Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Ως «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» νοείται η κοινοποίηση που απευθύνεται σε ορισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με τρόπο δυνάμενο να επαληθευτεί και κατά τον τύπο που ορίζει ο νόμος. Σκοπός των κανόνων που σχετίζονται με την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων είναι να διασφαλίζει ότι τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με τρόπο αξιόπιστο και ότι η επίδοση ή κοινοποίηση αυτή μπορεί να επαληθευτεί.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Τα επιδιδόμενα ή κοινοποιούμενα έγγραφα είναι συνήθως πράξεις που συνδέονται με δικαστικές διαδικασίες, όπως κλητεύσεις και αιτήσεις εξέτασης μαρτύρων. Το αίτημα για επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων με αποδεικτικό επίδοσης ή κοινοποίησης μπορεί επίσης να σχετίζεται με έγγραφα που δεν αφορούν δικαστικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα διαθήκες.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Προκειμένου περί δικαστικών διαδικασιών, αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων είναι κατά κανόνα το δικαστήριο. Κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου διαδίκου, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει σε αυτόν την ευθύνη επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων εφόσον θεωρεί ότι υφίσταται βάσιμος προς τούτο λόγος.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο διάδικος που έχει συμφέρον στην επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων φέρει και την ευθύνη επίδοσης ή κοινοποίησής τους.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Ναι. Οι επιμελητές του ειρηνοδικείου (käräjäoikeus) έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληθυσμιακών δεδομένων, όπου δύνανται να ελέγχουν τυχόν επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν τη διεύθυνση.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Η Υπηρεσία Διευθύνσεων (osoitepalvelu) σας επιτρέπει να ερευνήσετε για τυχόν επικαιροποιημένες διευθύνεις όλων σχεδόν των μονίμων κατοίκων της Φινλανδίας. Οι πληροφορίες της Υπηρεσίας βασίζονται σε πληροφορίες που προέρχονται από το σύστημα δημογραφικών δεδομένων, το οποίο τηρείται στην Υπηρεσία Ψηφιακών και Δημογραφικών Δεδομένων (Digi- ja väestötietovirasto).

Η αναζήτηση των διευθύνσεων γίνεται βάσει του ονόματος και του επωνύμου του αντίστοιχου ατόμου. Μπορεί να πρόκειται για προηγούμενο ή τρέχον όνομα. Στοιχεία όπως η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης και ο τρέχων ή προηγούμενος τόπος κατοικίας του ατόμου δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως όροι στο φίλτρο αναζήτησης.

Οι διευθύνσεις παρέχονται για σαφώς προσδιορισμένα άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών που δεν αρνούνται να γνωστοποιηθεί η διεύθυνσή τους.

Υπηρεσία διευθύνσεων στη φινλανδική γλώσσα: Τηλ. 0600 0 1000,

Υπηρεσία διευθύνσεων στη σουηδική γλώσσα: Τηλ. 0600 0 1001,

Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες καθημερινά μεταξύ 8 π.μ. και 10 μ.μ.

Η υπηρεσία κοστίζει 2,50 EUR/λεπτό + τέλη τοπικού δικτύου/κινητής τηλεφωνίας και χρέωση αναμονής κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο (1,98 EUR/λεπτό στις 16.5.2020). Η κλήση είναι δυνατή μόνον από τη Φινλανδία.

Αιτήσεις για αναζήτηση διευθύνσεων δύνανται επίσης να υποβάλλονται στην Υπηρεσία Ψηφιακών και Δημογραφικών Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υποβολή τους μπορεί να γίνει στη φινλανδική, σουηδική ή αγγλική γλώσσα και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vtj-todistus@dvv.fi. Επιπλέον, αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται και εγγράφως στην Υπηρεσία Ψηφιακών και Δημογραφικών Δεδομένων, PL 123, 00531 Ελσίνκι. Η παροχή της υπηρεσίας γίνεται επί πληρωμή. Πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση ο σκοπός της αναζήτησης της διεύθυνσης.

Η αναζήτηση διευθύνσεων αφορά και τις εμπορικές διευθύνσεις.

Το φινλανδικό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας και Καταχωρίσεων (Patentti- ja rekisterihallitus - PRH) και η φινλανδική Φορολογική Αρχή (Verohallinto) διαθέτουν κοινή υπηρεσία στη διεύθυνση https://www.ytj.fi/ όπου υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των επαγγελματικών στοιχείων εταιριών και οργανισμών. Η υπηρεσία παρέχεται στη φινλανδική, σουηδική και αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://www.prh.fi/fi/index.html (στη φινλανδική γλώσσα), https://www.prh.fi/sv/index.html (στη σουηδική γλώσσα) και https://www.prh.fi/en/index.html (στην αγγλική γλώσσα).

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου δεν αποτελεί την κύρια διαδικασία για την εξεύρεση των στοιχείων διεύθυνσης.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ερώτηση 4.2 περί αναζήτησης στοιχείων διεύθυνσης για φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς στη Φινλανδία.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Oikeudenkäymiskaari, 4/1734), σε περίπτωση που αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων που αφορούν δικαστικές διαδικασίες είναι το δικαστήριο, η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων γίνεται κατά κανόνα με το ταχυδρομείο. Η επιστολή μπορεί να αποστέλλεται συστημένα και με αποδεικτικό παραλαβής. Εναλλακτικά δύναται να αποσταλεί απευθείας στην οικία του φυσικού προσώπου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η απόδειξη παραλαβής επισυνάπτεται στην επιστολή και ο παραλήπτης οφείλει να την επιστρέψει στο δικαστήριο υπογεγραμμένη. Έγγραφα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες, εκτός από κλητεύσεις και πρώτες αιτήσεις απόκρισης, δύνανται επίσης να επιδίδονται ή κοινοποιούνται με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που δηλώθηκε από τον οικείο διάδικο στο δικαστήριο. Το έγγραφο που αποστέλλεται με απλό ταχυδρομείο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον παραλήπτη την έβδομη ημέρα από την αποστολή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), τα έγγραφα δέον όπως επιδίδονται από δικαστικό επιμελητή σε περίπτωση που ενδεχομένως να μην επιτευχθεί η κοινοποίηση με το ταχυδρομείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), το δικαστήριο, με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου διαδίκου, μπορεί να αναθέσει σε αυτόν την ευθύνη επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι υφίσταται δικαιολογημένος προς τούτο λόγος. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο διάδικο για την προθεσμία επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων και αποστολής των αποδεικτικών στο δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), τα έγγραφα επιδίδονται στις περιπτώσεις αυτές με δικαστικό επιμελητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), αν το δικαστήριο έχει αναθέσει την ευθύνη επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων στον ενδιαφερόμενο διάδικο, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος διάδικος εκπροσωπείται από δικηγόρο ή δημόσιο συνήγορο, τα έγγραφα δύνανται επίσης να επιδίδονται ή κοινοποιούνται στον παραλήπτη αυτοπροσώπως από τον εν λόγω δικηγόρο ή δημόσιο συνήγορο. Στις περιπτώσεις αυτές ο αποδέκτης υπογράφει το αποδεικτικό περί επίδοσης των εγγράφων. Ο εν λόγω τρόπος επίδοσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ποινικές υποθέσεις.

Πράξεις εκτός εκείνων που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες επιδίδονται από δικαστικό επιμελητή κατόπιν αιτήματος της αρχής ή του φυσικού προσώπου.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Σύμφωνα με το άρθρο 3b του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), στις περιπτώσεις που αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων είναι το δικαστήριο και εφόσον η υπόθεση έχει ως αντικείμενο τη λήψη ορισμένου ποσού, την αποκατάσταση διαχείρισης ή όρων που παραβιάστηκαν ή αποκλεισμού και ο ενάγων δηλώσει ότι ο ίδιος/η ίδια δεν θεωρεί ότι η υπόθεση συνιστά διαφορά, η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων δύναται επίσης να γίνει και τηλεφωνικώς. Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση μέσω τηλεφώνου απαιτείται επιπροσθέτως να αποδίδει προσηκόντως το πεδίο εφαρμογής και τη φύση του επίμαχου εγγράφου και ο παραλήπτης να έχει ενημερωθεί σχετικά με το επίμαχο έγγραφο και να έχει κατανοήσει τη σημασία της επίδοσης αυτού πέραν πάσης αμφιβολίας. Εφόσον το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί διά τηλεφώνου δέον όπως αποστέλλεται αμελλητί με τη μορφή επιστολής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο παραλήπτης, εκτός αν ειδικοί λόγοι καθιστούν τα ανωτέρω προδήλως περιττά. Δέον επίσης όπως το αποδεικτικό προσκομίζεται και σε περίπτωση που η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου γίνεται τηλεφωνικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), στις περιπτώσεις που αρμόδιοι για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων είναι το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας το έγγραφο δύναται να επιδίδεται ή κοινοποιείται με αποστολή του στον ενδιαφερόμενο διάδικο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και με τρόπο που καθορίζεται από τον παραλήπτη, εφόσον συνάγεται ότι ο παραλήπτης θα ενημερωθεί για το έγγραφο και θα προσκομίσει εμπροθέσμως το αποδεικτικό παραλαβής.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής αναζητεί κάποιον με σκοπό την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων και ο τόπος κατοικίας του εν λόγω προσώπου είναι στη Φινλανδία αλλά ο δικαστικός επιμελητής δεν δύναται να εντοπίσει το πρόσωπο αυτό ή οποιονδήποτε άλλον από τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραλάβουν αντ' αυτού τα επιδιδόμενα ή κοινοποιούμενα έγγραφα και από τις περιστάσεις συνάγεται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποφεύγει την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων, ο δικαστικός επιμελητής δύναται να επιδώσει ή κοινοποιήσει τα έγγραφα παραδίδοντάς τα σε οποιονδήποτε σύνοικο ο οποίος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή, εφόσον ο αποδέκτης των εγγράφων έχει επιχείρηση, σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο εργάζεται στην επιχείρηση αυτού. Αν κανείς από τους ανωτέρω αναφερόμενους δεν βρίσκεται στην κατοικία, τα έγγραφα δέον όπως παραδίδονται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ο δικαστικός επιμελητής αποστέλλει ειδοποίηση σχετικά με τα επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα έγγραφα στον αποδέκτη, στη διεύθυνση αυτού. Τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί εφόσον αποσταλεί η ειδοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Σε ποινικές υποθέσεις, η επίδοση της κλήτευσης προς τον κατηγορούμενο δεν δύναται να γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (4/1734), σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τις κινήσεις του παραλήπτη, το δικαστήριο οφείλει να επιδώσει τα έγγραφα με δημόσια κοινοποίηση. Σε ποινικές υποθέσεις, η επίδοση της κλήτευσης προς τον κατηγορούμενο δεν μπορεί να γίνει με δημόσια κοινοποίηση.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ερώτηση 7.1.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ερώτηση 7.1.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει τα επιδιδόμενα ή κοινοποιούμενα έγγραφα καθώς και το αποδεικτικό επίδοσης ή κοινοποίησης από το ταχυδρομείο ή αρνηθεί την παραλαβή τους, το αίτημα επιστρέφεται στον αποστολέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα έγγραφα θεωρούνται ως μη επιδοθέντα ή μη κοινοποιηθέντα [βλ. ως παράδειγμα την απόφαση 50:1997 του Ανωτάτου Δικαστηρίου (korkein oikeus)]. Κατ' αναλογία, αν το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς απευθείας στην κατοικία θεωρείται ότι δεν παρελήφθη εφόσον ο αποδέκτης δεν επιστρέψει στο δικαστήριο υπογεγραμμένη την απόδειξη παραλαβής.

Ο αποδέκτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή των επιδιδόμενων ή κοινοποιούμενων εγγράφων από τον δικαστικό επιμελητή μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Ο παραλήπτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα επιδιδόμενα ή κοινοποιούμενα έγγραφα μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα έγγραφα δεν έχουν συνταχθεί στη φινλανδική ή σουηδική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα που κατανοεί ο αποδέκτης. [Για παράδειγμα: η Συνθήκη για τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις (Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa) ή η Συνθήκη για τη διεθνή δικαστική συνδρομή και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αστικού και εμπορικού δικαίου (Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla)].

Αν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι που δικαιολογούν την άρνηση παραλαβής των εγγράφων, ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει τα έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να προσκομίσει έγγραφη απόδειξη στην οποία να αναφέρει ότι ο αποδέκτης αρνήθηκε την παραλαβή των εγγράφων καθώς και τους λόγους αρνήσεώς του.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Φινλανδία έγγραφα προς επίδοση ή κοινοποίηση έναντι απόδειξης παραλαβής, το ταχυδρομείο κρατεί τα έγγραφα αυτά και αποστέλλει στον αποδέκτη ειδοποίηση, όπου αναφέρεται ότι υπάρχει στο ταχυδρομείο κάτι που αυτός/αυτή πρέπει να παραλάβει. Τα έγγραφα μπορεί να παραλάβει από το ταχυδρομείο μόνον ο αποδέκτης ή κάποιο άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Τα έγγραφα είναι δυνατόν να παραδίδονται αποκλειστικά στον αποδέκτη αυτοπροσώπως, εφόσον το ζητήσει ο επισπεύδων την επίδοση ή κοινοποίηση.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει τα έγγραφα από το ταχυδρομείο αυτά επιστρέφονται στον αποστολέα.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο αποστολέας δύναται να αποστείλει τα έγγραφα και το αίτημα περί επιδόσεώς τους στο ειρηνοδικείο (käräjäoikeus) του τόπου διαμονής ή κατοικίας του αποδέκτη. Με την παραλαβή του αιτήματος, ο δικαστικός επιμελητής του ειρηνοδικείου οφείλει να καταβάλει προσπάθεια αυτοπρόσωπης επίδοσης των εγγράφων στον αποδέκτη.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Το ταχυδρομείο αποστέλλει στον αποδέκτη ειδοποίηση, όπου αναφέρεται ότι υπάρχει στο ταχυδρομείο κάτι που αυτός/αυτή πρέπει να παραλάβει. Στην ειδοποίηση αναφέρεται επίσης και η ημερομηνία, κατά την οποία ο αποδέκτης οφείλει να παραλάβει τα έγγραφα.

Το ταχυδρομείο οφείλει να φυλάξει τα έγγραφα για όλη την εβδομάδα, εντός της οποίας αυτά παρελήφθησαν, πλέον δύο (2) πλήρων εβδομάδων.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό περί του ότι έχει επιδώσει ή κοινοποιήσει τα έγγραφα. Επίσης παρέχεται και αποδεικτικό σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων με το ταχυδρομείο.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Αν τα έγγραφα δεν έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομοτύπως και ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου ή δεν προσκομίσει την έγγραφη ανταπάντηση που του/της ζητείται, τα έγγραφα δέον όπως επιδοθούν ή κοινοποιηθούν εκ νέου. Ωστόσο η εκ νέου επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων δεν είναι αναγκαία, αν η πλημμέλεια είναι αμελητέα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι τα έγγραφα δεν επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν νομοτύπως, η υπόθεση αναβάλλεται εκτός αν το σφάλμα είναι αμελητέο.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από δικαστικό επιμελητή κοστίζει 80 EUR.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.