Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Στο Λουξεμβούργο ο όρος κοινοποίηση περιγράφει εν γένει τις διάφορες διαδικασίες μέσω των οποίων μια πράξη γνωστοποιείται στον παραλήπτη της.

Η επίδοση είναι ένας ειδικός τύπος κοινοποίησης. Εκτελείται από έναν δικαστικό επιμελητή ο οποίος μεταβαίνει στη διεύθυνση του παραλήπτη για να του παραδώσει το έγγραφο.

Οι περισσότερες κοινοποιήσεις εκτελούνται ταχυδρομικώς μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής.

Η επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή προσφέρει σημαντικότερες εγγυήσεις σε σχέση με την κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου. Ως εκ τούτου, για τις πιο σημαντικές πράξεις ο νόμος προβλέπει την επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στην περίπτωση των ειρηνοδικείων οι κλητεύσεις αποστέλλονται συστηματικά μέσω συστημένης επιστολής. Αναλόγως της διαδικασίας, η κλήτευση προέρχεται είτε από τη γραμματεία του δικαστηρίου είτε από δικαστικό επιμελητή. Δεν αποκλείεται, επομένως, το ενδεχόμενο να προβαίνει και ο ίδιος ο δικαστικός επιμελητής σε διαδικασία κοινοποίησης και όχι επίδοσης.

Η επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή είναι κατά κανόνα απαραίτητη για την εφαρμογή προθεσμιών προσφυγής κατά δικαστικών αποφάσεων. Κατ’ εξαίρεση, οι προθεσμίες προσφυγής κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν μισθωτήρια συμβόλαια και εργασιακά ζητήματα εφαρμόζονται από τη στιγμή της κοινοποίησης της απόφασης εκ μέρους της γραμματείας του δικαστηρίου.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Οι περισσότερες διαδικαστικές πράξεις πρέπει να κοινοποιούνται ή να επιδίδονται προκειμένου να μπορούν να διαβιβαστούν στον δικαστή.

Ο νόμος προβλέπει ιδίως την επίδοση ή κοινοποίηση των εισαγωγικών εγγράφων μιας δίκης μέσω των οποίων καλείται ο εναγόμενος να παραστεί ενώπιον της δικαιοσύνης προσωπικά ή μέσω συνηγόρου.

Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει επίσης να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται προκειμένου να αποκτούν ισχύ δεδικασμένου μετά την παρέλευση των προθεσμιών προσφυγής.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Στο Λουξεμβούργο η επίδοση μιας πράξης μπορεί να γίνεται μόνο από τους δικαστικούς επιμελητές.

Στις περισσότερες υποθέσεις απαιτείται η συνδρομή του δικαστικού επιμελητή προκειμένου να κινηθεί μια δικαστική διαδικασία. Εφόσον έχει εκδοθεί η απόφαση, απαιτείται επίσης η συνδρομή του δικαστικού επιμελητή ώστε αυτή να επιδοθεί στον ηττηθέντα διάδικο, οπότε και αρχίζει να ισχύει η προθεσμία προσφυγής. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή εντός της ισχύουσας προθεσμίας, η απόφαση καθίσταται τελεσίδικη. Εάν ο ηττηθείς διάδικος επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση, οφείλει να ζητήσει τη συνδρομή δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα προβεί στην επίδοση του δικογράφου της προσφυγής.

Ο νόμος προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις στο μονοπώλιο των δικαστικών επιμελητών. Ιδίως όσον αφορά τα ειρηνοδικεία, πολλές διαδικασίες κινούνται μέσω της κατάθεσης προσφυγής στο αρμόδιο όργανο. Η γραμματεία του δικαστηρίου καλεί εν συνεχεία τους διάδικους σε ακρόαση κοινοποιώντας τους κλήτευση στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του δικογράφου της προσφυγής. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν μισθωτήρια συμβόλαια αλλά και εργασιακά ζητήματα ή εντολές πληρωμής.

Η κλήτευση μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου προβλέπεται επίσης σε ορισμένες διαδικασίες ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου, ιδίως σε διαδικασίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου.

Οι δικηγόροι δεν δύνανται να κοινοποιούν μια πράξη απευθείας σε έναν διάδικο. Για να είναι η κοινοποίηση έγκυρη, οφείλουν να απευθύνονται σε δικαστικό επιμελητή. Η κατάσταση αλλάζει, ωστόσο, όταν η διαδικασία έχει ξεκινήσει και κάθε διάδικος εκπροσωπείται από συνήγορο από αυτή τη στιγμή και μετά, όλες οι πράξεις και τα λοιπά έγγραφα μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω κοινοποίησης μεταξύ των συνηγόρων. Η κοινοποίηση μεταξύ των συνηγόρων γίνεται χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις. Κατά τη συνήθη πρακτική, ο συνήγορος που λαμβάνει μια κοινοποίηση υπογράφει το σχετικό αποδεικτικό.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Οι υπηρεσίες διαβίβασης που ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις είναι για το Λουξεμβούργο οι κατά τόπους αρμόδιοι δικαστικοί επιμελητές.

Οι δικαστικοί επιμελητές υποχρεούνται εκ του νόμου να επιδίδουν τις πράξεις προσωπικά στον παραλήπτη ή στη διεύθυνση κατοικίας του ή στην έδρα της αντίστοιχης εταιρείας.

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους αναλογούν, οι δικαστικοί επιμελητές δύνανται να έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Φυσικά πρόσωπα:
  • Πλήρες ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Ημερομηνία γέννησης

Οι εν λόγω πληροφορίες αντλούνται από τα σχετικά μητρώα φυσικών προσώπων. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν για τον σκοπό αυτό πρόσβαση στα σχετικά μητρώα φυσικών προσώπων.

 • Εταιρείες:
  • Διακριτικός τίτλος
  • Εμπορική επωνυμία
  • Έδρα
  • Αριθ. εμπορικού μητρώου

Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων, τα εν λόγω δεδομένα είναι ανοιχτά στο κοινό και ελεύθερα προσβάσιμα.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι αλλοδαποί διάδικοι δεν έχουν πρόσβαση στο μητρώο φυσικών προσώπων ώστε να προβαίνουν σε αναζητήσεις διευθύνσεων φυσικών προσώπων.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων, η επαλήθευση των βασικών τους δεδομένων (εταιρική έδρα, εμπορική επωνυμία, αριθμός μητρώου) είναι ανοιχτή στο κοινό και γίνεται δωρεάν. Η πρόσβαση σε πιο λεπτομερή δεδομένα γίνεται επί πληρωμή.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Για να προσδιοριστεί η διεύθυνση ενός προσώπου το οποίο σχετίζεται με παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1206/2001, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η δικαστική αρχή που λαμβάνει το αίτημα προβαίνει σε αναζήτηση στο εθνικό μητρώο φυσικών προσώπων, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, η αναζήτηση γίνεται βάσει των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων (ΜΕΕ).

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

 • Σύνοψη της διαδικασίας κοινοποίησης

Οι περισσότερες κοινοποιήσεις εκτελούνται μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής.

Όταν ο διανομέας βρίσκει τον παραλήπτη της κοινοποίησης, του ζητάει να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής η οποία αποστέλλεται στη συνέχεια στον αποστολέα. Όταν ο παραλήπτης αρνείται να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής, ο διανομέας την καταχωρεί και η κοινοποίηση θεωρείται εκτελεσθείσα.

Εάν ο παραλήπτης δεν μπορεί να εντοπισθεί αλλά η συστημένη επιστολή γίνεται αποδεκτή από άλλο πρόσωπο, ο διανομέας καταχωρεί τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου στην απόδειξη παραλαβής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κοινοποίηση που γίνεται σε τρίτο πρόσωπο έχει μικρότερη αξία σε σχέση με εκείνη που λαμβάνεται αυτοπροσώπως.

Εάν ο παραλήπτης δεν μπορεί να εντοπιστεί αλλά η διεύθυνσή του είναι ακριβής, ο διανομέας αφήνει στο γραμματοκιβώτιο ειδοποίηση προκειμένου ο παραλήπτης να αναζητήσει την αλληλογραφία του στο ταχυδρομικό κατάστημα εντός προθεσμίας που αναγράφεται στην ειδοποίηση. Η κοινοποίηση θεωρείται τότε εκτελεσθείσα, ακόμη και αν ο παραλήπτης δεν προσέλθει στο ταχυδρομικό κατάστημα.

Εάν η διεύθυνση δεν μπορεί να επαληθευτεί, ο διανομέας επιστρέφει την αλληλογραφία στον αποστολέα ενημερώνοντάς τον ότι η κοινοποίηση δεν εκτελέστηκε. Σε τέτοια περίπτωση, ο ενάγων πρέπει να υποβάλει νέα διεύθυνση. Εάν ο παραλήπτης της κοινοποίησης δεν έχει γνωστή διεύθυνση, ο ενάγων δύναται να παρακάμψει τη διαδικασία κοινοποίησης και να απευθυνθεί σε δικαστικό επιμελητή προκειμένου αυτός να προβεί σε επίδοση, ενδεχομένως με το σχετικό πρακτικό αναζήτησης.

Η ως άνω διαδικασία κοινοποίησης ισχύει μόνο εφόσον ο παραλήπτης της πράξης διαμένει στο Λουξεμβούργο. Στην περίπτωση των ατόμων που διαμένουν στο εξωτερικό, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της επίδοσης.

 • Σύνοψη της διαδικασίας επίδοσης

Η επίδοση μιας πράξης από δικαστικό επιμελητή γίνεται προς τον παραλήπτη οπουδήποτε αυτός τον εντοπίσει.

Συνήθως ο δικαστικός επιμελητής μεταβαίνει στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη. Ωστόσο, η παράδοση των εγγράφων μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε σημείο εντοπίζει ο δικαστικός επιμελητής τον παραλήπτη, π.χ. στον χώρο εργασίας του.

Η επίδοση γίνεται αυτοπροσώπως όταν το αντίγραφο της πράξης παραδίδεται ανά χείρας στον παραλήπτη. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επίδοση γίνεται αυτοπροσώπως, εφόσον το αντίγραφο της πράξης παραδίδεται στον νόμιμο εκπρόσωπό του, στον επίσημο πληρεξούσιο του τελευταίου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που έχει οριστεί αντίκλητος, η επίδοση θεωρείται ότι γίνεται αυτοπροσώπως εφόσον το αντίγραφο της πράξης έχει παραδοθεί στον αντίκλητο.
Όταν ο παραλήπτης αποδέχεται το αντίγραφο της πράξης, ο δικαστικός επιμελητής το καταγράφει στο έγγραφο της επίδοσης. Σε τέτοια περίπτωση, η επίδοση θεωρείται εκτελεσθείσα κατά την ημερομηνία παράδοσης της πράξης στον παραλήπτη.

Όταν ο παραλήπτης δεν αποδέχεται το αντίγραφο της πράξης, ο δικαστικός επιμελητής το καταγράφει στο έγγραφο της επίδοσης. Σε τέτοια περίπτωση, η επίδοση θεωρείται εκτελεσθείσα κατά την ημερομηνία προσκόμισης της πράξης στον παραλήπτη.

Όταν ο δικαστικός επιμελητής βρίσκει τον παραλήπτη στη διεύθυνση κατοικίας του, του παραδίδει πιστό αντίγραφο του εγγράφου. Συντάσσει τότε ένα πρακτικό περί της ολοκλήρωσης της διατύπωσης το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο του εγγράφου και επιστρέφεται μαζί με αυτό στον διάδικο που αιτήθηκε την κοινοποίηση.

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 7.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Επίδοση κατ’ οίκον

Εάν η επίδοση δεν μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στον παραλήπτη, το αντίγραφο της πράξης παραδίδεται στη διεύθυνση κατοικίας του. Εάν ο παραλήπτης δεν κατοικεί εκεί ή εφόσον δεν υπάρχει διεύθυνση, το αντίγραφο της πράξης παραδίδεται στον τόπο της κύριας κατοικίας του. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επίδοση γίνεται στη διεύθυνση της εταιρικής ή διοικητικής του έδρας.

Το αντίγραφο της πράξης παραδίδεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποδέχεται την παραλαβή, δηλώνει το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και τη διεύθυνσή του και υπογράφει την απόδειξη παραλαβής. Το αντίγραφο παραδίδεται σε κλειστό φάκελο όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η διεύθυνση του παραλήπτη και ο οποίος φέρει επίσης τη σφραγίδα του δικαστικού επιμελητή στο ύψος του κλεισίματος.

Το αντίγραφο δεν μπορεί να παραδίδεται σε άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του ούτε και στο πρόσωπο εκ μέρους του οποίου έχει γίνει η αίτηση επίδοσης.

Ο δικαστικός επιμελητής αφήνει αντίστοιχα στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη, στον τόπο κύριας κατοικίας του ή στην εταιρική ή διοικητική του έδρα, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο, μια χρονολογημένη ειδοποίηση σχετικά με την παράδοση του αντιγράφου της πράξης, όπου αναγράφονται και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το αντίγραφο.

Ο δικαστικός επιμελητής επισυνάπτει στον φάκελο ένα αντίγραφο της πράξης σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση επίδοσης σε αντίκλητο.

Σε όλες αυτές περιπτώσεις, η επίδοση θεωρείται εκτελεσθείσα κατά την ημερομηνία παράδοσης του αντιγράφου της πράξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 161 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, «ως επίδοση κατ’ οίκον λογίζεται η επίδοση που εκτελείται στη διεύθυνση υπό την οποία ο παραλήπτης είναι καταχωρημένος στο δημοτολόγιο».

Το άρθρο 164 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι «Οι επιδόσεις γίνονται:

1° στο κράτος, στην έδρα της κυβέρνησης

2° στους δημόσιους οργανισμούς, στον τόπο όπου εδρεύουν

3° στους δήμους, στα κατά τόπους δημαρχεία

4° στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, είτε στην καταστατική τους έδρα είτε στον διαχειριστή τους ».

Επίδοση μέσω κατάθεσης αντιγράφου του εγγράφου της επίδοσης

Το άρθρο 155 παράγραφος 6 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι «σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η επίδοση της πράξης όπως ως άνω προβλέπεται και εφόσον προκύπτει από τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις και αναφέρεται στην πράξη από τον δικαστικό επιμελητή ότι ο παραλήπτης διαμένει στη δηλούμενη διεύθυνση, ο δικαστικός επιμελητής αφήνει αντίγραφο της πράξης σε κλειστό φάκελο στον οποίο επισυνάπτει ειδοποίηση μέσω της οποίας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι δεν βρέθηκε κανείς στη δηλούμενη διεύθυνση ή ότι τα πρόσωπα που ήταν παρόντα αρνήθηκαν να παραλάβουν το αντίγραφο της πράξης.

Η επίδοση θεωρείται εκτελεσθείσα κατά τη συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία. Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την πρώτη επόμενη εργάσιμη, ο δικαστικός επιμελητής αποστέλλει με απλή επιστολή αντίγραφο της πράξης και της ως άνω ειδοποίησης στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πράξη.

Επίδοση σε άγνωστη διεύθυνση

Το άρθρο 157 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τον τρόπο επίδοσης σε περιπτώσεις όπου ο παραλήπτης δεν διαθέτει γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής ή εταιρική έδρα, ορίζοντας ότι «εφόσον το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί η πράξη δεν διαθέτει γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρει επακριβώς τις κινήσεις στις οποίες προέβη προς αναζήτηση του παραλήπτη της πράξης». Το πρακτικό αναφέρει το είδος της πράξης και το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντος.

Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την πρώτη επόμενη εργάσιμη, ο δικαστικός επιμελητής αποστέλλει στον παραλήπτη, στην τελευταία γνωστή διεύθυνση, με συστημένη επιστολή και ειδοποίηση παραλαβής, αντίγραφο της πράξης και αντίγραφο του πρακτικού. Η ίδια διατύπωση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μέσω απλής επιστολής.

Το αντίγραφο του πρακτικού που αποστέλλεται στον παραλήπτη αναφέρει ότι αυτός δύναται να προμηθευτεί αντίγραφο της πράξης εντός προθεσμίας τριών μηνών από το γραφείο του δικαστικού επιμελητή ή να εξουσιοδοτήσει προς τούτο οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του ».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 157 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι «oι ως άνω διατάξεις ισχύουν για την επίδοση μιας πράξης που αφορά νομικό πρόσωπο το οποίο δεν διαθέτει πλέον γνωστή εγκατάσταση στη διεύθυνση που αναφέρεται ως εταιρική έδρα στο μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων ».

Άλλοι τρόποι επίδοσης

Το άρθρο 157 παράγραφος 4 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «όταν ένα εισαγωγικό έγγραφο μιας δίκης ή ισοδύναμη πράξη έχει επιδοθεί σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και ο εναγόμενος δεν προσέρχεται στο δικαστήριο, ο δικαστής δύναται να διατάξει ενδεχομένως τη δημοσίευση ειδοποίησης σε εφημερίδα του Λουξεμβούργου ή της αλλοδαπής ».

Το άρθρο 158 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει επίσης ότι «εάν ο παραλήπτης της πράξης δεν μπορεί να εντοπιστεί ή εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει όντως ειδοποιηθεί, ο δικαστής δύναται να προβεί αυτεπάγγελτα σε οποιαδήποτε συμπληρωματική ενέργεια, έως και να διατάξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων απαραίτητων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ενάγοντος.

Κοινοποίηση μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής

Όταν η πράξη διαβιβάζεται μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου, η κοινοποίηση γίνεται μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής. Εάν ο παραλήπτης δεν διαθέτει γνωστή διεύθυνση, η κοινοποίηση γίνεται υπό μορφή πράξης επίδοσης από δικαστικό επιμελητή.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Όταν η πράξη διαβιβάζεται μέσω επίδοσης, το έγγραφο της επίδοσης πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία της επίδοσης, η οποία πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία παράδοσης του εγγράφου στον παραλήπτη, στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη, ή με την ημερομηνία παράδοσης της πράξης στη διεύθυνση κατοικίας του παραλήπτη.

Όταν η πράξη διαβιβάζεται μέσω κοινοποίησης, το Λουξεμβούργο εφαρμόζει ένα σύστημα διπλής ημερομηνίας.

Η ημερομηνία που ισχύει έναντι του αποστολέα της πράξης διαφέρει από εκείνη που ισχύει έναντι του παραλήπτη.

Έναντι του αποστολέα, ως ημερομηνία κοινοποίησης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Όσον αφορά την επίδοση μέσω κατάθεσης αντιγράφου του εγγράφου της επίδοσης, βλ. παρακάτω: επίδοση μέσω κατάθεσης αντιγράφου του εγγράφου της επίδοσης.

Όσον αφορά την κοινοποίηση μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής, βλ. παρακάτω: Ερώτηση 3.3.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Όταν η διαβίβαση της πράξης γίνεται μέσω επίδοσης, ο παραλήπτης δεν έχει δυνατότητα να αρνηθεί να την παραλάβει, εκτός εάν επικαλεστεί τους λόγους άρνησης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 8 του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 (απαίτηση μετάφρασης).

Όταν η διαβίβαση της πράξης γίνεται μέσω κοινοποίησης, ο παραλήπτης δεν έχει δυνατότητα να αρνηθεί να παραλάβει κοινοποίηση μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής.

Ωστόσο, ο παραλήπτης μιας κοινοποίησης μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής δύναται να αμφισβητήσει σε μεταγενέστερο στάδιο την εγκυρότητα της κοινοποίησης αποδεικνύοντας ότι στον συστημένο φάκελο δεν υπήρχε η διεύθυνση κατοικίας του, ούτε η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του ούτε αυτή του αντικλήτου του. Η επίδοση μέσω του σχετικού εγγράφου του δικαστικού επιμελητή είναι επομένως νομικά πιο ασφαλής σε σύγκριση με την κοινοποίηση μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής. Πράγματι, σε περίπτωση επίδοσης, ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επαληθεύει τη διεύθυνση του παραλήπτη στο εθνικό μητρώο φυσικών προσώπων ή στο ληξιαρχείο του εκάστοτε δήμου. Εξάλλου, η ημερομηνία κοινοποίησης μέσω συστημένης επιστολής δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα εάν ο παραλήπτης δεν έχει χρονολογήσει και υπογράψει την απόδειξη παραλαβής κατά την (πρώτη) προσκόμιση της αλληλογραφίας στη διεύθυνση της κατοικίας του, της συνήθους διαμονής του ή του αντικλήτου που έχει ορίσει. Αντίθετα, η ημερομηνία επίδοσης αναγράφεται πάντα στο έγγραφο της επίδοσης.

Επιπλέον, εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει την πράξη, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην εγκυρότητα και στην ημερομηνία της επίδοσης ή της κοινοποίησης.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Το άρθρο 8.1. των Γενικών όρων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ορίζει ότι «η συστημένη αλληλογραφία παραδίδεται, εκτός από τον παραλήπτη και τον πληρεξούσιό του:

 • στη διεύθυνση κατοικίας του, σε οποιονδήποτε ενήλικα που λαμβάνει την αλληλογραφία εκ μέρους του παραλήπτη
 • στο ταχυδρομικό κατάστημα, σε οποιονδήποτε ενήλικα που προσκομίζει τη σχετική ειδοποίηση».

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Η ταχυδρομική αλληλογραφία παραδίδεται στην αναγραφόμενη διεύθυνση, εκτός από τις περιπτώσεις έκδηλου λάθους (παραδείγματα: ανορθόγραφο όνομα οδού, λάθος αριθμός, έκδηλα λανθασμένος ταχυδρομικός κώδικας κ.λπ.).

Εάν ο παραλήπτης δεν μπορεί να εντοπιστεί στην αναγραφόμενη διεύθυνση, η συστημένη αλληλογραφία δεν παραδίδεται.

Η αλληλογραφία που δεν μπορεί να παραδοθεί στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ή που δεν μπόρεσε να παραδοθεί σε κάποιον με δικαίωμα παραλαβής κατά τη διέλευση του διανομέα φυλάσσεται στη διάθεση του παραλήπτη στο αρμόδιο ταχυδρομικό κατάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, οι οποίες αναγράφονται στο σχετικό δελτίο που αφήνει ο διανομέας στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία φύλαξης, η αλληλογραφία επιστρέφεται στον αποστολέα, εάν αυτός είναι γνωστός.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Η αλληλογραφία που δεν μπορεί να παραδοθεί στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ή που δεν μπόρεσε να παραδοθεί σε κάποιον με δικαίωμα παραλαβής κατά τη διέλευση του διανομέα φυλάσσεται στη διάθεση του παραλήπτη στο αρμόδιο ταχυδρομικό κατάστημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, οι οποίες αναγράφονται στο σχετικό δελτίο που αφήνει ο διανομέας στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία φύλαξης, η αλληλογραφία επιστρέφεται στον αποστολέα, εάν αυτός είναι γνωστός.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Σε περίπτωση ταχυδρομικής κοινοποίησης, ως απόδειξη λογίζεται η απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση επίδοσης μέσω δικαστικού επιμελητή, αυτός συντάσσει πρακτικό των ενεργειών στις οποίες προέβη. Ο δικαστικός επιμελητής είναι κρατικός λειτουργός. Το πρακτικό του δικαστικού επιμελητή θεωρείται γνήσιο μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Η παραβίαση των κανόνων όσον αφορά τον τύπο της κοινοποίησης δύναται να ακυρώσει την ισχύ της κοινοποίησης ή της επίδοσης.

Δεν αναγνωρίζεται, ωστόσο, ακυρότητα λόγω σφάλματος ως προς τον τύπο παρά μόνο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι το εν λόγω σφάλμα προκάλεσε ζημία στον παραλήπτη της πράξης.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον δικαστή.

Εφόσον η επίδοση ή η κοινοποίηση δεν ήταν εφικτό να γίνει αυτοπροσώπως στον παραλήπτη και αυτός δεν παρίσταται στο δικαστήριο, ο δικαστής δύναται να ζητήσει από τον ενάγοντα να προβεί εκ νέου στην πράξη εκδίδοντας νέα κλήτευση. Η εν λόγω διατύπωση επιτρέπει την άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας περί της ερμηνείας σχετικά με την απουσία του ενδιαφερόμενου.

Στις διαδικασίες όπου οι διάδικοι καλούνται συνήθως μέσω κλήτευσης από τη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής δύναται επίσης να ζητά από τον ενάγοντα να προβεί σε κλήτευση μέσω δικαστικού επιμελητή, εφόσον εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα της κλήτευσης μέσω συστημένης επιστολής.

Τέλος, ο δικαστής δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση η οποία λογίζεται ότι εκδόθηκε κατ’ αντιμωλία έναντι διάδικου ο οποίος δεν είναι παρών στη συνεδρίαση παρά μόνο εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτός ειδοποιήθηκε αυτοπροσώπως. Εάν αυτό δεν ισχύει (π.χ. εάν η κλήτευση παραδόθηκε σε άλλο πρόσωπο που βρέθηκε επί τόπου), η απόφαση εκδίδεται ερήμην, οπότε και υπόκειται σε ανακοπή.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Οι κοινοποιήσεις μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου γίνονται δωρεάν. Όταν η επίδοση ή η κοινοποίηση γίνεται μέσω δικαστικού επιμελητή, αυτός αμείβεται βάσει των χρεώσεων που ορίζονται με κανονισμό του Μεγάλου Δουκάτου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Legilux

Μητρώο εμπορίου και επιχειρήσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.