Doručování právních dokumentů

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

V Lucembursku se termínem „notification“ (doručování poštou) označují obecně různé postupy, jimiž se daná písemnost doručí příjemci.

Pojem „signification“ (osobní doručování) označuje speciální druh doručování. Provádí jej soudní vykonavatel, který se dostaví do místa bydliště příjemce, kde mu daný akt předá.

Ve většině případů jsou spisy zasílány poštou doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí.

Doručení prostřednictvím soudního vykonavatele nabízí větší záruky než doručení poštou. Zákon tedy stanoví povinnost doručování prostřednictvím soudního vykonavatele v případě nejvýznamnějších písemností v rámci řízení.

Přesto je třeba upozornit na to, že v případě smírčího soudnictví se předvolání systematicky zasílá doporučeným dopisem. Podle typu řízení zasílá předvolání soudní kancelář nebo soudní vykonavatel. Stává se tedy, že soudní vykonavatel také doručuje písemnosti poštou, a ne osobně.

Osobní doručování prostřednictvím soudního vykonavatele je obecně nutné pro počátek běhu lhůty pro odvolání proti soudnímu rozhodnutí. Výjimku tvoří lhůty pro odvolání proti rozhodnutím soudů první instance ve věcech nájemného a ve věcech pracovního práva, které počínají běžet od chvíle, kdy rozsudek doručí soudní kancelář.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Většina procesních písemností musí být doručena dříve, než je možné je předat soudci.

Zákon zejména stanoví osobní doručování dokumentů zahajujících řízení, které vyzývají žalovanou stranu, aby se dostavila k soudu osobně nebo v zastoupení advokáta.

Dále musejí být osobně doručovány rozsudky, aby po uplynutí lhůty pro odvolání mohly nabýt právní moci.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

V Lucembursku mají pravomoc k osobnímu doručení písemností pouze soudní vykonavatelé.

Ve většině případů je pro zahájení řízení před soudem nutná spolupráce se soudním vykonavatelem. Jakmile je vydán rozsudek, je třeba povolat soudního vykonavatele, aby rozsudek doručil neúspěšné straně, čímž začíná běžet lhůta pro podání odvolání. Pokud v dané lhůtě není odvolání podáno, stává se rozsudek konečným. Pokud si neúspěšná strana přeje podat odvolání, musí pro jeho doručení využít soudního vykonavatele.

Zákon stanoví k monopolu soudních vykonavatelů určité výjimky. Zejména co se týče smírčího soudnictví, kde se řada řízení zahajuje podáním žaloby, která je adresována příslušnému soudu. Strany k jednání tedy předvolává vedoucí soudní kanceláře příslušného soudu tím, že jim poštou doručí předvolání s přiloženou kopií žaloby, která byla podána k soudu. Tento postup se použije konkrétně ve věcech nájemného, ale také ve věcech pracovního práva a platebnímu příkazu.

Předvolání prostřednictvím soudní kanceláře se použije také v některých řízeních před obvodním soudem (tribunal d'arrondisment), zejména v řízeních, jež spadají do pravomoci předsedy soudu.

Advokáti nemohou stranám sporu písemnost přímo doručit. Aby bylo doručení platné, musí využít služeb soudních vykonavatelů. Situace se však mění, jakmile je řízení zahájeno a každou stranu zastupuje advokát, od této chvíle se procesní písemnosti i jiné listiny platně doručovat přímo mezi advokáty. Doručování mezi advokáty probíhá bez specifických formalit. V praxi advokát, který písemnost obdrží, její doručení bez vyzvání potvrdí.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Určenými přijímajícími subjekty podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady ze (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech jsou v případě Lucemburska místně příslušní soudní vykonavatelé.

Soudní vykonavatelé mají ze zákona povinnost doručit písemnost do vlastních rukou či do místa trvalého bydliště či sídla příjemce dané písemnosti.

Soudní vykonavatelé mají při plnění úkolů příslušejících jejich pravomoci povoleno získat přístup k níže uvedeným informacím:

 • Fyzické osoby:
  • příjmení, jména,
  • bydliště,
  • datum narození.

Tyto informace jsou uvedeny v rejstříku fyzických osob. Rejstřík fyzických osob je soudním vykonavatelům při plnění jejich úkolů zpřístupněn.

 • Společnosti:
  • název,
  • právní forma,
  • sídlo,
  • číslo v obchodním rejstříku.

Pokud jde o společnosti zapsané v obchodním rejstříku a rejstříku společností, jsou tyto údaje veřejně k dispozici a jsou tedy volně přístupné.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Soudní orgány anebo strany soudního řízení z jiné země nemají přístup do rejstříku fyzických osob za účelem vyhledávání adres fyzických osob.

Pokud jde o společnosti zapsané v obchodním rejstříku a rejstříku společností, je ověření základních údajů (sídlo společnosti, právní formy, číslo v obchodním rejstříku) veřejně k dispozici a zdarma. Přístup k podrobnějším údajům je zpoplatněn.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Pro vyhledání aktuální adresy osoby, jíž se týká žádost zaslaná podle nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, vyhledává dožádaný soudní orgán ve vnitrostátním rejstříku fyzických osob, pokud se jedná o fyzickou osobu. Pokud se jedná o právnickou osobu, provádí se vyhledávání v databázi obchodního rejstříku a rejstříku společností (Registre de Commerce et des Sociétés, RCS).

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

 • Souhrn postupu doručování poštou

Doručování poštou probíhá většinou formou doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí.

Pokud poštovní úředník zastihne příjemce doručované písemnosti, požádá jej o podpis potvrzení, které se následně zašle odesílateli. Pokud příjemce odmítne potvrzení podepsat, poštovní úředník jej uloží a má se za to, že písemnost byla doručena.

Pokud nelze příjemce zastihnout, ale doporučenou zásilku přijme jiná osoba, zaznamená poštovní úředník totožnost této osoby do potvrzení. Ve většině případů má doručení třetí osobě nižší hodnotu než osobní doručení.

Pokud nelze danou osobu zastihnout, ale adresa je správná, zanechá poštovní úředník v poštovní schránce oznámení, jímž je příjemce vyzván k vyzvednutí zásilky na poště ve lhůtě uvedené na oznámení. Má se za to, že písemnost byla doručena, a to i pokud se příjemce na poštu nedostaví.

Pokud nelze adresu ověřit, vrátí poštovní úředník odesílateli poštovní zásilku s oznámením, že doručení neproběhlo. V tomto případě musí žadatel poskytnout novou adresu. Pokud nemá příjemce doručované písemnosti známou adresu, může žadatel upustit od poštovního doručení a předat písemnost soudnímu vykonateli, aby ji doručil osobně, či v případě neúspěchu provedl zápis o hledání.

Popsaný postup doručování poštou se použije pouze v případě, že příjemce písemnosti bydlí v Lucembursku. V případě osob s bydlištěm v jiné zemi je třeba přistoupit k osobnímu doručení.

 • Souhrn postupu osobního doručování

Doručení písemnosti soudním vykonavatelem se provádí osobně příjemci na jakémkoli místě, kde jej soudní vykonavatel zastihne.

Soudní vykonavatel se obvykle vydá do místa bydliště příjemce. Předání však může proběhnout na jakémkoli místě, kde soudní vykonavatel příjemce zastihne, například na pracovišti.

Doručení proběhne osobně a písemnost je doručena, jakmile je kopie písemnosti předána přímo do rukou příjemce. Pokud se jedná o právnickou osobu, je písemnost doručena, jakmile je kopie písemnosti předána zákonnému zástupci právnické osoby, jeho zmocněnci či jakékoli jiné osobě, která je k tomu způsobilá. V případě, že se jedná o osobní doručení na služební adresu, považuje se písemnost za doručenou, je-li kopie písemnosti předána zplnomocněnému zástupci.
Pokud příjemce kopii písemnosti přijme, soudní vykonavatel to zapíše. V takovém případě se má za to, že osobní doručení proběhlo ke dni, kdy byla písemnost předána příjemci.

Pokud příjemce odmítne kopii písemnosti přijmout, soudní vykonavatel to zaznamená. V takovém případě se má za to, že osobní doručení proběhlo ke dni, kdy byla písemnost příjemci předložena.

Pokud soudní vykonavatel zastihne příjemce písemnosti v místě jeho bydliště, předá mu ověřenou kopii dokumentu. O tomto předání provede zápis, jenž bude přiložen k originálu dané písemnosti a spolu s ní navrácen straně, která o doručení požádala.

Mimo nepřímého poštovního či osobního doručování popsaného v bodě 7 níže se nepoužívají jiné alternativní způsoby.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Doručení notification nebo signification v elektronické formě není podle ustanovení nového občanského soudního řádu dovoleno.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Osobní doručení do místa bydliště

Pokud písemnost není možné příjemci osobně doručit, zasílá se kopie písemnosti do místa bydliště příjemce. Pokud se tam daná osoba nezdržuje, případně pokud žádné bydliště nemá, zasílá se kopie písemnosti na jeho trvalou adresu. Jedná-li se o právnickou osobu, doručí se písemnost osobně do sídla společnosti či na správní ústředí.

Kopie písemnosti se předá jakékoli osobě, která je na uvedeném místě zastižena, pokud s tím daná osoba souhlasí, uvede jméno a příjmení, funkci a adresu a vydá potvrzení o přijetí. Toto potvrzení se uloží do obálky, která se uzavře, a uvede se na ni pouze jméno a příjmení, funkce a adresa příjemce a obálka se v místě uzavření opatří razítkem soudního vykonavatele.

Kopii nelze předat dítěti, které ještě nedosáhlo věku patnácti let, ani osobě, na jejíž žádost se daná písemnost doručuje.

Soudní vykonavatel zanechá v místě bydliště příjemce či v místě jeho trvalého bydliště, případně v sídle či správním ústředí právnické osoby, uzavřenou obálku opatřenou datem obsahující oznámení o předání kopie písemnosti s uvedením příslušných údajů o osobě, jíž byla kopie předána.

Soudní vykonavatel k tomu připojí na samostatném listě kopii písemnosti. Je tomu tak i v případě doručení na zvolené místo bydliště.

Ve všech těchto případech se má za to, že písemnost byla osobně doručena ke dni, kdy byla kopie předána.

Podle článku 161 nového občanského soudního řádu platí, že „za osobní doručení do místa bydliště se považuje osobní doručení na adresu, na níž je příjemce zapsán v obecní matrice“.

Článek 164 nového občanského soudního řádu uvádí, že „osobní doručení se provádí:

1° státu v sídle ministerstva;

2° veřejným subjektům v místě jejich sídla;

3° obcím na obecním úřadě;

4° společnostem, neziskovým sdružením a veřejně prospěšným subjektům v jejich sídle nebo osobě, která zajišťuje vedení“.

Osobní doručení prostřednictvím úschovy kopie aktu

Článek 155 odst. 6 nového občanského soudního řádu stanoví, že „v případě, že daná písemnost nemůže být osobně doručena podle výše uvedených ustanovení, a pokud z ověření provedených soudním vykonavatelem vyplývá a je tak uvedeno v dané písemnosti, že se příjemce zdržuje na uvedené adrese, zanechá zde soudní vykonavatel kopii písemnosti v uzavřené obálce, k níž přiloží oznámení, v němž je příjemce informován o tom, že na uvedené adrese nebyl nikdo zastižen nebo že přítomné osoby odmítly kopii písemnosti přijmout.“

Má se za to, že osobní doručení proběhlo ke dni toho uložení. Téhož dne, případně nejpozději následující pracovní den, zašle soudní vykonavatel kopii písemnosti a výše uvedené oznámení obyčejným dopisem na adresu uvedenou v písemnosti.

Osobní doručení na neznámou adresu

Článek 157 nového občanského soudního řádu stanoví způsob osobního doručení pro případy, kdy u příjemce není známo místo bydliště ani trvalá adresa, případně sídlo společnosti, a uvádí, že „jakmile u osoby, jíž má být daná písemnost osobně doručena, není známo místo bydliště ani trvalá adresa, připraví soudní vykonavatel zápis, v němž popíše veškeré úsilí, které vynaložil při hledání příjemce dané písemnosti. V zápisu je zmíněna povaha písemnosti a jméno žadatele o doručení.

Téhož dne, případně nejpozději následující pracovní den, zašle soudní vykonavatel kopii písemnosti a kopii tohoto zápisu doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí na poslední známou adresu příjemce. Totéž se provede obyčejným dopisem, který se odešle ve stejný den.

Příjemce je v kopii zápisu, která je mu zaslána, informován, že si může vyzvednout kopii písemnosti v průběhu tříměsíční lhůty v kanceláři soudního vykonavatele, případně může vyzvednutím pověřit libovolnou osobu.“

V čl. 157 odst. 3 nového občanského soudního řádu se upřesňuje, že „výše uvedená ustanovení se použijí u osobního doručování právnické osobě, která již nemá kancelář na místě, které je uvedeno v obchodním rejstříku a rejstříku společností jako sídlo společnosti.“

Další způsoby osobního doručování

Článek 157 odst. 4 mimo jiné stanoví, že „pokud byly návrh na zahájení řízení či jiná rovnocenná písemnost osobně doručeny podle výše uvedených ustanovení a pokud se žalovaná strana k soudu nedostaví, může soudce pověřený rozhodováním ve věci samé případně nařídit uveřejnění oznámení v lucemburském či zahraničním věstníku.“

V článku 158 nového občanského soudního řádu se dále dodává, že „pokud nebude příjemce písemnosti nalezen či pokud se neprokáže, že mu bylo oznámení skutečně doručeno, může soudce z moci úřední nařídit, aby byla učiněna další opatření, s výjimkou nařízení dočasných či zajišťovacích opatření, která jsou nezbytná k ochraně práv žadatele.“

Doručování poštou doporučeným dopisem s potvrzením přijetí

Pokud se písemnost předává prostřednictvím soudní kanceláře, provede se doručení doporučeným dopisem s potvrzením přijetí. Pokud není známa adresa příjemce, provede se doručení osobně prostřednictvím soudního vykonavatele.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

V případě, že se písemnost předává osobním doručením, musí být na aktu uvedeno datum osobního doručení, které odpovídá dni, kdy byl akt doručen příjemci do místa bydliště příjemce, či dni, kdy byla písemnost zanechána v místě bydliště příjemce.

V případě, že se písemnost předává doručením poštou, používá se v Lucembursku systém dvou dat.

V podstatě platí, že datum, které se zohlední u odesílatele písemnosti, je odlišné od data, které se zohlední u příjemce písemnosti.

U odesílatele se za datum doručení považuje datum odeslání.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

V případě osobního doručení prostřednictvím uložení kopie aktu viz výše: Osobní doručení prostřednictvím úschovy kopie aktu.

V případě doručení poštou doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí viz níže: otázka 3.3.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

V případě, že se písemnost předává osobním doručením, nemá příjemce možnost s předáním nesouhlasit, s výjimkou výše uvedeného důvodu uvedeného v článcích 5 a 8 nařízení (ES) č. 1393/2007 (nutnost překladu).

V případě, že se písemnost předává doručením poštou, nemá příjemce možnost s doručením doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nesouhlasit.

Příjemce, jemuž je doručena písemnost doporučeným dopisem s potvrzením přijetí, však může zpětně zpochybnit platnost tohoto doručení tím, že uvede, že nemá místo bydliště, trvalou adresu ani služební adresu na adrese uvedené na doporučeném dopise. Osobní doručení prostřednictvím soudního vykonavatele je tedy z právního hlediska jistější než doručení doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí. V případě osobního doručení příslušný soudní vykonavatel totiž ověří adresu příjemce v celostátním rejstříku fyzických osob či na registračním úřadě místního správního úřadu. Datum doručení doporučeným dopisem navíc nelze s jistotou určit, pokud příjemce potvrzení o přijetí nepodepsal a neopatřil datem, když byl doporučený dopis poprvé doručen do místa bydliště, na trvalou adresu či zvolenou adresu. Datum osobního doručení je naproti tomu vždy uvedeno na zprávě o doručení písemnosti.

Platí však, že příjemce, který odmítne písemnost přijmout, na platnosti ani datu doručované písemnosti nic nezmění.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Článek 8.1 Obecných podmínek poskytování nabízených služeb v rámci všeobecné poštovní služby stanoví, že „doporučené zásilky se mimo příjemce a jeho zmocněnce předávají:

 • v místě bydliště jakékoli plnoleté osobě, která zásilku za příjemce přijme,
 • na poště jakékoli plnoleté osobě po předložení příslušného potvrzení o uložení zásilky.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Poštovní zásilky se zasílají na uvedené adresy, kromě případů zjevného pochybení (např.: pravopisná chyba v názvu ulice, nesprávné číslo popisné, zjevně chybné poštovní směrovací číslo atd.).

Pokud není adresát na uvedené adrese zastižen, není doporučená zásilka předána.

Poštovní zásilky, které poštovní doručovatel nemůže během obchůzky zanechat v poštovní schránce příjemce, jsou uloženy na poště, pod níž daný příjemce spadá, kde si je příjemce může vyzvednout ve lhůtě stanovené poštou uvedené na oznámení o zásilce, jež se zanechá v poštovní schránce příjemce. Po uplynutí příslušné lhůty uschování jsou zásilky zaslány zpět odesílateli, pokud je odesílatel znám.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Poštovní zásilky, které poštovní doručovatel nemůže během obchůzky zanechat v poštovní schránce příjemce, jsou uloženy na poště, pod níž daný příjemce spadá, kde si je příjemce může vyzvednout ve lhůtě stanovené Podnikem uvedené na oznámení o zásilce, jež se zanechá v poštovní schránce příjemce. Po uplynutí příslušné lhůty uschování jsou zásilky zaslány zpět odesílateli, pokud je znám.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

V případě doručení poštou je důkazem potvrzení o přijetí. V případě osobního doručení soudním vykonavatelem vypracuje soudní vykonavatel zápis, do něhož zaznamená podniknuté kroky. Soudní vykonavatel je úřední osobou. Zápis soudního vykonavatele slouží jako důkaz, dokud není napaden jako podvodný.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Porušení formálních pravidel doručování může vést ke ztrátě platnosti osobního či poštovního doručení.

Formální pochybení způsobuje neplatnost však pouze tehdy, pokud se prokáže, že toto formální pochybení způsobilo újmu příjemci písemnosti.

Posouzení této skutečnosti náleží soudci.

Pokud nebylo možné písemnost doručit osobně či poštou přímo do rukou příjemce a příjemce se nedostaví před soud, může soudce požádat žadatele, aby akt opakoval a připravil nové předvolání. Tímto krokem se odstraní veškeré pochybnosti týkající se výkladu absence zainteresované osoby.

V případě řízení, kdy se strany běžně dostavují k soudu na předvolání soudní kanceláře, může soudce požádat žadatele, aby využil možnosti předvolání prostřednictvím soudního vykonavatele, pokud se objevují pochyby týkající se platnosti předvolání prostřednictvím doporučeného dopisu.

Soudce může vydat rozsudek, který se považuje za rozporný vůči straně, jež není jednání přítomna, pouze pokud se dokáže, že tato strana byla osobně kontaktována. Pokud tomu tak není (např. pokud bylo předvolání předáno jiné osobě, která byla na místě doručení zastižena), vydá se rozsudek pro zmeškání, který tedy může být napaden.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Poštovní doručení prostřednictvím soudní kanceláře není zpoplatněno. V případě, že je písemnost doručována soudním vykonavatelem, dostává soudní vykonavatel odměnu ve výši tarifu stanoveného právními předpisy velkovévodství.

Internetové odkazy

Legilux

Registre de Commerce et des Sociétés

Poslední aktualizace: 25/04/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.