På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad betyder det retlige begreb "forkyndelse" i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter?

I praksis forstås ved "forkyndelse af dokumenter" sagsøgtes/indstævntes faktiske modtagelse af stævningen eller et andet dokument, således at sagsøgte/indstævnte underrettes om retssagen eller afgørelsen og/eller indstævnes og er bekendt med de relevante procesfrister.

Det er hensigten, at procesreglementet skal sikre, at den retfærdige behandling af sagsøgte/indstævnte ikke bringes i fare, og at sagsøgte/indstævnte modtager de krævede dokumenter og meddelelse om forestående retsdatoer inden for den fastsatte minimumsperiode. Retten vil normalt kræve bevis for forkyndelsen, inden den pådømmer sagen.

2 Hvilke dokumenter skal formelt forkyndes?

Generelt skal følgende dokumenter forkyndes formelt:

  • en skrivelse, hvori sagsøgte/indstævnte får meddelelse om, at der vil blive anlagt sag, hvis han ikke reagerer på den pågældende skrivelse
  • første stævning/sammendrag af stævningen osv.
  • visse dokumenter, efterhånden som sagen skrider frem
  • meddelelse om dom/kendelse
  • opkrævning for betaling (trin forud for fuldbyrdelsesforanstaltninger)
  • dokumenter i forbindelse med enhver fuldbyrdelsesprocedure.

I nogle typer civile sager kræves der forkyndelse af en række andre dokumenter.

Der findes yderligere oplysninger i Chapter 16 i Court of Session Rules, Chapter 5 i Sheriff Court Ordinary Cause Rules, Chapter 5 i Summary Cause Rules og Part 6 i Simple Procedure Rules.

3 Hvem har ansvaret for forkyndelse af dokumenter?

a. Udenretslige dokumenter, f.eks. en skrivelse forud for retssagen, og retslige dokumenter såsom stævninger eller indkaldelser kan forkyndes pr. post (ved anbefalet A-brev). I så fald afleveres dokumentet på sagsøgtes/indstævntes bopæl/forretningssted af et postbud, som får kvittering for modtagelsen. Der kan kun gives tilladelse til forkyndelse af retslige dokumenter pr. post af en rådgivende advokat (solicitor), en foged (messenger-at-arms eller sheriff officer) eller i visse tilfælde i overenstemmelse med den simple procedure af en Sheriff Clerk.

b. Hvis disse dokumenter skal forkyndes personligt, sker det gennem en foged (messenger-at-arms eller sheriff officer, det nærmeste skotske modstykke til en fransk "huissier de justice").

c. Betalingskrav og de fleste andre dokumenter i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse forkyndes personligt, også her af en foged (messenger-at-arms eller sheriff officer).

4 Adresseforespørgsler

4.1 Gør den myndighed, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager er udpeget til at modtage adresseforespørgsler, af egen drift et forsøg på at finde ud af, hvor adressaten for de dokumenter, der skal forkyndes, befinder sig, hvis vedkommende ikke længere bor på den adresse, som den anmodende myndighed har angivet?

Da Det Forenede Kongerige ikke har et folkeregister på samme måde som andre medlemsstater, er det ikke muligt for den bistandssøgte myndighed i Skotland at finde adressen på en person, som dokumenterne skal forkyndes for. Men når dokumenter skal forkyndes for en virksomhed, og når modtagere på den pågældende adresse nægter at acceptere forkyndelsen, kan den modtagende instans i Skotland fastslå virksomhedens registrerede adresse (hvis denne er en anden) og forkynde dokumenterne på den pågældende adresse.

4.2 Har udenlandske judicielle myndigheder og/eller parter i retssager adgang til registrer eller tjenester i medlemsstaten, der gør det muligt at finde frem til personens aktuelle adresse? Hvis ja, hvilke registre eller tjenesteydelser findes, og hvilken fremgangsmåde skal følges? Hvilke gebyrer skal i givet fald betales?

Som tidligere nævnt findes der ikke noget folkeregister i Det Forenede Kongerige. For at finde en persons adresse er det nødvendigt at anvende agenter, der kan opspore personer, eller benytte en række websteder, som indeholder visse adresseoplysninger. Nedenstående liste er ikke udtømmende, men indeholder eksempler på de typer af websteder, der findes. Nogle af dem, f.eks. en søgning i telefonbogen (første link), er gratis. For andres vedkommende skal der betales et gebyr.

Telefonbogen fra British Telecommunications.

Adressesøgning på 192, UKRoll

Find personer på Tracesmart

For at finde et selskabs vedtægtsmæssige hjemsted kan der foretages en søgning på webstedet for Companies House. Nogle søgninger efter virksomheder er gratis, men mere detaljerede søgninger kræver, at der betales et gebyr.

4.3 Hvorledes behandler myndighederne i medlemsstaten en forespørgsel, der er afgivet i medfør af reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område, og som har til formål at finde frem til en persons aktuelle adresse?

Nej, det vil ikke være muligt at anmode om en adresse i Skotland i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001.

5 Hvordan finder en forkyndelse sædvanligvis sted i praksis? Er der alternative metoder, som kan anvendes (bortset fra subsidiær forkyndelse som omhandlet i punkt 6 nedenfor)?

a. Forkyndelse med posten — pr. anbefalet A-brev.

b. Personlig forkyndelse — af en foged (messenger-at-arms eller sheriff officer) over for sagsøgte/indstævnte.

c. Personlig forkyndelse — afleveret til en anden beboer/ansat i en bolig/på et forretningssted.

Hvis fogeden efter grundige undersøgelser mener, at der er rimelig grund til at antage, at sagsøgte har bopæl på adressen, der er anført på stævningen, kan dokumenterne overlades til en anden person, der har bopæl i husstanden/arbejder på forretningsstedet.

d. Personlig forkyndelse — i andre tilfælde end dem, hvor der er tale om en individuel sagsøgt/indstævnt (dvs. en anden juridisk enhed som f.eks. en registreret virksomhed).

Personlig forkyndelse kan ske ved, at stævningen forkyndes for en fysisk person på f.eks. forretningsstedet på en sådan måde, at det med rimelighed kan forventes, at sagsøgte/indstævnte modtager stævningen.

e. Personlig forkyndelse — deponering/opsætning.

Hvis fogeden ikke har været i stand til at foretage en personlig forkyndelse for sagsøgte, kan han enten

  • aflevere stævningen i boligen/på forretningsstedet
  • slå stævningen op på døren til sagsøgtes bopæl/forretningssted.

f. Hvis adressen er ukendt — dommeren (Sheriff/Judge) kan give tilladelse til forkyndelse ved hjælp af:

  • offentliggørelse af en annonce i et lokalt dagblad i området for senest kendte adresse for sagsøgte/indstævnte
  • opslag af en genpart af den oprindelige stævning/indkaldelsen på domhusets mur.

g. Der er på nuværende tidspunkt ingen bestemmelser om forkyndelse af en stævning, en kendelse eller et betalingskrav pr. fax eller e-mail. En række andre dokumenter, der skal videresendes under visse retssager, kan dog fremsendes elektronisk eller i enhver dokumentform.

h. Vedrørende forkyndelse for personer uden for Skotland henvises til Chapter 16 i Court of Session Rules, Chapter 5 i Sheriff Court Ordinary Cause Rules, Chapter 5 i Summary Cause Rules og Part 6 i Simple Procedure Rules.

(For indkaldelser til retsmøde, stævninger osv., der sendes til Skotland fra udlandet, undtagen i sager, der behandles efter EU's forkyndelsesforordning eller Haagerkonventionen om forkyndelse og via centralmyndigheden, gælder alle de særlige regler og procedurer i punkt a.-g. For eksempel er personlig forkyndelse af stævninger udstedt i et land uden for Skotland til en sagsøgt/indstævnt i Skotland kun lovlig, hvis den er i overensstemmelse med procesreglementet ved de skotske domstole.)

i. I alle de tilfælde, hvor forkyndelsen foretages på anden måde end af retten selv, skal der indgives en attest for udførelse af forkyndelsen, som underskrives af sagsøgers advokat eller en foged.

6 Er elektronisk forkyndelse af dokumenter (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter ved hjælp af elektronisk kommunikation, som f.eks. e-mail, internetbaseret sikker applikation, fax, sms etc.) tilladt i civile retssager? I bekræftende fald, i hvilken type sager kan denne metode anvendes? Gælder der begrænsninger med hensyn til tilgængeligheden af/adgang til denne metode til forkyndelse af dokumenter, afhængig af hvem adressaten er (advokat, juridisk person, virksomhed eller andre, såsom erhvervsdrivende)?

Se svar 5 g ovenfor.

7 »Subidiær« forkyndelse

7.1 Er der efter lovgivningen i medlemsstaten mulighed for at anvende andre former for forkyndelse i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at forkynde dokumenter til adressaten (f.eks. meddelelse efterladt på den pågældendes adresse, meddelelse til fogedretten, postforkyndelse eller mærkatmeddelelse)?

Hvis anmodninger modtages fra andre medlemsstater, sker forkyndelse i Skotland personligt af en foged på senest kendte adresse eller forretningssted. Andre leveringsmetoder findes i skotsk lovgivning, men de anvendes ikke af centralmyndigheden til forkyndelse af dokumenter.

7.2 Hvis andre metoder anvendes, hvornår anses dokumenterne da for at være blevet forkyndt?

Som nævnt ovenfor er den eneste forkyndelsesmetode for dokumenter, der anvendes af centralmyndigheden i Skotland, en foged.

7.3 Hvis en anden form for forkyndelse består i deponering af dokumenterne på et bestemt sted (f.eks. på et postkontor), hvordan får adressaten så meddelelse om deponeringen?

Deponering af dokumenter på et bestemt sted (f.eks. et postkontor) er ikke en alternativ forkyndelsesmetode i Skotland.

7.4 Hvis adressaten afviser at modtage dokumenterne, hvilken retsvirkning har det så? Anses dokumenterne for at være forskriftsmæssigt forkyndt, hvis afvisningen ikke var berettiget?

Forudsat at der er anvendt en korrekt forkyndelsesmetode, gælder den fastsatte forkyndelsesdato, uanset om modtageren accepterer forkyndelsen. De eneste undtagelser er dem, der er tilladt i forordningens artikel 8, stk. 1, og bilag II, når dokumentet foreligger på et sprog, som adressaten forstår.

8 Postforkyndelse fra udlandet (artikel 14 i forkyndelsesforordningen)

8.1 Hvis postvæsenet leverer et dokument sendt fra udlandet til en adressat i medlemsstaten i en situation, hvor bekræftelse af modtagelsen er påkrævet (artikel 14 forkyndelsesforordningen), afleverer postvæsenet så kun dokumentet til adressaten selv, eller kan det i overensstemmelse med de nationale regler om postudbringning også aflevere dokumentet til en anden person, der befinder sig på samme adresse?

Anbefalet post fra Royal Mail (Det Forenede Kongeriges postvæsen) sendes til adressen i stedet for den enkelte. Det er derfor muligt, at en anden person end adressaten tager imod dokumenterne, hvis de bor på samme adresse.

8.2 Hvordan kan forkyndelse af dokumenter fra udlandet i medfør af artikel 14 i forordning nr. 1393/2007 finde sted, hvis hverken adressaten eller nogen anden person, der er bemyndiget til at modtage dokumenterne (hvis der efter de nationale regler om postudbringning er mulighed herfor — se ovenfor) er antruffet på adressen?

Hvis ingen på den pågældende adresse er til rådighed til at kvittere for dokumenterne, sendes de tilbage til det lokale postkontor. Hvis de ikke afhentes inden for fristerne (se nedenfor), returneres de til afsenderen.

8.3 Accepterer postvæsenet en bestemt frist for afhentning af dokumenterne, før de sender dokumenterne tilbage til afsenderen? Hvis ja, hvordan underrettes adressaten om, at der ligger post til afhentning på postkontoret?

Hvis det ikke har været muligt at aflevere dokumenterne på adressen, efterlades en anmeldelse om afleveringsforsøget. Denne anmeldelse fortæller adressaten, hvor dokumenterne kan afhentes, og fristen for afhentning af dem. Ved anbefalet post sendt inden for Det Forenede Kongerige skal dokumenterne afhentes inden for 1 uge. Fristen er tre uger for international anbefalet post.

9 Er der noget skriftligt bevis for, at dokumentet er forkyndt?

a. For posttjenester henvises til afsnittet ovenfor. Forsendelsen sker som anbefalet A-brev. Retten kræver forkyndelsesattesten, herunder postvæsenets kvittering, fremlagt som bevis på, at forkyndelsen er foretaget.

b. Ved personlig forkyndelse vil fogeden fremlægge en forkyndelsesattest underskrevet af de deltagende embedsmænd og med en beskrivelse af forkyndelsesmetoden.

c. Hvad angår attestering af udgående sager uden for Skotland henvises til de relevante afsnit af procesreglementet som tidligere nævnt. For stævninger osv., der sendes til Skotland, gælder alle reglerne i a. og b.

10 Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen sker i strid med reglerne (f.eks. hvis dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel være gyldig (dvs. kan den manglende iagttagelse af reglerne afhjælpes), eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Dommeren (Sheriff/Judge) skal sikre sig, at forkyndelsen af sagsøgte/indstævnte er foretaget korrekt og rimeligt, inden der kan træffes afgørelse i en sag. Forkyndelsen skal gennemføres på tilfredsstillende måde, da sagsøgte/indstævnte i modsat fald vil kunne anlægge sag for at ophæve en hvilken som helst afsagt kendelse under henvisning til, at sagen var anlagt, uden at han har haft mulighed for at forsvare sig eller overhovedet få meddelelse om sagen. Hvis det imidlertid viser sig, at sagsøgte/indstævnte fik kendskab til sagen, fordi han mødte op i retten, vil dette fremmøde opveje enhver mangel ved forkyndelsen.

11 Skal der betales for forkyndelse af et dokument og i givet fald, hvor meget?

Forkyndelse med posten: Anbefalet A-brev til den aktuelle takst.

Hvis forkyndelsen pr. brev foretages af en foged, har denne krav på et ekstra gebyr, der er fastsat ved lov, og som afhænger af sagens omstændigheder.

Personlig forkyndelse: Gebyrerne, der opkræves af en foged, er fastsat ved lov og afhænger af sagens omstændigheder.

Sidste opdatering: 23/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.