Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στη δικαστική διαδικασία αποτελεί τη μέθοδο που ορίζεται από τη νομοθεσία για την έγγραφη ενημέρωση των διαδίκων και των άλλων συμμετεχόντων στη δίκη για δικαστικές πράξεις.

Με την επίδοση ή κοινοποίηση οι συμμετέχοντες στη δίκη έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται εγκαίρως και νομότυπα για την πρόοδο αυτής, ενώ με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διεξαγωγή δίκαιης και ισότιμης διαδικασίας.

Σκοπός της επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η πραγματική ενημέρωση του παραλήπτη όσον αφορά τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ή τουλάχιστον η εξασφάλιση κάθε δυνατότητας ενημέρωσης. Επομένως, σκοπός της επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων είναι να δοθεί στους παραλήπτες η δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εγγράφων το αν πράγματι θα ενημερωθούν εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και αποτελεί προσωπική επιλογή.

Κύριο χαρακτηριστικό της επίδοσης ή κοινοποίησης είναι ότι το πρόσωπο που διενεργεί την επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να βεβαιώσει τον χρόνο και τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο διενεργείται η επίδοση ή η κοινοποίηση, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη η επίδοση ή κοινοποίηση από άποψη ασφάλειας δικαίου. Καταρχήν, η κλήτευση που καταρτίζεται με τη διαδικασία που ορίζεται στον νόμο και συντάσσεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την επίδοση ή κοινοποίηση αποτελεί γνήσιο επίσημο έγγραφο όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνει.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

 1. Οι κλητεύσεις προς εμφάνιση στο δικαστήριο επιδίδονται στους συμμετέχοντες στη δίκη.
 2. Το δικαστήριο οφείλει να επιδώσει στους διαδίκους αντίγραφο των πράξεων που υπόκεινται σε αυτοτελές ένδικο μέσο [άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Grazhdanski protsesualen kodeks (GPK)]. Οι δικαστικές αποφάσεις, οι κρίσεις και οι διαταγές επιδίδονται ή κοινοποιούνται στους διαδίκους, τους τρίτους που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης και σε τρίτους που λαμβάνουν εντολή από το δικαστήριο να εκτελέσουν τη διαταγή του.
 3. Οι αιτήσεις και οι προσφυγές των διαδίκων επιδίδονται στον αντίδικο.
 4. Οι ειδοποιήσεις του δικαστηρίου επιδίδονται ομοίως στους διαδίκους της δίκης.
 5. Οι διαταγές εκτέλεσης (άρθρο 418 παράγραφος 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και οι ειδοποιήσεις εκούσιας συμμόρφωσης (άρθρο 428 παράγραφος 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) επιδίδονται από δικαστικούς επιμελητές.
 6. Όλα τα άλλα έγγραφα επιδίδονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης σε κυβερνητικές υπηρεσίες και όργανα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Τα παρακάτω πρόσωπα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι υπεύθυνα για την επίδοση ή κοινοποίηση ειδοποιήσεων, κλητεύσεων και άλλων εγγράφων:

 • δικαστικοί υπάλληλοι: δικαστικοί κλητήρες και δικαστικοί γραμματείς (στις περιπτώσεις που το πρόσωπο εμφανίζεται αυτοπροσώπως στη γραμματεία του δικαστηρίου ή ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικής επιστολής, και ο γραμματέας σημειώνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου στον κατάλογο των κλητευόμενων προσώπων)
 • ταχυδρομικοί υπάλληλοι ή ταχυμεταφορείς: όταν τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς με απόδειξη παραλαβής
 • οι δήμαρχοι των υπόψη δήμων, όταν στον τόπο όπου πρέπει να διενεργηθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση δεν υπάρχει δικαστική αρχή
 • δικαστικοί επιμελητές, με δικαστική διαταγή κατόπιν ρητού αιτήματος από διάδικο, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση βαρύνεται επίσης με τα έξοδα της επίδοσης ή κοινοποίησης.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η ειδοποίηση επιδίδεται ή κοινοποιείται στη διεύθυνση που αναγράφεται στα έγγραφα της υπόθεσης.

Εάν ο εναγόμενος που είναι φυσικό πρόσωπο δεν εμφανιστεί αυτοπροσώπως για να παραλάβει τα έγγραφα, το δικαστήριο ενεργώντας αυτεπαγγέλτως επαληθεύει τη διεύθυνσή του που είναι καταχωρισμένη στο εθνικό μητρώο πληθυσμού. Εάν η δοθείσα διεύθυνση δεν είναι η μόνιμη, τρέχουσα διεύθυνση του διαδίκου, το δικαστήριο διατάσσει τη διενέργεια της επίδοσης ή κοινοποίησης στην τρέχουσα ή μόνιμη διεύθυνση. Ενεργώντας αυτεπαγγέλτως, το δικαστήριο επαληθεύει επίσης την επαγγελματική διεύθυνση του εναγομένου και διατάσσει τη διενέργεια της επίδοσης ή κοινοποίησης στην εν λόγω διεύθυνση ή αντίστοιχα στη διεύθυνση της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία εργάζεται ο εναγόμενος ή του τόπου διεξαγωγής της οικονομικής του δραστηριότητας.

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων σε έμπορο ή νομικό πρόσωπο, η διεύθυνση μπορεί να εξακριβωθεί με δωρεάν έρευνα του ηλεκτρονικού εμπορικού μητρώου, με καταχώριση της ακριβούς επωνυμίας του εμπόρου (νομικό πρόσωπο), μέρους της εν λόγω επωνυμίας ή του ενιαίου αναγνωριστικού αριθμού (ΕΙΚ).

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Το εμπορικό μητρώο και το μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι δημόσια και προσβάσιμα στη διεύθυνση https://portal.registryagency.bg.

Η βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν εμπόρους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι ελεύθερα προσβάσιμη από το κοινό.

Η επαγγελματική έδρα εμπόρου ή νομικού προσώπου μπορεί να βρεθεί με δωρεάν έρευνα του μητρώου.

Η υπηρεσία μητρώου παρέχει πρόσβαση, κατόπιν εγγραφής έναντι του νόμιμου τέλους, στον φάκελο του εμπόρου και στα έγγραφα που αυτός περιλαμβάνει (π.χ. καταστατικό).

Σύμφωνα με το άρθρο 16d του πίνακα εισπρακτέων νόμιμων τελών από την υπηρεσία μητρώου, καταβάλλεται ετήσιο τέλος ύψους 100 BGN (λεβ Βουλγαρίας) για την πρόσβαση στην πλήρη και ενημερωμένη βάση δεδομένων του εμπορικού μητρώου.

Το εθνικό μητρώο πληθυσμού (ΕΜΠ) αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία μητρώου όλων των υπηκόων της Βουλγαρίας. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για αλλοδαπούς υπηκόους που είναι μακροχρόνιοι ή μόνιμοι κάτοικοι της Βουλγαρίας και για πρόσωπα στα οποία έχει απονεμηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, ανθρωπιστικό καθεστώς ή άσυλο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων της Βουλγαρίας, που περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, προσωπικό αναγνωριστικό αριθμό (EGN) ή αναγνωριστικό αριθμό αλλοδαπών (LNCh), τόπο γέννησης, καταχώριση γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και συγγένεια, έγγραφο ταυτότητας, κ.ο.κ.). Το ΕΜΠ τηρείται από τη γενική διεύθυνση δημοτολογίων και διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων.

Ο νόμος περί δημοτολογίων (ZGR) ρυθμίζει συγκεκριμένα τις περιπτώσεις που τα αποθηκευμένα στοιχεία στο ΕΜΠ μπορούν να καταστούν διαθέσιμα και προσδιορίζει τα πρόσωπα που μπορούν να αποκτήσουν τα εν λόγω στοιχεία.

1. Πρόκειται πρωτίστως για φυσικά πρόσωπα (Βούλγαροι και αλλοδαποί υπήκοοι) τους οποίους αφορούν τα στοιχεία και τρίτους (φυσικά πρόσωπα) για τους οποίους είναι σημαντικά τα εν λόγω στοιχεία αναφορικά με την επέλευση, ύπαρξη, τροποποίηση ή παύση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους

2. Οι κυβερνητικές αρχές και οργανισμοί έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις νόμιμες εξουσίες τους, δηλαδή στο πλαίσιο της σφαίρας αρμοδιοτήτων τους

3 Τα νομικά πρόσωπα (Βουλγαρίας ή της αλλοδαπής) μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων, όποτε αυτό ορίζεται σε συγκεκριμένο νόμο ή δικαστική πράξη (δικαστική διαταγή) ή επιτρέπεται από την επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στην πράξη, οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές και/ή οι διάδικοι σε δίκη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες του εθνικού μητρώου πληθυσμού απευθυνόμενοι στο δικαστήριο στο οποίο κινήθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες και ορίζοντας την ανάγκη εξακρίβωσης της διεύθυνσης του υπόψη προσώπου.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Εφαρμόζεται η πρότυπη διαδικασία εξέτασης της παραγγελίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (άρθρα 614 έως 618 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Κατά κανόνα οι περισσότερες κλητεύσεις και ειδοποιήσεις επιδίδονται ή κοινοποιούνται από δικαστικούς υπαλλήλους και ταχυδρομικούς υπαλλήλους της συναφούς υπηρεσίας αποστολής.

Το άρθρο 43 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τις παρακάτω μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης:

 1. με προσωπική παράδοση
 2. επίδοση ή κοινοποίηση μέσω άλλου προσώπου
 3. επίδοση ή κοινοποίηση με θυροκόλληση στη μόνιμη ή τρέχουσα διεύθυνση του εναγομένου
 4. επίδοση ή κοινοποίηση με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 5. η επίδοση ή κοινοποίηση σε μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή τρίτους που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία διενεργείται με κατάθεση της πράξης στο γραμματοκιβώτιο ή με θυροκόλληση.

Προσωπική παράδοση: Το έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται στο συγκεκριμένο πρόσωπο στη διεύθυνση επίδοσης που προσδιορίζεται στα έγγραφα της συγκεκριμένης δίκης. Εάν ο παραλήπτης δεν βρεθεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση, η ειδοποίηση επιδίδεται ή κοινοποιείται στην τρέχουσα διεύθυνση και αν αυτό δεν είναι εφικτό στη μόνιμη διεύθυνση (άρθρο 38 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Εάν ο διάδικος έχει υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο για την παραλαβή επιδόσεων ή κοινοποιήσεων στη δικαστική περιφέρεια της έδρας του δικαστηρίου ή έχει ορίσει αντίκλητο για την υπόθεση, η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται στο εν λόγω πρόσωπο ή τον αντίκλητο. Εάν ο παραλήπτης καταστεί δικονομικά ανίκανος, η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η επίδοση ή κοινοποίηση σε εκπρόσωπο ισοδυναμεί με προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση κατά το άρθρο 45 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Επίδοση ή κοινοποίηση μέσω άλλου προσώπου: Διενεργείται όταν η ειδοποίηση δεν μπορεί να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί προσωπικά στον παραλήπτη και άλλο πρόσωπο συναινεί να την παραλάβει. Το εν λόγω άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι οποιοδήποτε ενήλικο μέλος της οικογένειας του παραλήπτη ή πρόσωπο που διαμένει στην εν λόγω διεύθυνση ή εργαζόμενος, υπάλληλος ή εργοδότης στην εν λόγω διεύθυνση. Το πρόσωπο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επίδοση ή η κοινοποίηση υπογράφει την απόδειξη παραλαβής και αναλαμβάνει να παραδώσει την κλήση στον παραλήπτη.

Το δικαστήριο εξαιρεί από την ομάδα των άλλων προσώπων που μπορούν να παραλάβουν την ειδοποίηση κάθε πρόσωπο που μετέχει στη δίκη ως αντίδικος, οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης ή ρητά αναφέρεται σε γραπτή δήλωση του παραλήπτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η παραλαβή της ειδοποίησης από το άλλο πρόσωπο θεωρείται ότι συνιστά επίδοση ή κοινοποίηση στον παραλήπτη.

Ως τόπος της επίδοσης ή κοινοποίησης σε έμπορο και σε νομικό πρόσωπο που είναι καταχωρισμένο στο οικείο μητρώο νοείται η τελευταία διεύθυνση που αναγράφεται στο εν λόγω μητρώο. Εάν το πρόσωπο έχει φύγει από τη διεύθυνσή του και η νέα διεύθυνση δεν είναι καταχωρισμένη στο μητρώο, όλες οι ειδοποιήσεις κατατίθενται στον φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως: Άρθρο 50 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η επίδοση ή κοινοποίηση σε εμπόρους και σε νομικά πρόσωπα πραγματοποιείται στα γραφεία τους και μπορεί να παραληφθεί από οποιονδήποτε υπάλληλο του γραφείου ή της μονάδας παραγωγής που είναι πρόθυμος να την παραλάβει.

Οι κυβερνητικές αρχές και οι δήμοι οφείλουν να ορίσουν τον υπάλληλο που θα είναι υπεύθυνος για την παραλαβή επιδόσεων ή κοινοποιήσεων εντός των συνήθων εργάσιμων ωρών.

Διάδικος που απουσιάζει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από τη διεύθυνση που έχει ο ίδιος υποδείξει στα έγγραφα της υπόθεσης ή όπου έχει ήδη επιδοθεί ή κοινοποιηθεί πράξη στον εν λόγω διάδικο, οφείλει να γνωστοποιήσει στο δικαστήριο τη νέα του διεύθυνση. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τους νομίμους εκπροσώπους, τον κηδεμόνα και τον πληρεξούσιο οποιουδήποτε αυτού του διαδίκου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση, όλες οι ειδοποιήσεις που πρέπει να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν κατατίθενται στον φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί (άρθρο 41 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Ειδοποιήσεις μπορούν επίσης να επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε διάδικο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει προσδιορίσει ο ίδιος. Οι εν λόγω ειδοποιήσεις θεωρείται ότι επιδίδονται ή κοινοποιούνται μετά τη λήψη τους στο καθορισμένο πληροφοριακό σύστημα (άρθρο 42 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση πιστοποιείται με αντίγραφο του συναφούς ηλεκτρονικού αρχείου. Δεν ισχύουν περιορισμοί αναφορικά με το είδος της διαδικασίας ή την ικανότητα του διαδίκου. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι οι διάδικοι πρέπει να έχουν παράσχει οι ίδιοι την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, οπότε και θεωρείται ότι έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους για την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης.

Εάν η γνωστοποίηση δεν έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με άλλον τρόπο, το δικαστήριο μπορεί κατ’ εξαίρεση να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση της ειδοποίησης από δικαστικό υπάλληλο μέσω τηλεφώνου, τηλετυπίας, φαξ ή τηλεγραφήματος. Η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ πιστοποιείται γραπτώς από τον επιμελητή της επίδοσης, η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλεγράφημα πιστοποιείται με την απόδειξη παράδοσης του τηλεγραφήματος και η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλετυπία πιστοποιείται με γραπτή επιβεβαίωση της παράδοσης του μηνύματος που επιστρέφονται στο δικαστήριο αμέσως μετά την κατάρτισή τους.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Επίδοση ή κοινοποίηση με θυροκόλληση: Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν ο εναγόμενος δεν μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση που προσδιορίζεται στα έγγραφα της υπόθεσης για διάστημα ενός μήνα και δεν μπορεί να βρεθεί άλλο πρόσωπο πρόθυμο να παραλάβει την πράξη, ο επιμελητής της επίδοσης θυροκολλεί την πράξη στην εξώπορτα ή το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ή αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα εν λόγω σημεία, στην κεντρική είσοδο του κτιρίου ή σε εμφανές παρακείμενο σημείο. Εάν το γραμματοκιβώτιο είναι προσβάσιμο, ο επιμελητής της επίδοσης τοποθετεί επίσης ειδοποίηση σε αυτή. Η μη εύρεση του εναγομένου στη διεύθυνση που προσδιορίζεται στα έγγραφα της υπόθεσης πιστοποιείται με τουλάχιστον τρεις μεταβάσεις στην εν λόγω διεύθυνση, κάθε μια με απόσταση τουλάχιστον μιας εβδομάδας από την άλλη, και τουλάχιστον μια από αυτές σε μη εργάσιμη ημέρα. Ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται αν ο επιμελητής της επίδοσης έχει πληροφορηθεί από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ή τον δήμαρχο ή με άλλον τρόπο ότι ο εναγόμενος δεν διαμένει στην εν λόγω διεύθυνση και πιστοποιεί το γεγονός δηλώνοντας την πηγή της πληροφόρησής του.

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται από δικαστικό υπάλληλο ή δικαστικό επιμελητή ορίζεται στην ειδοποίηση ότι τα έγγραφα έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου ή όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται από δημοτικό υπάλληλο ορίζεται ότι τα έγγραφα έχουν κατατεθεί στον δήμο και μπορούν να αναζητηθούν εντός δύο εβδομάδων από τη γνωστοποίηση.

Η ειδοποίηση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με την παρέλευση της προθεσμίας αναζήτησής της από τη γραμματεία του δικαστηρίου ή τον δήμο.

Εάν ο δικαστής κρίνει ότι η ειδοποίηση έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως, διατάσσει να περιληφθεί στον φάκελο της υπόθεσης και ορίζει ειδικό αντιπρόσωπο του εναγομένου με έξοδα του ενάγοντος.

Η θυροκόλληση αποτελεί επίσης τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σε πρόσωπα που παρέχουν αρωγή στους διαδίκους.

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης σε νομικά πρόσωπα, αν δεν επιτραπεί στον επιμελητή της επίδοσης η πρόσβαση στο γραφείο ή δεν βρεθεί πρόσωπο πρόθυμο να παραλάβει την ειδοποίηση, ο επιμελητής της επίδοσης θυροκολλεί την πράξη. Δεν διενεργείται δεύτερη θυροκόλληση. Ο διάδικος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση με την παρέλευση της προθεσμίας των δύο εβδομάδων.

Η διαδικασία της θυροκόλλησης εφαρμόζεται επίσης στην επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή τρίτους που δεν συμμετέχουν στη δίκη και διενεργείται με κατάθεση της ειδοποίησης στο γραμματοκιβώτιο ή αν η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι εφικτή, με θυροκόλληση.

Επίδοση μέσω δημοσίευσης Η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δημοσίευσης διέπεται από το άρθρο 48 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εάν κατά την άσκηση της αγωγής, ο εναγόμενος δεν έχει καταχωρισμένη μόνιμη ή τρέχουσα διεύθυνση, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια της επίδοσης ή κοινοποίησης με δημοσίευση στην ενότητα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δεν αφορά τις κρατικές αρχές τουλάχιστον έναν μήνα πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης. Η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να διενεργηθεί με αυτό τον τρόπο μόνον αν ο ενάγων βεβαιώσει με δήλωση έρευνας των μητρώων ότι ο εναγόμενος δεν διαθέτει καταχωρισμένη διεύθυνση και ομοίως επιβεβαιώσει με δήλωση ότι δεν γνωρίζει τη διεύθυνση του εναγομένου στην αλλοδαπή. Εάν παρά τη δημοσίευση, ο εναγόμενος δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο κατά τη δικάσιμο, το δικαστήριο ορίζει ειδικό αντιπρόσωπο αυτού με έξοδα του ενάγοντος.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Όταν η πράξη επιδίδεται ή κοινοποιείται με θυροκόλληση, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εμπρόθεσμα με την παρέλευση της προθεσμίας αναζήτησής της.

Σε κάθε περίπτωση, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εφόσον:

- σε περίπτωση που η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή φαξ, βεβαιώνεται γραπτώς από τον επιμελητή της επίδοσης

- η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλεγράφημα βεβαιώνεται με αποδεικτικό παράδοσης

- η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλετυπία επαληθεύεται με γραπτή επιβεβαίωση της πράξης που εστάλη

- η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση βεβαιώνεται με απόδειξη παραλαβής

- η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση βεβαιώνεται με αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της επίδοσης ή κοινοποίησης.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται με θυροκόλληση από δικαστικό υπάλληλο ή δικαστικό επιμελητή ορίζεται στην ειδοποίηση ότι τα έγγραφα έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου ή όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται από δημοτικό υπάλληλο ορίζεται ότι τα έγγραφα έχουν κατατεθεί στον δήμο και μπορούν να αναζητηθούν εντός δύο εβδομάδων από τη γνωστοποίηση.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Η άρνηση παραλαβής ειδοποίησης δεν θεωρείται νόμιμη ή παράνομη, διότι αποφασιστικός παράγοντας της νομιμότητας είναι η τήρηση της διαδικασίας επίδοσης ή κοινοποίησης και όχι οι λόγοι του διαδίκου για παραλαβή ή άρνηση παραλαβής της ειδοποίησης. Η άρνηση παραλαβής της ειδοποίησης πρέπει να σημειώνεται στην απόδειξη παραλαβής και να πιστοποιείται με υπογραφή του επιμελητή της επίδοσης. Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί την παραλαβή ειδοποίησης, αυτή παρά ταύτα θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως.

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργηθεί με θυροκόλληση, τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως αν τηρήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία για τη θυροκόλληση και έχει παρέλθει η προθεσμία για την αναζήτηση των εγγράφων. Εάν ο διάδικος δεν εμφανιστεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας για να αναζητήσει τα έγγραφα και ο δικαστής κρίνει ότι η ειδοποίηση έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως διατάσσει να περιληφθεί στον φάκελο της υπόθεσης και ορίζει ειδικό αντιπρόσωπο του εναγομένου με έξοδα του ενάγοντος.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 των κοινών κανόνων για τους όρους παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων (που έχουν εγκριθεί με την απόφαση αριθ. 581 της επιτροπής ρύθμισης επικοινωνιών της 27ης Μαΐου 2010), απαιτείται η υπογραφή του παραλήπτη κατά την παράδοση των αντικειμένων που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή.  Οι ταχυδρομικές αποστολές με συστημένη επιστολή μπορούν να παραδοθούν σε μέλος του νοικοκυριού του παραλήπτη που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει στη συγκεκριμένη διεύθυνση παράδοσης. Το εν λόγω πρόσωπο υπογράφει την απόδειξη παραλαβής και επιδεικνύει έγγραφο ταυτότητας.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν μια ταχυδρομική αποστολή δεν μπορεί να παραδοθεί κατά τη διάρκεια μετάβασης στη διεύθυνση λόγω απουσίας του παραλήπτη ή άλλου προσώπου μέσω του οποίου μπορεί να διενεργηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση, θα κατατεθεί επίσημη γραπτή ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιο, με την οποία θα ζητείται από τον παραλήπτη να εμφανιστεί στο κατάστημα του ταχυδρομείου και να περισυλλέξει την αποστολή έως την προθεσμία που προσδιορίζεται από τον πάροχο της ταχυδρομικής υπηρεσίας η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 20 ημέρες ή περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία που το ταχυδρομείο παρέλαβε το έγγραφο προς παράδοση. Ο αριθμός των επίσημων ειδοποιήσεων και η προθεσμία αναζήτησης ορίζονται από τους παρόχους της ταχυδρομικής υπηρεσίας στους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασής τους με τους χρήστες σε κάθε περίπτωση, αποστέλλονται τουλάχιστον δύο ειδοποιήσεις.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Βλέπε την απάντηση στο 8.2.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Για κάθε επίδοση ή κοινοποίηση συντάσσεται απόδειξη παραλαβής από τον εκάστοτε υπάλληλο. Αυτή αποτελεί απόδειξη γνωστοποίησης. Η απόδειξη παραλαβής πρέπει να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργήθηκε νομίμως. Ειδικότερα, αυτά είναι:

-          το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση

-          το ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο επιδίδεται ή κοινοποιείται η ειδοποίηση

-          το πρόσωπο που πραγματοποιεί την επίδοση ή κοινοποίηση: δικαστικός υπάλληλος, υπάλληλος ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, δήμαρχος ή δικαστικός επιμελητής.

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται σε άλλο πρόσωπο εκτός του παραλήπτη, πάντοτε αναφέρεται ότι το εν λόγω άλλο πρόσωπο έχει υποχρέωση να παραδώσει την ειδοποίηση στον παραλήπτη.

Το άρθρο 44 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει τις παρακάτω μεθόδους πιστοποίησης της διενέργειας της επίδοσης ή κοινοποίησης:

-           ο επιμελητής της επίδοσης πιστοποιεί με την υπογραφή του την ημερομηνία και τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε η ειδοποίηση

-           η άρνηση παραλαβής της ειδοποίησης σημειώνεται στην απόδειξη παραλαβής και πιστοποιείται με υπογραφή του επιμελητή της επίδοσης ωστόσο η επίδοση ή κοινοποίηση θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί νομίμως. Ανεξάρτητα από την άρνηση παραλαβής, η επίδοση ή κοινοποίηση θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί νομίμως.

-            η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ πιστοποιείται γραπτώς από τον επιμελητή της επίδοσης

-            η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλεγράφημα πιστοποιείται με αποδεικτικό παράδοσης

-            η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλετυπία πιστοποιείται με γραπτή επιβεβαίωση της πράξης που εστάλη

-            η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση πιστοποιείται με απόδειξη παραλαβής

-            η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση βεβαιώνεται με αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου της επίδοσης ή κοινοποίησης.

Το αποδεικτικό της επίδοσης ή κοινοποίησης προστίθεται στον φάκελο της υπόθεσης αμέσως μόλις καταρτιστεί.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Εάν ο παραλήπτης δεν παραλάβει την ειδοποίηση ή δεν του επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στον νόμο, η εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση δεν παράγει έννομες συνέπειες. Εάν διάδικος σε δίκη δεν κλητεύθηκε νομίμως για να εμφανιστεί στη συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η συζήτηση αναβάλλεται και επιδίδεται νέα κλήτευση. Ωστόσο, ο διάδικος μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως και να ζητήσει προφορικά ή γραπτώς να εμφανιστεί στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι έχει λάβει γνώση της συζήτησης και επιθυμεί να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Σε αυτή την περίπτωση, η κλήτευση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί νομίμως.

Εάν οι διάδικοι έχουν κλητευθεί νομίμως, αλλά η εκδίκαση της υπόθεσης αναβληθεί για λόγους απόδειξης, δεν απαιτείται η επίδοση νέας κλήτευσης.

Εάν ένας διάδικος ισχυριστεί ότι έχασε την προθεσμία που ορίζεται στον νόμο ή τάχθηκε από το δικαστήριο επειδή δεν ενημερώθηκε νομίμως, μπορεί να ζητήσει την εκ νέου έναρξη της εν λόγω προθεσμίας εφόσον αποδείξει ότι έχασε την προθεσμία λόγω ειδικών απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν ήταν σε θέση να αντιπαρέλθει (άρθρο 63 και επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Ο διάδικος που έχει σχετικό έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξαφάνιση εκτελεστής απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 303 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αν, λόγω παράβασης των συναφών κανόνων, στερήθηκε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην υπόθεση ή δεν εκπροσωπήθηκε νομίμως ή δεν ήταν σε θέση να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ή διά συνηγόρου λόγω ειδικών απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν ήταν σε θέση να αντιπαρέλθει.

Εάν ο οφειλέτης ισχυριστεί ότι στερήθηκε τη δυνατότητα να προσβάλει εισπρακτέα απαίτηση για την οποία εκδόθηκε διαταγή εκτέλεσης, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις στο εφετείο με τη διαδικασία του άρθρου 423 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Τα νόμιμα δικαστικά τέλη που επιβάλλονται από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την εκδίκαση υπόθεσης καλύπτουν όλα τα έξοδα κλήτευσης, όταν αυτή διενεργείται από δικαστικό υπάλληλο, ταχυδρομικό υπάλληλο ή δήμαρχο του υπόψη δήμου.

Κατά κανόνα, δεν καταβάλλονται τέλη για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007.

Όταν ο διάδικος ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση ειδοποιήσεων με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο εν λόγω διάδικος βαρύνεται με τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα τέλη επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανέρχονται σε 20 BGN.

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται με δημοσίευση στην ανεπίσημη ενότητα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καταβάλλονται τα παρακάτω τέλη:

- για δημοσίευση έκτασης έως το 1/2 της πρότυπης σελίδας: 20 BGN

- για δημοσίευση έκτασης έως 1 πρότυπη σελίδα (30 γραμμές, 60 χαρακτήρες ανά γραμμή): 40 BGN

- για δημοσίευση έκτασης άνω της 1 πρότυπης σελίδας: 40 BGN και 35 BGN για κάθε πρόσθετη σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.