Doručování právních dokumentů

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Cílem doručování písemností je zajistit, aby žalovaní znali povahu žaloby, která byla na ně podána, a byli informováni o písemnostech, jež s touto žalobou souvisejí. Soudní řád obsahuje konkrétní požadavky, které zajišťují řádné doručování.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Veškeré písemnosti, jimiž se zahajuje občanskoprávní řízení u okresního (District Court), obvodního (Circuit Court) nebo Vrchního soudu (High Court),včetně opravných prostředků proti rozsudku nižšího soudu a veškerá následná dokumentace v řízení.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Za doručení písemnosti odpovídá strana, jejímž jménem má být písemnost vydána, nebo osoba, která je dotyčnou stranou k tomuto pověřena.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Nikoli. Adresu pro doručení musí uvést dožadující orgán.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Nikoli. Pro fyzické osoby neexistuje centrální rejstřík adres nebo míst pobytu. Adresu sídla společnosti lze zjistit vyhledáváním na internetových stránkách Úřadu pro registraci společností (Companies Registration Office).

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Žádost vyřizuje obvodní soud (Circuit Court) jako žádost podle nařízení č. 1206/2001.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

U obvodního soudu (Circuit Court) se doručení může uskutečnit

i) doporučenou listovní zásilkou

ii) předplacenou zásilkou s doručenkou

iii) osobně v zalepené obálce předané jiné osobě, než je osoba, jejímž jménem má být písemnost vydána

iv) osobním doručením nebo předáním příbuznému staršímu šestnácti let, který bydlí na stejném místě jako žalovaný.

U obvodního soudu jsou téměř veškeré písemnosti doručovány doporučeně.

U Vrchního soudu (High Court) stanoví předpis 9 pravidlo 2 soudního řádu vyšších soudů osobní doručení návrhu na zahájení řízení dotyčné osobě a umožňuje rovněž doručení jiné osobě, je-li při snaze o osobní doručení vynaložena náležitá a přiměřená péče. Následná dokumentace je obvykle doručována doporučeně. (Viz vyhláška 121 z roku 1986 (Order 121 RSC, 1986) v platném znění). § 51 zákona o obchodních společnostech z roku 2014 (Companies Act 2014) stanoví doručování písemností běžnou předplacenou zásilkou na adresu sídla společnosti zapsané v Irsku a § 1310 téhož zákona stanoví doručování písemností stejným způsobem v případě zahraniční společnosti.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Doručování písemností elektronickou cestou není přípustné.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Obvyklými způsoby doručování písemností je osobní doručení nebo doručení doporučenou listovní zásilkou. Je-li v rámci soudního řízení v Irsku třeba doručit písemnosti jiným způsobem, například běžnou předplacenou zásilkou, faxem, e-mailem či oznámením, podává se soudu žádost o „náhradní doručení“, a je-li této žádosti vyhověno, lze písemnost v řízení doručit jiným způsobem, který soud povolil.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Uskuteční-li se doručení na základě příkazu k náhradnímu doručení, považují se písemnosti za doručené dnem, kdy byly splněny podmínky stanovené v soudním příkazu. V případě doručení poštou existuje zákonná domněnka doručení písemnosti v době běžného doručení poštou. Jedná se o vyvratitelnou domněnku.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Uskuteční-li se doručení na základě soudního příkazu, je adresát informován způsobem, který je stanoven v soudním příkazu. Jsou-li písemnosti doručovány doporučeně a není-li adresát k zastižení, zanechá zaměstnanec pošty na dané adrese oznámení, v němž je adresát vyzván, aby se dostavil na poštu a vyzvedl si písemnost zaslanou doporučeně. Dopis je na poště uložen obvykle po dobu jednoho týdne až deseti dnů.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Z odmítnutí přijetí písemnosti nevyplývají žádné důsledky. Jestliže v rámci soudního řízení v Irsku nebylo možno písemnost doručit, lze soudu podat žádost o prodloužení lhůty pro její doručení nebo o náhradní doručení jiným způsobem, případně obojí.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

V případě zásilky, která není zaslána doporučeně, bude písemnost doručena na danou adresu. V případě doporučené listovní zásilky se písemnost doručuje pouze uvedené osobě. To platí stejně pro domácí i mezinárodní poštu.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Jako alternativu poštovního doručování článek 15 nařízení č. 1393/2007 umožňuje, aby každá osoba uskutečnila osobní doručení prostřednictvím právního zástupce (solicitor) nebo soudního doručovatele.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Pošta obvykle stanoví lhůtu v oznámení, které je zasláno adresátovi. Oznámení je zanecháno na adrese dotyčného adresáta. Tato lhůta činí obvykle jeden týden.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Okresní a obvodní soudy (District a Circuit Courts): uskuteční-li se doručení doporučenou listovní zásilkou, učiní osoba, která obálku odeslala, místopřísežné prohlášení, a to nejdříve deset dnů ode dne odeslání obálky podle podacího lístku.

Vrchní soud (High Court): osoba, která uskutečnila doručení, předloží soudu jako potřebný důkaz místopřísežné prohlášení o doručení. V případě návrhu na zahájení řízení musí být informace o doručení potvrzeny na dotyčném návrhu do tří dnů ode dne doručení a místopřísežné prohlášení o osobním doručení by na ně mělo odkazovat.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Jestliže žalovanému nebylo oznámení o soudním jednání doručeno v souladu se zákonem, lze soud požádat o zrušení jakéhokoli rozhodnutí.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Příslušnými náklady jsou náklady na poštovné nebo honorář právního zástupce, je-li využito jeho služeb.

Poslední aktualizace: 08/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.