V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Doručování právních dokumentů

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

V praxi je pojem „doručování písemností“ běžně chápán tak, že označuje skutečné přijetí předvolání nebo jiného dokumentu žalovaným/odpůrcem, takže žalovaný/odpůrce je vyrozuměn o soudním řízení nebo rozhodnutí a/nebo o předvolání a je si vědom příslušných soudních lhůt.

Soudní řád má zajistit, aby žalovanému/odpůrci nebyla odepřena spravedlnost a aby žalovaný/odpůrce obdržel potřebné dokumenty a oznámení o nadcházejících datech soudního jednání, a to vše přinejmenším ve stanovené minimální lhůtě. Před rozhodnutím v dané věci bude soudce zpravidla vyžadovat doklad o doručení.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Formálně je třeba doručit tyto písemnosti:

  • dopis informující žalovaného/odpůrce o tom, že pokud na dopis neodpoví, bude zahájeno soudní řízení,
  • počáteční návrh na zahájení řízení / předvolání ve zkráceném řízení atd.,
  • některé písemnosti v době, kdy u soudu probíhá řízení,
  • oznámení rozsudku/rozhodnutí,
  • příkaz k úhradě (krok před výkonem rozhodnutí),
  • písemnosti týkající se vykonávacího řízení.

Některé typy občanskoprávního řízení vyžadují doručení dalších konkrétních písemností.

Další informace jsou uvedeny v kapitole 16 soudního řádu soudu Court of Session (Court of Session Rules), kapitole 5 pravidel pro běžné řízení u soudu Sheriff Court (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), kapitole 5 pravidel pro zkrácené řízení (Summary Cause Rules) a části 6 pravidel pro zjednodušené řízení (Simple Procedure Rules).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

a. Mimosoudní písemnosti, jako je dopis před zahájením soudního řízení, a soudní písemnosti, jako jsou návrhy nebo předvolání, mohou být doručovány poštou (doporučené zásilky první třídy). V tomto případě doručuje písemnost do místa bydliště/podnikání žalovaného/odpůrce pracovník pošty, který si vyžádá podpis potvrzující přijetí. Doručování soudních písemnosti poštou může nařídit pouze právní zástupce, Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer nebo v určitých případech v rámci zjednodušeného řízení Sheriff Clerk.

b. Pokud mají být tyto písemnosti doručeny osobně, zajišťuje doručení Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer (nejbližší skotský ekvivalent francouzského výrazu „huissier de justice“).

c. Příkazy k úhradě a většina ostatních písemností týkajících se vykonávacího řízení se doručuje osobně, přičemž doručení opět zajišťuje Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Spojené království nemá podobný registr adres jako mnoho jiných členských států; dožádaný orgán ve Skotsku nemá možnost získat adresu osoby, jíž mají být písemnosti doručeny. Pokud však mají být písemnosti doručeny společnosti a příjemci na dané adrese odmítnou doručované písemnosti převzít, je přijímající subjekt ve Skotsku schopen zjistit sídlo společnosti (pokud se liší) a může doručit písemnosti na tuto adresu.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Jak bylo uvedeno výše, ve Spojeném království není k dispozici registr adres. K zjištění adresy osoby je nutné využít zmocněnce, kteří mohou sledovat jednotlivce, nebo využít řadu internetových stránek obsahujících určité údaje o adresách. Níže uvedený seznam není úplný, nýbrž uvádí některé příklady typů internetových stránek, které jsou k dispozici. Některé, například vyhledávání v telefonních seznamech (první odkaz), jsou bezplatné. U jiných je nutné uhradit poplatek.

Telefonní seznamy British Telecommunications

Vyhledávače adres na stránce 192, UKRoll

Sledování osob na stránce Tracesmart

K nalezení sídla společnosti je možné hledat na internetových stránkách Companies House. Některá vyhledávání společností jsou k dispozici bezplatně, podrobnější vyhledávání však vyžaduje uhrazení poplatku.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Není možné požádat o zjištění adresy v Anglii a Walesu na základě nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

a. Doručení poštou – doporučenou poštovní zásilkou první třídy.

b. Osobní doručení – doručení prostřednictvím Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer osobně žalovanému/odpůrci.

c. Osobní doručení – zanechání v místě bydliště/podnikání spolubydlícímu/zaměstnanci.

Pokud se po důkladném šetření Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer domnívá, že existují přiměřené důvody pro domněnku, že žalovaný/odpůrce pobývá na adrese uvedené v předvolání, mohou být písemnosti zanechány spolubydlícímu v místě bydliště / zaměstnanci podniku.

d. Osobní doručení – v jiných případech, než kdy je žalovaným/odpůrcem fyzická osoba (tj. jiný právní subjekt, například registrovaná společnost).

Osobní doručení lze provést tak, že předvolání je předáno fyzické osobě nacházející se například v místě podnikání, takže lze přiměřeně očekávat, že předvolání obdrží skutečný právní zástupce žalovaného/odpůrce.

e. Osobní doručení – uložení/upevnění

Pokud nemohl Messenger-at-arms / Sheriff Officer uskutečnit osobní doručení žalovanému/odpůrci, může

  • uložit předvolání v místě bydliště/podnikání
  • upevnit předvolání na dveře v místě bydliště/podnikání.

f. Není-li adresa známa – soudce může povolit doručení prostřednictvím:

  • zveřejnění inzerátu v místních novinách rozesílaných v oblasti, v níž se nachází poslední známá adresa žalovaného/odpůrce
  • vyvěšením kopie počátečního návrhu na zahájení řízení / předvolání na zdi soudu.

g. V současnosti neexistují ustanovení týkající se doručování návrhu nebo předvolání, rozhodnutí nebo příkazu k úhradě faxem nebo e-mailem. Některé jiné písemnosti, s nimiž je třeba se seznámit v průběhu určitých řízení, však mohou být zaslány elektronickou cestou nebo v jakékoli listinné podobě.

h. Pokud jde o doručování osobám mimo Skotsko, viz kapitola 16 soudního řádu soudu Court of Session (Court of Session Rules), kapitola 5 pravidel pro běžné řízení u soudu Sheriff Court (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), kapitola 5 pravidel pro zkrácené řízení (Summary Cause Rules) a část 6 pravidel pro zjednodušené řízení (Simple Procedure Rules).

(Pro předvolání, návrhy apod. přicházející do Skotska, v jiných případech, než které jsou vyřizovány podle nařízení EU o doručování nebo podle Haagské úmluvy o doručování písemností a prostřednictvím ústředního orgánu, platí zvláštní pravidla a postupy uvedené v písm. a) až g). Například osobní doručení předvolání vydaného mimo Skotsko žalovanému/odpůrci ve Skotsku je oprávněné pouze tehdy, je-li v souladu se skotským soudním řádem.)

i. Ve všech případech, kdy se doručení provádí jinak než samotným soudem, musí být v řízení předloženo osvědčení o doručení, které podepíše právní zmocněnec žalobce/navrhovatele, Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Viz odpověď na otázku č. 5 písm. g).

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Pokud jsou obdrženy žádosti z jiných členských států, je běžným způsobem doručování ve Skotsku osobní doručení prostřednictvím Messenger-at-arms na poslední známou adresu nebo místo podnikání. Podle skotských právních předpisů jsou k dispozici jiné způsoby doručení, ústřední orgán je však při doručování písemností nevyužívá.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Jak je uvedeno výše, ve Skotsku je jediným způsobem doručování písemností, který ústřední orgán používá, doručení prostřednictvím Messenger-at-arms.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Uložení písemnosti na určitém místě (např. na poště) nepředstavuje ve Skotsku alternativní způsob doručování.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud byl použit správný způsob doručení, platí datum předpokládaného doručení bez ohledu na to, zda adresát doručení písemností příjme, či nikoli. Jedinou výjimkou je výjimka povolená v čl. 8 odst. 1 a v příloze II nařízení v souvislosti s doručováním písemnosti v jazyce, jemuž adresát rozumí.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Poštovní zásilka, která je zaslána doporučeně společností Royal Mail (poštovní služba Spojeného království), se doručuje na adresu, a nikoli určité osobě. Proto je možné, že písemnosti obdrží jiná osoba než adresát, pokud žije na stejné adrese.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Pokud není na požadované adrese zastižen nikdo, kdo by písemnosti převzal, jsou vráceny místnímu poštovnímu úřadu pro danou adresu. Nejsou-li písemnosti vyzvednuty ve stanovených lhůtách (viz níže), vrátí se odesílateli.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Pokud nebylo doručení možné, je na adrese zanecháno oznámení o pokusu o doručení. Toto oznámení informuje adresáta o tom, kde si může písemnosti vyzvednout a v jaké lhůtě by tak měl učinit. U doporučených poštovních zásilek v rámci Spojeného království by měly být písemnosti vyzvednuty do jednoho týdne. V případě mezinárodních doporučených zásilek činí tato lhůta tři týdny.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

a. Pokud jde o poštovní služby, viz výše. Zaslání doporučenou poštovní zásilkou první třídy. Soud vyžaduje jako doklad o doručení osvědčení o doručení, včetně podacího lístku.

b. V případě osobního doručení vyhotoví Messenger-at-arms / Sheriff Officer osvědčení o doručení podepsané zúčastněnými úředníky, které popisuje způsob doručení.

c. Pokud jde o osvědčení o doručení soudních písemností mimo Skotsko, viz příslušné oddíly soudního řádu, jak bylo uvedeno výše. V případě předvolání atd. zasílaných do Skotska se opět použijí všechna pravidla uvedená v písmenech a) a b).

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Než soudce v dané věci rozhodne, musí se ujistit, že doručení žalovanému/odpůrci se uskutečnilo správně a řádně. Doručení je třeba provést uspokojivě, v opačném případě může žalovaný/odpůrce oprávněně požadovat zrušení vydaného rozhodnutí z toho důvodu, že bylo přijato, aniž měl možnost se hájit, nebo aniž byl vyrozuměn. Je-li však zjevné, že se žalovaný/odpůrce o žalobě dozvěděl, neboť se dostavil k soudu, jeho dostavení se zhojí případnou vadu při doručování.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Poštovní služba: běžné náklady na doporučenou zásilku první třídy.

Pokud poštovní službu zajišťuje Messenger-at-arms nebo Sheriff Officer, hradí se jim dodatečný poplatek stanovený právními předpisy, a to podle okolností daného případu.

Osobní doručení: poplatky, které účtuje Messenger-at-arms / Sheriff Officer, jsou stanoveny právními předpisy, a to podle okolností daného případu.

Poslední aktualizace: 23/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.