Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Με τον όρο «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» νοείται η παράδοση δικογράφων σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης διέπεται ειδικά από τον κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (κεφάλαιο 12 της νομοθεσίας της Μάλτας).

Εντάχθηκαν στο εθνικό δίκαιο ειδικοί κανόνες σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια τυπική διαδικασία όσον αφορά τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων και να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν νομικά έγγραφα που αφορούν τους ίδιους ή τη δράση τους. Επιπλέον, οι εν λόγω κανόνες δημιουργούν ασφάλεια δικαίου, προς όφελος του δικαστηρίου, ως προς το ότι τα έγγραφα έχουν φθάσει στον παραλήπτη.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στο δικαστήριο πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται επισήμως. Σε αυτά περιλαμβάνονται δικαστικές επιστολές, δικαστικές προσφυγές, αιτήσεις, κλητεύσεις, εφέσεις, υπομνήματα απαντήσεως, εντάλματα ασφαλιστικών και εκτελεστικών μέτρων, καθώς και εντολές δικαστηρίων, δικαστών και δικαστικών.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Μετά την κατάθεση του εγγράφου στο δικαστήριο, το δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων. Ο ενδιαφερόμενος που υποβάλλει την αίτηση οφείλει να καταθέσει το έγγραφο στο δικαστήριο, υποδεικνύοντας το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί το έγγραφο, καθώς και τη διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες είναι περισσότεροι του ενός, ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει το έγγραφο πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν αρκετά αντίγραφα για όλους τους παραλήπτες.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Η μαλτέζικη αρχή παραλαβής επαληθεύει τη διεύθυνση, εφόσον αποτύχει η επίδοση ή κοινοποίηση· ωστόσο, προκειμένου να το πράξει, η μαλτέζικη αρχή πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό ταυτότητας του παραλήπτη, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν η υπηρεσία διαβίβασης παράσχει τον εν λόγω αριθμό ταυτότητας, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε φυσικό πρόσωπο, η υπηρεσία παραλαβής μπορεί να επιχειρήσει να διαπιστώσει εναλλακτικό τόπο διαμονής.

Στην περίπτωση εταιρειών, η αρμόδια αρχή επαληθεύει την καταχωρισμένη διεύθυνση της εταιρείας-παραλήπτη μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που διαχειρίζεται το Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA). Αν η διεύθυνση που παρέχεται από την αρχή διαβίβασης διαφέρει από την αναγραφόμενη, πραγματοποιείται μία ακόμα απόπειρα επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων στην καταχωρισμένη διεύθυνση.

Αν ο δικαστικός επιμελητής δηλώσει ότι δεν βρήκε τον παραλήπτη στη διεύθυνση που του δόθηκε ή ότι κανένα πρόσωπο δεν του άνοιξε την πόρτα, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποβάλλει με τη σειρά της αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητώντας να λάβει άδεια κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο (είτε πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο) στην ίδια διεύθυνση, αλλά αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία μας. Ενίοτε η επίδοση ή κοινοποίηση είναι επιτυχής.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όσον αφορά τη διαπίστωση της διεύθυνσης ενός φυσικού προσώπου, μόνο η αρχή παραλαβής έχει πρόσβαση σε αρχεία που αφορούν τη διεύθυνση ενός προσώπου, εφόσον η υπηρεσία διαβίβασης παρέχει τον αριθμό ταυτότητας. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό ή σε αλλοδαπές αρχές. Αφετέρου, βασικές πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, όπως η ορθή εταιρική επωνυμία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και η καταστατική έδρα της, μπορούν να ελεγχθούν από οποιονδήποτε δωρεάν, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που υπάγεται στο Μητρώο Εταιρειών της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας. Ειδικές πληροφορίες, όπως ονόματα διευθυντών, νόμιμοι εκπρόσωποι, γραμματέας της εταιρείας κ.λπ., διατίθενται διαδικτυακά μέσω του ίδιου δικτυακού τόπου, απαιτείται όμως η δημιουργία λογαριασμού η πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες γίνεται επί πληρωμή.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Όταν ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση μάρτυρα, πρέπει να παρέχονται στην κεντρική αρχή οι λόγοι στους οποίους βασίζεται το εν λόγω αίτημα. Ωστόσο, η κεντρική αρχή δεν υποχρεούται να παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Οι δικαστικές προσφυγές και τα νομικά έγγραφα που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία επιδίδονται ή κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή η οποία φέρει μια «ροζ κάρτα», όπου είτε υπογράφει ο παραλήπτης είτε σημειώνεται η ένδειξη «αζήτητο». Η «ροζ κάρτα» επισυνάπτεται στο πρωτότυπο έγγραφο (για παράδειγμα, στην επίσημη επιστολή).

Άλλα έγγραφα που υποβάλλονται με σκοπό την κίνηση νομικών διαδικασιών ή υποβάλλονται στη διάρκεια της εκδίκασης μιας υπόθεσης επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τον δικαστικό επιμελητή, ο οποίος παραδίδει το εν λόγω έγγραφο στον παραλήπτη, στη διεύθυνση που δηλώνεται από τον διάδικο που καταθέτει το έγγραφο, ή παραδίδει αντίγραφο αυτού στον τόπο εργασίας ή κατοικίας του, ή σε πρόσωπο που είναι στην υπηρεσία του ή στον δικηγόρο του ή σε πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει την αλληλογραφία του. Ωστόσο, δεν μπορούν να παραδίδονται έγγραφα σε πρόσωπα κάτω των 14 ετών ή σε πρόσωπα τα οποία, κατά τη στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης, πάσχουν από ψυχική διαταραχή ή από άλλη πάθηση που τα καθιστά ανίκανα να ανταποκριθούν στην εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Στις αστικές υποθέσεις τα έγγραφα δεν μπορούν να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Η υπηρεσία παραλαβής μεριμνά για την επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου, επισυνάπτοντάς το σε δικαστική επιστολή η οποία κατατίθεται στη γραμματεία του Αστικού Δικαστηρίου, πρώτο τμήμα, σε περίπτωση εγγράφων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται στη Μάλτα, και στη γραμματεία του Court of Magistrates (κατώτερο δικαστήριο) (Gozo) στην ανώτερη δικαιοδοσία του, σε περίπτωση εγγράφων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται στα νησιά Gozo και Comino. Τα εν λόγω έγγραφα, μαζί με τη δικαστική επιστολή, επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τον δικαστικό επιμελητή στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται. Το άρθρο 187 του κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας προβλέπει τη μέθοδο για τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων:

α) η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται με παράδοση αντίγραφου του διαδικαστικού εγγράφου στο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί, ή παραδίδοντας το εν λόγω αντίγραφο στον τόπο κατοικίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στον χώρο εργασίας ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του εν λόγω προσώπου, σε μέλος της οικογένειάς του ή σε πρόσωπο που διαμένει στην κατοικία του ή σε πρόσωπο που έχει στην υπηρεσία του ή στον δικηγόρο του ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει την αλληλογραφία του: υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι νόμιμη η παράδοση του εν λόγω αντιγράφου σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, ή σε πρόσωπο το οποίο, λόγω πνευματικής αναπηρίας του, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση. Ένα πρόσωπο θεωρείται ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο· και δεν μπορούν να διατυπωθούν ενστάσεις για παράτυπη επίδοση ή κοινοποίηση βάσει οποιωνδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους, εάν αποδειχθεί ότι το αντίγραφο παραδόθηκε όντως στο πρόσωπο στο οποίο έπρεπε να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί·

β) σε περίπτωση προσώπων που επιβαίνουν σε εμπορικά πλοία, ή μελών πληρώματος που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στη Μάλτα, η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω παράδοσης του εν λόγω αντίγραφου στον πλοίαρχο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός του·

γ) σε περίπτωση φορέα με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, η επίδοση ή κοινοποίηση στον εν λόγω φορέα πραγματοποιείται παραδίδοντας αντίγραφο του σχετικού διαδικαστικού εγγράφου: i) στην καταστατική έδρα, τα κεντρικά γραφεία ή τον χώρο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στην ταχυδρομική διεύθυνση, σε πρόσωπο/-α επιφορτισμένο/-α με καθήκοντα νόμιμου ή δικαστικού εκπροσώπου του εν λόγω φορέα ή στη γραμματέα της εταιρείας ή σε υπάλληλο του εν λόγω φορέα, ή ii) σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα κατά τον τρόπο που ορίζεται στο στοιχείο α).

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί όταν το πρόσωπο που παραλαμβάνει τα έγγραφα αποδέχεται την επίδοση ή κοινοποίηση.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Άνευ αντικειμένου

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Στο πλαίσιο του μαλτέζικου δικαίου, όταν ένα πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται ένα διαδικαστικό έγγραφο αρνείται να το παραλάβει αυτοπροσώπως από διοικητικό στέλεχος των δικαστηρίων, το δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου διαδίκου, και αφού ακούσει το διοικητικό στέλεχος των δικαστηρίων και λάβει υπόψη όλες τις συνθήκες του συμβάντος, να δηλώσει με διάταγμα ότι η εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία και ώρα της άρνησης, και το εν λόγω διάταγμα θεωρείται αποδεικτικό επίδοσης ή κοινοποίησης για όλους τους σκοπούς του δικαίου.

Επιπλέον, αν ένα πρόσωπο εν γνώσει του αποφεύγει, παρακωλύει ή αρνείται την επίδοση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε πράξης ή δικαστικής εντολής ή εκτέλεσης οποιουδήποτε εντάλματος ή εντολής από δικαστικό επιμελητή, κρίνεται ένοχο για προσβολή δικαστηρίου και τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με α) επίπληξη, β) απομάκρυνση από το δικαστήριο, γ) σύλληψη για διάστημα είκοσι τεσσάρων ωρών σε χώρο εντός του κτιρίου όπου εδρεύει το δικαστήριο ή δ) επιβολή προστίμου (ammenda ή multa).

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Η μαλτέζικη ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει αλληλογραφία σε οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται στη διεύθυνση το οποίο είναι σε θέση να παραλάβει την αλληλογραφία, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο χαίρει πνευματικής υγείας και δεν είναι παιδί. Τεκμαίρεται ότι, εφόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στον χώρο της διεύθυνσης και παραλαμβάνει την αλληλογραφία, το εν λόγω πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο για κάτι τέτοιο από τον παραλήπτη. Αν το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι εξουσιοδοτημένο, τότε δεν θα πρέπει να παραλάβει την αλληλογραφία και, αν την παραλάβει, τότε αναλαμβάνει την ευθύνη να τη διαβιβάσει στον παραλήπτη. Ο παραλαβών υπογράφει κατά την παράδοση. Η διαδικασία αυτή συνάδει με τον κανονισμό 33 των (γενικών) κανονισμών του 2005 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν κανένας δεν είναι διαθέσιμος να ανταποκριθεί και να αποδεχθεί την αλληλογραφία σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή κατά την παράδοση, επικολλάται ειδοποίηση στην εν λόγω διεύθυνση, με την οποία ενημερώνεται ο παραλήπτης σχετικά με την προσπάθεια παράδοσης. Η αλληλογραφία θα είναι διαθέσιμη προς παραλαβή από το πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα. Έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για την παράδοση της αλληλογραφίας. Αν δεν γίνει παραλαβή της αλληλογραφίας, τότε αυτή επιστρέφεται στον αποστολέα με την ένδειξη «αζήτητο». Αν ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθεί να παραλάβει την αλληλογραφία, τότε αυτή επιστρέφεται αμέσως στον αποστολέα με την ένδειξη «μη αποδεκτή».

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Αν στην εν λόγω διεύθυνση δεν είναι κανείς διαθέσιμος να παραλάβει την αλληλογραφία, επικολλάται ειδοποίηση με την οποία ενημερώνεται ο παραλήπτης σχετικά με την προσπάθεια παράδοσης και του γνωστοποιείται ότι η αλληλογραφία θα είναι διαθέσιμη προς παραλαβή από το πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα. Αν κανείς δεν παραλάβει την αλληλογραφία, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών να απευθύνει τελική ειδοποίηση προς τον παραλήπτη, ενημερώνοντάς τον ότι η αλληλογραφία του δεν έχει ακόμα παραληφθεί. Γενικότερα, κάτι τέτοιο γίνεται μετά την πάροδο 5 ημερών για τις συστημένες επιστολές εσωτερικού, και μετά την πάροδο 10 ημερών για τις συστημένες επιστολές εξωτερικού. Αν κανείς δεν παραλάβει την εν λόγω αλληλογραφία μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, τότε μετά από περαιτέρω αναμονή 5 ημερών η αλληλογραφία επιστρέφεται στον αποστολέα με την ένδειξη «αζήτητο». Η παραλαβή της αλληλογραφίας από το ταχυδρομικό κατάστημα πραγματοποιείται μόνο από τον παραλήπτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με προσκόμιση της ειδοποίησης και ενός εγγράφου ταυτοποίησης (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας) του παραλήπτη.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Εκδίδεται βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, ή μη επίδοσης ή κοινοποίησης.

Τα πρωτότυπα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή συνοδεύονται από μια «ροζ κάρτα». Όταν τα πρωτότυπα έγγραφα επιστραφούν στο δικαστήριο, σφραγίζονται είτε με μαύρο είτε με κόκκινο μελάνι. Το μαύρο μελάνι δηλώνει ότι η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε, και επισημαίνεται το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο. Αν το έγγραφο δεν επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε, σφραγίζεται με κόκκινο μελάνι και αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση.

Τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τον δικαστικό επιμελητή σφραγίζονται είτε με μαύρο μελάνι, αν έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση, είτε με κόκκινο μελάνι, αν δεν έγινε, και φέρουν την υπογραφή του δικαστικού επιμελητή που ήταν υπεύθυνος για τη διεκπεραίωσή τους.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει τα έγγραφα, αλλά αυτά έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με έγκυρο τρόπο με την παράδοση αντίγραφου στη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του παραλήπτη, θεωρείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και είναι έγκυρη. Αν η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του νόμου, είναι δυνατόν να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου. Αν, παρά το γεγονός ότι η επίδοση ή κοινοποίηση δεν έγινε με έγκυρο τρόπο, ο διάδικος στον οποίο γίνεται η επίδοση καταθέσει υπόμνημα στο δικαστήριο ή εμφανιστεί στο δικαστήριο, θεωρείται ότι η επίδοση έγινε με έγκυρο τρόπο.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Βάσει του νόμου (legal notice) αριθ. 148 του 2014, η υπηρεσία παραλαβής στη Μάλτα έχει ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 1393/2007, πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ για κάθε έγγραφο που επιδίδεται ή κοινοποιείται στη Μάλτα. Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβάλλεται πριν από την επίδοση ή κοινοποίηση. Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται με τραπεζικά εμβάσματα πληρωτέα υπέρ του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα με τα εξής στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Επωνυμία της τράπεζας: Central Bank of Malta (Κεντρική Τράπεζα της Μάλτας)

Όνομα τραπεζικού λογαριασμού: The Office of the State Advocate - Service of documents/Legal fees

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 40127EUR-CMG5-000-Y

ΙΒΑΝ: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Κωδικός Swift: MALTMTMT

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.