Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Doručování právních dokumentů

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Doručování je úkon, kterým se určité osobě (žalovanému, odpůrci, soudem uznanému dlužníkovi) oznamuje, že proti ní byla podána žaloba. Tento úkon se používá k jejímu prvnímu předvolání k soudu, aby se hájila. Doručování se používá také k prvnímu předvolání osoby zainteresované na řízení, která se jej původně neúčastnila, k soudu, a to na straně žalobce nebo žalovaného.

Oznámení se používá k předvolání určité osoby, aby se dostavila k soudu nebo aby sdělila skutečnosti, které jí jsou známy.

V portugalském občanském soudním řádu existují zvláštní pravidla, kterými se řídí způsob, jakým by se mělo doručení a oznámení uskutečnit, a která upřesňují informace, jež mají být sděleny, ve vztahu k adresátům, povaze skutečností, jež mají být uvedeny, a účelu předání. Tato pravidla mají zajistit, aby se sdělení skutečně dostalo k adresátovi, a je-li tento účastníkem řízení, aby bylo zaručeno jeho právo na obhajobu.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Doručovány jsou tyto informace:

• Opis návrhu žalobce na zahájení řízení a kopie připojených dokumentů, které jsou doručovány žalovanému;

• Informace o předvolání osoby k soudnímu řízení;

• Údaje o soudu, oddělení a úseku, u něhož bude řízení probíhat, lhůtě pro podání žalobní odpovědi a o nutnosti ustanovit právního zástupce, je-li to povinné;

• Poučení o důsledcích nepodání žalobní odpovědi.

Oznamovány jsou tyto informace:

• Soudní příkazy a rozsudky;

• Podání stran, návrhy a dokumenty obsažené v soudním spisu a lhůta, ve které mohou strany uplatnit své právo zahájit kontradiktorní řízení;

• Předvolání strany, svědka, znalce, technického poradce nebo právního zástupce, aby se dostavil k soudnímu řízení;

• Žádosti o znalecké posudky, jiné důkazy či informace určené subjektům, které mají povinnost se soudem spolupracovat.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

V probíhajícím řízení mohou doručení a oznámení obecně zajišťovat soudní úředníci, exekutoři nebo právní zástupce jedné ze stran, a to v závislosti na případech uvedených v odpovědi na otázku č. 5.

V pozůstalostním řízení mohou doručení a oznámení zajišťovat notáři.

V určitých případech stanovených v novém zákoně o pronájmu nemovitostí ve městech (Novo Regime do Arrendamento Urbano) může být oznámení uskutečněno právními zástupci, právními poradci nebo exekutory, dokonce i před zahájením řízení.

Doručení a oznámení mohou uskutečňovat i úředníci matriky, a to v nesporném řízení ve věcech projednávaných úředníkem matriky, zejména v rodinných věcech a ve věcech mladistvých.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Podle portugalských právních předpisů jsou soudní úředníci povinni učinit z vlastního podnětu (aniž by byl zapotřebí soudní příkaz) veškeré kroky potřebné k předání oznámení dotyčné osobě.

Za tímto účelem nahlíží soudní úředníci do informací, které jsou elektronicky dostupné u jiných orgánů státní správy, aby zjistili, zda došlo ke změně bydliště a jaká je současná adresa osoby, jíž má být písemnost doručena. Jedná se o pravidlo „vlastní iniciativy“ s ohledem na opatření, která je třeba přijmout za účelem doručení.

Stejné pravidlo platí v určitých, zákonem výslovně stanovených případech, pokud jde o oznamování stranám nebo jejich zástupcům.

Rovněž exekutoři mají přístup k určitým databázím orgánů státní správy, aby mohli ověřit například daňový domicil soudem uznaných dlužníků v exekučním řízení.

Jestliže některá strana odůvodněně tvrdí, že má vážné potíže při získávání informací (zejména s ohledem na změnu bydliště osoby, jíž se má uskutečnit doručení nebo oznámení), což má dopad na účinný výkon procesního práva, povinnosti nebo nároku, může soud podle portugalských právních předpisů nařídit jakýmkoli osobám či subjektům, aby při získávání těchto informací spolupracovaly. Bez ohledu na to, zda jsou účastníky řízení, či nikoli, musí tyto se soudem spolupracovat a poskytnout informace podle nařízení soudu.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Nikoli. Tuto možnost mají pouze vnitrostátní orgány a subjekty uvedené v odpovědi na otázku č. 4.1.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Soudy nahlížejí do databází ostatních orgánů státní správy, a pokud to nestačí, nařídí jiným osobám, subjektům či dokonce policejním orgánům, aby získaly a/nebo poskytly informace o současné adrese určité osoby, jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 4.1.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Níže jsou uvedeny různé způsoby doručení nebo oznámení písemnosti. Případy, kdy se používá doručení a oznámení, již byly uvedeny odpovědi na otázku č. 1.

Doručení

Písemnost může být doručena do vlastních rukou nebo doručena zveřejněním. Kterákoli z těchto forem doručení může být určena fyzickým nebo právnickým osobám. Pravidla týkající se doručování fyzickým osobám se uplatňují přiměřeně i na doručování právnickým osobám, nejsou-li určité aspekty doručování právnickým osobám upraveny zvlášť, přičemž v tomto případě se použijí zvláštní předpisy.

Doručování do vlastních rukou

V praxi může být písemnost určité osobě doručena:

 • prostřednictvím elektronického přenosu dat, například státnímu zastupitelství, je-li hlavním účastníkem řízení
 • poštou, ve formě doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí, který je v případě fyzických osob adresován do místa bydliště nebo pracoviště osoby, jíž má být písemnost doručena, nebo v případě právnické osoby do sídla zaregistrovaného v národním rejstříku právnických osob
 • prostřednictvím osobního kontaktu exekutora s osobou, jíž má být písemnost doručena, pokud se doručení poštou ukáže jako nemožné nebo pokud žalobce v návrhu na zahájení řízení uvede, že si to přeje
 • prostřednictvím osobního kontaktu soudního úředníka s osobou, jíž má být písemnost doručena, pokud žalobce v návrhu na zahájení řízení uvede, že si to přeje, a uhradí příslušný poplatek
 • prostřednictvím právního zástupce:
  • právní zástupci musejí hned v návrhu na zahájení řízení uvést, že budou doručování provádět sami, prostřednictvím jiného právního zástupce nebo právního poradce
  • právní zástupci mohou požádat o doručení k pozdějšímu dni, pokud se ukáže, že jiná forma doručení není možná
  • na doručování prostřednictvím právních zástupců se vztahují pravidla týkající se doručování exekutory nebo soudními úředníky.

Doručení do vlastních rukou lze provést:

 • osobě, které má být písemnost doručena,
 • jiné osobě, než je osoba, jíž má být písemnost doručena, která je pověřena předáním obsahu písemnosti dotyčné osobě, pokud to zákon umožňuje,
 • právnímu zástupci osoby, jíž má být písemnost doručena, pokud mu byla před méně než čtyřmi roky udělena plná moc, která mu přiznává zvláštní pravomoc k přijetí písemnosti, která má být doručena,
 • dočasnému opatrovníkovi osoby, jíž má být písemnost doručena, který byl ustanoven soudcem v případě, je-li exekutorovi nebo soudnímu úředníkovi známo, že osoba, jíž má být písemnost doručena, není schopna písemnost přijmout kvůli své nezpůsobilosti k právům a právním úkonům (známá duševní porucha či jiná dočasná nebo trvalá nezpůsobilost k právům a právním úkonům).

Doručení zveřejněním

V praxi může k doručení zveřejněním dojít, pokud:

 • osoba, jíž má být písemnost doručena, se pohřešuje a nelze ji nalézt,
 • není známa totožnost osob, kterým mají být písemnosti doručeny.

Doručení zveřejněním se provádí:

 • vyvěšením oznámení na dveřích posledního známého bydliště nebo sídla osoby, jíž má být písemnost doručena, v Portugalsku,
 • načež následuje zveřejnění oznámení na veřejně přístupné internetové stránce stanovené zákonem.

Oznámení

V průběhu řízení se může oznámení uskutečnit těmito způsoby:

 • Oznámení stranám, které ustanovily právního zástupce a/nebo právního poradce, se vždy uskutečňuje těmto osobám, jak je popsáno v odpovědi na otázku č. 6
 • Oznámení, jejichž účelem je předvolání určité osoby, aby se dostavila osobně na jednání, se zasílají dotyčné straně doporučenou poštou (přičemž je navíc vyrozuměn právní zástupce, jak je popsáno v odpovědi na otázku č. 6)
 • Oznámení určená stranám, které neustanovily právního zástupce, se zasílají samotné straně doporučeným dopisem adresovaným do místa jejího bydliště, sídla nebo místa zvoleného za tímto účelem
 • Oznámení pravomocných rozhodnutí se stranám zasílají vždy doporučeným dopisem adresovaným do místa jejich bydliště, sídla nebo místa zvoleného za tímto účelem
 • Oznámení, jejichž účelem je předvolání svědků, znalců, či jiných osob, které se řízení účastní příležitostně, aby se dostavily k soudu, se zasílají doporučenou poštovní zásilkou
 • Oznámení se nezasílají, pokud se strana zaváže, že dotyčnou osobu přivede, tato strana však může požádat, aby jí podatelna soudu zaslala oznámení týkající se osob, které se zavázala přivést
 • Pravomocná rozhodnutí vydaná v jakékoli věci jsou vždy oznámena státnímu zastupitelství, jak je popsáno v odpovědi na otázku č. 6
 • Jak je objasněno v odpovědi na otázku č. 6, státnímu zastupitelství jsou oznámena předběžná rozhodnutí, která mohou vést k podání opravných prostředků, jak je stanoveno v zákoně
 • Sdělení a výzvy určené v procesní písemnosti zainteresovaným stranám, které jsou přítomny, se považují za oznámení, pokud jsou zdokumentovány a nařízeny předsedajícím
 • Oznámení mezi právními zástupci uskutečňují samotní právní zástupci, a to prostřednictvím elektronického přenosu dat či jiným způsobem, jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 6

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Ano, prostřednictvím počítačového systému soudu se s využitím elektronického přenosu dat uskutečňuje přednostně:

 • doručování písemností státnímu zastupitelství
 • oznámení státnímu zastupitelství, právním zástupcům, právním poradcům a exekutorům
 • podání procesních písemností a dokumentů soudu ze strany právních zástupců, právních poradců a exekutorů
 • doklad o zaplacení soudního poplatku (který je součástí nákladů soudního řízení)
 • doklad nebo žádost týkající se právní pomoci.

Není-li velikost procesní písemnosti, která má být doručena, slučitelná s elektronickým přenosem, nebo pokud písemnosti, které mají být zaslány, existují pouze na fyzických nosičích, nebo pokud řízení nevyžaduje ustanovení právního zástupce a strana právního zástupce neustanovila, nebo v případě oprávněného důvodu:

 • mohou být procesní písemnosti předány podatelně soudu, zaslány poštou nebo faxem
 • mohou být procesní písemnosti oznámeny prostřednictvím doručenky, poštou nebo faxem.

Soudní služba může mimoto:

 • zasílat jakékoli zprávy poštou, faxem nebo telematickými prostředky
 • v naléhavých případech využít telegram, telefonický styk či jiné podobné telekomunikační prostředky
 • telefonický styk je vždy zdokumentován v soudním spisu a poté je potvrzen písemně
 • ve vztahu k účastníkům řízení lze telefonický styk použít pouze k předání výzvy nebo zrušení výzvy k provedení procesních úkonů .

Tato pravidla platí v soudním řízení ve věcech občanských a obchodních, která probíhají u soudů prvního stupně. V určitých případech se použijí rovněž při řízení u notářů (např. pozůstalostní řízení) nebo u úředníků matriky (např. rodinné věci, s ohledem na něž existuje dohoda).

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Portugalské právní předpisy umožňují také doručování písemnosti ve stanoveném čase:

 • Při doručování do vlastních rukou, pokud exekutor nebo soudní úředník zjistí, že osoba, jíž má být písemnost doručena, bydlí nebo pracuje v určitém místě, nemůže však písemnost doručit, jelikož se mu ji nepodařilo zastihnout.
 • V tomto případě by mělo být zanecháno oznámení s uvedením času, ve kterém se doručení uskuteční.
 • Oznámení může být odevzdáno osobě, která má nejlepší předpoklady k tomu, aby je předala osobě, jíž má být písemnost doručena, nebo není-li to možné, musí být vyvěšeno na nejvhodnějším místě.
 • V příslušný den a čas uvedený v oznámení doručí exekutor nebo soudní úředník písemnost osobě, jíž má být doručena, a pokud ji nezastihne, třetí osobě, která má nejlepší předpoklady k tomu, předat dopis příslušné osobě a která je pověřena tímto úkolem.
 • Není-li možné zajistit spolupráci třetích stran, uskuteční se doručení tak, že na nejvhodnějším místě a v přítomnosti dvou svědků je vyvěšeno oznámení, v němž je osoba, jíž má být písemnost doručena, informována o tom, u kterého soudu se bude řízení konat a že opis a dokumenty jsou dotyčné osobě k dispozici na podatelně soudu.

Poznámka

V případech, kdy:

i) potvrzení o přijetí není podepsáno osobou, jíž má být písemnost doručena (doručení poštou);

ii) doručení do vlastních rukou ve stanovený čas se uskuteční třetí osobě;

iii) nebo doručení do vlastních rukou ve stanovený čas se uskuteční vyvěšením oznámení o doručení na příslušném místě,

musí exekutor nebo podatelna soudu do dvou pracovních dnů vždy zaslat osobě, jíž má být písemnost doručena, doporučený dopis s cílem sdělit jí:

 • datum a způsob, jakým se doručení považuje za uskutečněné,
 • lhůtu pro podání žalobní odpovědi a důsledky nepodání žalobní odpovědi,
 • místo uložení opisu žalobního návrhu a písemnosti, které mají být doručeny,
 • totožnost osoby, které byly písemnosti doručeny.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Doručení poštou se považuje za uskutečněné ke dni, k němuž bylo prokázáno podepsání potvrzení o přijetí osobou, jíž je písemnost doručována, nebo třetí osobou (přičemž se předpokládá, že třetí osoba předala dopis osobě, které měl být doručen, není-li prokázán opak).

Doručení do vlastních rukou prostřednictvím exekutorů, soudních úředníků a právních zástupců se považuje uskutečněné ke dni, k němuž byla vyhotovena doručenka.

Doručení vyvěšením oznámení o doručení se považuje za uskutečněné ke dni, který je uveden v tomto oznámení.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

V případě doručení nebo oznámení doporučeným dopisem (s potvrzením o přijetí či bez něj) je ve schránce zanechána výzva k vyzvednutí zásilky, pokud poštovní doručovatel na uvedené adrese nikoho nezastihne.

Ve výzvě k vyzvednutí zásilky je adresát informován o uložení dopisu na poště s uvedením adresy, otevírací doby a lhůty pro vyzvednutí zásilky.

Není-li dopis vyzvednut ve stanovené lhůtě (a nebyla-li podána žádost o prodloužení této lhůty nebo o přeposlání dopisu na jinou adresu), vrátí se odesílateli.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Uskutečňuje-li se doručení poštou a existuje-li důkaz o odmítnutí přijetí dopisu nebo podepsání potvrzení o přijetí, považuje se doručení za uskutečněné níže uvedenými způsoby a za následujících okolností:

 • oznámením, které vyhotoví poštovní doručovatel a které potvrzuje, že fyzická osoba, zástupce právnické osoby nebo její zaměstnanec odmítl podepsat potvrzení o přijetí nebo dopis převzít
 • v případech, kdy se strany dohodnou na adrese pro doručování:
  • i) zanecháním druhého doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí na dohodnuté adrese, pokud se první doporučený dopis s potvrzením o přijetí, který byl zaslán na tuto adresu, vrátí, nebo
  • ii) osvědčením, které vyhotoví poštovní doručovatel a v němž je uvedeno, že osoba, jíž má být písemnost doručena, odmítla dopis převzít nebo podepsat potvrzení o přijetí, byl-li dopis zaslán na dohodnutou adresu.

Uskutečňuje-li se doručení do vlastních rukou prostřednictvím exekutora nebo soudního úředníka a existuje-li důkaz o tom, že osoba, jíž má být písemnost doručena, odmítla podepsat osvědčení o doručení nebo přijmout opis, považuje se doručení za uskutečněné, přičemž v tomto případě:

 • exekutor nebo soudní úředník informuje osobu, jíž má být písemnost doručena, že opis je k dispozici na podatelně soudu, a v osvědčení o doručení odkáže na tyto informace a na to, že osoba, jíž měla být písemnost doručena, ji odmítla přijmout,
 • podatelna mimoto vyrozumí osobu, jíž má být písemnost doručena, doporučeným dopisem, v němž je znovu uvedeno, že opis návrhu na zahájení řízení a připojené dokumenty jsou k dispozici na podatelně.

Doručení se považuje za neuskutečněné pouze tehdy, je-li odmítnutí přijetí oprávněné. Odmítnutí je oprávněné, pokud osoba, jíž má být písemnost doručena, nemohla být zastižena, jelikož na uvedené adrese nebydlí nebo se zde nezdržuje, nebo pokud třetí osoba uvede, že nemohla dopis předat.

Stejná pravidla se použijí v určitých případech, kdy zákon stanoví, že při osobním oznámení stranám nebo jejich zástupcům je třeba dodržet příslušné náležitosti doručení.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Při doručení nebo oznámení poštou s potvrzením o přijetí v případě písemností ze zahraničí mohou portugalské poštovní služby dopis a písemnosti doručit dotyčné osobě nebo třetí osobě na téže adrese, která uvede, že může dopis předat adresátovi.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Viz odpověď na otázku č. 7.3.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Adresát má na vyzvednutí písemností na poště v zásadě šest pracovních dnů.

Adresát je o této lhůtě a o skutečnosti, že si písemnosti lze vyzvednout na poště, informován prostřednictvím výzvy k vyzvednutí zásilky, kterou poštovní služba vhodí do schránky, pokud poštovní doručovatel doma nikoho nezastihne.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Ano, v případě doručení představuje písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena, potvrzení o přijetí, osvědčení o doručení nebo oznámení o doručení.

V případě oznámení představuje písemný doklad skutečnosti, že se uskutečnilo oznámení, zaprotokolování potvrzení, zaprotokolování dopisu nebo spisu nebo protokol vyhotovený během řízení.

V případě doručení nebo oznámení prostřednictvím elektronického přenosu dat potvrzuje datum a čas počítačový systém soudu.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Nedoručení představuje vážnou vadu, která má za následek neplatnost celého řízení od návrhu na zahájení řízení (avšak kromě něj).

Má se za to, že k nedoručení došlo v těchto případech:

 • úplné opomenutí doručení,
 • chybná identifikace osoby, jíž má být písemnost doručena,
 • nesprávné doručení zveřejněním,
 • doručení, které se uskutečnilo po úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, jíž má být písemnost doručena,
 • doklad o tom, že adresát doručované písemnosti se o ní nedozvěděl z důvodů, které mu nelze přičíst.

Má se za to, že tato neplatnost je zhojena pouze v případě, činí-li žalovaný nebo státní zastupitelství (je-li hlavním účastníkem) procesní úkony, aniž by byla neprodleně vznesena námitka nedoručení.

Kromě výše uvedených případů představuje opomenutí určitého úkonu či náležitosti stanovené zákonem s ohledem na doručení nebo oznámení pouhou chybu. Je-li na tuto chybu upozorněno nebo dozví-li se o ní soud v průběhu řízení, nařídí její zhojení. V ostatních případech má chyba při doručení nebo oznámení za následek neplatnost úkonu pouze tehdy, je-li tak stanoveno zákonem nebo může-li to ovlivnit šetření nebo rozhodnutí v dané věci. V takovém případě zůstávají ostatní procesní úkony, které nejsou neplatným úkonem dotčeny, v platnosti.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Ano, v některých níže uvedených případech se náklady na doručení a oznámení odhadují v zúčtovacích jednotkách (ZJ). Hodnota ZJ v roce 2015 činila 102 EUR.

Tedy:

 • Doručení nebo oznámení osobně prostřednictvím exekutorů stojí v případě, je-li úspěšné, 0,5 ZJ a není-li úspěšné, pak 0,25 ZJ.
 • Doručení a oznámení osobně a doručení a oznámení zveřejněním uskutečněné soudními úředníky stojí 0,5 ZJ, je-li úspěšné, a není-li úspěšné, pak nic.
 • K těmto částkám mohou být připočteny náklady na dopravu, je-li úkon učiněn soudním úředníkem, a případně DPH.

Závěrečná poznámka

Informace uvedené v tomto formuláři jsou obecné, nejsou úplné a kontaktní místo, Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci ani soudy či jiné příjemce nijak nezavazují. Vždy je nutno prostudovat platné právní předpisy.

Poslední aktualizace: 27/12/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.