopen dodržet lhůtu z důvodu vyšší moci nebo podvodu protistrany (např. neplatné doručení soudním vykonavatelem, či pokud osoba, která písemnost přijala, záměrně stranu věci o jejím přijetí neuvědomila), má právo požadovat obnovení předchozího stavu (čl. 152 odst. 1 OSŘ) do třiceti dnů od data, kdy vznikla překážka, jež představovala vyšší moc, nebo od data, kdy byla uvědomena o podvodu protistrany (článek 153 OSŘ).

Jestliže osoba, proti níž byl vynesen rozsudek pro zmeškání, nebyla vůbec předvolána nebo nebyla předvolána zákonným způsobem či ve stanovené lhůtě, má právo na zrušení rozsudku pro zmeškání do patnácti dnů od doručení rozsudku, pokud má pobyt v Řecku, nebo do šedesáti dnů od posledního zveřejnění shrnutí zprávy o doručení rozsudku podle čl. 135 odst. 1, pokud není její místo pobytu známé či pobývá v zahraničí (článek 501 a čl. 503 odst. 1 a 2 OSŘ).

Jestliže strana předvolá protistranu a prohlásí, že místo pobytu protistrany není známé, přestože jí známé je, pak v případě, že protistrana celý spor nebo jeho část prohraje, má protistrana právo podat žádost o přezkum vyneseného rozsudku, a to do šedesáti dnů, pokud pobývá v Řecku, či do sto dvaceti dnů od doručení napadeného rozsudku, pokud není známé místo jejího pobytu nebo pokud pobývá v zahraničí, či do tří let od přijetí napadeného rozsudku za předpokladu, že je pravomocný nebo neodvolatelný, v ostatních případech od data, kdy rozsudek nabyl právní moci, pokud nebyl vůbec doručen (článek 538, čl. 544 odst. 9 a čl. 545 odst. 1, 2, 3 a 5 OSŘ).

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Náklady doručení hradí předem osoba, která si doručení objednává (čl. 173 odst. 1 a 3 OSŘ).

Straně, která nemá ve věci úspěch, bude nařízeno uhradit také tyto náklady (článek 176 a čl. 189 odst. 1 OSŘ). Výše částky závisí na způsobu a typu použitého doručování. Minimální výše nákladů doručování činí 23,00 eur, pokud je dotčená písemnost doručena osobě, která žije či má pobyt v obvodě místa příslušného soudního vykonavatele.

Poslední aktualizace: 15/12/2016

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.