Doručování právních dokumentů

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Podle zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu (dále jen „zákon CXXX z roku 2016“) musí být soudní písemnosti doručeny adresátovi poštou v souladu s právními předpisy týkajícími se doručování úředních písemností, nestanoví-li zákon jinak. Adresát může převzít písemnost, která je mu určena, rovněž v kanceláři soudu po předložení průkazu totožnosti. V případě povinné nebo zvolené elektronické komunikaci jsou písemnosti doručovány elektronicky.

Viz rovněž oddíl o Automatickém zpracovávání.

Doručováním úředních písemností se má zajistit, že adresát bude seznámen s jejich obsahem, avšak doručení má být provedeno takovým způsobem, aby odesílatel mohl prokázat, že písemnosti byly adresátovi předány. O průběhu, době a výsledku doručování musí být pořízen záznam. Úřední písemnosti lze zasílat doporučeně se zvláštním potvrzením o přijetí.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Podle zákona CLIX z roku 2012 o poštovních službách (dále jen „zákon CLIX z roku 2012“) se úředně musí doručovat písemnosti, u nichž odesláním či doručením (nebo pokusem o doručení) nebo dnem odeslání, doručení či pokusu o doručení vznikají právní účinky stanovené zákonem, písemnosti, na jejichž základě se provádí výpočet zákonných lhůt, nebo písemnosti, které zákon klasifikuje jako písemnosti úřední.

Podle zákona CXXX z roku 2016 se v občanskoprávních řízeních vždy vyžaduje úřední doručení:

– rozsudků a soudních příkazů účastníkům řízení,

– usnesení přijatých během soudního jednání straně, která nebyla řádně předvolána k soudnímu řízení,

– určitých usnesení stanovených v zákoně CXXX z roku 2016, jež byla přijata během soudního řízení, straně, která se nedostavila k soudnímu řízení,

– usnesení přijatých bez jednání dotčené straně,

–veškerých rozhodnutí, jež byla vydána během řízení, osobě, v jejímž zájmu zahájil řízení státní zástupce nebo osoba oprávněná k zahájení řízení.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Za doručení písemností odpovídají podle příslušných právních předpisů soud a poskytovatel poštovních služeb.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Neexistuje žádná taková povinnost; není však například vyloučeno, aby soud ověřil současnou adresu společnosti uvedenou v obchodním rejstříku a na základě zjištěných skutečností doručení zajistil.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Adresa bydliště fyzických osob:

V Maďarsku spravuje ústřední registr adres bydliště fyzických osob Úřad státního podtajemníka ministerstva vnitra pro vedení záznamů (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, „BM NYHÁT“) http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi Z tohoto registru lze získat adresu bydliště jednotlivých fyzických osob. Takovéto žádosti mohou podat soukromé osoby nebo právnické osoby nebo subjekty bez právní subjektivity za předpokladu, že doloží účel a právní základ pro použití údajů.

Žádost lze podat osobně na okresním pracovišti úřadu nebo v zahraničí maďarskému diplomatickému zastoupení, které je příslušné pro adresu bydliště v zahraničí.

Písemnou žádost lze podat na okresním pracovišti úřadu. Nemá-li okresní pracoviště požadované údaje k dispozici,

– lze požadavky orgánů veřejné správy a žádosti orgánů veřejné správy o poskytnutí údajů podat oddělení pro osobní záznamy a jejich správu, odboru domácí právní pomoci úřadu BM NYHÁT (BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztály), poštovní adresa: H-1476 Budapest, Pf. 281.,

– veškeré ostatní žádosti žadatelů nezahrnutých ve výše uvedené kategorii (např. soukromé osoby, společnosti atd.) lze podat oddělení zákaznických služeb a dohledu nad dokumenty úřadu BM NYHÁT (BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály), poštovní adresa: H-1553 Budapest, Pf. 78.

– Písemnou žádost lze v zahraničí podat maďarskému diplomatickému zastoupení, které je příslušné pro adresu bydliště v zahraničí.

Žádost musí obsahovat tyto informace:

• osobní údaje žadatele, tj. jméno, adresa, sídlo nebo místo podnikání žadatele nebo jeho zástupce,

• přesný výčet požadovaných údajů,

• účel použití těchto údajů,

• identifikační údaje o fyzické osobě, které mohou být použity k určení totožnosti osoby uvedené v žádosti (jméno, místo a datum narození, jméno matky), nebo příslušné jméno a adresa bydliště, které jsou žadateli známy (název obce, název ulice, číslo domu).

K žádosti se přiloží tyto dokumenty:

• Dokument dokládající právní základ použití požadovaných údajů.

• Zplnomocněný zástupce musí předložit plnou moc, není-li tato již zaevidována v registru dispozic klientů („rendelkezési nyilvántartás“). Plnou mocí musí být úřední listina nebo soudně ověřená soukromá písemnost, v opačném případě musí být zaprotokolována.
Není-li v plné moci stanoveno jinak, vztahuje se na veškerá prohlášení a úkony v souvislosti s řízením.

Existují-li pochybnosti o pravosti nebo obsahu úřední písemnosti, která byla vydána v zahraničí, požádá úřad žadatele o předložení zahraniční úřední listiny s apostilou.
Jestliže žadatel předloží soudně ověřený překlad písemnosti vydané v jiném jazyce do maďarštiny, úřad jej příjme na základě obsahu překladu.

Za vyřízení žádosti je následně účtován administrativní poplatek v této výši:

• za poskytnutí údajů o jedné až pěti osobách: 3 500 HUF,

• za poskytnutí údajů týkajících se více než pěti osob: počet dotčených osob vynásobený sazbou ve výši 730 HUF za položku.

U žádosti podaných ze zahraničí nebo prostřednictvím maďarského diplomatického zastoupení akreditovaného v zemi bydliště žadatele se poplatek musí uhradit následně jako konzulární poplatek na příslušném maďarském zastupitelském úřadě.

Společnosti:

V případě společností jsou nejdůležitější údaje z obchodního rejstříku včetně adresy sídla dostupné v maďarštině bezplatně na internetových stránkách: https://www.e-cegjegyzek.hu/

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Z ustanovení nařízení jasně nevyplývá, zda do oblasti jeho působnosti spadají žádosti, jejichž účelem je zjištění adresy bydliště. Je proto na uvážení daného soudu, zda těmto žádostem vyhoví. Maďarské soudy si však mohou vyžádat údaje o adrese od úřadu BM NYHÁT, a v praxi není tudíž vyloučeno, že takové žádosti o právní pomoc bude vyhověno.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Podle nařízení vlády č. 335/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se stanoví podrobná pravidla pro poštovní služby a doručování úředních písemností (dále jen „nařízení vlády č. 335/2012“), doručuje poskytovatel poštovních služeb úřední písemnosti odeslané s potvrzením o přijetí osobně adresátovi nebo jinému oprávněnému příjemci.

Pokud je adresátem fyzická osoba a v době doručování není na dané adrese zastižena, předá se úřední písemnost v prvé řadě přítomnému zástupci adresáta. Není-li v době pokusu o doručení k zastižení adresát ani jeho zástupce, může být písemnost podle prohlášení náhradního příjemce předána přítomnému náhradnímu příjemci.

V případě organizace je osobou oprávněnou přebírat písemnosti zástupce organizace.

Poskytovatel poštovních služeb může mít za to, že zaměstnanec, který se nepovažuje za zástupce organizace, je oprávněn přebírat poštovní zásilky jako příležitostný příjemce.

Poskytovatel doručovatelských služeb doručí zásilku prostřednictvím organizace provozující činnost na dané adrese (nepřímé doručení), pokud je adresátovým trvalým bydlištěm, místem pobytu nebo pracovištěm: maďarská branná moc, vojenská zpravodajská služba, donucovací orgán, nápravně výchovné zařízení, nápravné zařízení pro mladistvé, zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb, hotel, studentská ubytovna, dělnická ubytovna nebo rekreační zařízení.

Podle nařízení vlády č. 335/2012 učiní poskytovatel doručovatelských služeb dva pokusy o doručení zásilky zaslané jako úřední písemnost. Je-li první pokus neúspěšný z toho důvodu, že na dané adrese není zastižen adresát ani oprávněný příjemce, poskytovatel doručovatelských služeb zanechá na místě oznámení, připraví úřední písemnost k vyzvednutí na výdejním místě uvedeném na oznámení a pátý pracovní den po neúspěšném doručení se písemnost pokusí doručit znovu. Jestliže se nezdaří ani druhý pokus o doručení, poskytovatel doručovatelských služeb opět adresátovi zanechá na místě oznámení a uloží úřední písemnost na pět pracovních dnů ode dne druhého pokusu o doručení k vyzvednutí na výdejním místě uvedeném na oznámení. Do uplynutí doby trvání druhého pokusu o doručení je možné úřední písemnost vyzvednout na uvedeném výdejním místě po předložení průkazu totožnosti. Jestliže k doručení úřední písemnosti nedojde ve lhůtě uvedené na druhém oznámení, vrátí ji poskytovatel doručovatelských služeb následující pracovní den po uplynutí lhůty s označením „zásilka nevyzvednuta“.

V takovém případě je ve smyslu ustanovení zákona č. CXXX z roku 2016 třeba písemnost považovat za doručenou pátý pracovní den ode dne druhého pokusu o doručení, není-li prokázán opak. Doručení se nepovažuje za zákonné, pokud byla písemnost doručena náhradnímu příjemci místo adresátovi a tento náhradní příjemce byl protistranou nebo jejím zástupcem v soudním řízení. V případě doručování písemnosti zahajující řízení nebo rozhodnutí ve věci samé, kterým se řízení uzavírá, vyrozumí soud adresáta o existenci fikce doručení do osmi pracovních dnů. Je-li k dispozici e-mailová adresa, je nutno zaslat vyrozumění také na tuto adresu.

Adresát si může po předložení průkazu totožnosti písemnost vyzvednout rovněž v kanceláři soudu.

Zákon LIII z roku 1994 o řízení o výkonu rozhodnutí (dále jen „zákon LIII z roku 1994“) stanoví, že alternativním způsobem doručování přípustným v případě rozhodnutí ve věci samé představujících základ pro výkon rozhodnutí je doručování soudním vykonavatelem, pokud nabyla účinnosti fikce doručení a strana oprávněná podat návrh na výkon rozhodnutí si ho výslovně vyžádala a předem uhradila příslušné náklady. Podle zákona LIII z roku 1994 může soudní vykonavatel doručit písemnosti týkající se výkonu rozhodnutí v souladu se zvláštními právními předpisy rovněž osobně. Pokud se doručení tímto způsobem nezdaří, mohou být písemnosti doručeny v souladu s obecnými pravidly doručování úředních písemností v rámci nového postupu.

Zákon CXXX z roku 2016 a zákon L z roku 2009 o řízení pro platební rozkaz stanoví ostatní případy, kdy lze použít doručování soudním vykonavatelem.

Kromě výše uvedených možností mohou v případech stanovených zákonem provádět doručování také zvláštní doručovatelé, například pracovníci soudu (např. doručování předvolání k občanskoprávnímu řízení v naléhavých případech).

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Podle zákona CXXX z roku 2016 se rozlišuje mezi povinnou a nepovinnou elektronickou komunikací.

Podle zákona CCXXII z roku 2015 o obecných pravidlech vztahujících se na elektronickou správu a služby vytvářející důvěru (dále jen „zákon CCXXII z roku 2015“) musí osoby, které jsou ze zákona povinny používat elektronickou komunikaci (např. právní zástupci a společnosti), předkládat soudu veškerá podání pouze elektronickou cestou, a to způsobem stanoveným v zákoně CCXXII z roku 2015 a jeho prováděcích předpisech. Soud rovněž doručuje písemnosti elektronickou cestou.

Účastníci řízení, kteří nemají povinnost používat elektronickou komunikaci, nebo jejich zástupci, pokud se nepovažují za právní zástupce, mohou – s výjimkami stanovenými v zákoně CXXX z roku 2016 – podávat veškeré písemnosti elektronicky, pokud si to přejí, v souladu s ustanoveními zákona CCXXII z roku 2015 a jeho prováděcími předpisy. Pokud si účastník řízení nebo jeho zástupce zvolí elektronickou komunikaci, doručuje soud veškeré soudní písemnosti elektronicky.

V případě elektronické komunikace je zajištěn neustálý kontakt se soudem prostřednictvím systému elektronické služby. Účastník řízení, který se rozhodne pro elektronickou komunikaci, je vyrozuměn o tom, zda jeho podání splňuje požadavky IT.

Služba bezpečného předávání zaručuje mimo jiné vyrozumění odesílatele o přijetí zpráv a o tom, že se doručení nezdařilo. Poskytovatel doručovatelských služeb musí vydat odesílateli neprodleně certifikát, který je zaslán na uvedenou e-mailovou adresu a který potvrzuje informace týkající se doručení písemnosti.

U písemnosti doručovaných prostřednictvím služeb bezpečného předávání by pro přijetí měla být povolena lhůta v délce pěti pracovních dnů, není-li v právních předpisech stanoveno jinak. Jestliže si adresát v této lhůtě zásilku nepřevezme, avšak neodmítne ani její přijetí, je oznámení o druhém doručení zasláno první pracovní den následující po lhůtě v délce pěti pracovních dnů.

Od zavedení elektronické komunikace v procesním právu se ustanovení zákona CXXX z roku 2016, která se týkají fikce doručení (podrobnosti jsou uvedeny níže), vztahují nejen na doručování poštou, nýbrž na veškeré zákonné způsoby doručování písemností, včetně elektronickou cestou.

V naléhavých případech může být předvolání k občanskoprávnímu řízení doručeno prostřednictvím elektronické pošty i v případě, že elektronická komunikace neexistuje.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Podle zákona CXXX z roku 2016 musí být doručení v případě, že místo pobytu účastníka řízení není známo a soudní písemnost nelze doručit účastníkovi řízení ani elektronickou cestou, nebo pokud účastník řízení pobývá ve státě, který neposkytuje právní pomoc v oblasti doručování, nebo existují-li jiné nepřekonatelné překážky bránící doručení, nebo jestliže tak stanoví zákon, uskutečněno prostřednictvím výzvy na vývěsce. Soud může zpravidla nařídit doručení prostřednictvím vývěsky na žádost účastníka řízení, a to pouze tehdy, je-li pro to uveden náležitý důvod.

Výzva k převzetí písemnosti musí být po dobu patnácti dnů vyvěšena na hlavní internetové stránce soudů, na úřední desce soudu a na úřední desce obecního úřadu nebo úřadu obecního zastupitelstva v místě posledního známého pobytu účastníka řízení. Je-li k dispozici e-mailová adresa účastníka řízení, musí být výzva k převzetí písemnosti zaslána i na tuto adresu.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

V případě doručení prostřednictvím vývěsky se písemnosti zpravidla považují za doručené patnáctý den ode dne vyvěšení výzvy na hlavní internetové stránce soudu.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Podle zákona CLIX z roku 2012 si poskytovatel doručovatelských služeb může s adresátem dohodnout, že příchozí zásilky určené adresátovi nebudou doručeny na uvedenou adresu, nýbrž na jinou adresu. Podle nařízení vlády č. 335/2012 oznámí poskytovatel poštovních služeb přijetí úředních písemností, jež mají být doručeny do poštovní přihrádky, vhozením oznámení do této přihrádky, a to i v případě, je-li úřední písemnost adresována do poštovní přihrádky, adresát však není jejím pronajímatelem.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud adresát odmítne doručení písemnosti přijmout, považují se podle zákona CXXX z roku 2016 soudní písemnosti za doručené dne, kdy se uskutečnil pokus o jejich doručení.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

V případě doručování podle článku 14 nařízení nemůže být maďarskému poskytovateli poštovních služeb známo, zda je zásilka ze zahraničí úřední písemností. Proto se řídí pouze obecnými vnitrostátními pravidly platnými pro doručování doporučených zásilek (s potvrzením o přijetí), a nikoli zvláštními pravidly platnými pro doručování úředních písemností.

S ohledem na úřední písemnosti se použijí informace uvedené v bodě 5 ohledně osob, které jsou oprávněny přebírat písemnosti.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Jestliže v době pokusu o doručení na dané adrese není zastižen adresát ani jiný oprávněný příjemce, zanechá poskytovatel doručovatelských služeb adresátovi na místě oznámení o tom, že si písemnost může vyzvednout na výdejním místě poskytovatele služeb. Písemnost si zde může vyzvednout adresát, jeho zplnomocněný zástupce nebo náhradní příjemce, který má na předmětné adrese trvalé bydliště nebo místo pobytu. Jestliže si adresát ani jiný oprávněný příjemce zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení, vrátí poskytovatel doručovatelských služeb písemnost jako nedoručenou.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Dobu, po kterou je zásilka připravena k vyzvednutí, určuje poskytovatel poštovních služeb. V případě Maďarské pošty (Magyar Posta Zrt.) je to deset pracovních dnů ode dne pokusu o doručení. Jak je tato informace adresátovi sdělena, je popsáno v předchozím bodě.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Jako písemný doklad o doručení slouží potvrzení o přijetí, na němž je uveden výsledek doručování, tj. příjemce, postavení příjemce, nejedná-li se o adresáta (např. zplnomocněný zástupce), datum přijetí zásilky nebo případně překážka, která zabránila doručení (např. odmítnutí převzetí zásilky, „zásilka nevyzvednuta“). Poskytovatel doručovatelských služeb ve všech případech vrátí potvrzení o přijetí odesílateli.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Vznikla-li fikce doručení (adresát odmítl písemnost převzít nebo se mu nepodařilo písemnost doručit ani při jednom ze dvou pokusů), může podle zákona CXXX z roku 2016 adresát podat námitku soudu, u něhož probíhá řízení, v jehož rámci bylo doručení provedeno, na základě níže uvedených důvodů do patnácti dnů ode dne, kdy se dozvěděl o tom, že vznikla fikce doručení, nebo o doručení v případě, že se písemnost považuje za doručenou bez fikce doručení. Námitku nelze zpravidla podat po uplynutí více než tří měsíců od okamžiku, kdy vznikla fikce doručení, nebo ode dne doručení. Týká-li se fikce doručení písemnosti zahajující řízení, lze námitku podat v době, kdy řízení dosud probíhá, do patnácti dnů od obdržení informace o tom, že vznikla fikce doručení, nebo informace o skutečném doručení písemnosti.

Soud námitce vyhoví, pokud adresát nemohl soudní písemnost převzít, neboť:

a) doručení se uskutečnilo v rozporu s právními předpisy platnými pro doručování úředních písemností nebo neproběhlo řádně z jiných důvodů, nebo

b) adresát neměl možnost písemnost převzít z jiných důvodů, které nejsou uvedeny v písmenu a), a to nikoli kvůli vlastnímu zavinění.

Námitku proti fikci doručení z důvodů uvedených v písmenu b) mohou podat pouze fyzické osoby.

Jestliže soud námitce vyhoví, pozbývají právní důsledky vyplývající z doručení platnosti a doručení a veškerá opatření a procesní úkony, které již byly učiněny, je nutné v nezbytném rozsahu zopakovat.

Námitku lze podat rovněž během řízení o výkonu rozhodnutí. V případě, že se rozhodnutí, které se považuje za doručené, stane pravomocným, může adresát – z výše popsaných důvodů – podat námitku soudu prvního stupně, který rozhodnutí vydal, během řízení o výkonu rozhodnutí do patnácti dnů od obdržení informace o skutečnosti, že bylo zahájeno řízení o výkonu rozhodnutí.

Soud může zpravidla nařídit doručení vyvěšením výzvy na vývěsce na žádost účastníka řízení, a to pouze tehdy, existuje-li pro to náležitý důvod. Pokud se prokáže nepravdivost skutečností uvedených v návrhu na vyvěšení výzvy a navrhovatel si jí byl vědom nebo měl přiměřené důvody být si jí vědom, musí být dotčené straně nařízena úhrada vzniklých nákladů v souvislosti s vyvěšením výzvy na vývěsce, a to bez ohledu na výsledek řízení, a soud jí uloží rovněž pokutu.

Pravomocný rozsudek lze přezkoumat, byla-li dotčené straně doručena písemnost zahajující řízení nebo jiná písemnost prostřednictvím vývěsky v rozporu s pravidly platnými pro doručování vyvěšením výzvy na vývěsce.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Soudní poplatky zahrnují rovněž náklady na doručení písemnosti. Dotčená strana proto náklady na doručení při soudním řízení hradit nemusí. Jedinou výjimku představuje doručování prostřednictvím soudního vykonavatele podle zákona LIII z roku 1994, kdy osoba žádající o výkon rozhodnutí musí související náklady uhradit předem. Soudní vykonavatel je podle zákona oprávněn účtovat poplatek ve výši 6 000 HUF a jednorázovou částku ve výši 1 500 HUF k uhrazení nákladů, a to bez ohledu na počet pokusů o doručení.

Pokud se na základě doručované písemnosti zahajuje řízení o výkonu soudního rozhodnutí, nese tyto náklady povinný. Náklady spojené s doručením písemnosti vyvěšením výzvy na vývěsce musí předem uhradit osoba, která tento způsob doručení požaduje.

Poslední aktualizace: 19/11/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.