På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad betyder det retlige begreb "forkyndelse" i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter?

Det er den generelle betegnelse for de skridt, der skal tages for at gøre de berørte parter bekendt med retslige dokumenter.

Reglerne har først og fremmest til formål at sikre, at de berørte parter bliver gjort opmærksom på, at retssagen er gået i gang, og at de holdes underrettet om forløbet. Retsplejereglerne indeholder specifikke tidsfrister for at sikre, at der er tilstrækkelig tid til at overveje en eventuel reaktion på de retslige dokumenter. Tidsfristerne bidrager også til at holde gang i sagen ved at sikre, at visse skridt tages inden for en bestemt frist. Retten vil sædvanligvis kræve bevis for forkyndelse, før den træffer afgørelse i en sag.

2 Hvilke dokumenter skal formelt forkyndes?

Generelt skal alle dokumenter vedrørende sagen forkyndes, såsom:

 • dokumentet, der indleder sagen (f.eks. forskellige former for stævninger, andragende, civilt søgsmål)
 • visse dokumenter, efterhånden som sagen skrider frem for retten (f.eks. bekræftelse af hensigt om at give møde for retten, svarskrift, erklæring om, at man ønsker at være part i sagen) eller
 • meddelelse om dom/kendelse

I visse civilretlige sager skal specifikke dokumenter forkyndes (i færdselssager skal en meddelelse f.eks. forkyndes for sagsøgtes forsikringsselskab).

3 Hvem har ansvaret for forkyndelse af dokumenter?

Almindeligvis er det sagens parter, der har ansvaret for at foretage forkyndelse, men de kan benytte en række forskellige fremgangsmåder, og nogle af disse fremgangsmåder implicerer andre personer (f.eks. fogeder (se nedenfor), advokater, postmedarbejdere).

4 Adresseforespørgsler

4.1 Gør den myndighed, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager er udpeget til at modtage adresseforespørgsler, af egen drift et forsøg på at finde ud af, hvor adressaten for de dokumenter, der skal forkyndes, befinder sig, hvis vedkommende ikke længere bor på den adresse, som den anmodende myndighed har angivet?

I øjeblikket findes der ikke en sådan praksis.

Når forkyndelsen sker for enkeltpersoner, udfører Northern Ireland Courts and Tribunals Service forkyndelsen via en tredjemand, en "summons server" (stævningsmand), som forsøger at foretage forkyndelsen på den adresse, som den anmodende myndighed opgiver. Hvis forkyndelsen nægtes med den begrundelse, at modtageren er flyttet, vil dokumenterne normalt blive returneret, medmindre de nye beboere har opgivet modtagerens nye adresse, eller når stævningsmanden får kendskab til alternative adresser under sine forespørgsler, kan forkyndelsen forsøges på ny, og dette vil fremgå af forkyndelsesattesten.

4.2 Har udenlandske judicielle myndigheder og/eller parter i retssager adgang til registrer eller tjenester i medlemsstaten, der gør det muligt at finde frem til personens aktuelle adresse? Hvis ja, hvilke registre eller tjenesteydelser findes, og hvilken fremgangsmåde skal følges? Hvilke gebyrer skal i givet fald betales?

I øjeblikket findes der ikke en sådan praksis.

4.3 Hvorledes behandler myndighederne i medlemsstaten en forespørgsel, der er afgivet i medfør af reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område, og som har til formål at finde frem til en persons aktuelle adresse?

Der findes i øjeblikket ikke en sådan praksis. Når man ønsker at fremme en anmodning om bevisoptagelse, kræves der en forkyndelsesadresse.

5 Hvordan finder en forkyndelse sædvanligvis sted i praksis? Er der alternative metoder, som kan anvendes (bortset fra subsidiær forkyndelse som omhandlet i punkt 6 nedenfor)?

Rettens procesreglement indeholder de overordnede regler for forkyndelse. Andre lovbestemmelser kan dog fastsætte specifikke regler for særlige tilfælde (f.eks. i forbindelse med forkyndelse for en virksomhed).

En stævning fra High Court kan sædvanligvis forkyndes:

 • ved at sende en genpart med almindelig forudbetalt A-post til sagsøgtes sædvanlige eller sidst kendte adresse
 • personligt, når stævningsmanden skal have vished for identiteten på den person, stævningen skal forkyndes for, hvorefter han afleverer dokumentet og forklarer, hvad det er
 • ved at lægge en genpart i brevkassen på den pågældende adresse (genparten skal ligge i en forseglet kuvert adresseret til sagsøgte)
 • til en rådgivende advokat (solicitor), der returnerer originalen påført en erklæring om, at han accepterer forkyndelse på sagsøgtes vegne
 • i overensstemmelse med et kontraktvilkår (dette kan præcisere, hvem forkyndelse skal ske for, og hvor/hvordan forkyndelsen skal ske)
 • hvis sagen drejer sig om besiddelse af jord, ved aflevering af en genpart til sagsøgtes ægtefælle, slægtning eller medarbejder (hvis denne tydeligvis er over 16 år) på sagsøgtes bopæl eller forretningssted. Hvis retten finder det godtgjort, at ingen synes at besidde jorden, og forkyndelsen ikke på anden vis kan foretages for sagsøgte, kan retten tillade forkyndelsen foretaget ved at opslå en genpart af stævningen et synligt sted på jordstykket
 • hvis sagsøgte er mindreårig, for sagsøgtes forælder, værge eller den person, han bor sammen med
 • hvis sagsøgte er en patient, for en person, der er godkendt i henhold til lovgivningen om mental sundhed, eller den person, han bor sammen med
 • for staten ved almindelig post eller aflevering til en ansat eller en repræsentant for Crown Solicitor
 • for et selskab ved anbefalet brev til dets registrerede hjemsted.
 • Ethvert andet dokument fra High Court, som ikke skal forkyndes personligt, kan afleveres på eller sendes til adressen for den person, dokumentet skal forkyndes for
 • forkyndelse pr. fax og følgebrev, hvis begge parter er repræsenteret ved en solicitor
 • forkyndelse ved dokumentudveksling (DX).

I County Court kan et civilt søgsmål, medmindre andet er bestemt, forkyndes:

 • af en stævningsmand. (Stævningsmænd udpeges for hver Administrative Court Division, og denne vil påtegne oplysninger om forkyndelsen af det oprindelige civile søgsmål og returnere det til sagsøgers solicitor så hurtigt som muligt)
 • af en solicitor eller et medlem af dennes personale (over 16 år) pr. almindelig A-post
 • ved at lægge en genpart i brevkassen på adressen (genparten skal ligge i en forseglet kuvert adresseret til sagsøgte)
 • til en solicitor, hvis denne er bemyndiget til at modtage forkyndelser og underskriver en erklæring herom på originalen.

Alle andre dokumenter, som ikke skal forkyndes personligt, kan:

 • afleveres eller sendes til en solicitor, hvis parten handler gennem en solicitor
 • forkyndelse pr. fax og følgebrev, hvis begge parter er repræsenteret ved en solicitor eller
 • forkyndes via DX.

En stævning eller et civilt søgsmål, der skal forkyndes uden for Nordirland, kan ikke udtages uden rettens tilladelse, medmindre retten er kompetent i henhold til:

 • Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982
 • Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område eller forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) eller
 • andre lovbestemmelser.

Her skal en række andre krav være opfyldt (f.eks. må der ikke versere en anden retssag om samme genstand for en anden ret).

6 Er elektronisk forkyndelse af dokumenter (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter ved hjælp af elektronisk kommunikation, som f.eks. e-mail, internetbaseret sikker applikation, fax, sms etc.) tilladt i civile retssager? I bekræftende fald, i hvilken type sager kan denne metode anvendes? Gælder der begrænsninger med hensyn til tilgængeligheden af/adgang til denne metode til forkyndelse af dokumenter, afhængig af hvem adressaten er (advokat, juridisk person, virksomhed eller andre, såsom erhvervsdrivende)?

Elektronisk forkyndelse er ikke tilladt i civile sager i Nordirland.

7 »Subidiær« forkyndelse

7.1 Er der efter lovgivningen i medlemsstaten mulighed for at anvende andre former for forkyndelse i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at forkynde dokumenter til adressaten (f.eks. meddelelse efterladt på den pågældendes adresse, meddelelse til fogedretten, postforkyndelse eller mærkatmeddelelse)?

Hvis reglerne kræver, at et dokument skal forkyndes personligt (f.eks. en enforcement bill (tvangsfuldbyrdelseskendelse) eller committal civil bill (udlægskendelse) som omhandlet i artikel 107 i den nordirske fuldbyrdelseslov (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981), kan sagsøger ensidigt anmode retten om at tillade en alternativ forkyndelsesmetode. For eksempel kan retten afsige kendelse om, at forkyndelsen i stedet kan ske:

 • pr. post
 • ved annoncering
 • for en ven
 • for et familiemedlem
 • for et forsikringsselskab.

Hvis sagsøgte opholder sig uden for Nordirland, kan retten afsige kendelse om en anden forkyndelsesmetode, hvis den skønner det sandsynligt, at sagsøgte er rejst bort for at undgå retssagen.

7.2 Hvis andre metoder anvendes, hvornår anses dokumenterne da for at være blevet forkyndt?

Hvis der anvendes en anden forkyndelsesmetode, anføres denne metode i en retskendelse, og overholdelsen af den vil fremgå af, hvornår dokumenterne er blevet forkyndt.

7.3 Hvis en anden form for forkyndelse består i deponering af dokumenterne på et bestemt sted (f.eks. på et postkontor), hvordan får adressaten så meddelelse om deponeringen?

Deponering af dokumenter er ikke en normal forkyndelsesmetode i Nordirland.

7.4 Hvis adressaten afviser at modtage dokumenterne, hvilken retsvirkning har det så? Anses dokumenterne for at være forskriftsmæssigt forkyndt, hvis afvisningen ikke var berettiget?

Hvis modtageren nægter at få dokumentet forkyndt (f.eks. ved at benægte sin identitet), har stævningsmanden ret til at forkynde dokumenterne for en anden person, så længe den pågældendes identitet er dem bekendt, og vedkommende er over 16 år (f.eks. adressatens ægtefælle). Når der ikke forefindes nogen anden person at foretage forkyndelsen over for, udfærdiges en attest for "ikke-forkyndelse". Hvis det ikke er muligt at fremskaffe bevis for identiteten, vil dokumenterne ikke blive betragtet som forkyndt (selv om afvisningen ikke var lovlig).

8 Postforkyndelse fra udlandet (artikel 14 i forkyndelsesforordningen)

8.1 Hvis postvæsenet leverer et dokument sendt fra udlandet til en adressat i medlemsstaten i en situation, hvor bekræftelse af modtagelsen er påkrævet (artikel 14 forkyndelsesforordningen), afleverer postvæsenet så kun dokumentet til adressaten selv, eller kan det i overensstemmelse med de nationale regler om postudbringning også aflevere dokumentet til en anden person, der befinder sig på samme adresse?

Anbefalet post fra Royal Mail (Det Forenede Kongeriges postvæsen) sendes til adressen i stedet for den enkelte. Det er derfor muligt, at en anden person end adressaten tager imod dokumenterne, hvis de bor på samme adresse.

8.2 Hvordan kan forkyndelse af dokumenter fra udlandet i medfør af artikel 14 i forordning nr. 1393/2007 finde sted, hvis hverken adressaten eller nogen anden person, der er bemyndiget til at modtage dokumenterne (hvis der efter de nationale regler om postudbringning er mulighed herfor — se ovenfor) er antruffet på adressen?

Hvis ingen på den pågældende adresse er til rådighed til at kvittere for dokumenterne, sendes de tilbage til det lokale postkontor. Hvis de ikke afhentes inden for fristerne (se nedenfor), returneres de til afsenderen.

8.3 Accepterer postvæsenet en bestemt frist for afhentning af dokumenterne, før de sender dokumenterne tilbage til afsenderen? Hvis ja, hvordan underrettes adressaten om, at der ligger post til afhentning på postkontoret?

Hvis det ikke har været muligt at aflevere dokumenterne på adressen, efterlades en anmeldelse om afleveringsforsøget. Denne anmeldelse fortæller adressaten, hvor dokumenterne kan afhentes, og fristen for afhentning af dem. Ved anbefalet post sendt inden for Det Forenede Kongerige skal dokumenterne afhentes inden for 1 uge. Fristen er tre uger for international anbefalet post.

9 Er der noget skriftligt bevis for, at dokumentet er forkyndt?

I High Court kan det kræves, at forkyndelsen bekræftes af en erklæring på tro og love, hvoraf det fremgår:

 • hvem der foretog forkyndelsen
 • hvem der fik forkyndt dokumentet (der kan henvises til et foto af modtageren, eller det forhold, at han bekræftede sin identitet)
 • hvor og hvordan forkyndelsen fandt sted
 • datoen for forkyndelsen.

Den, der foretager forkyndelsen, bør nedfælde de nærmere omstændigheder for forkyndelsen på det originale dokument.

En erklæring på tro og love om forkyndelse pr. post eller ved aflevering i brevsprække/brevkasse skal angive, at dokumentet formodes at ville komme til sagsøgtes kendskab, og at det ikke er returneret, fordi det ikke kunne afleveres.

I hastetilfælde kan forkyndelse dokumenteres ved mundtligt vidneudsagn.

I County Court:

 • vil en stævningsmand deltage, fremlægge sin journal, som indeholder nærmere oplysninger om forkyndelsen, og aflægge ed på, at påtegningerne vedrørende forkyndelsen er korrekte
 • dokumenteres forkyndelse foretaget af en solicitor ved hjælp af en forsendelsesattest på forsiden af det civile søgsmål.

I både High Court og County Court:

 • anses et dokument, der forkyndes pr. A-post, for forkyndt efter den syvende hverdag (selv om det kan kræves dokumenteret, at det ankom tidligere)
 • anses en fax sendt efter kl. 16.00 på en hverdag for at være forkyndt den følgende dag
 • anses et dokument, der forkyndes via DX, for at være forkyndt på den anden hverdag, efter at det blev afleveret i DX-boksen.

10 Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen sker i strid med reglerne (f.eks. hvis dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel være gyldig (dvs. kan den manglende iagttagelse af reglerne afhjælpes), eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Hvis en solicitor ikke er bemyndiget til at acceptere forkyndelse på sagsøgtes vegne, indstilles alle procedurer. Men hvis dommeren mener, at der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at sagsøgte rent faktisk har modtaget dokumentet, eller hvis der er opstået en teknisk fejl ved forkyndelsen, kan han erklære forkyndelsen for foretaget. Fejlbehæftet eller manglende forkyndelse gøres heller ikke gældende, hvis sagsøgte giver møde uden at fremsætte indsigelser i så henseende.

11 Skal der betales for forkyndelse af et dokument og i givet fald, hvor meget?

Udgifterne til forkyndelse pr. brev svarer til udgifterne til postbesørgelsen som A-brev. I forbindelse med personlig forkyndelse er de gebyrer, der opkræves af stævningsmændene, fastsat ved lov. Det nuværende gebyr for personlig forkyndelse af et civilt søgsmål og en stævning er på henholdsvis 12 GBP og 45 GBP.

Sidste opdatering: 20/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.