Doručování právních dokumentů

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Doručování písemností je kodifikovaný postup, jehož prostřednictvím lze fyzickou nebo právnickou osobu informovat o právním úkonu, a to s různými účinky stanovenými v právních předpisech.

Právní předpisy stanoví zvláštní postupy doručování písemností, aby bylo zaručeno, že adresáti jsou v souladu s právními předpisy o těchto písemnostech informováni, což je nezbytné, má-li mít písemnost zamýšlené účinky. To znamená, že je-li dodržen požadovaný postup doručení, má se za to, že adresát je o písemnosti informován, a není nutné prokazovat, že se s ní skutečně obeznámil; písemnost pak může mít účinky stanovené v právních předpisech.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Prosté doručení (comunicazione) se uskutečňuje tehdy, je-li to stanoveno zákonem nebo nařídí-li to soud; jedná se o stručné vyrozumění o písemnosti nebo skutečnosti, kterou je třeba sdělit. Prosté doručení má informovat účastníky či jiné osoby, kterých se soudní řízení týká, o tom, že v dané věci byly učiněny stanovené úkony nebo že byly vydány určité procesní písemnosti (např. vynesení soudního rozhodnutí, rozhodnutí o stanovení data soudního jednání nebo o jeho odkladu nebo příkaz, který soud vydá mimo formální soudní jednání).

Formální oznámení (notificazione) se musí uskutečnit v zákonem stanovených případech a spočívá v předání ověřené kopie originálu písemnosti, která má být doručena. Písemnosti doručované tímto způsobem mohou pocházet od soudu (např. soudní rozhodnutí, běží-li od okamžiku doručení lhůta pro podání opravného prostředku) nebo od účastníků řízení (např. předvolání k soudnímu jednání ve věci samé).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Prosté doručení provádí soudní tajemník (cancelliere; článek 136 občanského soudního řádu – Codice di Procedura Civile, dále jen „občanský soudní řád“).

Formální oznámení uskutečňují tyto osoby:

–          Obvykle soudní vykonavatel, tj. exekutor (ufficiale giudiziario) na návrh účastníka řízení nebo státního zastupitelství (pubblico ministero), nebo soudní tajemník (článek 137 občanského soudního řádu). Soudní vykonavatel jedná v souladu s přesnými pravidly územní působnosti (články 106 a 107 nařízení prezidenta (Decreto del Presidente della Repubblica) č. 1229 ze dne 15. prosince 1959). Soudní vykonavatelé jsou jedinými zástupci, kteří jsou podle článku 2 nařízení (ES) č. 1393/2007 příslušní k zasílání a přijímání písemností v jiném členském státě nebo z jiného členského státu.

–          V určitých případech advokát (avvocato). Advokát může uskutečnit formální oznámení poštou, má-li příslušnou plnou moc v dané věci a je-li k tomu zmocněn advokátní komorou (Consiglio dell’Ordine), u níž je zapsán, nebo přímým doručením na adresu jiného advokáta, který je zmocněn přijmout doručovanou písemnost jménem jednoho z účastníků řízení a který je u téže advokátní komory zapsán jako advokát zajišťující doručování (zákon č. 890/1982 a zákon č. 53/1994). Advokát nepotřebuje povolení advokátní komory k uskutečnění formálního oznámení prostřednictvím certifikované elektronické pošty (posta elettronica certificata) na e-mailovou adresu získanou z veřejných rejstříků (článek 3bis zákona č. 53/1994).

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Přijímajícím subjektem pro Itálii je centrální úřad soudních vykonavatelů u odvolacího soudu v Římě (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, který se nachází v Římě na adrese Viale Giulio Cesare 52); tento úřad předává žádost o doručení soudnímu vykonavateli příslušnému pro dané místo.

Nelze-li na adrese, kterou uvedla dožadující strana, adresáta zastihnout, učiní soudní vykonavatel tyto kroky:

–          Fyzické osoby: dotáže se osob žijících na uvedené adrese nebo u sousedů, informuje se u místního rejstříku obyvatel (servizio anagrafe del comune) (je-li v písemnosti uvedeno datum a místo narození).

–          Právnické osoby: soudní vykonavatel vrátí písemnost dožadující straně, aby tato mohla požádat o doručení právnímu zástupci adresáta. V tomto případě musí být v písemnosti uvedeno jméno právního zástupce a jeho bydliště (článek 145 občanského soudního řádu).

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Adresu musí uvést dožadující orgán nebo strana, která ji získá z dokumentů, jež má k dispozici. Je-li nutné vyhledávání, je třeba opět rozlišovat mezi:

–          Fyzickými osobami: V občanských věcech neexistuje centrální registr; je třeba si vyžádat potvrzení u místního rejstříku obyvatel, který obvykle odpovídá na odůvodněné písemné žádosti účastníků řízení nebo jejich právních zástupců a sdělí, zda se účtuje poplatek (v Římě v současnosti činí za každé osvědčení 0,26 EUR), nebo případně jiné požadavky (obvykle orazítkovaná obálka s adresou žadatele pro odpověď). Od roku 2016 jsou potvrzení rejstříku obyvatel vyžadovaná právnickými společnostmi za účelem doručení soudních písemností osvobozena od kolkovného, a jsou-li vyžádána elektronickou cestou, jsou osvobozena rovněž od správního poplatku ve výši 0,26 EUR.

–          Právnickými osobami a společnostmi: Obchodní rejstřík je veřejný a spravuje jej provinční obchodní komora (camera di commercio). Lze do něj nahlížet prostřednictvím portálu registroimprese.it. Účtuje se poplatek ve výši přibližně 7,00 EUR. Existují rovněž profesní sdružení a poskytovatelé internetu, kteří poskytnou uživatelům požadované informace.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

V Itálii si nelze vyžádat adresu na základě nařízení (ES) č. 1206/2001.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Prosté doručení se uskutečňuje se „sdělením podatelny“ (biglietto di cancelleria), jež může být v papírové podobě, nebo může být zasláno prostřednictvím certifikované elektronické pošty, jak je stanoveno v článku 136 občanského soudního řádu (ve znění zákona č. 183/2011). V papírově podobě je sdělení rozděleno na dvě části, jednu zašle soudní tajemník adresátovi, který podepíše stvrzenku, a druhá část je uložena ve spisu na podatelně. Při zaslání certifikovanou elektronickou poštou sestává sdělení ze zprávy zaslané na adresu, kterou musí advokát uvést v předvolání či jiné písemnosti zahajující řízení.

Certifikovaná elektronická pošta je u prostého doručení povinná od vstupu ustanovení čl. 16 odst. 4 legislativního nařízení (Decreto Legislativo) č. 179/2012 v platnost, podle něhož se prosté doručení a formální oznámení podatelny musí uskutečnit výhradně elektronickými prostředky na adresu certifikované elektronické pošty.

Není-li možné doručit sdělení podatelny prostřednictvím certifikované elektronické pošty, lze je zaslat faxem, nebo předat soudnímu vykonavateli za účelem formálního oznámení.

Formální oznámení uskutečňuje soudní vykonavatel; je-li adresa v obci (comune), ve které se nachází úřad soudního vykonavatele, doručuje soudní vykonavatel písemnost osobně, zatímco v případě, je-li adresa mimo tuto obec, doručuje soudní vykonavatel písemnost poštou (články 106 a 107 nařízení prezidenta č. 1229/1959), ledaže dožadující strana či orgán výslovně požádá o osobní doručení. Formální oznámení spočívá v doručení ověřené kopie originálu adresátovi (článek 137 občanského soudního řádu) a musí se uskutečnit v pracovní den v době od 7:00 do 21:00 h (článek 147 občanského soudního řádu).

Formální oznámení prostřednictvím osobního doručení: Soudní vykonavatel předá kopii osobně adresátovi, přednostně v jeho domácnosti, aby chránil jeho soukromí, jinak na kterémkoli místě v obvodu územní působnosti soudního vykonavatele.

Jestliže fyzická nebo právnická osoba uvedla jako adresu pro doručení bydliště nebo kancelář jiné osoby, musí být písemnosti doručeny osobě určené k jejich přijetí na tuto adresu, přičemž se má za to, že písemnost byla doručena adresátovi (článek 141 občanského soudního řádu). Odchylně od tohoto pravidla nelze na zvolenou adresu pro doručení doručit předvolání za účelem vystěhování (citazioni per convalida di sfratto), exekuční tituly (titoli esecutivi) a platební příkazy (precetti di pagamento).

Doručení orgánům státní správy se musí podle zákona uskutečnit státní prokuratuře (Avvocatura di Stato, článek 144 občanského soudního řádu).

V případě doručování právnické osobě je písemnost předána zástupci či jiným osobám zmocněným k přijímání doručovaných písemností v sídle společnosti, nebo není-li takových osob, vrátnému, v tomto případě se však může doručení uskutečnit rovněž fyzické osobě, která společnost zastupuje, a to s použitím postupů pro formální oznámení fyzickým osobám, za předpokladu, že písemnost, která má být doručena, udává tuto osobu jako zástupce a uvádí rovněž místo bydliště, pobytu nebo střediska zájmů (článek 145 občanského soudního řádu).

Formální oznámení poštou: Jako alternativa osobního doručení se formální oznámení může uskutečnit poštou, pokud to zákon výslovně nezakazuje (jak je stanoveno v článku 149 občanského soudního řádu a v zákoně č. 890/1982). Má-li se doručení uskutečnit v obci, v níž se nachází úřad soudního vykonavatele, může soudní vykonavatel využít poštovní službu; jestliže má být doručení provedeno jinde, musí soudní vykonavatel využít tuto službu. V těchto případech se kopie písemnosti umístí do zvláštní obálky pro doporučené listovní zásilky, vyplní se podací lístek, jehož obě části mají zelenou barvu, a to standardní formou, která umožňuje sledování. To soudnímu vykonavateli umožňuje uskutečnit formální oznámení rovněž mimo jeho obvod.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Od vstupu čl. 16 odst. 4 legislativního nařízení č. 179/2012 v platnost se prosté doručení podatelnou uskutečňuje výhradně elektronickými prostředky na adresu certifikované elektronické pošty; tento postup nyní představuje hlavní způsob provedení prostého doručení a lze jej použít ve všech druzích řízení. Pouze v případě, není-li možná komunikace prostřednictvím certifikované elektronické pošty, lze sdělení podatelny zaslat faxem, nebo je předat soudnímu vykonavateli za účelem formálního oznámení.

Formální oznámení se může provést prostřednictvím certifikované elektronické pošty, přičemž za tímto účelem může být pořízena elektronická kopie dokumentu v papírové podobě (článek 149bis občanského soudního řádu). Tento postup nyní představuje také běžný způsob formálního oznámení jako alternativy přímého osobního doručení do rukou adresáta a lze jej použít ve všech druzích řízení.

Aby postup fungoval řádně, musí jednotliví účastníci řízení uvést své adresy certifikované elektronické pošty v příslušných rejstřících: právníci, právnické osoby, obchodní podniky a veřejné subjekty. To soudnímu vykonavateli a právnímu zástupci účastníka umožní uskutečnit formální oznámení ve formě ověřeného elektronického dokumentu s digitálním podpisem, a to doručením na adresu certifikované elektronické pošty (článek 149bis občanského soudního řádu), která byla získána z veřejného rejstříku.

Přijetí formálního oznámení musí obsahovat osvědčení o shodě digitální kopie s dokumentem, z něhož byla kopie pořízena, a poskytovatel služby zaznamená přijetí a doručení do schránky adresáta, přičemž oboje obsahuje identifikační kód zprávy.

Uskutečnění prostého doručení nebo formálního oznámení jinými formami elektronické komunikace (např. prostřednictvím textové zprávy, nebo na jinou e-mailovou adresu, než je adresa certifikované elektronické pošty) není přípustné, jelikož tyto způsoby neposkytují právní záruku, že adresát zprávu obdržel.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Formální oznámení prostřednictvím osobního doručení

Doručení lze provést rovněž na místo obvyklého bydliště (abituale dimora) adresáta, a není-li toto místo známo, v obci, v níž má dočasný pobyt (dimora temporanea), nebo v obci, v níž se nachází hlavní středisko jeho činnosti a zájmů (domicilio), a to po dotazování v jeho bydlišti nebo kanceláři nebo v místě podnikání.

Nelze-li adresáta na těchto místech zastihnout, může být kopie v zapečetěné obálce předána jeho rodinnému příslušníkovi nebo osobě zaměstnané v jeho domácnosti nebo podniku, nikoli však nezletilé osobě mladší 14 let nebo osobě, která zjevně není způsobilá k tomu, aby jí byl tento úkol svěřen. Kopie v zapečetěné obálce může být předána také vrátnému v budově nebo sousedovi, který musí podepsat stvrzenku; v tomto případě musí být adresát doporučeným dopisem bez potvrzení o přijetí vyrozuměn o tom, že došlo k doručení. Má-li adresát obvyklý pobyt na palubě obchodního plavidla, lze písemnost předat veliteli plavidla (článek 139 občanského soudního řádu).

Článek 146 občanského soudního řádu stanoví, že se doručení vojákům v aktivní službě v případě, není-li možné osobní doručení, uskutečňuje státnímu zastupitelství, které zašle písemnost veliteli útvaru, k němuž adresát patří.

Nelze-li doručení uskutečnit žádným z popsaných způsobů, jelikož adresát není přítomen a jiné osoby, které by mohly písemnost převzít, nejsou přítomny, nebo nejsou způsobilé jejímu převzetí, či odmítnou doručovanou písemnost přijmout, uloží soudní vykonavatel kopii písemnosti v zapečetěné obálce na obecním úřadě v obci, v níž má být oznámení doručeno, připevní oznámení o uložení v zapečetěné obálce na dveře domu nebo kanceláře adresáta a zašle adresátovi doporučený dopis s potvrzením o přijetí, aby jej informoval o uložení písemnosti na obecním úřadě (článek 140 občanského soudního řádu).

Formální oznámení v případě, není-li místo bydliště, pobytu nebo střediska zájmů adresáta známo

Adresáta je třeba vyhledat s řádnou péčí a v dobré víře. Nelze-li však adresáta nalézt, uskuteční se doručení uložením kopie na obecním úřadě v místě jeho posledního známého bydliště, nebo není-li místo bydliště známo, na obecním úřadě v místě narození. Není-li známo ani toto místo, nebo nachází-li se toto místo v zahraničí, je písemnost doručena státnímu zastupitelství (článek 143 občanského soudního řádu).

Způsoby doručení, které nařídí soud

Soud může na návrh nebo z vlastního podnětu za určitých okolností nebo z důvodu naléhavosti nařídit jiné způsoby doručení než kodifikované postupy. Tyto způsoby lze zvolit libovolně, musí však chránit soukromí adresáta a jeho právo na obhajobu (článek 151 občanského soudního řádu).

Běžným příkladem je povolení zaslat balík prostřednictvím dopravce pošty, který zaručí velmi rychlé doručení. Ostatní systémy, například používání telegramů, se nyní nepoužívají.

Doručení veřejnou vyhláškou

Na návrh jednoho z účastníků řízení a po vyslechnutí stanoviska státního zastupitelství může soud povolit doručení tohoto typu v případě vysokého počtu adresátů nebo tehdy, je-li obtížné určit všechny adresáty.

Kopie písemnosti je uložena na obecním úřadě v obvodu soudu, u něhož řízení probíhá, a výtah z písemnosti je zveřejněn v Úředním věstníku (Gazzetta Ufficiale della Repubblica); soud může nařídit také zveřejnění výtahu v nejrozšířenějším denním tisku nebo využít jiné formy zveřejnění (článek 150 občanského soudního řádu).

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Osobní doručení jiným osobám než adresátovi: Datem doručení je datum doručení osobě, jíž byla předána kopie písemnosti. Jedná se o datum, k němuž se má podle zákona za to, že se adresát o písemnosti dověděl, ačkoliv ve skutečnosti se s ní obeznámí až posléze.

Formální oznámení podle článku 140 občanského soudního řádu: V případě tohoto doručení se vyžadují četné náležitosti, jež nemusí být nutně splněny týž den. Konečný výklad právních předpisů je stanoven v judikatuře: bylo konstatováno, že ve vztahu k žadateli se den, k němuž se doručení uskuteční, časově shoduje se splněním poslední náležitosti, tj. zasláním doporučeného dopisu s oznámením o uložení na obecním úřadě, zatímco ve vztahu k adresátovi se jedná o datum, k němuž uplynula desetidenní úložní doba na poště, nebo datum, k němuž byla písemnost vyzvednuta, nastane-li toto dříve.

Formální oznámení poštou: Formální oznámení se ve vztahu k žadateli považuje za uskutečněné ke dni, k němuž je písemnost předána soudnímu vykonavateli, zatímco ve vztahu k adresátovi nabývá účinku teprve ke dni, k němuž se má z právního hlediska za to, že adresát je o písemnosti informován. Jedná se o datum doručení písemnosti uvedené v potvrzení o přijetí; v případě nepřítomnosti osoby, která by mohla písemnost přijmout, nebo odmítnutí přijetí doručované písemnosti je tato uložena na poště a v tomto případě je příslušným dnem konec desetidenní úložní doby na poště, nebo datum vyzvednutí písemnosti, nastane-li toto dříve. V případě nejistoty je však formální oznámení účinné ode dne poštovního razítka uvedeného na oznámení, které je vráceno odesílateli.

Nevyzvednutá písemnost bude adresátovi k dispozici po dobu šesti měsíců, aby se mohl seznámit s jejím obsahem.

Formální oznámení v případě, není-li místo bydliště, pobytu nebo středisko zájmů adresáta známo

Má se za to, že písemnost byla doručena 20 dnů ode dne jejího uložení na státním zastupitelství nebo doručení státnímu zastupitelství.

Způsoby doručení, které nařídí soud

Datum doručení závisí na zvoleném způsobu.

Doručení veřejnou vyhláškou

Doručení je účinné, pokud podle požadovaných postupů uloží soudní vykonavatel na podatelně soudu, u něhož řízení probíhá, kopii dokladu o doručení a dokumentů, jež prokazují úkony, které účastník řízení provedl na žádost soudu (zveřejnění v Úředním věstníku atd.).

Formální oznámení prostřednictvím certifikované elektronické pošty

Má se za to, že doručení je účinné od okamžiku, kdy poskytovatel služby dodá písemnost v elektronické podobě do e-mailové schránky adresáta. Datem doručení je tudíž datum dodání a není nutné potvrdit, že příjemce zprávu četl.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Oznámení v souladu s článkem 140 občanského soudního řádu: Soudní vykonavatel připevní na dveře adresáta v zapečetěné obálce oznámení, v němž je objasněn základní účel písemnosti, a uvedena výzva k jejímu vyzvednutí na obecním úřadě; stejné oznámení je adresátovi zasláno doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí.

Pošta doručí doporučený dopis adresátovi nebo jiné vhodné osobě, není-li taková osoba zastižena, je písemnost uložena na poště, která je příslušná pro daný obvod, po dobu deseti dnů a do poštovní schránky adresáta je vhozena další výzva k jejímu vyzvednutí.

Formální oznámení poštou: Zaměstnanec pošty, který nezastihne adresáta nebo jinou zmocněnou osobu, zašle adresátovi doporučeně oznámení o uložení písemnosti (comunicazione dell’avvenuto deposito), v němž je uvedeno, že kopie písemnosti byla uložena na poště v daném obvodu; pokud zaměstnanec pošty předá oznámení jiné zmocněné osobě než adresátovi, zašle adresátovi opět doporučeně oznámení o doručení (comunicazione di avvenuta notifica). Tato oznámení o uložení nebo o doručení doplňují formální oznámení: zaměstnanec pošty uvede poznámku o jejich odeslání na originálu potvrzení o přijetí. Oznámení mají zajistit, aby se adresát mohl s písemností skutečně seznámit, a nemají vliv na datum doručení, kterým je i nadále datum uplynutí desetidenní úložní doby na poště, nebo datum vyzvednutí písemnosti, nastane-li dříve.

Zaměstnanec pošty může tyto kroky učinit pouze tehdy, má-li adresát poštovní schránku vhodnou pro přijímání korespondence, na níž je uvedeno jeho jméno.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Jestliže adresát odmítne formální oznámení osobním doručením, zaznamená soudní vykonavatel tuto skutečnost na dokladu o doručení a má se za to, že doručení bylo platně provedeno (článek 138 občanského soudního řádu).

Odmítne-li adresát v případě formálního oznámení poštou písemnost přijmout nebo podepsat doklad o doručení, zaznamená zaměstnanec pošty tuto skutečnost na potvrzení o přijetí a má se za to, že doručení bylo platně provedeno.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Tato oblast je upravena v usnesení italského regulačního orgánu pro telekomunikace (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, „AGCOM“) č. 385/13/CONS, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku č. 165 ze dne 16. července 2013, k dispozici na adrese https://www.agcom.it. Zaměstnanec pošty doručí doporučený dopis adresátovi na uvedenou adresu, nebo jej předá jiné vhodné osobě stanovené v právních předpisech v souvislosti s doručováním doporučených dopisů: členu nejbližší rodiny adresáta, spolubydlícímu, spolupracovníkovi, vrátnému či sousedovi, který jej přijme. Doporučené dopisy adresované organizacím, právnickým osobám a sdružením jsou doručovány právnímu zástupci nebo odpovědnému zaměstnanci.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Pokud zaměstnanec pošty vhodnou osobu nezastihne, je písemnost uložena na poště příslušné pro daný obvod.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Úložní doba na poště činí u soudních písemností deset dní; zaměstnanec pošty odpovědný za doručení informuje adresáta o uložení písemnosti prostřednictvím oznámení v zapečetěné obálce, které je zasláno doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí, jenž je v případě nepřítomnosti adresáta připevněn na vstupní dveře nebo vhozen do jeho poštovní schránky. Toto oznámení musí obsahovat výslovnou žádost o vyzvednutí písemnosti nejpozději do šesti měsíců s upozorněním, že se formální oznámení bude považovat za doručené deset dní poté, co byla písemnost uložena na poště, a že nebude-li písemnost vyzvednuta do šesti měsíců, bude vrácena odesílateli.

Jestliže si adresát nebo jeho zástupce nevyzvedne doporučený dopis do deseti dnů od jeho odeslání, musí být potvrzení o přijetí do dvou dnů (tuto lhůtu stanoví zákon č. 205/2017 a je platná s účinností od 1. června 2018) vráceno odesílateli doporučeným dopisem s uvedením data, k němuž uplynula úložní doba, a formální oznámení tudíž nabylo účinnosti. Pokud ode dne uložení písemnosti na poště uplynulo šest měsíců a adresát si ji nevyzvedl, je písemnost vrácena odesílateli.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Osoba, která provádí formální oznámení, musí zapsat datum, způsob a místo doručení na doručené kopii i originálu, aby bylo možno posoudit správnost postupu. Tato osoba musí uvést případné vyhledávání v rejstříku obyvatel (článek 148 občanského soudního řádu).

Doklad o formálním oznámení poštou musí uvádět datum a poštu, která písemnost zasílá. Jako doklad o doručení písemnosti musí být připojeno potvrzení o přijetí, které má být vráceno odesílateli.

Jestliže zaměstnanec pošty v potvrzení o přijetí uvede, že adresát je neznámý nebo že na adrese, která je uvedena na obálce, již nepobývá, doručení se neuskuteční.

Záznam soudního vykonavatele představuje úřední doklad, a není-li prokázáno, že je padělaný, dokládá skutečnosti, jež se staly v přítomnosti soudního vykonavatele, a prohlášení, která byla vůči němu učiněna; jedná se nepřímý důkaz ostatních okolností, které soudní vykonavatel nezjistil osobně (např. skutečnost, že osoba, která písemnost převzala, byla rodinným příslušníkem nebo osobou zaměstnanou v domácnosti adresáta).

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Formální oznámení je neplatné, jestliže nebyly dodrženy stanovené postupy, jež zaručují dodržení zásady, že se musí mít za to, že účastník řízení je o písemnosti informován, tj. nebyla splněna pravidla týkající se osoby, která má kopii převzít, nebo existuje-li skutečná nejistota (incertezza assoluta), co se týká osoby, jíž byla písemnost předána, nebo data jejího předání (článek 160 občanského soudního řádu).

Neplatnost doručení lze zhojit, pokud doručení přesto dosáhlo svého účelu, například dostaví-li se adresát k soudu; v opačném případě je třeba provést nový pokus o doručení.

Nejistota ohledně data oznámení musí být skutečná; nelze ji zhojit, pokud na ní závisí určitá lhůta. Je-li na kopii a originálu uvedeno rozdílné datum, má přednost datum uvedené na kopii pro adresáta, aby bylo zaručeno právo adresáta na obhajobu.

Soudy rozhodly, že k formálnímu oznámení nedošlo a že neexistenci oznámení nelze zhojit, pokud písemnost nebyla doručena vůbec, nebo byla-li doručena na místo nebo osobě, jež není s adresátem nijak spojena. Neplatnost oznámení nelze zhojit rovněž tehdy, existují-li mezi originálem a kopií rozdíly, jež adresátovi znemožňují řádnou obhajobu. Nedošlo-li k formálnímu oznámení, není zhojení přípustné, a postup formálního oznámení písemnosti musí začít znovu.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

V občanských věcech musí účastník řízení, který požaduje formální oznámení, uhradit náklady, jež sestávají z poplatků, které se hradí státní pokladně (erario), a nákladů na přepravu a doručení, jež jsou soudnímu vykonavateli uhrazeny za písemnosti doručované mimo obvod úřadu soudního vykonavatele.

Tuto záležitost upravuje nařízení prezidenta č. 115 ze dne 30. května 2002 (konsolidované znění zákona o právních nákladech), jež stanoví rovněž výši těchto nákladů. Účastník, který řízení zahájil, musí uhradit předem poplatky a náklady na přepravu a doručení formálních oznámení, která byla doručena na žádost soudního tajemníka, se standardní paušální sazbou ve výši 27,00 EUR; v případě formálních oznámení, která požadují účastníci řízení, musí žadatel uhradit poplatek uvedený v článku 34 a následujících článcích nařízení prezidenta č. 115/2002, který se liší podle počtu adresátů, vzdálenosti v kilometrech a naléhavosti.

V ostatních oblastech práva, včetně v řízeních týkajících se zaměstnání a sociálního zabezpečení, řízení o rozluce a rozvodu a v řízeních, kdy je osoba bez dostatečných prostředků způsobilá pro právní pomoc poskytovanou státem, je účastník řízení od hrazení nákladů na doručení osvobozen a tyto náklady jsou účtovány státní pokladně.

Formální oznámení požadovaná podle nařízení č. 1393/2007 jsou od nákladů osvobozena, s výjimkou nákladů, které vzniknou při využití pomoci soudního vykonavatele nebo příslušné osoby podle práva přijímajícího členského státu a které odpovídají jednotnému pevně stanovenému poplatku, jenž tento členský stát stanoví předem a který dodržuje zásady proporcionality a nediskriminace (článek 11 nařízení č. 1393/2007).

Poslední aktualizace: 21/07/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.