Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Σκοπός της «επίδοσης ή κοινοποίησης» είναι να γνωστοποιηθεί στο πρόσωπο προς το οποίο αυτή απευθύνεται η φύση της αξίωσης εναντίον του και να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο αυτό έχει λάβει γνώση των σχετικών εγγράφων. Οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες περιέχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις με σκοπό να διασφαλίζεται η σωστή διενέργεια της επίδοσης ή της κοινοποίησης.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Κάθε έγγραφο με το οποίο κινείται αστική διαδικασία ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court), του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) και του ανώτερου δικαστηρίου (High Court), καθώς και κάθε επόμενο διαδικαστικό έγγραφο.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Την ευθύνη για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου έχει ο διάδικος για λογαριασμό του οποίου έχει εκδοθεί το έγγραφο ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον διάδικο για τον σκοπό αυτό.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Όχι. Η διεύθυνση στην οποία οφείλει να διενεργηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση παρέχεται από την αιτούσα αρχή.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όχι. Δεν υπάρχει κεντρικό μητρώο διευθύνσεων/κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα. Η έδρα εταιρείας μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του μητρώου εταιρειών (Companies Registration Office).

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Το αίτημα εξετάζεται από το περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) ως παραγγελία βάσει του κανονισμού αριθ. 1206/2001.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Στο περιφερειακό δικαστήριο (District Court), η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να διενεργηθεί με τους εξής τρόπους:

i) με συστημένη επιστολή

ii) με επιστολή με προπληρωμένο τέλος και αποδεικτικό παραλαβής

iii) με ιδιόχειρη παράδοση σε σφραγισμένο φάκελο σε πρόσωπο άλλο από το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει εκδοθεί το έγγραφο

iv) με άμεση επίδοση ή κοινοποίηση, ή με επίδοση ή κοινοποίηση σε συγγενικό πρόσωπο ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών το οποίο είναι σύνοικος του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση ή κοινοποίηση.

Στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court), σχεδόν όλα τα έγγραφα επιδίδονται με συστημένη επιστολή.

Για το ανώτερο δικαστήριο (High Court), η διάταξη 9 κανόνας 2 του κανονισμού διαδικασίας των ανώτερων δικαστηρίων (Order 9 Rule 2 of the Rules of the Superior Courts – RSC) επιβάλλει καταρχήν την άμεση επίδοση ή κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου προς φυσικό πρόσωπο, ενώ επιτρέπει επίσης την έμμεση («μη αυτοπρόσωπη») επίδοση ή κοινοποίηση εφόσον έχει επιδειχθεί προηγουμένως η δέουσα επιμέλεια κατά την προσπάθεια διενέργειας της άμεσης επίδοσης ή κοινοποίησης. Τα επόμενα έγγραφα συνήθως επιδίδονται ή κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή. (Βλ. διάταξη 121 RSC, 1986, όπως έχει τροποποιηθεί). Το άρθρο 51 του νόμου περί εταιρειών του 2014 (Companies Act 2014) προβλέπει την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων με απλή επιστολή με προπληρωμένο τέλος στην έδρα εταιρίας καταχωρισμένης στην Ιρλανδία, ενώ το άρθρο 1310 του ίδιου νόμου προβλέπει επίδοση ή κοινοποίηση με τον ίδιο τρόπο σε εταιρεία της αλλοδαπής.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων δεν επιτρέπεται.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Οι συνήθεις τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η άμεση επίδοση ή κοινοποίηση στον αποδέκτη ή η επίδοση ή κοινοποίηση με συστημένη επιστολή. Εάν στο πλαίσιο ιρλανδικής διαδικασίας χρειάζεται να διενεργηθεί επίδοση ή κοινοποίηση με άλλο τρόπο, όπως με απλή επιστολή με προπληρωμένο τέλος, με τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με δημοσίευση στον τύπο, τότε υποβάλλεται αίτηση στο δικαστήριο για «υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση» και, εφόσον γίνει δεκτή, η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να διενεργηθεί με τον εναλλακτικό τρόπο τον οποίο ενέκρινε το δικαστήριο.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται σύμφωνα με απόφαση για υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση, τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των όρων της δικαστικής απόφασης. Στις περιπτώσεις που η επίδοση ή η κοινοποίηση διενεργείται μέσω ταχυδρομείου, τεκμαίρεται εκ του νόμου ότι τα έγγραφα επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν κατά τον συνήθη χρόνο παράδοσης εγγράφων μέσω του ταχυδρομείου. Το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση διενεργείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, ο παραλήπτης ενημερώνεται όπως ορίζεται στη δικαστική απόφαση. Εάν τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή και ο παραλήπτης δεν είναι διαθέσιμος, ο ταχυδρομικός υπάλληλος αφήνει στην αναγραφόμενη διεύθυνση ειδοποίηση με την οποία ζητείται από τον παραλήπτη να προσέλθει στο ταχυδρομείο ώστε να παραλάβει έγγραφο που στάλθηκε με συστημένη επιστολή. Συνήθως η επιστολή παραμένει στο ταχυδρομείο από μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Δεν υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση άρνησης παραλαβής επιδιδόμενου ή κοινοποιούμενου εγγράφου. Όταν στο πλαίσιο ιρλανδικής διαδικασίας δεν έχει καταστεί εφικτή η επίδοση ή η κοινοποίηση, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση παράτασης της προθεσμίας επίδοσης ή κοινοποίησης, ή αίτηση για υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση με εναλλακτικό τρόπο, ή και τα δύο.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Οι μη συστημένες επιστολές παραδίδονται στην αναγραφόμενη σε αυτές διεύθυνση. Οι συστημένες επιστολές παραδίδονται μόνο στο κατονομαζόμενο σε αυτές πρόσωπο. Αυτό ισχύει εξίσου για την αλληλογραφία εσωτερικού και την αλληλογραφία εξωτερικού.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Ως εναλλακτική επιλογή στην ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση, το άρθρο 15 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικηγόρου ή οργάνου επίδοσης.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Το ταχυδρομείο γενικά ορίζει προθεσμία παραλαβής στην ειδοποίηση που απευθύνεται στον παραλήπτη. Η ειδοποίηση παραδίδεται στη διεύθυνση του παραλήπτη. Η προθεσμία είναι συνήθως μία εβδομάδα.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Περιφερειακά και κομητειακά δικαστήρια: όταν η επίδοση ή κοινοποίηση γίνεται με συστημένη επιστολή, το πρόσωπο που απέστειλε τον φάκελο υπογράφει προβλεπόμενη συναφώς από τον νόμο υπεύθυνη δήλωση, το νωρίτερο δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία ταχυδρόμησης του φακέλου και με την επίδειξη της αντίστοιχης απόδειξης αποστολής.

Ανώτερο δικαστήριο: το πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή την κοινοποίηση χορηγεί ένορκη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης ως αναγκαία απόδειξη για το δικαστήριο. Σε περίπτωση εισαγωγικού δικογράφου, οι λεπτομέρειες της επίδοσης ή της κοινοποίησης πρέπει να αναγραφούν επί του εν λόγω δικογράφου εντός τριών ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση, γεγονός που πρέπει να αναφερθεί στην ένορκη βεβαίωση περί άμεσης επίδοσης.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο αίτηση ακύρωσης κάθε απόφασης η οποία έχει εκδοθεί χωρίς να έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως στον αντίδικο κλήση για την επ’ ακροατηρίω συζήτηση.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Το κόστος προς πληρωμή είναι το κόστος της ταχυδρομικής αποστολής ή της αμοιβής εκπροσώπου, εφόσον προσληφθεί τέτοιος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.