Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Ως «επίδοση ή κοινοποίηση» («izsniegšana») δικαστικού εγγράφου νοείται η έγκαιρη παράδοση του εγγράφου στον παραλήπτη του, ώστε να μπορεί αυτός να ασκήσει και να προασπίσει τα δικαιώματά του. Ο νόμος περί πολιτικής δικονομίας («Civilprocesa likums») προβλέπει διάφορα είδη επίδοσης ή κοινοποίησης, μεταξύ των οποίων την επίδοση ή κοινοποίηση με συστημένη επιστολή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από δικαστικό επιμελητή («tiesu izpildītājs») και από αγγελιαφόρο («ziņesis»). Έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί όταν έχει παραδοθεί σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις που προβλέπει ο νόμος και η επίδοση ή κοινοποίηση έχει καταγραφεί με τον τύπο που ορίζει για τον σκοπό αυτόν ο νόμος.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Τα δικαστικά έγγραφα που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας: δικαστικές αποφάσεις, διατάξεις, κοινοποιήσεις, κλήσεις, αιτήσεις στο πλαίσιο ορισμένων διαδικασιών, εφέσεις και αναιρέσεις, γνήσια αντίγραφα έγγραφων υπομνημάτων, και όλα τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στο δικαστήριο από διάδικο, αλλά επιδίδονται ή κοινοποιούνται στους λοιπούς διαδίκους από το ίδιο το δικαστήριο.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Έγγραφο από άλλη χώρα θα επιδοθεί στη Λετονία από δικαστικό επιμελητή.

Κεντρική αρχή είναι το Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών Λετονίας («Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome»).

Διεύθυνση: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Τηλ.: +371 67290005, φαξ: +371 62302503

Email: documents@lzti.lv

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Αν είναι αναγκαίο, η αρχή που παραλαμβάνει την αίτηση, δηλαδή το Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών Λετονίας, πέρα από τα παρεχόμενα στοιχεία, επαληθεύει ή ελέγχει αν για το οικείο πρόσωπο υπάρχει καταχωρισμένη άλλη διεύθυνση στο μητρώο πληθυσμού («Iedzīvotāju reģists») ή στο μητρώο επιχειρήσεων («Uzņēmumu reģistrs»).

Το Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών δεν προσπαθεί να εντοπίσει την ορθή διεύθυνση, αλλά μόνο να παράσχει ακριβέστερες πληροφορίες όταν χρειάζεται.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Οι βασικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται δωρεάν:

https://www.lursoft.lv/?l=en

Προκειμένου να εξακριβωθεί η διεύθυνση φυσικού προσώπου, μπορεί να υποβληθεί επίσημο αίτημα στο Τμήμα Ιθαγένειας και Μετανάστευσης («Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde») του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητούνται τα δεδομένα, ούτως ώστε οι εκτελούντες την επεξεργασία να μπορούν να κρίνουν αν συντρέχει νόμιμος λόγος για την παροχή τους. Το μητρώο πληθυσμού τηρείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

http://www.pmlp.gov.lv/en/

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Το Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών δεν προσπαθεί να εξακριβώσει την ορθή διεύθυνση εναγομένου ή να τον εντοπίσει απλώς παρέχει μια ακριβέστερη διεύθυνση. Ωστόσο, κάθε αίτημα εξετάζεται μεμονωμένα, ενώ δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που επηρεάζουν τα δικαιώματα παιδιών.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Το έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται από δικαστικό επιμελητή, ο οποίος επισκέπτεται τον παραλήπτη.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Οι κλήσεις προς δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, φορείς της κεντρικής κυβέρνησης ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα έγγραφα που συντάσσονται από το δικαστήριο και τα άλλα έγγραφα που συντάσσονται ηλεκτρονικά κοινοποιούνται από το δικαστήριο στους οικείους δικηγόρους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Τα έγγραφα αυτά κοινοποιούνται σε συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, φορείς της κεντρικής κυβέρνησης ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν έχουν ενημερώσει το δικαστήριο ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τα δικαστικά έγγραφα κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διαδίκους που έχουν ενημερώσει το δικαστήριο ότι συμφωνούν με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία τους με το δικαστήριο. Τα έγγραφα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποδείξει ο οικείος διάδικος. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει τεχνικά εμπόδια στην παράδοση δικαστικών εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα παραδίδονται με κάποια από τις άλλες διαθέσιμες μεθόδους.

Αν διάδικος ενημερώσει το δικαστήριο ότι συμφωνεί με τη χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το δικαστήριο και ότι είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό σύστημα, τα δικαστικά έγγραφα θα του κοινοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει τεχνικά εμπόδια στην κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, τα έγγραφα παραδίδονται με κάποια από τις άλλες διαθέσιμες μεθόδους, αλλά οι κλήσεις του δικαστηρίου αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποδείξει ο διάδικος.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Αν το πρόσωπο που επιχειρεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των δικαστικών εγγράφων δεν βρει τον παραλήπτη τους, μπορεί να επιδώσει ή να κοινοποιήσει τα έγγραφα σε οποιοδήποτε ενήλικο μέλος της οικογένειας του παραλήπτη το οποίο διαμένει μαζί του. Αν το πρόσωπο που επιχειρεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων δεν βρει τον παραλήπτη τους στον τόπο εργασίας του, μπορεί να παραδώσει τα έγγραφα στον διευθυντή του εν λόγω τόπου εργασίας προς παράδοση στον παραλήπτη. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα έγγραφα πρέπει να δηλώσει το πλήρες όνομά του, την ημερομηνία και την ώρα της επίδοσης ή κοινοποίησης, καθώς και τη σχέση του με τον παραλήπτη ή τον τίτλο της θέσης του, και πρέπει να παραδώσει τα έγγραφα στον παραλήπτη τους χωρίς καθυστέρηση.

Δημοσίευση κλήσης σε εφημερίδα

1) Αν η διεύθυνση του εναγομένου δεν μπορεί να διακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 54.1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας ή αν τα έγγραφα δεν μπορούν να παραδοθούν στη διεύθυνση που υπέδειξε ο διάδικος σύμφωνα με το άρθρο 54.1 παράγραφος 1 του εν λόγω νόμου ή αν τα έγγραφα δεν μπορούν να παραδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 56.2 του ίδιου νόμου, ο εναγόμενος μπορεί να κληθεί στο δικαστήριο με δημοσίευση της κλήσης στην επίσημη εφημερίδα της Λετονίας, Latvijas Vēstnesis.

2) Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση κλήσης στην επίσημη εφημερίδα, ο ενάγων δικαιούται να δημοσιεύσει την κλήση, με δικά του έξοδα, σε άλλες εφημερίδες.

3) Το περιεχόμενο της κλήσης που δημοσιεύεται σε εφημερίδα πρέπει να αντιστοιχεί στο κείμενο της κλήσης.

4) Δικαστήριο μπορεί να δικάσει υπόθεση ερήμην του εναγομένου αν έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της κλήσης στην επίσημη εφημερίδα.

5) Πέραν της δημοσίευσης σε εφημερίδα, η κλήση πρέπει επίσης να αποσταλεί στον τόπο του ακινήτου του εναγομένου, αν ο ενάγων έχει υποδείξει τέτοιον τόπο.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

1) Την ημερομηνία κατά την οποία ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο παρέλαβε τα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3, 7 ή 8 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας

2) την ημερομηνία κατά την οποία το οικείο πρόσωπο αρνήθηκε να τα παραλάβει (άρθρο 57 του εν λόγω νόμου)

3) αν τα έγγραφα απεστάλησαν ταχυδρομικώς, την έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής τους

4) αν τα έγγραφα απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής τους

5) αν τα έγγραφα κοινοποιήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, την τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής τους.

2. Το γεγονός ότι δικαστικά έγγραφα έχουν παραδοθεί στη δηλωμένη κατοικία φυσικού προσώπου, σε εναλλακτική διεύθυνση που αναγράφεται στη δήλωση κατοικίας, στη διεύθυνση που υπέδειξε φυσικό πρόσωπο για την επικοινωνία του με το δικαστήριο ή στην έδρα νομικού προσώπου, και το γεγονός ότι λήφθηκε από την ταχυδρομική υπηρεσία ειδοποίηση περί παράδοσης των εγγράφων ή περί επιστροφής τους δεν καθορίζουν από μόνα τους το αν τα εν λόγω έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί. Αντιθέτως, υφίσταται τεκμήριο ότι τα έγγραφα επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν την έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής τους αν απεστάλησαν ταχυδρομικώς, ή την τρίτη ημέρα μετά την ημερομηνία αποστολής τους αν απεστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αν κοινοποιήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο ο παραλήπτης μπορεί να ανατρέψει, αποδεικνύοντας ότι αντικειμενικοί λόγοι εκτός του πεδίου ελέγχου του εμπόδισαν την παραλαβή των εγγράφων στην αναφερόμενη διεύθυνση.

Άρθρο 57 Συνέπειες της άρνησης παραλαβής δικαστικών εγγράφων

1. Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει δικαστικά έγγραφα, το πρόσωπο που επιχειρεί να παραδώσει τα έγγραφα προσθέτει σχετική μνεία επί του εγγράφου, αναγράφοντας τους λόγους της άρνησης, την ημερομηνία και την ώρα.

2. Η άρνηση παραλαβής δικαστικών εγγράφων δεν συνιστά κώλυμα για τη δίκη.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Δικαστικό έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω κατάθεσης σε ταχυδρομικό κατάστημα, περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αφεθεί ή να αποσταλεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στη διεύθυνση του παραλήπτη. Αν η ειδοποίηση δεν μπορεί να αφεθεί ή να αποσταλεί στη διεύθυνση αυτή, πρέπει να θυροκολληθεί στην πόρτα της κατοικίας του παραλήπτη ή των εγκαταστάσεων επιχείρησης ή άλλου τόπου διαμονής του παραλήπτη, ή να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί σε πρόσωπο που κατοικεί σε κοντινή απόσταση και το οποίο θα την παραδώσει στον παραλήπτη σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι το κατατεθέν έγγραφο έχει αποσταλεί από το δικαστήριο.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Άρθρο 57 Συνέπειες της άρνησης παραλαβής δικαστικών εγγράφων

1) Αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει δικαστικά έγγραφα, το πρόσωπο που επιχειρεί να παραδώσει τα έγγραφα προσθέτει σχετική μνεία επί του εγγράφου, αναγράφοντας τους λόγους της άρνησης, την ημερομηνία και την ώρα.

2. Η άρνηση παραλαβής δικαστικών εγγράφων δεν συνιστά κώλυμα για τη δίκη.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Αν ζητηθεί ειδικά, το έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στην έδρα του δικαστηρίου, κατόπιν κλήσης του παραλήπτη να παρουσιαστεί εκεί.

Αν το έγγραφο αποσταλεί με συστημένη επιστολή, μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί ταχυδρομικώς. Θα επιδοθεί ή κοινοποιηθεί εντός ταχυδρομικού καταστήματος ή από ταχυδρομικούς υπαλλήλους το πρόσωπο που αναφέρεται ως ο παραλήπτης ή αντιπρόσωπος αυτού πρέπει να υπογράψει για την παραλαβή, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας. Ο διάδικος που χρησιμοποιεί την εν λόγω ταχυδρομική υπηρεσία μπορεί επίσης να ορίσει ότι η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Αν η επίδοση ή κοινοποίηση με συστημένη επιστολή αποδειχθεί ανεπιτυχής, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου ταχυδρομικώς.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Ο παραλήπτης εγγράφου που έχει αποσταλεί με συστημένη επιστολή ενημερώνεται μέσω ειδοποίησης που αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη. Το έγγραφο φυλάσσεται στο ταχυδρομικό κατάστημα για 30 ημέρες από την ημέρα παραλαβής του. Πρέπει να ζητηθεί από τον παραλήπτη να παραλάβει το έγγραφο τουλάχιστον δύο φορές.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Αν δικαστικό έγγραφο αποσταλεί ταχυδρομικώς, η επίδοση ή κοινοποίηση καταχωρίζεται στη δικογραφία, με μνεία του τόπου και του χρόνου επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου, ενώ σχετική σημείωση προστίθεται και στο ταχυδρομικό έγγραφο.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Κατόπιν αίτησης του παραλήπτη, το δικαστήριο επικοινωνεί με την οικεία χώρα του εξωτερικού, είτε απευθείας είτε μέσω της κεντρικής αρχής, και της ζητεί να υποβάλει νέα αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης βάσει της αίτησης του παραλήπτη.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Όχι, δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.