Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Σύμφωνα με τον νόμο CXXX του 2016 για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας («νόμος CXXX του 2016»), εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων στον παραλήπτη πρέπει να γίνεται ταχυδρομικώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων. Ο παραλήπτης μπορεί επίσης να παραλάβει το έγγραφο που προορίζεται γι’ αυτόν από τη γραμματεία του δικαστηρίου, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ή προαιρετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται ηλεκτρονικά.

Βλ. επίσης την ενότητα για την Αυτόματη διαδικασία.

Η επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων αποσκοπεί μεν στην πληροφόρηση του παραλήπτη σχετικά με το περιεχόμενο των εγγράφων, αλλά κατά τρόπο που επιτρέπει στον αποστολέα να αποδείξει ότι τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στο πρόσωπο για το οποίο προορίζονται. Η ίδια η πράξη της επίδοσης ή κοινοποίησης, η ημερομηνία πραγματοποίησής της και το αποτέλεσμα της επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να αποδεικνύονται. Για τα επίσημα έγγραφα υπάρχει δυνατότητα ειδικής ταχυδρομικής αποστολής τους ως συστημένων με βεβαίωση παραλαβής.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Ο νόμος CLIX του 2012 περί ταχυδρομικών υπηρεσιών («νόμος CLIX του 2012») ορίζει ότι τα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως είναι εκείνα για τα οποία η αποστολή ή η επίδοση ή κοινοποίηση (ή η προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης) ή η ημερομηνία αυτής παράγει κατά τον νόμο έννομα αποτελέσματα, εκείνα βάσει των οποίων υπολογίζονται νόμιμες προθεσμίες και εκείνα που κατά τον νόμο ανήκουν στην κατηγορία των επίσημων εγγράφων.

Ο νόμος CXXX του 2016 ορίζει ότι, στις αστικές υποθέσεις, απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση των ακόλουθων:

- των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, στους διαδίκους

- των διατάξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της δίκης, στον διάδικο που δεν κλητεύθηκε με τον προσήκοντα τρόπο στη δίκη

- ορισμένων διατάξεων που καθορίζονται στον νόμο CXXX του 2016 και που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της δίκης, στον διάδικο που δεν παραστάθηκε στη δίκη

- των διατάξεων που έχουν εκδοθεί χωρίς δίκη, στον οικείο διάδικο

- όλων των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας, στο πρόσωπο προς όφελος του οποίου ο εισαγγελέας κίνησε τη διαδικασία ή στο πρόσωπο που νομιμοποιείται για την κίνηση της διαδικασίας.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Η ευθύνη για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων ανήκει, με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία, στο δικαστήριο και την ταχυδρομική υπηρεσία.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση, αλλά δεν αποκλείεται, παραδείγματος χάριν, το ίδιο το δικαστήριο, με δική του πρωτοβουλία, να αναζητήσει την τρέχουσα διεύθυνση της εταιρείας που έχει καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και να μεριμνήσει αναλόγως για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Διεύθυνση κατοικίας φυσικών προσώπων:

Στην Ουγγαρία, αρμόδιο για την τήρηση του κεντρικού μητρώου διευθύνσεων είναι το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού που είναι αρμόδιος για την τήρηση αρχείων του Υπουργείου Εσωτερικών (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, «BM NYHÁT») http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi Μέσω αυτού του μητρώου είναι δυνατή η αναζήτηση της διεύθυνσης φυσικών προσώπων. Σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα, με την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται ο σκοπός χρήσης των στοιχείων και υφίσταται νομική βάση για τη χρήση τους.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε περιφερειακό γραφείο ή, εφόσον υποβάλλεται στο εξωτερικό, στη διπλωματική αποστολή της Ουγγαρίας όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του εξωτερικού.

Η έγγραφη αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε περιφερειακό γραφείο. Εάν το περιφερειακό γραφείο δεν διαθέτει τα στοιχεία που ζητήθηκαν,

- οι παραγγελίες των δημόσιων αρχών και οι αιτήσεις των δημόσιων αρχών για τη γνωστοποίηση στοιχείων μπορούν να υποβάλλονται στο BM NYHÁT, Τμήμα Προσωπικών Αρχείων και Διαχείρισης, Παράρτημα Εθνικής Νομικής Συνδρομής (BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztály), ταχυδρομική διεύθυνση: H-1476 Budapest, Pf. 281

- όλες οι λοιπές αιτήσεις αιτούντων που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω (π.χ. ιδιώτες, εταιρείες κ.λπ.) μπορούν να υποβάλλονται στο BM NYHÁT, Τμήμα Προσωπικής Εξυπηρέτησης Πελατών και Εποπτείας Εγγράφων (BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály), ταχυδρομική διεύθυνση: H-1553 Budapest, Pf. 78.

- Στο εξωτερικό, η έγγραφη αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διπλωματική αποστολή της Ουγγαρίας όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του εξωτερικού.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

• τα στοιχεία του αιτούντος, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η καταστατική έδρα ή η διεύθυνση του γραφείου του αιτούντος ή του αντιπροσώπου του

• αναλυτικός κατάλογος με τα ζητούμενα στοιχεία

• ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία

• τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του ατόμου που κατονομάζεται στην αίτηση (ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, όνομα μητρός) ή το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση που είναι γνωστή στον αιτούντα (τοποθεσία, οδός, αριθμός σπιτιού).

Τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση είναι τα εξής:

• Το έγγραφο που αιτιολογεί τη νομική βάση για τη χρήση των στοιχείων.

• Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να προσκομίζει πληρεξούσιο, εκτός εάν αυτό έχει ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο Προσδιορισμού Πελατών (rendelkezési nyilvántartás). Το πληρεξούσιο πρέπει να έχει τη μορφή δημόσιου εγγράφου ή επικυρωμένου ιδιωτικού εγγράφου, ειδάλλως πρέπει να καταχωριστεί σε πρακτικά.
Το πληρεξούσιο καλύπτει όλες τις δηλώσεις και τις ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη γνησιότητα ή το περιεχόμενο επίσημου εγγράφου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό, η αρχή ζητεί από τον αιτούντα να προσκομίσει το αλλοδαπό επίσημο έγγραφο με επισημείωση (apostille).
Εάν ο αιτών προσκομίσει επίσημη μετάφραση στην ουγγρική γλώσσα εγγράφου που έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα, η αρχή την κάνει δεκτή με βάση το περιεχόμενο της μετάφρασης.

Η διαδικασία υπόκειται στην καταβολή τέλους διοικητικών υπηρεσιών:

• για την παροχή στοιχείων που αφορούν 1 έως 5 πρόσωπα: 3 500 HUF

• για την παροχή στοιχείων που αφορούν πάνω από 5 πρόσωπα: ο αριθμός των σχετικών προσώπων επί 730 HUF/άτομο.

Στις περιπτώσεις των αιτήσεων που υποβάλλονται από το εξωτερικό ή μέσω της διπλωματικής αποστολής της Ουγγαρίας στο εξωτερικό στην οποία υπάγεται ο τόπος διαμονής του αιτούντος, το τέλος πρέπει να καταβάλλεται στην οικεία διπλωματική αποστολή της Ουγγαρίας εν είδει προξενικής αμοιβής.

Εταιρείες:

Όσον αφορά τις εταιρείες, τα σημαντικότερα στοιχεία του εμπορικού μητρώου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, διατίθενται δωρεάν στον παρακάτω δικτυακό τόπο, στα ουγγρικά: https://www.e-cegjegyzek.hu/

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Ο εν λόγω κανονισμός δεν είναι σαφής ως προς το κατά πόσο οι παραγγελίες για τον εντοπισμό διευθύνσεων κατοικίας εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του. Επομένως, εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει εάν θα ανταποκριθεί σε τέτοια παραγγελία. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ουγγρικά δικαστήρια μπορούν να ζητήσουν τα στοιχεία των διευθύνσεων από το BM NYHÁT, στην πράξη δεν αποκλείεται η ικανοποίηση τέτοιας παραγγελίας για δικαστική συνδρομή.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Σύμφωνα με το ουγγρικό κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 335/2012, της 4ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων που διέπουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων («κυβερνητικό διάταγμα 335/2012»), η ταχυδρομική υπηρεσία επιδίδει ή κοινοποιεί ταχυδρομηθέντα επίσημα έγγραφα με βεβαίωση παραλαβής παραδίδοντάς τα αυτοπρόσωπα στον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται τους ή σε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει ο τελευταίος.

Εάν ο παραλήπτης είναι φυσικό πρόσωπο και δεν βρίσκεται στην αναγραφόμενη διεύθυνση τη στιγμή που επιχειρείται η επίδοση ή κοινοποίηση, το έγγραφο πρέπει να επιδίδεται ή να κοινοποιείται καταρχήν στο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά ο παραλήπτης και που τυχόν βρίσκεται εκεί. Εάν, τη στιγμή που επιχειρείται η παράδοση, είναι απόντες τόσο ο παραλήπτης όσο και ο αντιπρόσωπός του, σύμφωνα με τη δήλωση του υποκατάστατου παραλήπτη, το έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον υποκατάστατο παραλήπτη που βρίσκεται στη διεύθυνση.

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης σε οργανισμό, το άτομο που δικαιούται να παραλάβει τα έγγραφα είναι ο εκπρόσωπος του οργανισμού.

Η ταχυδρομική υπηρεσία μπορεί να κρίνει ότι υπάλληλος του οργανισμού ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του εκπροσώπου του οργανισμού νομιμοποιείται να παραλάβει το ταχυδρομηθέν έγγραφο ως περιστασιακός παραλήπτης.

Η ταχυδρομική υπηρεσία επιδίδει ή κοινοποιεί τα ταχυδρομηθέντα έγγραφα μέσω του οργανισμού που λειτουργεί στην τοποθεσία που φαίνεται στη διεύθυνση (έμμεση επίδοση ή κοινοποίηση), εφόσον η διεύθυνση του παραλήπτη, ο τόπος διαμονής του ή ο χώρος εργασίας του είναι ένα από τα ακόλουθα: οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουγγαρίας, η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών, αρχή επιβολής του νόμου, σωφρονιστικό ίδρυμα, κέντρο κράτησης ανηλίκων, νοσοκομείο ή μονάδα κοινωνικής πρόνοιας, ξενοδοχείο, ξενώνας νεότητας, ξενώνας εργαζομένων ή θέρετρο.

Με βάση το κυβερνητικό διάταγμα 335/2012, η ταχυδρομική υπηρεσία επιχειρεί δύο φορές να επιδώσει ή να κοινοποιήσει έγγραφο που έχει ταχυδρομηθεί ως επίσημο έγγραφο. Αν η πρώτη προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης αποτύχει διότι ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζεται ή ο παραλήπτης που νομιμοποιείται να παραλάβει το έγγραφο δεν βρίσκεται στη διεύθυνση, η ταχυδρομική υπηρεσία αφήνει στην ίδια διεύθυνση ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνει τον παραλήπτη ότι μπορεί να παραλάβει το επίσημο έγγραφο από το σημείο παράδοσης που αναγράφεται στην ειδοποίηση, και επιχειρεί ξανά την επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης. Αν και η δεύτερη προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης αποτύχει, η ταχυδρομική υπηρεσία αφήνει εκ νέου ειδοποίηση για τον παραλήπτη του εγγράφου, με την οποία τον ενημερώνει ότι μπορεί να παραλάβει το επίσημο έγγραφο από το σημείο παράδοσης που αναγράφεται στην ειδοποίηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης. Το επίσημο έγγραφο μπορεί να παραληφθεί πριν από τη δεύτερη προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης από το σημείο παράδοσης που αναφέρεται στην ειδοποίηση, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας του παραλαμβάνοντος προσώπου. Αν το επίσημο έγγραφο δεν παραδοθεί ούτε έως την ημερομηνία που αναγράφεται στη δεύτερη ειδοποίηση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα η ταχυδρομική υπηρεσία επιστρέφει το επίσημο έγγραφο με την ένδειξη «Δεν αναζητήθηκε».

Στην περίπτωση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου CXXX του 2016, η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της δεύτερης προσπάθειας για την επίδοση ή κοινοποίησή του, εφόσον δεν αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό. Η επίδοση ή κοινοποίηση δεν θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί νόμιμα εάν το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε υποκατάστατο παραλήπτη αντί του παραλήπτη για τον οποίο προοριζόταν και ο υποκατάστατος παραλήπτης ήταν ο αντίδικός του στη δικαστική διαδικασία ή ο αντιπρόσωπος αυτού. Στην περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης εισαγωγικού της δίκης εγγράφου ή οριστικής απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, το δικαστήριο ειδοποιεί τον παραλήπτη, εντός οκτώ εργάσιμων ημερών, ότι η επίδοση ή κοινοποίηση λογίζεται ως πραγματοποιηθείσα. Εάν διατίθεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί και σε αυτήν.

Ο παραλήπτης μπορεί επίσης να παραλάβει το έγγραφο που προορίζεται γι’ αυτόν από τη γραμματεία του δικαστηρίου, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας.

Ο νόμος LIII του 1994 για τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης («νόμος LIII του 1994») προβλέπει εναλλακτικά τη διεξαγωγή της επίδοσης ή κοινοποίησης από δικαστικό επιμελητή. Η επίδοση ή κοινοποίηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση αποφάσεων επί της ουσίας της υπόθεσης που συνιστούν τη βάση αναγκαστικής εκτέλεσης, αν τυγχάνει εφαρμογής το τεκμήριο ότι η επίδοση ή κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί και ο διάδικος που δικαιούται να υποβάλει την αίτηση εκτέλεσης ζήτησε ρητώς την επίδοση ή κοινοποίηση και προκατέβαλε τα σχετικά έξοδα. Βάσει του νόμου LIII του 1994, επιτρέπεται επίσης η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω του δικαστικού επιμελητή αυτοπροσώπως, σύμφωνα με ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποδειχθεί ατελέσφορη, είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων βάσει νέας διαδικασίας, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων.

Ο νόμος CXXX του 2016 και ο νόμος L του 2009 σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής προβλέπουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή.

Επιπλέον των προεκτεθέντων, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται από ειδικές αρχές, π.χ. δικαστικούς υπαλλήλους; (όπως η επίδοση ή κοινοποίηση κλητεύσεων σε αστικές δίκες όταν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος).

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Σύμφωνα με τον νόμο CXXX του 2016, γίνεται διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον νόμο CCXXII του 2015 σχετικά με τους γενικούς κανόνες που διέπουν την ηλεκτρονική διοίκηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης («νόμος CCXXII του 2015»), τα πρόσωπα που υποχρεούνται να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εταιρείες) πρέπει να υποβάλλουν όλες τις αιτήσεις τους που απευθύνονται στο δικαστήριο μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, με τον τρόπο που προβλέπεται στον νόμο CCXXII του 2015 και τα εκτελεστικά διατάγματα αυτού. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το δικαστήριο προς τα εν λόγω πρόσωπα πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι διάδικοι που δεν υποχρεούνται να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή οι αντιπρόσωποι αυτών εφόσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των νόμιμων αντιπροσώπων, έχουν τη δυνατότητα —με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον νόμο CXXX του 2016— να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου CCXXII του 2015 και των εκτελεστικών διαταγμάτων αυτού. Εάν ένας διάδικος ή ο αντιπρόσωπός του επιλέξει την ηλεκτρονική επικοινωνία, το δικαστήριο θα επιδίδει ή θα κοινοποιεί όλα τα δικαστικά έγγραφα ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, διασφαλίζεται η διαρκής επαφή με το δικαστήριο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο διάδικος που επιλέγει την ηλεκτρονική επικοινωνία, λαμβάνει ειδοποίηση σχετικά με το αν η υποβολή του συνάδει με τις απαιτήσεις του συστήματος τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η υπηρεσία ασφαλούς παράδοσης διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο αποστολέας ειδοποιείται για την παραλαβή των μηνυμάτων του και για το αν η παράδοση ήταν ανεπιτυχής. Ο πάροχος της υπηρεσίας παράδοσης υποχρεούται να εκδώσει αμέσως βεβαίωση για τον αποστολέα, η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει υποδείξει ο τελευταίος και με την οποία επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που αφορούν την επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου.

Όσον αφορά τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται με υπηρεσίες ασφαλούς παράδοσης, η παραλαβή μπορεί να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Εάν ο παραλήπτης δεν παραλάβει τα έγγραφα εντός της εν λόγω προθεσμίας αλλά ούτε αρνηθεί την παράδοση, αποστέλλεται δεύτερη ειδοποίηση επίδοσης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η ηλεκτρονική επικοινωνία στο πλαίσιο της δικονομικής νομοθεσίας, οι διατάξεις του νόμου CXXX του 2016 που αφορούν το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης (που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω) δεν ισχύουν μόνο για την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, αλλά για όλα τα νόμιμα μέσα επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων.

Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, η κλήτευση σε αστικές υποθέσεις μπορεί να παραδοθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ακόμη και χωρίς να συντρέχει περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Ο νόμος CXXX του 2016 ορίζει ότι εάν ο τόπος διαμονής του διαδίκου είναι άγνωστος και η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου στον διάδικο δεν μπορεί να γίνει ούτε με ηλεκτρονικά μέσα, ή εάν ο διάδικος διαμένει σε χώρα που δεν παρέχει νομική συνδρομή για την επίδοση ή κοινοποίηση ή εάν η επίδοση ή κοινοποίηση προσκρούει σε άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια, ή αν προβλέπεται από τον νόμο, η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να γίνει με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης. Κατά κανόνα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης εφόσον τούτο ζητηθεί από τον οικείο διάδικο και υπό τον όρο ότι ο συγκεκριμένος τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη αιτιολογία.

Το έγγραφο που πρόκειται να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης πρέπει να αναρτηθεί επί δεκαπέντε ημέρες στον κεντρικό δικτυακό τόπο των δικαστηρίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δικαστηρίου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχείου ή του τοπικού συμβουλίου του τόπου όπου βρίσκεται η τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής του διαδίκου. Εάν διατίθεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδίκου, η δημόσια ανακοίνωση πρέπει να αποσταλεί και σε αυτήν.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Κατά γενικό κανόνα, όταν πραγματοποιείται επίδοση ή κοινοποίηση με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης, το έγγραφο θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε τη δέκατη πέμπτη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία το έγγραφο αναρτήθηκε στον κεντρικό δικτυακό τόπο του δικαστηρίου.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Ο νόμος CLIX του 2012 ορίζει ότι η ταχυδρομική υπηρεσία και ο παραλήπτης μπορούν να συμφωνήσουν ότι η αλληλογραφία που προορίζεται για τον παραλήπτη δεν θα επιδίδεται ή κοινοποιείται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αλληλογραφία, αλλά σε κάποια άλλη διεύθυνση. Το κυβερνητικό διάταγμα 335/2012 ορίζει ότι η ταχυδρομική υπηρεσία παρέχει ενημέρωση σχετικά με την άφιξη επίσημων εγγράφων που προορίζονται για παράδοση σε ταχυδρομική θυρίδα αφήνοντας ειδοποίηση στη θυρίδα ακόμη και εάν το επίσημο έγγραφο φέρει ως διεύθυνση παράδοσης την ταχυδρομική θυρίδα αλλά δεν απευθύνεται στον μισθωτή της ταχυδρομικής θυρίδας.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Ο νόμος CXXX του 2016 ορίζει ότι, εφόσον ο παραλήπτης τους αρνηθεί να τα παραλάβει, τα δικαστικά έγγραφα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί την ημέρα κατά την οποία επιχειρήθηκε η επίδοση ή κοινοποίησή τους.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού, η ταχυδρομική υπηρεσία της Ουγγαρίας δεν έχει καμία πληροφόρηση ότι η προερχόμενη από το εξωτερικό αλληλογραφία αποτελεί επίσημο έγγραφο. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζει τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για την επίδοση ή την κοινοποίηση επίσημων εγγράφων, αλλά τους γενικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τη συστημένη αλληλογραφία (με βεβαίωση παραλαβής).

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στην απάντηση της ερώτησης 5 σχετικά με τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή εγγράφων ισχύουν και για την παραλαβή επίσημων εγγράφων.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν ο παραλήπτης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου γίνεται η επίδοση ή κοινοποίηση, η ταχυδρομική υπηρεσία αφήνει μια ειδοποίηση με την οποία πληροφορεί τον παραλήπτη ότι το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στο σημείο παράδοσης της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η παραλαβή του εγγράφου από το ανωτέρω σημείο παράδοσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον παραλήπτη, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από υποκατάστατο παραλήπτη που έχει την κατοικία ή τη διαμονή του στη διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο που νομιμοποιείται για την παραλαβή της αλληλογραφίας δεν την παραλάβει εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ειδοποίηση, η ταχυδρομική υπηρεσία επιστρέφει το έγγραφο στον αποστολέα ως ανεπίδοτο.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Το χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστραφούν στον αποστολέα ως ανεπίδοτα ορίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία. Η ταχυδρομική υπηρεσία Magyar Posta Zrt. έχει ορίσει το διάστημα αυτό στις δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που επιχείρησε να επιδώσει ή κοινοποιήσει το έγγραφο. Σχετικά με το πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα, ανατρέξτε στο προηγούμενο σημείο.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Η έγγραφη απόδειξη επίδοσης ή κοινοποίησης ενός εγγράφου είναι η βεβαίωση παραλαβής, όπου αναφέρεται η έκβαση της επίδοσης ή κοινοποίησης, δηλ. ο παραλήπτης, η ιδιότητα με την οποία ενήργησε εάν δεν είναι ο παραλήπτης προς τον οποίο απευθυνόταν το έγγραφο (και είναι π.χ. ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος), η ημερομηνία παράδοσης ή, εάν δεν υπήρξε παράδοση, ο λόγος μη παράδοσης (π.χ. άρνηση παραλαβής, «δεν αναζητήθηκε»). Σε κάθε περίπτωση, η ταχυδρομική υπηρεσία επιστρέφει τη βεβαίωση παραλαβής στον αποστολέα.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Σύμφωνα με τον νόμο CXXX του 2016, σε περίπτωση που τυγχάνει εφαρμογής το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης (ο παραλήπτης αρνήθηκε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε το έγγραφο παρά τις δύο προσπάθειες επίδοσης ή κοινοποίησής του), ο παραλήπτης δύναται να υποβάλει ένσταση, στηριζόμενη σε οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω, στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας επιχειρήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση, εντός δεκαπέντε ημερών από τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι υφίσταται τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης ή από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου που θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε χωρίς να υφίσταται το σχετικό τεκμήριο. Κατά γενικό κανόνα, δεν είναι δυνατή η υποβολή ένστασης εφόσον έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη στοιχειοθέτηση του τεκμηρίου επίδοσης ή κοινοποίησης, ή από την ημερομηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης ή η επίδοση ή κοινοποίηση αφορά εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας, εντός δεκαπέντε ημερών από τη στιγμή που ο παραλήπτης ενημερώθηκε ότι υφίσταται τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης ή ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση.

Το δικαστήριο κάνει δεκτή την ένσταση εάν ο παραλήπτης δεν ήταν σε θέση να παραλάβει το δικαστικό έγγραφο για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων ή δεν ήταν νόμιμη για κάποιον άλλον λόγο, ή

β) δεν ήταν δυνατή η παραλαβή του εγγράφου για κάποιον άλλον λόγο πλην των λόγων που αναφέρονται στο στοιχείο α), χωρίς υπαιτιότητα του παραλήπτη.

Ένσταση για την ανατροπή του τεκμηρίου στηριζόμενη στους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο β) μπορεί να υποβληθεί μόνο από φυσικά πρόσωπα.

Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την ένσταση, ακυρώνονται τα έννομα αποτελέσματα της επίδοσης ή κοινοποίησης και πρέπει, κατά περίπτωση, να επαναληφθεί η επίδοση ή κοινοποίηση, καθώς και μέτρα και διαδικαστικές ενέργειες που έχουν ενδεχομένως ήδη πραγματοποιηθεί.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η απόφαση που λογίζεται ως επιδοθείσα ή κοινοποιηθείσα καταστεί τελεσίδικη, ο παραλήπτης μπορεί —επικαλούμενος τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω— να υποβάλει ένσταση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ενημερώθηκε για την διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης.

Κατά κανόνα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης εφόσον τούτο ζητηθεί από τον οικείο διάδικο και υπό τον όρο ότι ο συγκεκριμένος τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη αιτιολογία. Εάν τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται στην αίτηση για επίδοση ή κοινοποίηση με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης αποδειχθούν ψευδή και ο αιτών διάδικος το γνώριζε ή όφειλε να το γνωρίζει, ο διάδικος καταδικάζεται στα έξοδα της επίδοσης ή κοινοποίησης με ανάρτηση δημόσιας κοινοποίησης, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμο.

Τελεσίδικη απόφαση μπορεί να υπόκειται σε επανεξέταση εάν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον διάδικο με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης κατά παράβαση των κανόνων που ισχύουν για την επίδοση ή κοινοποίηση με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Τα δικαστικά έξοδα καλύπτουν και το κόστος της επίδοσης ή κοινοποίησης. Επομένως, ο διάδικος δεν χρειάζεται να καταβάλει ξεχωριστά έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης στο πλαίσιο δίκης. Μόνη εξαίρεση στον εν λόγω κανόνα είναι η επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή βάσει του νόμου LIII του 1994. Στην προκειμένη περίπτωση, τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλονται από το πρόσωπο που επισπεύδει την αναγκαστική εκτέλεση. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ύψους 6 000 HUF, καθώς και ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1 500 HUF για την κάλυψη των σχετικών εξόδων, ανεξάρτητα από το πόσες απόπειρες επίδοσης ή κοινοποίησης πραγματοποιήθηκαν.

Εάν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κινηθούν επί τη βάσει του προς επίδοση εγγράφου, τα έξοδα επιβαρύνουν τον οφειλέτη. Τα έξοδα της επίδοσης ή κοινοποίησης με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης πρέπει να προκαταβάλλονται από το άτομο που ζητά τον εν λόγω τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.