V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Doručování právních dokumentů

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Jedná se o obecný výraz pro kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby byly zúčastněné strany upozorněny na soudní písemnosti.

Hlavním účelem pravidel je zajistit, aby byly zúčastněné strany informovány o zahájení soudního řízení a o jeho vývoji. Soudní řád stanoví zvláštní lhůty, aby bylo zajištěno, že existuje dostatečná možnost soudní písemnosti posoudit a v případě potřeby na ně reagovat. Lhůty rovněž pomáhají zachovat dynamiku soudního řízení tím, že zajišťují, aby byly ve stanovené době podniknuty určité kroky. Než soud v dané věci rozhodne, bude obvykle vyžadovat doklad o doručení.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Obecně platí, že doručit je třeba veškeré písemnosti týkající se soudního řízení, jako je:

 • doklad o zahájení řízení (např. soudní obsílka, předvolání k prvnímu soudnímu jednání nebo návrh, občanskoprávní žaloba),
 • některé písemnosti v průběhu soudního řízení (např. souhlas s účastí na řízení, obhajoba, osvědčení o připravenosti) nebo
 • oznámení rozsudku/rozhodnutí.

V určitých občanskoprávních řízeních musí být doručeny konkrétní písemnosti (například v řízeních týkajících se silničního provozu by mělo být doručeno oznámení pojistiteli žalovaného).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Za doručení odpovídají obvykle strany, mají však k dispozici celou škálu způsobů a některé z těchto způsobů zahrnují i jiné osoby (například soudní doručovatele (viz níže), právní zástupce, pracovníky pošty).

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Taková praxe v současnosti neexistuje.

Při doručování fyzickým osobám provádí Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) doručování prostřednictvím třetí strany, tzv. „doručovatele soudních obsílek“, který se snaží písemnost doručit na adresu uvedenou dožadujícím orgánem. Je-li doručení odmítnuto z toho důvodu, že se adresát přestěhoval, budou písemnosti obvykle vráceny, pokud noví bydlící na dotyčné adrese nesdělí platnou doručovací adresu, nebo v případě, že doručovatel soudních obsílek zjistí během šetření alternativní adresy, je možné se znovu pokusit o doručení a totéž je uvedeno v osvědčení o doručení.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Taková praxe v současnosti neexistuje.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Taková praxe v současné době neexistuje, k usnadnění žádosti o dokazování je třeba uvést adresu pro doručování.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Soudní řád stanoví obecná pravidla týkající se doručování. Jiná zákonná ustanovení však mohou obsahovat zvláštní pravidla pro konkrétní případy (například ve vztahu k doručování právnické osobě).

Předvolání k vrchnímu soudu (High Court) může být zpravidla doručeno:

 • zasláním kopie obyčejnou předplacenou poštovní zásilkou první třídy na obvyklou nebo poslední známou adresu žalovaného,
 • osobně, kdy se musí doručovatel ujistit o totožnosti osoby, které má být písemnost doručena, a poté by jí měl písemnost předat a vysvětlit, o co se jedná,
 • vhozením kopie do poštovní schránky na této adrese (kopie musí být v zalepené obálce adresované žalovanému),
 • právnímu zástupci, který vrátí potvrzený originál s prohlášením, že přijímá doručení jménem žalovaného,
 • v souladu se smluvním ujednáním (to může upřesňovat, komu má být písemnost doručena a kde/jak má být provedeno doručení),
 • pokud se jedná o žalobu týkající se vlastnictví pozemku, předáním kopie manželovi/manželce, příbuznému nebo zaměstnanci žalované strany (je-li zjevně starší 16 let) v místě bydliště nebo podnikání žalovaného. Pokud se soud přesvědčí o tom, že (jak se zdá) pozemek nikdo nevlastní a písemnost nelze doručit žalovanému jinak, může povolit doručení připevněním kopie obsílky na nápadné části pozemku,
 • v případě, že je žalovaný nezletilý, jeho rodiči, opatrovníkovi nebo osobě, u níž bydlí,
 • pokud je žalovaným pacient, osobě oprávněné podle právních předpisů v oblasti duševního zdraví nebo osobě, se kterou žije,
 • Koruně obyčejnou poštou zaslanou úřadu právního zástupce Koruny (Crown Solicitor) nebo zanecháním písemnosti zaměstnanci nebo zmocněnci tohoto úřadu,
 • společnosti doporučeným dopisem na adresu jejího sídla.
 • Jakákoli jiná písemnost vrchního soudu, která nemusí být doručena osobně, může být zanechána na adrese osoby, jíž má být doručena, nebo zaslána poštou na tuto adresu,
 • být doručena faxem a následným dopisem, jsou-li obě strany zastupovány právními zástupci,
 • být doručena prostřednictvím výměny dokumentů.

U soudu hrabství (County Court) může být (není-li stanoveno jinak) občanskoprávní žaloba doručena:

 • soudním doručovatelem. (Soudní doručovatelé jsou ustanoveni pro každé oddělení správního soudu (Administrative Court), soudní doručovatel potvrdí údaje o doručení na originálu občanskoprávní žaloby a vrátí ji co nejdříve právnímu zástupci žalobce),
 • prostřednictvím právního zástupce nebo jeho zaměstnance (staršího 16 let) obyčejnou zásilkou první třídy,
 • vhozením kopie do poštovní schránky na této adrese (kopie musí být v zalepené obálce adresované žalovanému),
 • právnímu zástupci, je-li oprávněn přijímat doručení, který podepíše prohlášení v tomto smyslu na originálu.

Jakákoli jiná písemnost, která nemusí být doručena osobně, může:

 • být předána nebo zaslána poštou právnímu zástupci, jedná-li strana prostřednictvím právního zástupce,
 • být doručena faxem a následným dopisem, jsou-li obě strany zastupovány právními zástupci, nebo
 • být doručena prostřednictvím výměny dokumentů.

Obsílku nebo občanskoprávní žalobu pro doručení mimo Severní Irsko nelze vydat bez svolení soudu, ledaže je soud příslušný na základě:

 • zákona o soudní příslušnosti a rozhodnutích v občanských věcech z roku 1982 (Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982),
 • nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech nebo nařízení (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), nebo
 • nějakého jiného zákonného ustanovení.

Musí být splněna řada dalších požadavků (nesmí například probíhat řízení v téže věci v jiné příslušné jurisdikci).

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

V občanskoprávním řízení v Severním Irsku není doručování elektronickou cestou povoleno.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Pokud pravidla vyžadují, aby byla písemnost doručena osobně (například výkon rozhodnutí nebo občanskoprávní žaloba podle § 107 vyhlášky Severního Irska o výkonu soudních rozhodnutí z roku 1981 (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), lze podat soudu ex parte návrh, aby povolil alternativní způsob doručení. Soud může například nařídit náhradní doručení:

 • poštou,
 • prostřednictvím inzerátu,
 • příteli,
 • příbuznému,
 • pojišťovně.

Nachází-li se žalovaný mimo Severní Irsko, může soud nařídit náhradní doručení, je-li přesvědčen o tom, že žalovaný zemi opustil za účelem vyhnutí se soudnímu sporu.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Pokud se použije jiný způsob doručování, je tento způsob stanoven v soudním rozhodnutí a jeho dodržení určuje datum, kdy byly písemnosti doručeny.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Uložení písemnosti nepředstavuje v Severním Irsku běžný způsob doručování.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud adresát odmítne doručení (např. popře totožnost), je doručovatel soudních obsílek oprávněn doručit písemnosti jiné osobě, je-li mu taková osoba známa a je-li starší 16 let (např. manžel/manželka adresáta). Není-li jiné osoby, jíž by mohly být písemnosti doručeny, je vyhotoveno osvědčení o „nedoručení“. Není-li možné získat průkaz totožnosti, nepovažují se písemnosti za doručené (i když odmítnutí nebylo oprávněné).

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Poštovní zásilka, která je zaslána doporučeně společností Royal Mail (poštovní služba Spojeného království), se doručuje na adresu, a nikoli určité osobě. Proto je možné, že písemnosti obdrží jiná osoba než adresát, pokud žije na stejné adrese.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Pokud není na požadované adrese zastižen nikdo, kdo by písemnosti převzal, jsou vráceny místnímu poštovnímu úřadu pro danou adresu. Nejsou-li písemnosti vyzvednuty ve stanovených lhůtách (viz níže), vrátí se odesílateli.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Pokud nebylo doručení možné, je na adrese zanecháno oznámení o pokusu o doručení. Toto oznámení informuje adresáta o tom, kde si může písemnosti vyzvednout a v jaké lhůtě by tak měl učinit. U doporučených poštovních zásilek v rámci Spojeného království by měly být písemnosti vyzvednuty do jednoho týdne. V případě mezinárodních doporučených zásilek činí tato lhůta tři týdny.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

U vrchního soudu se může vyžadovat, aby bylo doručení prokázáno předložením přísežného prohlášení, které uvádí:

 • kdo doručení uskutečnil,
 • komu byla písemnost doručena (lze odkázat na fotografii příjemce nebo na skutečnost, že potvrdil svou totožnost),
 • kde a jak bylo doručení provedeno,
 • den a datum doručení.

Doručovatel by měl zaznamenat údaje o doručení na originálu písemnosti.

Přísežné prohlášení o doručení poštou nebo vhozením do poštovní schránky musí uvádět, že se má za to, že se žalovaný o písemnosti dozví a že nebyla vrácena jako nedoručená.

V naléhavých případech lze doručení prokázat ústně.

U soudu hrabství:

 • soudní doručovatel se dostaví a předloží svou evidenci, která obsahuje údaje o doručení, a odpřisáhne, že údaje o doručení jsou správné,
 • doručení právním zástupcem je prokázáno osvědčením o doručení na přední straně občanskoprávní žaloby.

U vrchního soudu i soudu hrabství:

 • se má za to, že písemnost doručovaná poštovní zásilkou první třídy je doručena po sedmém pracovním dni (ačkoli mohou být předloženy důkazy prokazující dřívější doručení),
 • FAX odeslaný v pracovní den po 16:00 h se považuje za doručený následující den,
 • písemnost doručovaná prostřednictvím výměny dokumentů se považuje za doručenou druhý pracovní den poté, co byla zanechána ve schránce.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Pokud není právní zástupce oprávněn přijmout doručení jménem žalovaného, jsou všechna řízení zrušena. V opačném případě může soudce prohlásit, že doručení je dostačující, je-li prokázáno, že žalovaný písemnost skutečně obdržel nebo že při doručování došlo k technické závadě. Vadné doručení nebo nedoručení je rovněž prominuto, pokud žalovaný soudu bezpodmínečně oznámí, že se bude hájit.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Za doručení poštovní zásilkou první třídy se účtují poštovní výdaje. V případě osobního doručení jsou poplatky účtované soudním doručovatelem stanoveny zákonem. Stávající poplatek za osobní doručení občanskoprávní žaloby a obsílky činí 12 GBP resp. 45 GBP.

Poslední aktualizace: 20/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.