Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Τσεχική ∆ηµοκρατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Η επίδοση ή η κοινοποίηση δικογράφων είναι μια διαδικαστική αρμοδιότητα που αναλαμβάνει το δικαστήριο στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία, στους διαδίκους, στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία και σε άλλα πρόσωπα (π.χ. προσφυγή, κλήτευση, γραπτή έκδοση της απόφασης κ.λπ.).

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προστασίας των διαδίκων, η επίδοση ή η κοινοποίηση εγγράφων έχουν σοβαρές διαδικαστικές συνέπειες. Για παράδειγμα, μόνο μια απόφαση που έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δεόντως μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα, έχοντας έτσι δεσμευτικές συνέπειες ως προς τη νομική σχέση την οποία αφορά.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Όλες οι ανακοινώσεις των οποίων η παράδοση παράγει έννομο αποτέλεσμα πρέπει να παραδίδονται επισήμως. Η απαίτηση για επίσημη παράδοση απορρέει από την ανάγκη του δικαστηρίου να έχει αποδείξεις για το γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο έγγραφο έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί και ότι οι απαιτούμενες συνέπειες μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση στη σχετική δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον νόμο 99/1963, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (στο εξής «ΚΠολΔ» ή «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας»), τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται είτε με προσωπική επίδοση είτε με «απλό» ταχυδρομείο ανάλογα με τη φύση του εγγράφου. Η προσωπική επίδοση χρησιμοποιείται για τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο (π.χ. προσφυγή, επίδοση στον καθού, απόφαση, επίδοση στους διαδίκους), ή κατόπιν εντολής από το Δικαστήριο. Για τα υπόλοιπα έγγραφα χρησιμοποιείται το «απλό» ταχυδρομείο.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την επίδοση ή κοινοποίηση των δικογράφων είναι τα δικαστήρια, τα οποία επιδίδουν ή κοινοποιούν τα έγγραφα μέσω οργάνων επίδοσης ή κοινοποίησης (στα όργανα που πραγματοποιούν επίδοση ή κοινοποίηση περιλαμβάνονται δικαστικοί επιμελητές, όργανα της δικαστικής αστυνομίας, δικαστικοί κλητήρες και υπάλληλοι ταχυδρομείων και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σωφρονιστικές αρχές, εκπαιδευτικές δομές μέριμνας ή προστασίας, καταστήματα προληπτικής κράτησης, αρχηγεία περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Δικαιοσύνης).

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Αν μια αίτηση περιλαμβάνει τη διεύθυνση του παραλήπτη στην οποία η επίδοση ή κοινοποίηση ήταν ανεπιτυχής, επειδή ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση αυτή, το δικαστήριο διεξάγει έρευνα και επιχειρεί να ανακαλύψει, συμβουλευόμενο το σύστημα πληροφοριών του τσεχικού μητρώου πληθυσμού, τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας/της επιχείρησης του προσώπου, ή τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας/διεύθυνση της οργανωτικής μονάδας που είναι καταχωρισμένη στο οικείο μητρώο στην περίπτωση νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης ενός φυσικού προσώπου περιλαμβάνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του προσώπου και τη διεύθυνση της επιχείρησής του για τα νομικά πρόσωπα, η εν λόγω διεύθυνση περιλαμβάνει τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου που είναι καταχωρισμένη στο οικείο μητρώο και τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας μιας οργανωτικής μονάδας. Αν ο αποδέκτης έχει ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων καταχωρισμένη στην Τσεχική Δημοκρατία, ένα δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί έγγραφα στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων του μέσω δημόσιου δικτύου δεδομένων. Η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων θεωρείται ότι συνιστά προσωπική επίδοση. (Μόνο τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων. Για τα φυσικά πρόσωπα, η δημιουργία ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας δεδομένων είναι προαιρετική).

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Οι πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διεύθυνση ενός φυσικού προσώπου στην Τσεχική Δημοκρατία μπορούν να αποκτηθούν καταρχάς από το σύστημα πληροφοριών του μητρώου πληθυσμού της Τσεχικής Δημοκρατίας. Όλα τα δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία έχουν πρόσβαση στο σύστημα και μπορούν να αποκτούν αποσπάσματα από το εν λόγω μητρώο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Τμήμα 8 του νόμου 133/2000 περί μητρώου πληθυσμού και προσωπικών αριθμών αναγνώρισης (νόμος περί μητρώου πληθυσμού) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και στον νόμο αριθ. 110/2019 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τις αιτήσεις από το εξωτερικό, οι προσωπικές πληροφορίες από το σύστημα πληροφοριών παρέχονται κατόπιν αίτησης ενός προσώπου από το εξωτερικό ή μιας πρεσβείας ξένου κράτους μόνο σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται δυνάμει διεθνούς συνθήκης με την οποία δεσμεύεται η Τσεχική Δημοκρατία. (Τμήμα 8 παράγραφος 9 του νόμου περί μητρώου πληθυσμού). Τα δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία έχουν επίσης πρόσβαση σε ένα σύστημα πληροφοριών για τους αλλοδαπούς, το οποίο τηρείται δυνάμει του νόμου 326/1999, περί παραμονής αλλοδαπών στην Τσεχική Δημοκρατία.

Οι πληροφορίες για τα νομικά πρόσωπα και για πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία διαμένουν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τσεχική Δημοκρατία, και υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης, τηρούνται σε ένα δημόσιο μητρώο δυνάμει του νόμου 304/2013 περί δημόσιου μητρώου νομικών οντοτήτων και προσώπων. Δημόσιο μητρώο είναι ένας δημόσιος κατάλογος στον οποίο οι προβλεπόμενες από τον νόμο πληροφορίες καταχωρίζονται σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα και τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει συλλογή εγγράφων, είναι προσβάσιμο τόσο σε Τσέχους όσο και σε αλλοδαπούς, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το συμβουλεύονται και να αποκτούν αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτού. Το δημόσιο μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, συνεπώς η εξ αποστάσεως πρόσβαση σε αυτό είναι εφικτή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.czso.cz/csu/res/business_register.

Οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο διατίθενται δωρεάν. Υπάρχει ένα κόστος 50 CZK ανά σελίδα ή τμήμα σελίδας εφόσον ζητείται η δημιουργία αντίτυπου, διπλότυπου ή αντίγραφου ενός εγγράφου που έχει υποβληθεί στη συλλογή, περιλαμβανομένων αποσπασμάτων από το εμπορικό μητρώο στην τσεχική γλώσσα, αν δεν προβλέπεται επαλήθευση, και 70 CZK αν προβλέπεται επαλήθευση.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Κατά το τσεχικό δίκαιο, η έρευνα σχετικά με τη διεύθυνση δεν συνιστά απόδειξη. Η πρακτική που εφαρμόζουν τα δικαστήρια της Τσεχικής Δημοκρατίας καταδεικνύει ότι τα δικαστήρια είναι συνήθως πρόθυμα να υποβάλλουν αίτημα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου και να διεξαγάγουν την απαιτούμενη έρευνα, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες ζητούνται για μια εν εξελίξει αγωγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου.

Εντούτοις, σε περίπτωση που, μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, έχει συναφθεί διμερής συμφωνία που εμπεριέχει ρητές διατάξεις όσον αφορά τις έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση, αυτή η διμερής συμφωνία πρέπει να τηρείται. [1]

Σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση της διεύθυνσης ενός προσώπου που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα ή ενός νομικού προσώπου (κατά κανόνα μιας εταιρείας), η νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν προβλέπει συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις για την παροχή σχετικών πληροφοριών. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η πρόσβαση στις πληροφορίες σε ένα δημόσιο μητρώο δεν υπόκειται σε περιορισμούς κανενός είδους.


[1] Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση έχουν προβλεφθεί βάσει διμερών συμφωνιών με τις εξής χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, ένα δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί έντυπα έγγραφα κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο άλλης προσφυγής στο δικαστήριο. Αν αυτή η μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων δεν χρησιμοποιείται, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί ένα έγγραφο στον παραλήπτη στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων του μέσω ενός δημόσιου δικτύου δεδομένων. Αν η επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου δεν είναι δυνατή μέσω ενός δημόσιου δικτύου δεδομένων, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί το έγγραφο, κατόπιν αίτησης του παραλήπτη, σε άλλη ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση.

Αν η επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου δεν είναι δυνατή με τις ανωτέρω μεθόδους, το δικαστήριο διατάσσει τη διενέργεια της επίδοσης ή κοινοποίησης μέσω ενός οργάνου που είναι αρμόδιο για την επίδοση ή την κοινοποίηση (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε παράγραφο 3) ή ενός διαδίκου ή του εκπροσώπου αυτού (Τμήματα 45, 46γ, 47 και 48 του ΚΠολΔ).

Με την επιφύλαξη προϋποθέσεων που προβλέπονται επακριβώς από τον νόμο, ένα δικαστήριο μπορεί επίσης να επιδώσει ή να κοινοποιήσει ένα έγγραφο με ανάρτησή του σε επίσημο πίνακα ανακοινώσεων (Τμήμα 50ιβ του ΚΠολΔ).

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σημαίνει επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μέσω ενός δημόσιου δικτύου δεδομένων σε μια ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων.

Αν αυτή η μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων δεν είναι δυνατή, το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του παραλήπτη, δύναται να επιδώσει ή να κοινοποιήσει ένα έγγραφο σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο παραλήπτης, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης αφενός έχει ζητήσει από το δικαστήριο την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων κατ’ αυτόν τον τρόπο ή έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για αυτόν τον τύπο υπηρεσίας, και αφετέρου έχει ορίσει έναν διαπιστευμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος έχει εκδώσει το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του και διατηρεί αρχείο αυτού ή έχει υποβάλει έγκυρο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση εφαρμογής αυτής της μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης, το δικαστήριο ζητεί από τον παραλήπτη να επιβεβαιώσει την επίδοση ή την κοινοποίηση του εγγράφου στο δικαστήριο εντός τριών ημερών από την αποστολή του, μέσω μηνύματος δεδομένων που φέρει την αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του. Αν ένα έγγραφο που αποστέλλεται σε ηλεκτρονική διεύθυνση επιστρέφεται στο δικαστήριο ως ανεπίδοτο ή αν ο παραλήπτης δεν επιβεβαιώσει την παραλαβή του εγγράφου εντός τριών ημερών από την ημέρα αποστολής του, η επίδοση ή η κοινοποίηση του εγγράφου δεν ισχύει.

Η νομοθεσία δεν προβλέπει άλλη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Σχετικά με αυτήν την ερώτηση, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που παρατίθενται ανωτέρω, στην παράγραφο 5.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας διακρίνει δύο τύπους υπηρεσιών: την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση και την επίδοση ή κοινοποίηση άλλων εγγράφων.

Αν η επίδοση ή κοινοποίηση αφορά έγγραφα για τα οποία ο νόμος ή το δικαστήριο ορίζουν ότι πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται αυτοπροσώπως, και το όργανο που ενεργεί την επίδοση ή κοινοποίηση αδυνατεί να εντοπίσει τον παραλήπτη, το έγγραφο αποθηκεύεται στο ταχυδρομικό κατάστημα ή στο δικαστήριο, και μια έγγραφη ειδοποίηση αφήνεται για τον παραλήπτη με την οποία καλείται να παραλάβει το έγγραφο (βλέπε παρακάτω, παράγραφο 7.2.).

Αν η επίδοση ή κοινοποίηση αφορά έγγραφα για τα οποία δεν προβλέπεται προσωπική επίδοση (η λεγόμενη επίδοση ή κοινοποίηση άλλων εγγράφων), το έγγραφο τοποθετείται στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη σε περίπτωση που αυτός δεν βρεθεί. Το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί εφόσον τοποθετείται στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Αν η τοποθέτηση του εγγράφου στο γραμματοκιβώτιο δεν είναι δυνατή, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί το έγγραφο με ανάρτησή του στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου (Τμήμα 50 του ΚΠολΔ).

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι παραδίδονται τη δέκατη ημέρα από την ημέρα κατά την οποία ένα έγγραφο είναι διαθέσιμο για παραλαβή (δηλαδή, από την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου στο ταχυδρομικό κατάστημα ή στο δικαστήριο, ή όταν μια ειδοποίηση που ζητεί την παραλαβή του εγγράφου αναρτάται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου εφόσον η ειδοποίηση δεν δύναται να αφεθεί στον τόπο παράδοσης). Ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί ακόμη και στην περίπτωση που ο παραλήπτης δεν γνωρίζει ότι το έγγραφο έχει κατατεθεί. Αν η περίοδος των δέκα ημερών λήξει ανεπιτυχώς, το όργανο που ενεργεί την επίδοση ή την κοινοποίηση τοποθετεί το έγγραφο στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ή, ελλείψει αυτού, επιστρέφει το έγγραφο στο αποστέλλον δικαστήριο και αναρτά για τον σκοπό αυτό ανακοίνωση στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Για ορισμένα έγγραφα (κυρίως εντολές πληρωμής συναλλαγματικών, εντολές πληρωμής και ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής), η μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση αποκλείεται από τον νόμο ή από την απόφαση του δικαστηρίου – μετά τη λήξη της περιόδου των δέκα ημερών, τα έγγραφα επιστρέφονται στο αποστέλλον δικαστήριο χωρίς να θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί (Τμήμα 49 παράγραφος 5 του ΚΠολΔ).

Τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται μέσω ενός δημόσιου δικτύου δεδομένων θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί προσωπικά. Ένα έγγραφο που επιδίδεται σε μια ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων θεωρείται ότι έχει επιδοθεί, μόλις ένα πρόσωπο το οποίο, με βάση το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησής του έχει δικαίωμα πρόσβασης στο έγγραφο, συνδεθεί στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα. Αν το εν λόγω πρόσωπο δεν συνδεθεί στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα εντός 10 ημερών από την ημέρα επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα δεδομένων, το έγγραφο θεωρείται ότι παραδίδεται τη δέκατη ημέρα. Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση που η μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση αποκλείεται για ένα τέτοιο έγγραφο (Τμήμα 17 παράγραφος 3 και παράγραφος 4 του νόμου 300/2008 περί ηλεκτρονικών πράξεων και εγκεκριμένης μετατροπής εγγράφων).

Άλλα έγγραφα (τα οποία δεν προορίζονται για προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση) θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί κατά την ημέρα τοποθέτησής τους σε γραμματοκιβώτιο ή, εφόσον επιδίδονται ή κοινοποιούνται με ανάρτησή τους στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων ενός δικαστηρίου, κατά τη δέκατη ημέρα από την ανάρτηση.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Ο παραλήπτης ενημερώνεται σχετικά με την κατάθεση ενός εγγράφου στο ταχυδρομικό κατάστημα με έγγραφη ειδοποίηση που ζητεί από τον ίδιο να παραλάβει το έγγραφο, το οποίο η υπεύθυνη για την επίδοση ή την κοινοποίηση αρχή έχει αφήσει για αυτόν με τον δέοντα τρόπο (συνήθως, με την τοποθέτηση του εγγράφου μέσα στο γραμματοκιβώτιό του). Αν η ειδοποίηση δεν είναι δυνατόν να αφεθεί στον τόπο όπου επιχειρήθηκε η παράδοση, η υπεύθυνη για την επίδοση ή την κοινοποίηση αρχή επιστρέφει το έγγραφο στο αποστέλλον δικαστήριο, το οποίο αναρτά στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεών του ειδοποίηση με την οποία ζητεί την παραλαβή του εγγράφου.

Στην ειδοποίηση πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες που ορίζονται από τον νόμο (Τμήμα 50η του ΚΠολΔ), και πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία του δικαστηρίου, του προς επίδοση εγγράφου, του παραλήπτη και της διεύθυνσής του, της υπεύθυνης για την επίδοση ή κοινοποίηση αρχή, καθώς και το ονοματεπώνυμο του οργάνου επίδοσης και η υπογραφή του. Αν δεν αποκλείεται η μη αυτοπρόσωπη επίδοση, η ειδοποίηση πρέπει επίσης να περιέχει μια προειδοποίηση σχετικά με τις νομικές συνέπειες της μη παραλαβής του εγγράφου. Επίσης, η ειδοποίηση αναφέρει με ποιον, πού και πότε το έγγραφο θα είναι έτοιμο για παραλαβή, καθώς και την ημερομηνία και το ωράριο παραλαβής του.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Η άρνηση αποδοχής της επίδοσης ή κοινοποίησης ενός εγγράφου διέπεται από το Τμήμα 50γ του ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ότι αν ένας παραλήπτης ή αποδέκτης αρνείται την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου, το έγγραφο θεωρείται ότι επιδίδεται ή κοινοποιείται κατά την ημέρα άρνησης της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου. Ο παραλήπτης πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις συνέπειες. Κατά τον τσεχικό νόμο, η ίδια κατά πλάσμα δικαίου επίδοση ισχύει αν ο παραλήπτης αρνηθεί να επιδείξει την ταυτότητά του ή να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απαιτούμενο για τη δέουσα επίδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί κατά την ημέρα άρνησης επίδειξης της ταυτότητας ή άρνησης συνεργασίας. Κατά τον τσεχικό νόμο, δεν εξετάζεται κατά πόσον η άρνηση ήταν νόμιμη ή μη, και η κατά πλάσμα δικαίου επίδοση συντελείται αυτόματα, μετά την πράξη της άρνησης.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Κατά την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, η διαδικασία που ακολουθούν τα τσεχικά ταχυδρομεία είναι παρεμφερής με αυτή που ισχύει για την παραλαβή από το εσωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από την περίπτωση που ο φάκελος ή το δελτίο παράδοσης δηλώνει ρητά ότι το έγγραφο μπορεί να επιδίδεται ή να κοινοποιείται μόνο αυτοπροσώπως, η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να γίνεται όχι μόνο στον παραλήπτη, αλλά και στον πληρεξούσιό του, στον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή στον πληρεξούσιο του νόμιμου εκπροσώπου του, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον παραλήπτη (δηλαδή, επίδειξη ταυτότητας και επιβεβαίωση της παραλαβής του εγγράφου με υπογραφή του).

Επιπλέον, δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων των Τσεχικών Ταχυδρομείων, ένα ταχυδρομικό αντικείμενο δύναται να παραλαμβάνεται στον τόπο που ορίζει η ταχυδρομική διεύθυνση από:

1. Αν το ταχυδρομικό αντικείμενο απευθύνεται σε φυσικό πρόσωπο:

- Ένα φυσικό πρόσωπο άνω των 15 ετών που βρίσκεται στο διαμέρισμα, στο γραφείο, στην εγκατάσταση ή σε άλλους περίκλειστους χώρους που ορίζονται με το ίδιο ονοματεπώνυμο του παραλήπτη ή επώνυμο ίδιο με αυτό του παραλήπτη, και το οποίο επιβεβαιώνει την παραλαβή του αντικειμένου με την υπογραφή του

2. Αν το ταχυδρομικό αντικείμενο απευθύνεται σε νομικό πρόσωπο:

- Ένα φυσικό πρόσωπο που αποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένο και επιβεβαιώνει την παραλαβή του αντικειμένου με την υπογραφή του

- Ένα φυσικό πρόσωπο άνω των 15 ετών που περνά χρόνο στο γραφείο, στην εγκατάσταση ή σε άλλους περίκλειστους χώρους που ορίζονται με το όνομα του παραλήπτη, το οποίο τεκμηριώνει το ονοματεπώνυμό του και επιβεβαιώνει την παραλαβή του αντικειμένου με την υπογραφή του

Αν ένα έγγραφο δεν επιδοθεί επιτυχώς στα χέρια ενός φυσικού προσώπου όπως ανωτέρω, το ταχυδρομικό κατάστημα μπορεί να παραδώσει το έγγραφο στο κατάλληλο φυσικό πρόσωπο άνω των 15 ετών, και πιο συγκεκριμένα σε γείτονα του παραλήπτη ο οποίος συμφωνεί να παραδώσει το αντικείμενο στον παραλήπτη και επιβεβαιώνει την παραλαβή του αντικειμένου με την υπογραφή του.

Αυτό αποκλείεται στην περίπτωση που:

α) Ο παραλήπτης έχει δώσει στα Τσεχικά Ταχυδρομεία δήλωση σύμφωνα με την οποία διαφωνεί με αυτόν τον τρόπο παράδοσης

β) Ο παραλήπτης έχει δώσει στα Τσεχικά Ταχυδρομεία δήλωση σύμφωνα με την οποία τα Τσεχικά Ταχυδρομεία μπορούν να παραδίδουν ταχυδρομικά αντικείμενα αποκλειστικά στον ίδιο

γ) Το κόστος που δηλώνεται υπερβαίνει τα 10 000 CZK (Άρθρο 25 παράγραφος 6 των όρων και προϋποθέσεων των Τσεχικών Ταχυδρομείων).

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Αν ένα αντικείμενο επιδίδεται ή κοινοποιείται βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (δηλαδή μέσω ταχυδρομικής επίδοσης και όχι μέσω της υπηρεσίας παραλαβής) και το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν παραδίδεται επιτυχώς, το αντικείμενο κατατίθεται σε ταχυδρομικό κατάστημα, και στο γραμματοκιβώτιο της οικίας του παραλήπτη αφήνεται μια ειδοποίηση, η οποία ζητεί από τον παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από το συγκεκριμένο ταχυδρομικό κατάστημα. Αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το αντικείμενο εντός της οριζόμενης προθεσμίας, το ταχυδρομικό αντικείμενο επιστρέφεται στον αποστολέα ως ανεπίδοτο.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Στην περίπτωση προσωπικής επίδοσης ή κοινοποίησης που χρησιμοποιεί τις ταχυδρομικές υπηρεσίες άλλου κράτους, κατά την έννοια του άρθρου 14 του κανονισμού, ο παραλήπτης μπορεί να παραλάβει το ταχυδρομικό αντικείμενο εντός 15 ημερών από την ημέρα κατά την οποία το αντικείμενο είναι έτοιμο για παραλαβή. Ο παραλήπτης ενημερώνεται σχετικά με την κατάθεση του ταχυδρομικού αντικειμένου μέσω έγγραφης ειδοποίησης που ζητεί την παραλαβή του αντικειμένου και την οποία το όργανο επίδοσης αφήνει στο γραμματοκιβώτιο της οικίας του.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Όταν ένα δικαστήριο παραδίδει ένα έγγραφο κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης προσφυγής με την οποία παράγονται δικαστικά αρχεία, τα εν λόγω αρχεία επισημαίνουν αυτό το γεγονός. Πέραν των άλλων στοιχείων (Τμήμα 40 παράγραφος 6 του ΚΠολΔ), τα αρχεία πρέπει να δηλώνουν τη φύση του εγγράφου. Το πρωτόκολλο πρέπει να φέρει τις υπογραφές του αρμόδιου για την επίδοση προσώπου και του αποδέκτη.

Για την επίδοση ή την κοινοποίηση μέσω ενός δημόσιου δικτύου δεδομένων, βλέπε ανωτέρω την παράγραφο 7.2.

Αν ένα έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται μέσω ενός δημόσιου δικτύου δεδομένων σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση, η επίδοση ή η κοινοποίηση τεκμηριώνεται με ένα μήνυμα δεδομένων από τον παραλήπτη που φέρει την αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του και με το οποίο αυτός επιβεβαιώνει την παραλαβή του εγγράφου.

Αν ένα δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί ένα έγγραφο στο πλαίσιο μιας προσφυγής κατά την οποία δεν παράγονται δικαστικά αρχεία, ή μέσω ενός οργάνου επίδοσης, ο τύπος του εγγράφου σημειώνεται πάνω στο δελτίο επίδοσης. Το δελτίο επίδοσης ή κοινοποίησης είναι δημόσιο έγγραφο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο δελτίο επίδοσης θεωρούνται σωστά, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.

Ένα δελτίο επίδοσης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α) τα στοιχεία του δικαστηρίου που ζήτησε την επίδοση ή την κοινοποίηση του εγγράφου

β) τα στοιχεία του οργάνου που ενεργεί την επίδοση ή την κοινοποίηση

γ) τα στοιχεία του τύπου του προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου

δ) τα στοιχεία του παραλήπτη και τη διεύθυνση στην οποία επιδίδεται ή κοινοποιείται το έγγραφο

ε) μια δήλωση από το όργανο επίδοσης που αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία ο παραλήπτης δεν βρέθηκε, την ημερομηνία κατά την οποία το έγγραφο παραδόθηκε στον παραλήπτη ή αποδέκτη, την ημερομηνία κατά την οποία το έγγραφο ήταν έτοιμο για παραλαβή, την ημερομηνία κατά την οποία η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου δεν έγινε δεκτή ή κατά την οποία το αίτημα για συνεργασία με σκοπό τη δέουσα επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου δεν έγινε δεκτό

στ) την ώρα και το λεπτό της επίδοσης ή κοινοποίησης, αν ζητείται αναφορά του «ακριβούς χρόνου επίδοσης ή κοινοποίησης»

ζ) το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την επίδοση, την υπογραφή του, και το αποτύπωμα της επίσημης σφραγίδας του οργάνου επίδοσης

η) το ονοματεπώνυμο του προσώπου που αποδέχθηκε το έγγραφο ή απέρριψε την επίδοση ή την κοινοποίηση ή αρνήθηκε να συνδράμει όπως του ζητήθηκε για τη δέουσα επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου, εφόσον οι ανωτέρω πληροφορίες είναι γνωστές στο όργανο επίδοσης, πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του προσώπου με τον παραλήπτη σε περίπτωση που το έγγραφο παραλαμβάνεται για λογαριασμό του παραλήπτη, και την υπογραφή του προσώπου

i) πληροφορίες σχετικά με το αν απαγορεύεται η τοποθέτηση του εγγράφου σε γραμματοκιβώτιο.

Αν ένα έγγραφο έχει κατατεθεί, το δελτίο επίδοσης πρέπει επίσης να αναφέρει πληροφορίες σχετικά με το αν αφέθηκε ειδοποίηση στον παραλήπτη που ζητεί την παραλαβή του εγγράφου από τον ίδιο.

Αν ο παραλήπτης ή αποδέκτης παραλάβει ένα κατατεθειμένο έγγραφο, το δελτίο επίδοσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο του προσώπου που παρέδωσε το έγγραφο, την υπογραφή του και ένα αποτύπωμα της επίσημης σφραγίδας του οργάνου επίδοσης

β) μια δήλωση από το όργανο επίδοσης που αναφέρει την ημερομηνία κατά την οποία παραλήφθηκε το έγγραφο

γ) την ώρα και το λεπτό της επίδοσης ή κοινοποίησης, αν ζητείται αναφορά του «ακριβούς χρόνου επίδοσης ή κοινοποίησης»

δ) το ονοματεπώνυμο του προσώπου που παρέλαβε το κατατεθειμένο έγγραφο και την υπογραφή του.

Σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή ο αποδέκτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου ή δεν συνδράμει όπως του ζητείται για τη δέουσα επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου, το δελτίο επίδοσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν έχουν δοθεί οδηγίες, προφορικές ή γραπτές, για τις συνέπειες της άρνησης της επίδοσης του εγγράφου ή της μη παροχής συνδρομής, και σχετικά με το αν και το πώς αυτή η άρνηση αποδοχής της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου είναι δικαιολογημένη, ή σχετικά με τη φύση της μη παροχής συνεργασίας.

Σε περίπτωση που ένα έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται με τη «συνήθη μέθοδο» και δεν επιδίδεται ή κοινοποιείται στον παραλήπτη ή τον αποδέκτη, ένα δελτίο επίδοσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

α) μια δήλωση από το όργανο επίδοσης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία τοποθέτησης του εγγράφου σε γραμματοκιβώτιο της οικίας ή οποιοδήποτε άλλο γραμματοκιβώτιο που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης

β) την ώρα και το λεπτό της επίδοσης ή κοινοποίησης, αν ζητείται αναφορά του «ακριβούς χρόνου επίδοσης ή κοινοποίησης»

γ) το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου για την επίδοση ή κοινοποίηση, την υπογραφή του και ένα αποτύπωμα της επίσημης σφραγίδας του οργάνου επίδοσης.

Αν ο αποδέκτης αδυνατεί να επιβεβαιώσει την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου με την υπογραφή του, ένα πρόσωπο κατάλληλο αλλά διαφορετικό από τον υπεύθυνο επίδοσης πρέπει να επιβεβαιώσει την παράδοση στον αποδέκτη υπογράφοντας το δελτίο επίδοσης.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Η νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν προβλέπει την πιθανότητα διόρθωσης μιας πλημμελούς μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης. Αν η επίδοση ή η κοινοποίηση ενός συγκεκριμένου εγγράφου έχει γίνει κατά παράβαση των νομικών διατάξεων, το έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ξανά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας επιτρέπει τη «μη αυτοπρόσωπη» επίδοση ή κοινοποίηση και την κατά πλάσμα δικαίου επίδοση ή κοινοποίηση που συνδέεται με αυτή, είναι πιθανόν η επίδοση να καθίσταται αναποτελεσματική σε περιπτώσεις όπου ο παραλήπτης δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με το έγγραφο λόγω αντικειμενικού κωλύματος.

Η αναποτελεσματική επίδοση δηλώνεται από το αρμόδιο δικαστήριο, μόνο κατόπιν αιτήματος του διάδικου που ήταν ο παραλήπτης του συγκεκριμένου εγγράφου (με εξαίρεση τις άνευ αντιμωλίας διαδικασίες όπου ένα δικαστήριο μπορεί επίσης να επανεξετάσει αυτεπαγγέλτως τις συνέπειες της επίδοσης). Η υποβολή της αίτησης πρέπει να πραγματοποιείται εντός 15 ημερών από την ημέρα που ο παραλήπτης λαμβάνει γνώση του επιδοθέντος εγγράφου ή ενδέχεται να έχει λάβει γνώση αυτού. Το δικαστήριο κηρύσσει αναποτελεσματική την επίδοση ή την κοινοποίηση μόνο σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν μπόρεσε να λάβει γνώση του εγγράφου για κάποιο συγγνωστό λόγο. Τουτέστιν, ο διάδικος πρέπει να αναφέρει στοιχεία στην αίτησή του που να υποστηρίζουν την εμπρόθεσμη υποβολή (το ανωτέρω χρονικό διάστημα των 15 ημερών) και τη σκοπιμότητα της αίτησής του. Συγγνωστοί λόγοι είναι η ασθένεια, η νοσηλεία κ.λπ., δηλαδή λόγοι που περιλαμβάνουν ένα αντικειμενικό κώλυμα που εμποδίζει τον διάδικο να λάβει γνώση του εγγράφου. Η επίδοση ή κοινοποίηση δεν μπορεί να κηρυχθεί αναποτελεσματική αν ο παραλήπτης εν γνώσει του απέφυγε την επίδοση ή την κοινοποίηση ή αν δεν διαμένει μόνιμα στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δώσει (οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να δίνουν τη διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης όπου διαμένουν πραγματικά).

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Κατά κανόνα, η δαπάνη επίδοσης ή κοινοποίησης βαρύνει το δικαστήριο που επιδίδει ή κοινοποιεί το έγγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.