Doručování právních dokumentů

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

V praxi se „doručováním“ rozumí to, že určitá písemnost je zaslána nebo předána adresátovi a že je k dispozici důkaz o tom, že tato osoba písemnost obdržela nebo že byla dodržena ustanovení zákona o doručování (delgivningslagen). Důvodem existence předpisů o doručování je skutečnost, že by soudy měly být schopny spolehnout se na to, že se písemnost dostala k osobě, které byla určena.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Doručení je třeba použít v případě, je-li to výslovně stanoveno zákonem, nebo pokud předpis o informování uvádí, že se má uskutečnit doručení vzhledem k cílům dotyčného předpisu; v opačném případě je třeba je použít pouze tehdy, je-li to nezbytné, přičemž se náležitě přihlédne k okolnostem. Příkladem toho, kdy je doručení písemností stanoveno zákonem, je situace, kdy je zapotřebí doručit žalovanému předvolání k soudu v občanskoprávním řízení.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Doručení písemností zajišťuje nejčastěji správní orgán / soud. Může se však stát, že správní orgán / soud účastníkovi řízení, který o to požádal, povolí, aby doručení písemnosti zařídil sám (doručení účastníkem řízení). Podmínkou doručení účastníkem řízení je skutečnost, že toto doručení není nevhodné.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Dožádaný orgán vyhledá údaje o nové adrese příjemce z vlastního podnětu, jestliže se příjemce z adresy uvedené v předvolání odstěhoval.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Kdokoli se může obrátit na švédskou daňovou správu (Skatteverket), která vede evidenci obyvatel žijících ve Švédsku spolu s adresou jejich bydliště. Pro získání přístupu k těmto informacím není stanoven zvláštní formální postup. Lze se například obrátit na zákaznickou službu švédské daňové správy na čísle + 46 8 564 851 60. Více informací je uvedeno na internetových stránkách daňové správy na adrese https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html. Získání informací z evidence obyvatel není zpoplatněno.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Zdá se být sporné, zda lze vyhledání adresy za účelem doručení písemností považovat za dokazování. O této záležitosti však musí rozhodnout dožádaný soud; pokud je známo, dosud nebyla žádná takováto žádost posouzena.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Nejběžnějším způsobem doručení písemnosti je její zaslání adresátovi poštou (běžné doručení). K dopisu je připojena doručenka, kterou musí dotčená osoba podepsat a vrátit.

Alternativními způsoby doručování (kromě náhradního doručení) jsou telefonické doručení, zjednodušené doručení a doručení soudním vykonavatelem.

Telefonickým doručením se rozumí to, že obsah písemnosti, která má být doručena, se osobě, jíž má být písemnost doručena, přečte po telefonu a posléze jí je dotyčná písemnost zaslána poštou. V případě telefonického doručení se nevyžaduje potvrzení o přijetí. Písemnost se považuje za doručenou, jakmile byl přečten její obsah.

Zjednodušené doručení se uskutečňuje odesláním písemnosti na poslední známou adresu osoby, jíž je písemnost určena, a poté se následující pracovní den zašle na stejnou adresu kontrolní zpráva ověřující doručení písemnosti. U zjednodušeného doručení se nevyžaduje potvrzení o přijetí. Písemnost se považuje za doručenou dva týdny po jejím odeslání, pokud byla v souladu se zákonem zaslána kontrolní zpráva ověřující doručení písemnosti. Zjednodušené doručení lze použít pouze tehdy, byl-li adresát informován o tom, že v daném řízení nebo věci může být použito zjednodušené doručení. V praxi to například znamená, že účastníkovi řízení je nutno doručit písemnost pouze jednou s potvrzením o přijetí.

Zvláštní doručování v případě právnických osob: Právnickým osobám se mohou za určitých podmínek písemnosti doručovat odesláním na adresu sídla společnosti a zasláním kontrolní zprávy ověřující doručení písemnosti na stejnou adresu následující pracovní den. Písemnost se považuje za doručenou dva týdny po odeslání, pokud byla v souladu se zákonem zaslána kontrolní zpráva ověřující doručení písemnosti.

Doručováním soudním vykonavatelem se rozumí doručení písemnosti do vlastních rukou prostřednictvím osoby řádně zmocněné k doručování, tj. soudním vykonavatelem nebo zaměstnancem švédského policejního orgánu (Polismyndigheten), švédského státního zastupitelství (Åklagarmyndigheten), soudu, švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten) nebo licencované doručovací společnosti.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Doručování elektronickou cestou je přípustné pouze v případě, mají-li správní orgány / soudy doručit někomu písemnost prostřednictvím běžného doručení.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Pokud osobu, jíž má být písemnost doručena, nebylo možno zastihnout osobně, lze písemnosti doručit níže uvedenými způsoby.

Doručení soudním vykonavatelem prostřednictvím „náhradního“ doručení: písemnost je zaslána jiné osobě, než je osoba, jíž má být doručena. Může se jednat například o dospělého člena domácnosti příjemce nebo zaměstnavatele příjemce. Náhradní příjemce však musí vždy s přijetím písemnosti souhlasit. Na adresu příjemce je nutno zaslat oznámení o doručení písemnosti a o osobě, která písemnost přijala.

Doručení soudním vykonavatelem prostřednictvím „vyvěšení“: písemnost je zanechána v místě bydliště adresáta, například v jeho domovní schránce nebo na jiném vhodném místě v jeho bydlišti, například na dveřích.

Doručení oznámením: uskutečňuje se tak, že se písemnost zanechá u správního orgánu / soudu, který o doručení rozhodl, přičemž je současně zveřejněno oznámení o tomto uložení a o hlavním obsahu písemnosti ve švédských úředních novinách (Post- och Inrikes Tidningar) a (pokud k tomu existují důvody) v místních novinách. Písemnost je současně zaslána poštou na poslední známou adresu osoby, jíž má být doručena.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Doručuje-li soudní vykonavatel písemnost prostřednictvím „náhradního“ doručení, je písemnost doručena, jakmile je předána a příjemci bylo zasláno oznámení.

Doručuje-li soudní vykonavatel písemnost prostřednictvím „vyvěšení“, je písemnost doručena, jakmile byla zanechána na místě, jak je popsáno v otázce č. 7.1.

Písemnost je doručena oznámením po uplynutí dvou týdnů ode dne rozhodnutí o tom, že písemnost má být doručena oznámením, pokud bylo vydáno oznámení a byla včas (do deseti dnů) přijata ostatní stanovená opatření.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Je-li písemnost objemná či jinak nevhodná pro zaslání nebo zanechání příjemci, může orgán místo toho rozhodnout, že bude po určitou dobu k dispozici u dotyčného orgánu či na jiném zvoleném místě. Příjemce musí být vyrozuměn o obsahu tohoto rozhodnutí.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Jestliže příjemce odmítne přijmout písemnost doručovanou soudním vykonavatelem, je písemnost přesto považována za doručenou, je-li zanechána na místě.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Písemnost může být doručena poštou, je-li zaslána doporučeně. Zásilka je dodána prostřednictvím poštovního úřadu, poštovních obchodních center a poštovních doručovatelů a musí být podepsána osobou označenou jako příjemce doručované písemnosti nebo zástupcem této osoby; je nutno předložit také doklad totožnosti. Je rovněž možné, aby strana, která doručení poštou nařídila, uvedla, že přípustné je pouze doručení do vlastních rukou.


8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Není-li doručení doporučenou poštovní zásilkou úspěšné, nejsou k dispozici jiné možnosti, pokud jde o pokus o doručení poštou. Místo toho lze za účelem doručení uvážit jiná opatření, například doručení soudním vykonavatelem.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Příjemce písemnosti zaslané doporučeně je o tomto informován prostřednictvím oznámení zaslaného na adresu bydliště příjemce, nebo SMS či e-mailem. Zásilka obvykle zůstává na místě po dobu 14 dnů ode dne jejího příchodu.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Obvykle je k dispozici doručenka podepsaná příjemcem nebo doklad vyhotovený správní orgánem / soudem o doručení písemnosti po telefonu, prostřednictvím náhradníka nebo vyvěšením.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Je možné předkládat důkazy a nechat je posoudit švédskými soudy. Lze-li prokázat, že osoba dotyčnou písemnost četla, je otázka, zda byla písemnost doručena stanoveným způsobem, bezpředmětná. Jakékoli formální chyby proto samy o sobě neznamenají, že písemnost je nutno doručit znovu; rozhodující je skutečnost, zda se písemnost dostala k osobě, které byla určena.

Jestliže lze na druhou stranu prokázat, že osoba, které byla písemnost doručována, ji neobdržela nebo že nebyly dodrženy předpisy upravující doručování písemností, lze rozhodnutí případně zrušit na základě mimořádného opravného prostředku.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Je-li za doručování písemností zodpovědný určitý orgán, nese náklady na toto doručení stát. To například znamená, že žalobce v občanskoprávním řízení nemusí soudu uhradit výdaje vzniklé při doručování předvolání žalovanému.

Jestliže si určitá osoba nebo strana přeje doručit někomu písemnost, musí nést náklady na toto doručení. Například náklady na najmutí zaměstnance švédského policejního orgánu jako soudního vykonavatele činí 1 000 SEK.

Poslední aktualizace: 10/01/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.