Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Ιταλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Η επίδοση εγγράφων αποτελεί μια συστηματοποιημένη διαδικασία με την οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να λάβει γνώση μιας νομικής πράξης, με διάφορες συνέπειες που ορίζονται στον νόμο.

Ο νόμος ορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την επίδοση εγγράφων, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι παραλήπτες λαμβάνουν νόμιμα γνώση των εν λόγω εγγράφων, η οποία προϋποτίθεται ώστε να παραγάγει το έγγραφο τα έννομα αποτελέσματά του. Επομένως, η τήρηση της απαιτούμενης διαδικασίας για την επίδοση συνεπάγεται ότι ο παραλήπτης θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του εγγράφου και δεν απαιτείται να αποδειχθεί ότι πράγματι γνωρίζει το περιεχόμενο του εγγράφου στη συνέχεια το έγγραφο μπορεί να παραγάγει τα έννομα αποτελέσματά του.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Κοινοποίηση (comunicazione) διενεργείται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή όταν το διατάσσει το δικαστήριο σʼ αυτή την περίπτωση γνωστοποιείται με συντομία το έγγραφο ή το πραγματικό περιστατικό που πρέπει να κοινοποιηθεί. Η κοινοποίηση διενεργείται για να ενημερωθούν οι διάδικοι ή άλλα πρόσωπα που μετέχουν σε δίκη για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων στην υπόθεση ή την έκδοση ορισμένων δικονομικών εγγράφων (λ.χ. έκδοση δικαστικής απόφασης, απόφασης ορισμού δικασίμου ή αναβολής συζήτησης ή δικαστικής διαταγής που εκδίδεται στο περιθώριο της επίσημης συζήτησης).

Επίδοση (notificazione) πρέπει να διενεργείται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και συνίσταται στην επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του πρωτοτύπου εγγράφου που πρέπει να επιδοθεί. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιδίδονται δικαστικά έγγραφα (λ.χ. αποφάσεις για τις οποίες η προθεσμία άσκησης έφεσης ξεκινά από τον χρόνο της επίδοσης) ή έγγραφα των διαδίκων μιας υπόθεσης (λ.χ. κλήτευση σε συζήτηση επί της ουσίας).

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Η κοινοποίηση διενεργείται τον γραμματέα του δικαστηρίου (cancelliere άρθρο 136 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας – Codice di Procedura Civile).

Η επίδοση γίνεται ως εξής:

-           κατά κανόνα από δικαστικό επιμελητή (ufficiale giudiziario) με αίτηση ενός διαδίκου ή της εισαγγελικής αρχής (pubblico ministero) ή του γραμματέα (άρθρο 137 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Οι δικαστικοί επιμελητές ενεργούν σύμφωνα με σαφείς κανόνες της κατά τόπον αρμοδιότητας (άρθρα 106 και 107 του προεδρικού διατάγματος (Decreto del Presidente della Repubblica) αριθ. 1229 της 15ης Δεκεμβρίου 1959). Οι δικαστικοί επιμελητές είναι τα μόνα όργανα που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 για τη διαβίβαση και παραλαβή εγγράφων προς επίδοση σε ή από άλλο κράτος μέλος.

-           Σε ορισμένες περιπτώσεις, από δικηγόρο. Οι δικηγόροι επιτρέπεται να εκτελούν την επίδοση ταχυδρομικώς, με τον όρο ότι έχουν λάβει το κατάλληλο πληρεξούσιο για την υπόθεση και έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου (Consiglio dell’Ordine) στον οποίο ασκούν τη δικηγορική τους ιδιότητα ή με απευθείας παράδοση στη διεύθυνση άλλου δικηγόρου που είναι εξουσιοδοτημένος να παραλαμβάνει επιδόσεις για λογαριασμό διαδίκου και ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον ίδιο δικηγορικό σύλλογο με τον δικηγόρο που εκτελεί την επίδοση (νόμος αριθ. 890/1982 και νόμος αριθ. 53/1994). Επιπλέον, οι δικηγόροι δεν απαιτείται να έχουν εξουσιοδότηση από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου για να εκτελούν επιδόσεις μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (posta elettronica certificata, «PEC») σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ληφθεί από δημόσιο μητρώο (άρθρο 3α του νόμου αριθ. 53/1994).

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Αρμόδια αρχή παραλαβής για την Ιταλία είναι το Ενιαίο Γραφείο των Δικαστικών Επιμελητών στο Εφετείο της Ρώμης (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma, που εδρεύει στη Ρώμη στη διεύθυνση Viale Giulio Cesare 52) η εν λόγω αρχή διαβιβάζει την παραγγελία επίδοσης στον κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν είναι δυνατόν να βρεθεί ο παραλήπτης στη διεύθυνση που έχει παράσχει ο αιτών, ο δικαστικός επιμελητής προβαίνει στις παρακάτω πράξεις:

-           Σε περίπτωση φυσικών προσώπων: θέτει ερωτήσεις στα πρόσωπα που κατοικούν στη διεύθυνση που έχει δοθεί ή στους γείτονες, θέτει ερωτήσεις στο τοπικό δημοτολόγιο (servizio anagrafe del comune) (εφόσον η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης αναγράφονται στο έγγραφο).

-           Σε περίπτωση νομικών προσώπων: ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει το έγγραφο στον αιτούντα διάδικο, ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να ζητήσει την επίδοση στον νόμιμο εκπρόσωπο του παραλήπτη. Σ’ αυτή την περίπτωση, πρέπει να περιληφθεί στο έγγραφο το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου και η προσωπική του κατοικία (άρθρο 145 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Η διεύθυνση πρέπει να χορηγηθεί από την αιτούσα αρχή ή τον αιτούντα διάδικο, που θα τη λάβει από τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της/του. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει έρευνα, και πάλι πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σε:

-           Φυσικά πρόσωπα: στις αστικές υποθέσεις δεν υπάρχει κεντρικό ληξιαρχείο πρέπει να ζητηθεί ένα πιστοποιητικό από το τοπικό δημοτολόγιο, το οποίο κατά κανόνα ανταποκρίνεται σε αιτιολογημένα γραπτά αιτήματα των διαδίκων ή των δικηγόρων τους, και αναγράφει το αν οφείλεται ορισμένο τέλος (στη Ρώμη σήμερα καταβάλλεται ποσό 0,26 EUR για κάθε πιστοποιητικό) ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται (κατά κανόνα, σφραγισμένος φάκελος με τη διεύθυνση του αιτούντα για την απάντηση). Από το 2016, τα πιστοποιητικά του ληξιαρχείου που ζητούν οι δικηγορικές εταιρίες για την επίδοση νομικών εγγράφων απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου και εφόσον ζητηθούν ηλεκτρονικά απαλλάσσονται επίσης από το τέλος διαχείρισης ύψους 0,26 EUR.

-           Νομικά πρόσωπα και εταιρίες: Το μητρώο των εταιριών είναι δημόσιο και τελεί υπό τη διαχείριση του επαρχιακού εμπορικού επιμελητηρίου (camera di commercio). Πρόσβαση σʼ αυτό παρέχεται μέσω της πύλης registroimprese.it. Καταβάλλεται τέλος περίπου 7,00 EUR. Υπάρχουν επίσης επαγγελματικοί σύλλογοι και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου που παρέχουν τις επιθυμητές πληροφορίες στους συνδρομητές τους.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Δεν μπορεί να ζητηθεί διεύθυνση στην Ιταλία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Η κοινοποίηση γίνεται με «έκθεση του γραμματέα» (biglietto di cancelleria), που μπορεί να είναι έντυπη ή να αποστέλλεται μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC), όπως ορίζει το άρθρο 136 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 183/2011). Εάν είναι έντυπη, η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη, από τα οποία το ένα αποστέλλεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στον παραλήπτη, ο οποίος υπογράφει απόδειξη παραλαβής, ενώ το άλλο αρχειοθετείται στη γραμματεία. Εάν η έκθεση αποστέλλεται μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελείται από το μήνυμα που εστάλη στη διεύθυνση που ο δικηγόρος οφείλει να έχει αναφέρει στην κλήτευση ή σε άλλο εισαγωγικό δικόγραφο.

Η κοινοποίηση γίνεται υποχρεωτικά πλέον μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 179/2012, που ορίζει ότι η επίδοση και η κοινοποίηση από τη γραμματεία πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα στη διεύθυνση πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC).

Εάν δεν είναι εφικτή η επίδοση της έκθεσης της γραμματείας μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC), αυτή μπορεί να αποσταλεί με φαξ ή να διαβιβαστεί στον δικαστικό επιμελητή για επίδοση.

Η επίδοση γίνεται από τον δικαστικό επιμελητή εάν η διεύθυνση βρίσκεται στην κοινότητα (comune) της έδρας του δικαστικού επιμελητή, ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει το έγγραφο αυτοπροσώπως, ενώ αν η διεύθυνση βρίσκεται εκτός της εν λόγω περιφέρειας, ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει το έγγραφο ταχυδρομικά (άρθρα 106 και 107 του προεδρικού διατάγματος αριθ. 1229/1959) εκτός αν ο αιτών διάδικος ή η αιτούσα αρχή ρητά ζητεί την άμεση επίδοση. Η επίδοση αποτελείται από την παράδοση στον παραλήπτη ενός επικυρωμένου αντιγράφου του πρωτότυπου εγγράφου (άρθρο 137 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και διενεργείται τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 07.00 και 21.00 (άρθρο 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άμεση επίδοση: Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει προσωπικά το αντίγραφο στον παραλήπτη, κατά προτίμηση στην κατοικία του για να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά του, διαφορετικά οπουδήποτε εντός των ορίων της κατά τόπον αρμοδιότητάς του.

Όταν ένα φυσικό ή ένα νομικό πρόσωπο έχει υποδείξει ως διεύθυνση επίδοσης την κατοικία άλλου προσώπου ή μια επαγγελματική έδρα, τα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν στο πρόσωπο που έχει υποδειχθεί για την παραλαβή της επίδοσης στην εν λόγω διεύθυνση και η εν λόγω επίδοση θεωρείται επίδοση στον παραλήπτη (άρθρο 141 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Εξαίρεση στον εν λόγω κανόνα αποτελούν οι κλητεύσεις αποβολής από μίσθιο (citazioni per convalida di sfratto), οι εκτελεστοί τίτλοι (titoli esecutivi) και οι διαταγές πληρωμής (precetti di pagamento) που δεν μπορούν να επιδοθούν σε διεύθυνση που έχει οριστεί για επίδοση.

Η επίδοση στη δημόσια διοίκηση πρέπει κατά τον νόμο να γίνεται με επίδοση στη Νομική Υπηρεσία του Κράτους (Avvocatura di Stato, άρθρο 144 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε περίπτωση επίδοσης σε νομικό πρόσωπο, το έγγραφο επιδίδεται στον εκπρόσωπο ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για να παραλαμβάνουν επιδόσεις στην έδρα της εταιρίας, ή εάν δεν έχουν οριστεί τέτοια πρόσωπα, στον θυρωρό, ωστόσο σʼ αυτή την περίπτωση το έγγραφο μπορεί επίσης να επιδοθεί σε φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία, με τη διαδικασία της επίδοσης σε φυσικά πρόσωπα, με τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο προσδιορίζεται ως εκπρόσωπος στο έγγραφο που επιδίδεται και προσδιορίζεται επίσης η κατοικία του, η διαμονή ή το κέντρο συμφερόντων του (άρθρο 145 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Επίδοση ταχυδρομικώς: Αντί της άμεσης επίδοσης, η επίδοση μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς, εκτός αν ρητά το απαγορεύει ο νόμος (όπως ορίζει το άρθρο 149 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ο νόμος αριθ. 890/1982). Εάν η επίδοση πρόκειται να διενεργηθεί στην περιφέρεια της έδρας του δικαστικού επιμελητή, ο δικαστικός επιμελητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την ταχυδρομική υπηρεσία εάν η επίδοση θα γίνει αλλού, ο δικαστικός επιμελητής έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει την ταχυδρομική υπηρεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αντίγραφο του εγγράφου εσωκλείεται σε ειδικό φάκελο για την αποστολή του ως συστημένη επιστολή, μαζί με τη σχετική απόδειξη παραλαβής, και τα δύο σε πράσινο χρώμα, και χρησιμοποιείται ένα πρότυπο έντυπο που επιτρέπει την ιχνηλάτησή τους. Μ’ αυτό τον τρόπο ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να εκτελεί επιδόσεις εκτός της περιφέρειας της αρμοδιότητάς του.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 16 παράγραφος 4 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 179/2012, η κοινοποίηση από τη γραμματεία γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC) η εν λόγω διαδικασία πλέον αποτελεί την κύρια μέθοδο κοινοποίησης και μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε είδους διαδικασίες. Μόνον εάν δεν είναι εφικτή η κοινοποίηση μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC) η έκθεση της γραμματείας μπορεί να αποσταλεί με φαξ ή να διαβιβαστεί στον δικαστικό επιμελητή για επίδοση.

Η επίδοση μπορεί να διενεργηθεί μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και για τον εν λόγω σκοπό μπορεί να ληφθεί ηλεκτρονικό αντίγραφο από το έντυπο έγγραφο (άρθρο 149α Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η εν λόγω διαδικασία θα αποτελεί πλέον τη συνήθη μέθοδο και για τις επιδόσεις αντί της απευθείας προσωπικής επίδοσης στα χέρια του παραλήπτη και μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάθε είδους διαδικασίες.

Για την ορθή εκτέλεση της διαδικασίας, διάφορα πρόσωπα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πιστοποιημένη ηλεκτρονική τους διεύθυνση στα ανάλογα μητρώα: επαγγελματίες του νομικού κλάδου, νομικά πρόσωπα, εμπορικές επιχειρήσεις και δημόσια όργανα. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο δικαστικός επιμελητής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του διαδίκου έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν την επίδοση με χρήση επικυρωμένου ηλεκτρονικού εγγράφου, με ψηφιακή υπογραφή, και με παράδοση στη διεύθυνση πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC) (άρθρο 149α Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) που έχει ληφθεί από δημόσιο μητρώο.

Η απόδειξη παραλαβής της επίδοσης πρέπει να περιλαμβάνει βεβαίωση ως προς το ότι το ψηφιακό αντίγραφο συνάδει με το έγγραφο από το οποίο έχει ληφθεί και αποδεικτικό του παρόχου της υπηρεσίας από το οποίο προκύπτει η αποδοχή και η παράδοση στα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη αμφότερα τα αποδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνουν τον αναγνωριστικό κωδικό του μηνύματος.

Δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση ή επίδοση με άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας (για παράδειγμα με μήνυμα κειμένου ή σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση πλην της διεύθυνσης πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - PEC), διότι οι εν λόγω μέθοδοι δεν μπορούν να παρέχουν τη νομική εγγύηση ότι ο παραλήπτης έχει λάβει το μήνυμα.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Επίδοση προς τον παραλήπτη

Η επίδοση μπορεί επίσης να γίνει στη διεύθυνση της συνήθους διαμονής του παραλήπτη (abituale dimora), και εάν αυτή δεν είναι γνωστή, στην περιφέρεια όπου διατηρεί την προσωρινή του διαμονή (dimora temporanea), ή στην περιφέρεια όπου έχει συστήσει το κύριο κέντρο των επιχειρήσεων και των συμφερόντων του (domicilio), μετά από την υποβολή ερωτήσεων στην κατοικία ή το γραφείο ή την έδρα.

Εάν δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο παραλήπτης στους παραπάνω τόπους, το αντίγραφο εσωκλείεται σε σφραγισμένο φάκελο και μπορεί να παραδοθεί σε μέλος της οικογένειας του παραλήπτη ή σε ένα πρόσωπο που απασχολείται στην κατοικία ή την επιχείρησή του, αλλά όχι σε ανήλικο κάτω των 14 ετών ή σε πρόσωπο που είναι πρόδηλα ακατάλληλο για την παραλαβή. Το αντίγραφο, το οποίο εσωκλείεται σε σφραγισμένο του φάκελο, μπορεί επίσης να παραδοθεί στον θυρωρό του κτιρίου ή σε γείτονα, που πρέπει να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής σε αυτή την περίπτωση, ο παραλήπτης πρέπει να ενημερωθεί με συστημένη επιστολή, χωρίς απόδειξη παραλαβής, ότι η επίδοση έχει διενεργηθεί. Εάν ο παραλήπτης ανήκει στο πλήρωμα εμπορικού πλοίου, όπου και η συνήθης διαμονή του, το έγγραφο μπορεί να παραδοθεί στον πλοίαρχο (άρθρο 139 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το άρθρο 146 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι, όταν δεν είναι εφικτή η άμεση επίδοση σε εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό η επίδοση γίνεται στην εισαγγελία, που την αποστέλλει στον συνταγματάρχη του σώματος στο οποίο ανήκει ο παραλήπτης.

Εάν η επίδοση δεν είναι εφικτή με κανέναν από τους τρόπους που περιγράφηκαν, επειδή ο παραλήπτης είναι απών κατά τον χρόνο της επίδοσης και τα υπόλοιπα πρόσωπα που θα μπορούσαν να παραλάβουν το έγγραφο είναι επίσης απόντα ή ακατάλληλα ή αρνούνται να αποδεχθούν την επίδοση, ο δικαστικός επιμελητής παρακαταθέτει το αντίγραφο του εγγράφου, σε σφραγισμένο φάκελο, στο δημαρχείο της περιφέρειας όπου πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο, θυροκολλεί έκθεση επίδοσης σε σφραγισμένο φάκελο στην οικία ή την επαγγελματική κατοικία του παραλήπτη και αποστέλλει στον παραλήπτη συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής για να τον ενημερώσει ότι το έγγραφο έχει παρακατατεθεί στο δημαρχείο (άρθρο 140 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Επίδοση σε περίπτωση που είναι άγνωστη η κατοικία, η διαμονή ή το κέντρο συμφερόντων του παραλήπτη

Ο παραλήπτης πρέπει να αναζητηθεί με τη δέουσα επιμέλεια και με καλή πίστη. Ωστόσο, εάν ο παραλήπτης δεν μπορεί να βρεθεί, η επίδοση γίνεται με παρακατάθεση αντιγράφου στο δημαρχείο της τελευταίας γνωστής του κατοικίας ή σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η κατοικία του, στο δημαρχείο του τόπου γέννησής του. Εάν ούτε αυτός δεν είναι γνωστός ή βρίσκεται στην αλλοδαπή, το έγγραφο επιδίδεται στην εισαγγελική αρχή (άρθρο 143 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Μέθοδοι επίδοσης που διατάσσονται από το δικαστήριο

Έπειτα από αίτηση ή αυτεπαγγέλτως, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει άλλες μεθόδους επίδοσης εκτός των συστηματοποιημένων διαδικασιών σε συγκεκριμένες περιστάσεις ή για λόγους επείγοντος. Οι εν λόγω μέθοδοι μπορούν να επιλέγονται ελεύθερα, αλλά πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα του παραλήπτη και το δικαίωμα υπεράσπισής του (άρθρο 151 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σύνηθες παράδειγμα αποτελεί η εξουσιοδότηση αποστολής δέματος μέσω ενός ταχυδρομικού μεταφορέα που εγγυάται την ιδιαίτερα ταχεία παράδοση. Άλλες μέθοδοι, όπως η χρήση τηλεγραφημάτων, είναι πλέον παρωχημένες.

Επίδοση με δημόσια ανακοίνωση

Έπειτα από αίτημα ενός από τους διαδίκους και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελίας το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει αυτού του είδους την επίδοση αν οι παραλήπτες είναι περισσότεροι ή είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους.

Αντίγραφο του εγγράφου κατατίθεται στο δημαρχείο της περιφέρειας του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση, και απόσπασμα του εγγράφου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα (Gazzetta Ufficiale della Repubblica) το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει τη δημοσίευση ενός αποσπάσματος στις εφημερίδες που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία ή να επιλέξει άλλες μορφές δημοσιότητας (άρθρο 150 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Προσωπική επίδοση σε πρόσωπα άλλα από τον παραλήπτη: ως ημερομηνία επίδοσης νοείται η ημερομηνία επίδοσης στο πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε το αντίγραφο. Αυτή είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο παραλήπτης θεωρείται νομίμως ότι έχει λάβει γνώση του εγγράφου, παρότι στην πραγματικότητα θα λάβει γνώση αυτού μεταγενέστερα.

Επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 140 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Οι διατυπώσεις για την εν λόγω επίδοση είναι πολυάριθμες και δεν ολοκληρώνονται κατ’ ανάγκη την ίδια ημέρα. Η νομολογία έχει ερμηνεύσει συνεκτικά τη νομοθεσία: έχει ορίσει ότι η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επίδοση, ως προς τον αιτούντα, συμπίπτει με την τελευταία διατύπωση, και ειδικότερα την αποστολή της συστημένης επιστολής που περιλαμβάνει την ειδοποίηση της παρακατάθεσης στο δημαρχείο, ενώ, ως προς τον παραλήπτη, είναι η ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η δεκαήμερη περίοδος παραμονής στο ταχυδρομείο ή η ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου από το κατάστημα, εάν είναι προγενέστερη.

Επίδοση ταχυδρομικώς: Η επίδοση θεωρείται ότι παράγει έννομα αποτελέσματα, ως προς τον αιτούντα, από την ημερομηνία παράδοσης του εγγράφου στον δικαστικό επιμελητή, ενώ ως προς τον παραλήπτη μόνον όταν ο παραλήπτης νομίμως θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του εγγράφου. Πρόκειται για την ημερομηνία παράδοσης του εγγράφου που αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης οποιουδήποτε προσώπου που θα μπορούσε να παραλάβει το έγγραφο, αυτό παρακατατίθεται στο ταχυδρομείο και σʼ αυτή την περίπτωση κρίσιμη ημερομηνία είναι το τέλος της δεκαήμερης περιόδου παραμονής στο ταχυδρομείο ή η ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου από το κατάστημα, εάν είναι προγενέστερη. Ωστόσο, σε περίπτωση αμφιβολίας η επίδοση θεωρείται ότι παράγει έννομα αποτελέσματα από την ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου στην ειδοποίηση που επιστράφηκε στον αποστολέα.

Ένα έγγραφο που δεν έχει παραληφθεί παραμένει διαθέσιμο για τον παραλήπτη για διάστημα έξι μηνών, ώστε παρά ταύτα, ο παραλήπτης να είναι σε θέση να λάβει γνώση του περιεχομένου του.

Επίδοση σε περίπτωση που είναι άγνωστη η κατοικία, η διαμονή ή το κέντρο συμφερόντων του παραλήπτη

Το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί 20 ημέρες μετά την κατάθεση ή την επίδοση στην εισαγγελική αρχή.

Μέθοδοι επίδοσης που διατάσσονται από το δικαστήριο

Η ημερομηνία της επίδοσης εξαρτάται από τη μέθοδο που έχει επιλεγεί.

Επίδοση με δημόσια ανακοίνωση

Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα όταν, έπειτα από τις απαιτούμενες διαδικασίες, ο δικαστικός επιμελητής καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου έχει εισαχθεί η δίκη αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης και των εγγράφων που αποδεικνύουν τις πράξεις στις οποίες προέβη ο διάδικος έπειτα από αίτημα του δικαστηρίου (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, κ.ο.κ.).

Επίδοση μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC)

Η επίδοση θεωρείται ότι παράγει έννομα αποτελέσματα από τη στιγμή που ο πάροχος υπηρεσιών καταστήσει διαθέσιμο το μηχανογραφικό έγγραφο στα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Επομένως, ως ημερομηνία επίδοσης νοείται η ημερομηνία παράδοσης και δεν απαιτείται η επιβεβαίωση ότι ο παραλήπτης έχει διαβάσει το μήνυμα.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Επίδοση σύμφωνα με το άρθρο 140 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ο δικαστικός επιμελητής θυροκολλεί στην κατοικία του παραλήπτη, σε σφραγισμένο φάκελο, μια ειδοποίηση στην οποία εκθέτει το ουσιώδες περιεχόμενο του εγγράφου και μια πρόσκληση παραλαβής του από το δημαρχείο η ίδια ειδοποίηση αποστέλλεται στον παραλήπτη με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.

Το ταχυδρομείο αποστέλλει την εν λόγω συστημένη επιστολή στον παραλήπτη ή σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα, το έγγραφο παρακατατίθεται στο ταχυδρομείο που είναι αρμόδιο για την εν λόγω περιοχή, όπου παραμένει δέκα ημέρες, και μια επιπλέον πρόσκληση παραλαβής του εγγράφου αφήνεται στη γραμματοθυρίδα του παραλήπτη.

Επίδοση ταχυδρομικώς: ο διανομέας που δεν μπορεί να βρει τον παραλήπτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αποστέλλει στον παραλήπτη, με συστημένη επιστολή, μια ειδοποίηση παρακατάθεσης (comunicazione dell’avvenuto deposito, «CAD») και ορίζει ότι το αντίγραφο του εγγράφου έχει παρακατατεθεί στο ταχυδρομείο της περιοχής εάν ο διανομέας παραδώσει την επίδοση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και όχι στον παραλήπτη, αποστέλλει στον τελευταίο, πάλι με συστημένη επιστολή, μια ειδοποίηση επίδοσης (comunicazione di avvenuta notifica, «CAN»). Οι εν λόγω ειδοποιήσεις κατάθεσης ή επίδοσης συμπληρώνουν την επίδοση: ο διανομέας σημειώνει ότι έχουν αποσταλεί με την αρχική απόδειξη παραλαβής. Σκοπός των ειδοποιήσεων είναι να διασφαλιστεί ότι ο παραλήπτης μπορεί πράγματι να λάβει γνώση του εγγράφου και δεν θίγουν την ημερομηνία επίδοσης που παραμένει η ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε η δεκαήμερη περίοδος παραμονής του εγγράφου στο ταχυδρομείο ή η ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου από το κατάστημα, εάν είναι προγενέστερη.

Ο διανομέας μπορεί να προβεί στις εν λόγω πράξεις μόνον εάν ο παραλήπτης διαθέτει γραμματοθυρίδα που είναι κατάλληλη για την παραλαβή αλληλογραφίας, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί την άμεση επίδοση, ο δικαστικός επιμελητής το καταγράφει στην έκθεση επίδοσης και η επίδοση θεωρείται έγκυρη (άρθρο 138 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε περιπτώσεις επίδοσης ταχυδρομικώς, εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο ή να υπογράψει την απόδειξη παράδοσης, ο διανομέας καταχωρίζει το συμβάν στην απόδειξη παραλαβής και η επίδοση θεωρείται έγκυρη.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Ο εν λόγω τομέας διέπεται από την απόφαση αριθ. 385/13/CONS της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, «AGCOM») που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 165 της 16ης Ιουλίου 2013, και διατίθεται στον δικτυακό τόπο https://www.agcom.it. Ο διανομέας παραδίδει τη συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που του έχει υποδειχθεί στον παραλήπτη ή σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο, όπως ορίζει η νομοθεσία που αφορά την παράδοση των συστημένων επιστολών: μέλος της άμεσης οικογένειας του παραλήπτη, σύνοικο, συνεργάτη, θυρωρό ή γείτονα που αποδέχεται την παραλαβή. Οι συστημένες επιστολές που απευθύνονται σε οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και σωματεία παραδίδονται στον νόμιμο εκπρόσωπο ή σε αρμόδιο εργαζόμενο.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν ο διανομέας δεν μπορεί να βρει κανένα κατάλληλο πρόσωπο, το έγγραφο κατατίθεται στο αρμόδιο κατάστημα του ταχυδρομείου για την εν λόγω περιοχή.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Η περίοδος παραμονής των νομικών εγγράφων στο ταχυδρομείο είναι δέκα ημέρες ο διανομέας που είναι υπεύθυνος για την παράδοση ενημερώνει τον παραλήπτη για τη διακράτηση του εγγράφου με ειδοποίηση σε σφραγισμένο φάκελο που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, η οποία, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, θυροκολλάται ή τοποθετείται στη γραμματοθυρίδα της κατοικίας του. Η εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να περιέχει ρητό αίτημα παραλαβής του εγγράφου το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με την ειδοποίηση ότι η επίδοση θα θεωρείται ότι έχει γίνει δέκα ημέρες μετά την παρακατάθεση του εγγράφου στο ταχυδρομείο και ότι αν το έγγραφο δεν παραληφθεί μέσα σε διάστημα έξι μηνών, θα επιστραφεί στον αποστολέα.

Εάν η επιστολή δεν παραληφθεί από τον παραλήπτη ή από αντιπρόσωπό του μέσα σε δέκα ημέρες μετά από την αποστολή της συστημένης επιστολής, η απόδειξη παραλαβής πρέπει, σε διάστημα δύο ημερών (η εν λόγω προθεσμία ορίζεται στον νόμο αριθ. 205/2017, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2018), να επιστραφεί στον αποστολέα με συστημένη επιστολή με την οποία ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε η περίοδος παραμονής του εγγράφου στο ταχυδρομείου και συνεπώς κατά την οποία η επίδοση άρχισε να παράγει έννομα αποτελέσματα. Εάν παρέλθουν έξι μήνες από την ημερομηνία που το έγγραφο παρακατατέθηκε στο ταχυδρομείο και ο παραλήπτης δεν το έχει παραλάβει, το έγγραφο επιστρέφεται στον αποστολέα.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Το πρόσωπο που εκτελεί την επίδοση πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, τον τρόπο και τον τόπο της επίδοσης τόσο στο κοινοποιηθέν αντίγραφο όσο και στο πρωτότυπο έγγραφο για να επιτραπεί η εκτίμηση του εάν τηρήθηκε ο τύπος της διαδικασίας. Πρέπει να μνημονεύσει τις τυχόν έρευνες που διεξήχθησαν, περιλαμβανομένων των ερευνών στο δημοτολόγιο (άρθρο 148 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η έκθεση επίδοσης ταχυδρομικώς πρέπει να μνημονεύει την ημερομηνία και το κατάστημα που αποστέλλει το έγγραφο. Η απόδειξη της παραλαβής που θα επιστραφεί στον αποστολέα πρέπει να επισυνάπτεται ως έγγραφη απόδειξη της επίδοσης του εγγράφου.

Όταν ο διανομέας αναγράφει στην απόδειξη παραλαβής ότι ο παραλήπτης είναι άγνωστος ή έχει φύγει από τη διεύθυνση που ορίζεται στον φάκελο, η επίδοση δεν έχει γίνει.

Η έκθεση επίδοσης του επιμελητή είναι δημόσιο έγγραφο και εκτός αν αποδειχθεί ψευδής, αποτελεί απόδειξη των όσων συνέβησαν παρουσία του δικαστικού επιμελητή και των δηλώσεων που έγιναν προς αυτόν αποτελεί μαχητό τεκμήριο άλλων περιστάσεων τις οποίες ο δικαστικός επιμελητής δεν διαπίστωσε αυτοπροσώπως (για παράδειγμα, το γεγονός ότι το πρόσωπο που παρέλαβε το έγγραφο ήταν μέλος της οικογένειας ή πρόσωπο που εργαζόταν στην κατοικία του παραλήπτη).

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Η επίδοση είναι άκυρη όταν δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που κατοχυρώνουν την αρχή ότι ο διάδικος πρέπει να θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του εγγράφου, δηλαδή όταν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες που αφορούν το πρόσωπο που πρόκειται να παραλάβει το αντίγραφο ή όταν υφίσταται πραγματική αβεβαιότητα (incertezza assoluta) ως προς το πρόσωπο ή την ημερομηνία κατά την οποία παραδόθηκε το έγγραφο (άρθρο 160 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η ακυρότητα της επίδοσης μπορεί να θεραπευθεί αν, παρά ταύτα, η επίδοση πέτυχε τον σκοπό της, για παράδειγμα εάν ο παραλήπτης εμφανιστεί στο δικαστήριο άλλως πρέπει να γίνει νέα απόπειρα επίδοσης.

Η αβεβαιότητα ως προς την ημερομηνία επίδοσης πρέπει να είναι πραγματική δεν μπορεί να θεραπευθεί εφόσον μια προθεσμία εξαρτάται από αυτή. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες του πρωτότυπου εγγράφου και του αντιγράφου διαφέρουν, η ημερομηνία που μνημονεύεται στο αντίγραφο του παραλήπτη υπερισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα υπεράσπισης του παραλήπτη.

Τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι δεν υπάρχει επίδοση και δεν μπορεί να θεραπευθεί η απουσία επίδοσης όταν το έγγραφο δεν επιδίδεται καθόλου ή έχει επιδοθεί σε τόπο ή πρόσωπο που δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον παραλήπτη. Η ακυρότητα της επίδοσης δεν μπορεί επίσης να θεραπευθεί σε περίπτωση ασυμφωνιών μεταξύ του πρωτότυπου εγγράφου και του αντιγράφου εξαιτίας των οποίων ο παραλήπτης δεν μπορεί να υπερασπιστεί ορθά τον εαυτό του. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει επίδοση, αυτή δεν θεραπεύεται και η διαδικασία της επίδοσης του εγγράφου πρέπει να ξεκινήσει ξανά.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Στις αστικές υποθέσεις, ο διάδικος που ζητά την επίδοση οφείλει να καλύψει τα έξοδα, τα οποία αποτελούνται από τα τέλη που καταβάλλονται στο Δημόσιο Ταμείο (erario), και τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης που οφείλονται στον δικαστικό επιμελητή για τα έγγραφα που επιδίδει εκτός έδρας.

Το εν λόγω ζήτημα ρυθμίζεται από το προεδρικό διάταγμα αριθ. 115 της 30ης Μαΐου 2002 (Ενοποιημένη νομοθεσία για τα δικαστικά έξοδα), που ορίζει επίσης το ποσό των εν λόγω εξόδων. Ο διάδικος που εισάγει τη δίκη πρέπει να προκαταβάλει τα έξοδα, τις επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης των επιδόσεων που θα γίνουν με αίτημα του γραμματέα, τα οποία ανέρχονται στο πάγιο κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 27,00 EUR για τις επιδόσεις που ζητούν οι διάδικοι, ο αιτών οφείλει να καταβάλει το τέλος που μνημονεύεται στο άρθρο 34 επ. του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/2002, το οποίο διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των παραληπτών, τη χιλιομετρική απόσταση και τον χαρακτήρα επείγοντος.

Σε άλλους τομείς δικαίου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εργατικές υποθέσεις, τις υποθέσεις κοινωνικών παροχών, τον χωρισμό και το διαζύγιο και τις υποθέσεις στις οποίες ένα πρόσωπο με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους δικαιούται κρατική νομική συνδρομή, ο διάδικος απαλλάσσεται από την καταβολή των εξόδων της επίδοσης, οι οποίες βαρύνουν το Δημόσιο Ταμείο.

Για τις επιδόσεις που παραγγέλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1393/2007 δεν καταβάλλονται έξοδα εκτός όσων προκύπτουν λόγω της παρέμβασης δικαστικού επιμελητή ή αρμόδιου προσώπου κατά δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής, που αντιστοιχούν σε ενιαίο πάγιο τέλος, το οποίο προκαθορίζεται από αυτό το κράτος μέλος και τηρεί της αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων (άρθρο 11 του κανονισμού αριθ. 1393/2007).

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/06/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.