Doručování právních dokumentů

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Každá písemnost, která je zaslána dožádanému orgánu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

V Nizozemsku je jako přijímající a odesílající subjekt určen soudní vykonavatel.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Soudní vykonavatel musí ověřit bydliště adresáta v nizozemském rejstříku obyvatel. Toto povinné ověření ukáže rovněž novou adresu, jestliže adresát na uvedené adrese již nepobývá.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Nikoli.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

V Nizozemsku jsou s ohledem na nařízení (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 příslušným orgánem soudy. Nizozemské soudy však nejsou příslušné k vyhledání adresy účastníka řízení (na žádost).

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Doručování písemností je jednou z oficiálních povinností soudního vykonavatele (článek 2 zákona o soudních vykonavatelích (Gerechtsdeurwaarderswet)). Po ověření popsaném v odpovědi na otázku č. 4.1 musí soudní vykonavatel doručit písemnost, kterou obdržel za účelem doručení, adresátovi. Písemnosti jsou v zásadě doručovány osobně. Kromě „náhradního doručení“ uvedeného v odpovědi na otázku č. 7 neexistuje žádný jiný alternativní způsob.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

V Nizozemsku není doručování písemností elektronickou cestou přípustné.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Nikoli, nebo pouze v případě, není-li tato zvláštní forma v rozporu s nizozemským právem. Je možné i doručení na jinou adresu, než je adresa bydliště adresáta, pokud se soudní vykonavatel s adresátem osobně sejde a domluví. Nemá-li adresát známé bydliště nebo pobyt v Nizozemsku, lze písemnost uložit na státním zastupitelství.

Soudní vykonavatelé nedoručují písemnosti poštou, ačkoliv odesílající subjekt v jiném členském státě může adresátovi zaslat písemnost přímo poštou.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Nepoužitelné.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Nepoužitelné.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

1. Odmítnutí přijetí písemnosti

Pokud adresát odmítne písemnost doručovanou soudním vykonavatelem přijmout, je soudní vykonavatel oprávněn zanechat písemnost na zapsané adrese v zapečetěné obálce (článek 47 občanského soudního řádu (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)). Má se za to, že písemnost byla doručena k tomuto okamžiku.

2. Odmítnutí z důvodu překladu

Pokud adresát odmítne písemnost přijmout z důvodu překladu (čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1393/2007), musí soudní vykonavatel zaznamenat toto odmítnutí v potvrzení a označit písemnost za nedoručenou. Podle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora je na soudu, aby rozhodl, nakolik je toto odmítnutí platné (rozsudek ve věci Novo Banco).

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Poštovní služba může písemnost doručit i jiné osobě. Podle zvolené formy doručení se bude vyžadovat identifikace.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Byla-li písemnost zaslána doporučeně, bude po stanovenou dobu uložena na poště. Zaměstnanec pošty vhodí do poštovní schránky adresáta příslušné oznámení.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Nelze-li písemnost zaslanou doporučeně doručit, zanechá zaměstnanec pošty adresátovi vzkaz, že si ji může vyzvednout na uvedené poště. Písemnost je uložena po dobu tří týdnů. Není-li vyzvednuta, vrátí se odesílateli.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Ano, kromě dokladu o doručení vyhotoví dožádaný orgán (soudní vykonavatel) rovněž potvrzení o doručení (článek 10 nařízení o doručování písemností) a zašle je spolu s dokladem dožadujícímu orgánu.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

K doručení písemnosti v rozporu s právními předpisy nemůže dojít, pokud se na něm podílí soudní vykonavatel. Neplatné doručení však může nastat, jak je uvedeno v článku 66 občanského soudního řádu.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Uskutečnilo-li se doručení prostřednictvím dožádaného orgánu v Nizozemsku, činí poplatek za doručení pevnou částku ve výši 65 EUR.

Poslední aktualizace: 09/02/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.