Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Doručování právních dokumentů

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Soud může o návrhu rozhodnout v případě, byly-li strany předvolány nebo účastní-li se jednání osobně či v zastoupení. Doručování písemností do/ze zahraničí je postup, který o těchto písemnostech uvědomuje adresáty: strany, svědky nebo účastníky řízení v dožadujícím státě. (§ 3 odst. 1 zákona č. 189/2003 o mezinárodní právní pomoci v občanských a obchodních věcech).

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

K soudním písemnostem, které musí být doručovány formálně, patří písemnosti vydané v řízení ve věcech občanských nebo obchodních, jejichž doručení je nařízeno soudem (předvolání, rozsudky, opravné prostředky atd.).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Doručování procesních písemností se provádí bezplatně, z moci úřední procesními zmocněnci soudu nebo jiným zaměstnancem soudu. Není-li to možné, jsou doručovány poštou doporučeně s udaným obsahem a potvrzením o přijetí, v zalepené obálce, k níž musí být připojen doklad/zpráva o přijetí a oznámení. Na žádost a náklady zainteresované strany mohou doručování provádět rovněž exekutoři nebo expresní doručovací služba (čl. 154 odst. 1, 4 a 5 občanského soudního řádu).

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat adresu strany (článek 194 občanského soudního řádu). Při předběžném projednávání za účelem ověření a pozměnění návrhu může soud navrhovatele požádat, aby poskytl další informace, které nebyly v návrhu uvedeny (článek 200 občanského soudního řádu).

Soud nemá povinnost ověřit z moci úřední současnou adresu navrhovatele. Obecnou povinností soudu je však jednat aktivně (článek 22 občanského soudního řádu) a podniknout kroky potřebné k odůvodněnému rozhodnutí.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Adresu kteréhokoli rumunského občana lze získat na Ministerstvu vnitra (Státní inspektorát evidence obyvatel a správy databází – INEPABD, str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bukurešť, tel. č. +40214135442, +40217467047/8/9, č. faxu +40214135049, e-mail depabd@mai.gov.ro; internet: http://depabd.mai.gov.ro/furnizari.html) nebo prostřednictvím místní matriky.

Zainteresované osoby si mohou určité osobní údaje rumunských občanů týkající se jejich bydliště nebo místa pobytu vyžádat u národního registru osobních údajů, a to podáním odůvodněné písemné žádosti příslušné místní matrice v obvodu, v němž se hledaná právnická/fyzická osoba nachází. Tyto údaje lze poskytnout pouze s předchozím souhlasem dotyčných osob.

Souhlas se nevyžaduje, pokud existuje odůvodněný právní základ a žádost podávají určité orgány (policie, obrana, spravedlnost, sociální ochrana atd.) nebo jednotlivci, jejichž oprávněný zájem je doložen dokumenty prokazujícími odůvodněný právní základ. Subjekty příslušnými pro rozhodování o žádostech podaných právnickými osobami jsou místní matriky a INEPABD.

U konkrétních žádostí nebo žádostí týkajících se malého objemu údajů činí poplatek 1 RON za osobu a tento poplatek se převádí do státního rozpočtu na číslo účtu RO35TREZ70620330108XXXXX (IBAN) u finanční správy pro obvod 6, Bukurešť, daňové identifikační číslo 26362870 (pokud údaje poskytuje z INEPABD), nebo na účty obecních úřadů (jsou-li údaje poskytnuty místní matrikou).

Ke každé žádosti je třeba připojit kolek v hodnotě 5 RON. U žádostí týkajících se velkého objemu údajů činí poplatek 120 RON za hodinu provozu centrálního počítačového systému nebo 7 RON za hodinu provozu místního počítačového systému. Veřejné instituce s působností v určitých oblastech (obrana, veřejný pořádek, národní bezpečnost, spravedlnost, finance, zdravotnictví atd.) jsou od hrazení poplatků za údaje potřebné k plnění jejich právních povinností osvobozeny.

Adresu sídla právnické osoby lze získat prostřednictvím státního úřadu pro obchodní rejstřík (Bd. Unirii nr. 74, úsek 2+3, bl. J3B, obvod 3, Bukurešť; https://portal.onrc.ro) nebo prostřednictvím úřadů pro obchodní rejstřík při soudech.

Na náklady žadatele lze vydávat ověřené kopie záznamů v rejstříku a předložených dokladů a rovněž informace týkající se evidovaných údajů a osvědčení potvrzující, zda určitý doklad nebo skutečnost jsou či nejsou evidovány. Doklady si lze vyžádat a zaslat rovněž poštou. Na žádost jsou doklady vydávány v elektronické podobě a zasílány on-line s vloženým, připojeným nebo logicky spojeným zaručeným elektronickým podpisem.

Formuláře a poplatky vybírané za poskytování konkrétních (základních nebo rozšířených) informací, historických zpráv nebo osvědčení jsou k dispozici na adrese https://www.onrc.ro/index.php/en v oddíle Informace.

Existují-li protokoly o spolupráci, mohou být doklady a informace určitým orgánům a veřejným institucím, právnickým osobám, novinářům a zástupcům hromadných sdělovacích prostředků a akreditovaným diplomatickým misím vydávány bezplatně.

K vydávání osvědčení on-line a poskytování informací prostřednictvím portálu https://portal.onrc.ro je k dispozici služba InfoCert. Na doklady vydávané prostřednictvím této služby se vztahují předpisy o elektronických podpisech a časových razítkách. Tyto doklady obsahují bezpečnostní prvky: kvalifikované elektronické podpisy, časová razítka, vodoznaky (grafické značky na pozadí stránky) a čárové kódy. Ukázky dokladů, které tato služba vydává, jsou k dispozici na adrese https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert

Osobní údaje členů, společníků/akcionářů nebo jiných osob lze zpřístupnit na základě žádosti podané za tímto účelem a jsou vydávány v kancelářích, nebo elektronicky prostřednictvím on-line služby RECOM a zasílány on-line s vloženým, připojeným nebo logicky spojeným zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím certifikátů. Orgány veřejné moci v oblasti spravedlnosti, národní obrany nebo financí a likvidátoři a exekutoři mají přístup i k dalším údajům.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

O přípustnosti těchto žádostí rozhoduje soud. Rumunské soudy dostávají omezený počet žádostí o právní pomoc v souvislosti se zjištěním adresy/sídla určité osoby a je obtížné posoudit, zda existuje jednotná praxe. Z dostupných informací vyplývá, že rumunské soudy těmto žádostem zpravidla vyhoví.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Viz odpověď na otázku č. 3.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Procesní písemnosti mohou být doručeny soudním úředníkem a faxem, e-mailem / jinými prostředky, které zajišťují předání obsahu písemnosti a potvrzení jejího přijetí, pokud dotyčná strana sdělila soudu své kontaktní údaje za tímto účelem. Pro účely potvrzení soud v případě zaslání procesní písemnosti odesílá i formulář, v němž adresát vyplní datum přijetí a uvede čitelně jméno a podpis osoby odpovědné za přijetí korespondence. Formulář se vrátí soudu faxem, e-mailem či jinými prostředky (čl. 154 odst. 6 občanského soudního řádu).

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Viz odpověď na otázku č. 3.

Písemnost se předvolané osobě doručuje do vlastních rukou. V případě osob bydlících v hotelu/hostelu je písemnost předána správci nebo vrátnému (článek 161 občanského soudního řádu).

Písemnost je předána subjektu, u něhož se adresát nachází (vojenský útvar, správce přístavu v případě členů posádky lodí, vězeňská správa v případě osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vedení nemocnice v případě pacientů) a dotyčný subjekt následně předá písemnost adresátovi a předloží potvrzení o přijetí zmocněnci, nebo je zašle přímo soudu (články 161 a 162 občanského soudního řádu).

Písemnosti lze předat osobě odpovědné za přijímání korespondence, správci budovy, hlídce, ostraze nebo ústředí níže uvedených subjektů (u adresátů uvedených v závorkách): Ministerstvo veřejných financí / ostatní určené orgány (stát), zástupci justice (orgány místní samosprávy, právnické osoby veřejného práva), zástupci ústředí / dceřiné společnosti (právnické osoby soukromého práva), určený zástupce (sdružení, podniky, subjekty bez právní subjektivity), adresa bydliště/sídla (osoby, jichž se týká insolvenční řízení, a věřitelé), Ministerstvo zahraničí (pracovníci diplomatických misí / konzulárních úřadů, rumunští občané vyslaní do mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci žijící s nimi v zahraničí), ústřední orgány, které vyslaly pracovníky do zahraničí nebo které jsou nadřízené subjektu, který je vyslal do zahraničí (rumunští občané, kteří se nacházejí v zahraničí za účelem výkonu pracovní činnosti, včetně jejich rodinných příslušníků, kteří je doprovázejí).

Pokud adresát odmítne písemnost přijmout, vhodí ji zmocněnec do jeho schránky. Není-li takové schránky, je na dveřích adresáta vyvěšeno oznámení, v němž se mimo jiné uvádí, že se adresát musí dostavit následující den, nejpozději však do 7 dnů ode dne oznámení (v naléhavém případě do 3 dnů) k soudu / na městský úřad, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo (nenachází-li se adresát v místě, kde má soud své sídlo), aby mu mohla být písemnost doručena.

Není-li adresát zastižen, předá zmocněnec písemnost jiné osobě (dospělému rodinnému příslušníkovi, který žije s adresátem ve společné domácnosti a přijímá korespondenci). Pokud adresát bydlí v hotelu / bytovém domě a není zastižen, doručí zmocněnec písemnost správci/vrátnému. Osoba, která písemnost přijme, podepíše potvrzení o přijetí a zmocněnec ověří její totožnost a podpis a vyhotoví zprávu. Jestliže tato osoba písemnost přijme, odmítne však podepsat potvrzení o přijetí, nebo je nemůže podepsat, vyhotoví zmocněnec zprávu. Nejsou-li tyto osoby přítomny nebo odmítnou-li písemnost přijmout, vhodí se písemnost do jejich schránky. Není-li takové schránky, je na jejich dveřích vyvěšeno oznámení.

Zmocněnec je každopádně povinen odevzdat písemnost a zprávu do 24 hodin od předání/zanechání oznámení soudu / městskému úřadu, jenž poté písemnost doručí. Pokud strana přijme písemnost od úředníka městského úřadu, předloží tento osvědčení o doručení a zprávu soudu do 24 hodin. Jestliže se strana nedostaví na městský úřad za účelem převzetí písemnosti ve stanovené lhůtě, předá úředník městského úřadu písemnost a zprávu soudu (článek 163 občanského soudního řádu).

Není-li žalobce schopen zjistit adresu žalovaného, může soud schválit předvolání vyhláškou, a to vyvěšením písemnosti u dveří soudu, na portálu soudu a na poslední známé adrese. Soud může případně nařídit zveřejnění předvolání v Úředním věstníku Rumunska nebo v celostátních novinách. Při schválení předvolání vyhláškou ustanoví soud rovněž z řad členů advokátní komory opatrovníka, který bude předvolán, aby při jednání zastupoval zájmy žalovaného.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Postup je ukončen v okamžiku podepsání osvědčení o doručení nebo vyhotovení zprávy, bez ohledu na to, zda strana přijala procesní písemnost osobně, či nikoli. V případě doručování písemnosti poštou / expresní doručovací službou je postup ukončen v okamžiku podepsání potvrzení o přijetí nebo vyhotovení záznamu o tom, že adresát odmítl korespondenci přijmout, poštovním doručovatelem / kurýrem. Při doručování faxem, e-mailem nebo jinými prostředky je postup ukončen ke dni, který je uveden na vytištěném dokladu o odeslání, jenž je potvrzen úředníkem soudu, který písemnost odeslal (článek 165 občanského soudního řádu).

Odmítne-li adresát písemnost přijmout nebo nemá-li schránku, zanechá zmocněnec na jeho dveřích oznámení se žádostí, aby se dostavil k soudu / na městský úřad za účelem vyzvednutí písemnosti. Pokud se adresát nedostaví, považuje se písemnost za doručenou po uplynutí této lhůty (článek 163 občanského soudního řádu).

Při předvolání vyhláškou se postup považuje za ukončený patnáctým dnem po zveřejnění předvolání (článek 167 občanského soudního řádu).

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Nelze-li adresáta zastihnout, může procesní zmocněnec nebo poštovní doručovatel předat písemnost jiné osobě, nebo je-li taková osoba přítomna, odmítne však písemnost přijmout, může být písemnost vhozena do schránky. Není-li takové schránky, je zanecháno oznámení na dveřích adresáta či jiné osoby. Do 24 hodin od předání/zanechání oznámení odevzdá procesní zmocněnec písemnost a zprávu soudu / městskému úřadu, v jehož obvodu má adresát bydliště nebo sídlo, který pak předvolání doručí.

Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice toga? Smatraju li se pismena propisno dostavljenima ako odbijanje nije bilo zakonito?

Postup se považuje za ukončený v okamžiku vyhotovení zprávy, bez ohledu na to, zda strana přijala procesní písemnost osobně, či nikoli. Při doručování písemnosti poštou / expresní doručovací službou je postup ukončen v okamžiku podepsání potvrzení o tom, že strana odmítla korespondenci přijmout, poštovním doručovatelem / kurýrem (článek 165 občanského soudního řádu).

Pokud adresát písemnost příjme, odmítne však podepsat osvědčení o doručení, nebo není schopen je podepsat, vyhotoví zmocněnec zprávu. Odmítne-li adresát písemnost přijmout, vhodí ji zmocněnec do jeho schránky. Není-li takové schránky, je na dveřích adresáta zanecháno oznámení a vyhotovena zpráva. V oznámení je adresát informován o tom, že se musí dostavit k soudu nebo na městský úřad, aby si písemnost vyzvedl, jinak se doručení považuje za uskutečněné (článek 163 občanského soudního řádu).

Strana, která se dostaví k soudu osobně nebo vyšle svého právního či jiného zástupce, je povinna přijmout procesní písemnosti, jež jsou doručovány během jednání. Pokud odmítne písemnosti převzít, považují se za doručené jejich vložením do soudního spisu. Dotyčná strana je pak může získat na žádost po podepsání potvrzení o přijetí (článek 170 občanského soudního řádu).

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Nelze-li adresáta zastihnout, může být písemnost předána jiné osobě (dospělému rodinnému příslušníkovi, který žije s adresátem ve společné domácnosti a přijímá korespondenci). Pokud adresát bydlí v hotelu / bytovém domě a není zastižen, může být písemnost doručena správci nebo vrátnému (čl. 163 odst. 6 a 7 občanského soudního řádu).

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Doručování poštou se uskutečňuje pouze jednou. Nejsou-li adresát nebo osoba oprávněná přijímat korespondenci zastiženi, je jim zanecháno oznámení, aby si ji do 10 dnů vyzvedli na poště. Jestliže se adresát nedostaví, je mu po 2 pracovních dnech zanecháno další oznámení s výzvou, aby si do 10 dnů vyzvedl písemnost na poště.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Po druhém oznámení jsou písemnosti uloženy na poště po dobu 10 dnů, načež jsou vráceny odesílateli. Adresát je v oznámení informován, že si má korespondenci vyzvednout na poště.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Osvědčení o doručení nebo zpráva o doručení vyhotovená zmocněncem (článek 164 občanského soudního řádu) a podepsaný podací lístek v případě doručování písemností doporučeně s potvrzením o přijetí (čl. 155 odst. 13 občanského soudního řádu).

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

• odročení soudního řízení; soud soudní řízení odročí a nařídí předvolání, pokud zjistí, že nepřítomná strana nebyla předvolána v souladu se zákonem, a to pod sankcí neplatnosti (článek 153 občanského soudního řádu),

• neplatnost procesních písemností vyhotovených po nedoručení předvolání nebo předvolání v rozporu se zákonem; procesní námitka nedoručení předvolání nebo předvolání v rozporu se zákonem,

• důvody pro podání mimořádného opravného prostředku (žaloba na neplatnost nebo přezkum),

• důvody pro odmítnutí uznání a výkonu rozsudků (prohlášení vykonatelnosti).

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Viz odpověď na otázku č. 3.

Poslední aktualizace: 19/01/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.