Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Ουσιαστικά, με τον όρο «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» νοείται η παράδοση σε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία αγωγής ή άλλου δικογράφου που σχετίζεται με νομική διαδικασία εις βάρος τους. Με τον τρόπο αυτόν, ο αποδέκτης του εγγράφου έχει τη δυνατότητα να αποκρούσει ή να απαντήσει στην αγωγή ή άλλη διαδικασία.

Για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων ισχύουν ειδικοί κανόνες[1] προκειμένου, αφενός, να διασφαλίζεται ότι όλοι οι διάδικοι στους οποίους αναγνωρίζεται σχετικό δικαίωμα παραλαμβάνουν τα νομικά έγγραφα που αφορούν τους ιδίους ή πράξεις τους και, αφετέρου, να παρέχονται εγγυήσεις για τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί με τον δέοντα τρόπο η επίδοση ή κοινοποίηση του εκάστοτε εγγράφου.

[1] Το μέρος 6 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες επίδοσης ή κοινοποίησης. Βλέπε περαιτέρω μέρος 7.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Όλα τα δικόγραφα, όπως είναι το εισαγωγικό δικόγραφο αγωγής, οι αιτήσεις προς το δικαστήριο, τα βουλεύματα, οι αναφορές κ.ο.κ., πρέπει υποχρεωτικά να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται με βάση τους διάφορους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία, αν και η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να γίνει με το ταχυδρομείο, προσωπικά, με δικαστικό επιμελητή κ.λπ.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Σε γενικές γραμμές, το πρωτοβάθμιο πολιτικό περιφερειακό δικαστήριο (County Court) είναι αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε διαφορές που υπάγονται σ’ αυτό. Αντίθετα, στο ανώτερο δικαστήριο (High Court), μεγάλο μέρος των επιδόσεων ή κοινοποιήσεων πραγματοποιείται από τους διαδίκους. Όταν διάδικος καταρτίζει έγγραφο που πρέπει να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί από το δικαστήριο, ο διάδικος οφείλει να προσκομίσει αντίγραφα του εγγράφου για το δικαστήριο και για καθέναν από τους διαδίκους για τους οποίους προορίζεται το έγγραφο.

Το δικαστήριο δύναται να αναθέσει την επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο διάδικος που κατήρτισε το έγγραφο, ο αντιπρόσωπός του ή ο συνήγορός του. Επιπλέον, το δικαστήριο δεν είναι υπεύθυνο για την επίδοση ή κοινοποίηση όταν ειδικός κανόνας ή διαδικαστική οδηγία που αποκλίνει από τον γενικό κανόνα ορίζει ότι το έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί από τον διάδικο ή όταν ο διάδικος για λογαριασμό του οποίου πρέπει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση ειδοποιεί το δικαστήριο ότι επιθυμεί να προβεί ο ίδιος στην επίδοση ή κοινοποίηση.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Όχι. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει μητρώο διευθύνσεων κατά το πρότυπο πολλών άλλων κρατών μελών· η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν μπορεί να εξεύρει, στην Αγγλία και την Ουαλία, τη διεύθυνση του παραλήπτη των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε εταιρεία και όταν οι αποδέκτες στη δηλωθείσα διεύθυνση αρνούνται να δεχτούν την επίδοση ή την κοινοποίηση, η υπηρεσία παραλαβής στην Αγγλία και την Ουαλία δύναται να εντοπίσει την καταστατική έδρα της εταιρείας (εάν είναι διαφορετική) και μπορεί να επιδώσει ή να κοινοποιήσει τα έγγραφα στη διεύθυνση αυτή.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όπως προαναφέρθηκε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει μητρώο διευθύνσεων. Για την εξεύρεση της διεύθυνσης φυσικού προσώπου, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται υπάλληλοι που μπορούν να εντοπίζουν τα άτομα ή να χρησιμοποιείται σειρά ιστοτόπων που έχουν ορισμένα στοιχεία διευθύνσεων. Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός αλλά παρουσιάζει ορισμένα παραδείγματα των τύπων ιστοτόπων που είναι διαθέσιμοι. Ορισμένοι, όπως η αναζήτηση τηλεφωνικών αρχείων (ο πρώτος σύνδεσμος), είναι δωρεάν. Για άλλους, απαιτείται η καταβολή τέλους.

Τηλεφωνικά αρχεία της British Telecommunications.

Ευρετήρια διευθύνσεων στα 192 και UKRoll

Αναζήτηση προσώπων της Tracesmart

Για να βρείτε την καταστατική έδρα εταιρείας μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστότοπο του Companies House. Ορισμένες έρευνες για εταιρείες είναι διαθέσιμες δωρεάν, αλλά λεπτομερέστερες έρευνες απαιτούν την καταβολή τέλους.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση διεύθυνσης στην Αγγλία και την Ουαλία μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Η κύρια μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης στην Αγγλία και την Ουαλία είναι η ταχυδρομική αποστολή πρώτης τάξεως (δηλ. με προτεραιότητα). Οι άλλες μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με την επιφύλαξη των συναφών δικονομικών κανόνων και πρακτικών οδηγιών, είναι οι εξής:

α. προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση (από δικαστικό επιμελητή, ή άλλο πρόσωπο που επιδίδει και κοινοποιεί δικόγραφα, ή από τον διάδικο που κίνησε τη διαδικασία)

β. παράδοση του εγγράφου σε εγκεκριμένη διεύθυνση (βλ. κατωτέρω)

γ. με ανταλλαγή εγγράφων ή

δ. με φαξ ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας.

Η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να γίνεται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο αποδέκτης του εγγράφου, η οποία μπορεί να είναι η διεύθυνση του συνηγόρου ή του αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος συνήγορος που να ενεργεί για λογαριασμό του αποδέκτη διαδίκου ή που ο διάδικος δεν έχει ορίσει διεύθυνση για επιδόσεις και κοινοποιήσεις, το έγγραφο πρέπει να αποστέλλεται ή να διαβιβάζεται ή να παραδίδεται σε διεύθυνση η οποία καθορίζεται με βάση τους κανόνες της δικονομίας (κατά κανόνα πρόκειται για τη συνήθη ή την τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή την έδρα της επιχείρησης).

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση γίνεται από το δικαστήριο, εναπόκειται σ’ αυτό να αποφασίσει ποια μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης θα χρησιμοποιηθεί.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του φαξ) επιτρέπεται στην πολιτική δίκη. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σ’ αυτόν τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης. Ωστόσο, ο διάδικος προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση ή η κοινοποίηση, ή ο δικηγόρος του πρέπει προηγουμένως να έχει δηλώσει εγγράφως ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι διάδικοι και οι συνήγοροι μπορούν να δηλώσουν ότι είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν την επίδοση ή την κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα. Πρώτον, όταν ο συνήγορος παρέσχε αριθμό φαξ στο επιστολόχαρτό του. Δεύτερον, όταν έχει οριστεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιστολόχαρτο και ο συνήγορος έχει επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση ως επιλογή. Τέλος, η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων επιτρέπεται εφόσον έχει καθοριστεί αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε υπόμνημα ή σε απάντηση σε αγωγή που έχει κατατεθεί στο δικαστήριο.

Σε περίπτωση που διάδικος προτίθεται να επιδώσει ή να κοινοποιήσει έγγραφο με ηλεκτρονικά μέσα (εκτός από φαξ), πρέπει πρώτα να ρωτήσει τον διάδικο προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση ή η κοινοποίηση εάν πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει συγκεκριμένος μορφότυπος στον οποίο πρέπει να αποστέλλονται τα έγγραφα ή το μέγιστο μέγεθος των συνημμένων εγγράφων που μπορούν να ληφθούν.

Σε περίπτωση που τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η αποστολή επιπλέον έντυπου αντιγράφου.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Όλες οι λεπτομέρειες για τους κανόνες και τις διαδικασίες επίδοσης ή κοινοποίησης στην Αγγλία και την Ουαλία περιλαμβάνονται στο μέρος 6 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο ενάγων πρέπει να προσδιορίζει τη διεύθυνση του εναγομένου στην οποία θα γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση και ότι η διεύθυνση αυτή είναι συνήθως η τρέχουσα ή η τελευταία γνωστή διεύθυνσή του ή η έδρα της επιχείρησής του. Ο ενάγων, εάν δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει τις εν λόγω διευθύνσεις, μπορεί να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το μέρος 6.19 ώστε η επίδοση ή η κοινοποίηση να πραγματοποιηθεί με εναλλακτική μέθοδο σε εναλλακτική διεύθυνση. Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα εξαρτηθούν από τα πραγματικά περιστατικά που έχει ενώπιόν του το δικαστήριο, αλλά η αρχή είναι ότι όποια μέθοδος και να εφαρμοστεί προς τούτο πρέπει να είναι ικανή να θέσει υπόψη του εναγομένου τη διαδικασία, βλ. διαδικαστική οδηγία 6A.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Υπό κανονικές συνθήκες ταχυδρομικής επίδοσης ή κοινοποίησης ή άλλης μορφής παράδοσης που προβλέπει παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τα έγγραφα θεωρείται ότι επιδίδονται ή κοινοποιούνται τη δεύτερη ημέρα μετά την ταχυδρόμησή τους, την παράδοση ή τη συλλογή τους από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ημέρα είναι εργάσιμη ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αυτή. Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται με φαξ ή με άλλη ηλεκτρονική μέθοδο, εάν αποσταλεί πριν από τις 16.30 σε εργάσιμη ημέρα θεωρείται ότι η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα αυτή, ή σε κάθε άλλη περίπτωση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής της. Όταν χρησιμοποιείται εναλλακτική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης, η εντολή του δικαστηρίου προσδιορίζει τη μέθοδο και την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή η κοινοποίηση.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Η κατάθεση εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. ταχυδρομείο) δεν αποτελεί συνήθως εναλλακτική μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή και δεν έχουν παραδοθεί, η διαδικασία μέσω της οποίας ενημερώνεται ο παραλήπτης, παρατίθεται στην ενότητα 8 κατωτέρω.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης από το δικαστήριο, η ημερομηνία κατά την οποία η επίδοση ή η κοινοποίηση θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο παραλήπτης αποδέχεται ή όχι την επίδοση ή κοινοποίηση.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Η συστημένη επιστολή μέσω Royal Mail (στο εξής: ταχυδρομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου) παραδίδεται σε ορισμένη διεύθυνση και όχι σε ορισμένο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη να παραλάβει τα έγγραφα εάν κατοικεί στην ίδια διεύθυνση.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν κανείς στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση δεν είναι διαθέσιμος για να υπογράψει για την παραλαβή των εγγράφων, αυτά επιστρέφονται στο πλησιέστερο τοπικό ταχυδρομείο. Εάν δεν παραληφθούν εντός των προθεσμιών (βλ. παρακάτω), επιστρέφονται στον αποστολέα και η επίδοση ή η κοινοποίηση δεν θεωρείται πραγματοποιηθείσα στη συγκεκριμένη περίπτωση.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Σε περίπτωση που η παράδοση δεν κατέστη δυνατή στην ταχυδρομική διεύθυνση, αφήνεται κάρτα που γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα παράδοσης. Η κάρτα αυτή ενημερώνει τον παραλήπτη από πού μπορούν να παραληφθούν τα έγγραφα και την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να τα παραλάβει. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής που αποστέλλεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα έγγραφα θα πρέπει να παραληφθούν εντός 1 εβδομάδας. Για συστημένες επιστολές εξωτερικού, η προθεσμία είναι τρεις εβδομάδες.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Το δικαστήριο καταχωρεί επισήμως το γεγονός ότι προέβη στην επίδοση ή κοινοποίηση συγκεκριμένου εγγράφου. Τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται ταχυδρομικώς τεκμαίρεται (ή θεωρείται) ότι επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν, εκτός αν επιστραφούν μέσω ταχυδρομείου.

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται από τον ενάγοντα, αυτός οφείλει να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό στο δικαστήριο εντός επτά ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση. Σε αυτό είναι σκόπιμο να αναφέρεται ότι το εκάστοτε έγγραφο δεν επεστράφη ανεπίδοτο και να διευκρινίζεται η μέθοδος και η ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης.

Ο εναγόμενος, αφ’ ης στιγμής παραλάβει το δικόγραφο της αγωγής, διαθέτει 14 ημέρες για να αντιδράσει. Αν αποστείλει στο δικαστήριο έντυπο βεβαίωσης επίδοσης ή κοινοποίησης, η ανωτέρω προθεσμία επιμηκύνεται σε 28 ημέρες από την επίδοση ή κοινοποίηση του λεπτομερούς περιεχομένου της αγωγής.

Όταν ένα έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται προσωπικά, συντάσσεται έγγραφο πρακτικό υπό τη μορφή βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση, όπου προσδιορίζονται η σχετική ώρα και ημερομηνία. Το εν λόγω πρακτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης, αν ο αποδέκτης αρνείται ότι παρέλαβε το έγγραφο.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Αν κάποιο πρόσωπο αντιληφθεί ότι δεν έλαβε νομικό έγγραφο που εδικαιούτο να λάβει, δύναται να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τη λήψη του εγγράφου, είτε επικοινωνώντας με τον αντίδικο ή τον συνήγορό του είτε επικοινωνώντας με το δικαστήριο. Αν στο πλαίσιο της δίκης έχει ήδη εκδοθεί κάποιο βούλευμα ή απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης, είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση για την ακύρωσή τους με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρξε επίδοση ή κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων.

Αν o διάδικος δέχεται να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση και πέραν της ελάχιστης διορίας γνωστοποίησης που προβλέπει ο νόμος, τότε η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί παρόλα αυτά να θεωρηθεί έγκυρη. Αν η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου κριθεί άκυρη, μπορεί να επιδιωχθεί επανάληψή της. Το δικαστήριο δύναται επίσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις να άρει την υποχρέωση επίδοσης ή κοινοποίησης.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Το κόστος της επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων με το ταχυδρομείο συμπεριλαμβάνεται στα συνήθη δικαστικά τέλη. Αν η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να γίνει προσωπικά από δικαστικό επιμελητή ή από άλλο πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την επίδοση ή κοινοποίηση δικογράφων, τα έξοδα ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος της δίκης και από το αν η επίδοση ή κοινοποίηση ανατίθεται σε δικαστικό επιμελητή ή σε άλλο επιφορτισμένο πρόσωπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.