Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad betyder det retlige begreb "forkyndelse" i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter?

Formålet med forkyndelse af dokumenter er at sikre, at sagsøgte kender til arten af kravet mod ham eller hende og har kendskab til dokumenterne vedrørende kravet. Procesreglerne indeholder specifikke krav for at sikre, at der foretages korrekt forkyndelse.

2 Hvilke dokumenter skal formelt forkyndes?

Alle dokumenter, hvorved der anlægges civilsager ved District, Circuit eller High Courts (bl.a. appeller fra en lavere retsinstans), og alle efterfølgende sagsakter.

3 Hvem har ansvaret for forkyndelse af dokumenter?

Den part, på hvis vegne dokumentet angiveligt er udstedt, eller en person, den pågældende har bemyndiget hertil, er ansvarlig for forkyndelsen af dokumentet.

4 Adresseforespørgsler

4.1 Gør den myndighed, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager er udpeget til at modtage adresseforespørgsler, af egen drift et forsøg på at finde ud af, hvor adressaten for de dokumenter, der skal forkyndes, befinder sig, hvis vedkommende ikke længere bor på den adresse, som den anmodende myndighed har angivet?

Nej. Forkyndelsesadressen skal oplyses af den anmodende myndighed.

4.2 Har udenlandske judicielle myndigheder og/eller parter i retssager adgang til registrer eller tjenester i medlemsstaten, der gør det muligt at finde frem til personens aktuelle adresse? Hvis ja, hvilke registre eller tjenesteydelser findes, og hvilken fremgangsmåde skal følges? Hvilke gebyrer skal i givet fald betales?

Nej. Der findes ikke noget centralt adresse-/bopælsregister for fysiske personer. En virksomheds registrerede adresse kan findes ved en søgning på selskabsregistrets websted.

4.3 Hvorledes behandler myndighederne i medlemsstaten en forespørgsel, der er afgivet i medfør af reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område, og som har til formål at finde frem til en persons aktuelle adresse?

Anmodningen behandles af Circuit Court som en anmodning efter forordning 1206/2001.

5 Hvordan finder en forkyndelse sædvanligvis sted i praksis? Er der alternative metoder, som kan anvendes (bortset fra subsidiær forkyndelse som omhandlet i punkt 6 nedenfor)?

Ved District Court kan forkyndelsen foretages ved

i) anbefalet brev

ii) almindeligt brev

iii) personlig aflevering i en lukket kuvert til en anden person end den, til hvem den er udstedt

iv) personlig forkyndelse eller forkyndelse for et familiemedlem, der er fyldt 16 år og bor sammen med sagsøgte.

Ved Circuit Court forkyndes næsten alle dokumenter ved anbefalet brev.

Med hensyn til High Court fastsættes det i kapitel 9, § 2, i Rules of the Superior Courts, at en stævning skal forkyndes personligt for en fysisk person, men kravet om personlig forkyndelse kan dog fraviges, hvis der er udvist den fornødne omhu i forsøget på at foretage personlig forkyndelse. Efterfølgende dokumenter forkyndes normalt pr. anbefalet brev. (Se kapitel 121 i RSC, 1986 med senere ændringer). Ifølge § 51 i Companies Act 2014 kan dokumenter forkyndes ved at sende dem med almindelig post til en irsk virksomheds registrerede hjemsted i Irland, og ifølge § 1310 i Companies Act 2014 på samme måde til en ekstern virksomhed.

6 Er elektronisk forkyndelse af dokumenter (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter ved hjælp af elektronisk kommunikation, som f.eks. e-mail, internetbaseret sikker applikation, fax, sms etc.) tilladt i civile retssager? I bekræftende fald, i hvilken type sager kan denne metode anvendes? Gælder der begrænsninger med hensyn til tilgængeligheden af/adgang til denne metode til forkyndelse af dokumenter, afhængig af hvem adressaten er (advokat, juridisk person, virksomhed eller andre, såsom erhvervsdrivende)?

Elektronisk forkyndelse af dokumenter er ikke tilladt.

7 »Subidiær« forkyndelse

7.1 Er der efter lovgivningen i medlemsstaten mulighed for at anvende andre former for forkyndelse i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at forkynde dokumenter til adressaten (f.eks. meddelelse efterladt på den pågældendes adresse, meddelelse til fogedretten, postforkyndelse eller mærkatmeddelelse)?

Personlig forkyndelse eller forkyndelse pr. anbefalet brev er de normale forkyndelsesmetoder. Skal en irsk retssag forkyndes ved en anden metode såsom almindelig post, fax, e-mail eller bekendtgørelse, fremsættes der anmodning til retten om en alternativ form for forkyndelse, og hvis retten indvilliger heri, kan forkyndelsen foretages ved den alternative metode, retten har tilladt.

7.2 Hvis andre metoder anvendes, hvornår anses dokumenterne da for at være blevet forkyndt?

Såfremt forkyndelsen foretages ifølge en kendelse om alternativ forkyndelse, anses dokumenterne for at være blevet forkyndt, når kendelsens betingelser er opfyldt. Foretages forkyndelsen pr. post, består der en retsformodning om forkyndelse af dokumenterne, når de leveres ved den almindelige postudbringning. Dette er en simpel retsformodning.

7.3 Hvis en anden form for forkyndelse består i deponering af dokumenterne på et bestemt sted (f.eks. på et postkontor), hvordan får adressaten så meddelelse om deponeringen?

Hvis forkyndelsen er foretaget ifølge en kendelse, underrettes adressaten herom på den måde, der er fastsat i kendelsen. Forkyndes dokumenterne pr. anbefalet post, og adressaten ikke er til stede, efterlader postmedarbejderen en meddelelse på adressen med anmodning om, at adressaten henvender sig på postkontoret og afhenter et anbefalet brev. Brevet opbevares normalt på postkontoret i 7-10 dage.

7.4 Hvis adressaten afviser at modtage dokumenterne, hvilken retsvirkning har det så? Anses dokumenterne for at være forskriftsmæssigt forkyndt, hvis afvisningen ikke var berettiget?

Det har ingen konsekvenser at nægte at modtage forkyndelsen. Hvis det ikke har været muligt at foretage forkyndelsen i forbindelse med en irsk retssag, kan der fremsættes en anmodning til retten om at forlænge forkyndelsesfristen eller finde en alternativ forkyndelsesmetode eller begge dele.

8 Postforkyndelse fra udlandet (artikel 14 i forkyndelsesforordningen)

8.1 Hvis postvæsenet leverer et dokument sendt fra udlandet til en adressat i medlemsstaten i en situation, hvor bekræftelse af modtagelsen er påkrævet (artikel 14 forkyndelsesforordningen), afleverer postvæsenet så kun dokumentet til adressaten selv, eller kan det i overensstemmelse med de nationale regler om postudbringning også aflevere dokumentet til en anden person, der befinder sig på samme adresse?

Ved ikke-anbefalet post bliver dokumentet leveret på adressen. Ved anbefalet post bliver dokumentet kun leveret til den navngivne person. Dette gælder også intern og international post.

8.2 Hvordan kan forkyndelse af dokumenter fra udlandet i medfør af artikel 14 i forordning nr. 1393/2007 finde sted, hvis hverken adressaten eller nogen anden person, der er bemyndiget til at modtage dokumenterne (hvis der efter de nationale regler om postudbringning er mulighed herfor — se ovenfor) er antruffet på adressen?

Som alternativ til postlevering har en person i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1393/2007 mulighed for at foretage personlig forkyndelse via en "solicitor" (rådgivende advokat) eller en stævningsmand.

8.3 Accepterer postvæsenet en bestemt frist for afhentning af dokumenterne, før de sender dokumenterne tilbage til afsenderen? Hvis ja, hvordan underrettes adressaten om, at der ligger post til afhentning på postkontoret?

Postkontoret anfører normalt en frist på den meddelelse, der sendes til adressaten. Meddelelsen efterlades på adressatens adresse. Fristen er normalt på en uge.

9 Er der noget skriftligt bevis for, at dokumentet er forkyndt?

District og Circuit Courts: Når forkyndelsen foretages ved anbefalet brev, afgiver den person, som afsendte brevet, tidligst 10 dage efter den dag, hvor brevet blev afsendt, en erklæring på tro og love, hvori beviset for afsendelsen indgår.

High Court: Den person, som har foretaget forkyndelsen, afgiver en erklæring om, at forkyndelse for modparten er sket, som et nødvendigt bevis for retten. Når der er tale om en stævning, bør der senest tre dage efter forkyndelsen anføres oplysninger om forkyndelsen på stævningen, og der bør henvises til dette i erklæringen om personlig forkyndelse.

10 Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen sker i strid med reglerne (f.eks. hvis dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel være gyldig (dvs. kan den manglende iagttagelse af reglerne afhjælpes), eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Der kan indgives en anmodning til retten om at ophæve en afsagt kendelse, når der ikke er foretaget lovlig forkyndelse af retsmødet for sagsøgte.

11 Skal der betales for forkyndelse af et dokument og i givet fald, hvor meget?

Der skal kun betales porto eller vederlag til den befuldmægtigede, hvis der benyttes en sådan.

Sidste opdatering: 08/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.