Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Κάθε πράξη η οποία έχει αποσταλεί στην αρχή παραλαβής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Στις Κάτω Χώρες, ο δικαστικός επιμελητής ορίζεται ως υπηρεσία παραλαβής και διαβίβασης.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να επιβεβαιώσει τον τόπο κατοικίας του παραλήπτη της πράξης στο μητρώο φυσικών προσώπων (Basisregistratie Personen — BRP). Από αυτόν τον υποχρεωτικό έλεγχο διαπιστώνεται επίσης η τυχόν νέα διεύθυνση του παραλήπτη στην περίπτωση που αυτός δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που αναγράφεται.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όχι.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Στις Κάτω Χώρες, τα δικαστήρια είναι η αρμόδια αρχή όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 της 28ης Μαΐου 2001. Ωστόσο, τα δικαστήρια των Κάτω Χωρών δεν είναι αρμόδια να ζητούν τη διεύθυνση διαδίκου (κατόπιν αίτησης).

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Η επίδοση ή κοινοποίηση μιας πράξης αποτελεί επίσημο καθήκον δικαστικού επιμελητή [άρθρο 2 του νόμου περί δικαστικών επιμελητών (Gerechtsdeurwaarderswet)]. Μετά την επιβεβαίωση που περιγράφεται στην ερώτηση 4.1, ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να επιδώσει ή να κοινοποιήσει στον παραλήπτη την πράξη που παρελήφθη για επίδοση ή κοινοποίηση. Κατ’ αρχήν, η επίδοση ή κοινοποίηση της εν λόγω πράξης είναι προσωπική. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι εκτός από την «μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση» που αναφέρεται στο σημείο 7.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων δεν επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Όχι, ή τουλάχιστον μόνο εάν η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι ασυμβίβαστη προς το δίκαιο των Κάτω Χωρών. Η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική διεύθυνση από εκείνη της κατοικίας του παραλήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαστικός επιμελητής συναντά και μιλά προσωπικά με τον παραλήπτη. Εάν ο παραλήπτης της επίδοσης ή κοινοποίησης δεν έχει γνωστή κατοικία ή τόπο διαμονής στις Κάτω Χώρες, η πράξη μπορεί να κατατεθεί στην εισαγγελική αρχή.

Οι δικαστικοί επιμελητές δεν επιδίδουν ή κοινοποιούν πράξεις ταχυδρομικώς, παρόλο που η αρχή διαβίβασης άλλου κράτους μέλους μπορεί να αποστείλει την πράξη ταχυδρομικώς απευθείας στον παραλήπτη.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Άνευ αντικειμένου

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Άνευ αντικειμένου

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

1 Άρνηση παραλαβής της πράξης.

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει την πράξη που επιδίδεται ή κοινοποιείται από τον δικαστικό επιμελητή, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να αφήσει την πράξη στην καταχωρισμένη διεύθυνση, σε σφραγισμένο φάκελο [άρθρο 47 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Burgerlijke Rechtsvordering)]. Η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

2 Άρνηση για λόγους που αφορούν τη μετάφραση.

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει την πράξη για λόγους που αφορούν τη μετάφραση [άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007], ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να καταγράψει την άρνηση αυτή στην έντυπη βεβαίωση και να ορίσει την πράξη ως μη επιδοθείσα ή κοινοποιηθείσα. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κατά πόσον μια άρνηση είναι δικαιολογημένη (απόφαση Novo Banco)

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να γίνει σε άλλο πρόσωπο. Ανάλογα με την επιλεγείσα μορφή αποστολής, μπορεί να απαιτηθεί ταυτοποίηση.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν η πράξη έχει αποσταλεί με συστημένη επιστολή, παραμένει στο ταχυδρομείο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου αφήνει ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Εάν δεν μπορεί να παραδοθεί μια συστημένη πράξη, ο υπάλληλος του ταχυδρομείου αφήνει ειδοποίηση ότι ο παραλήπτης μπορεί να παραλάβει την πράξη από το ταχυδρομείο. Η πράξη φυλάσσεται επί τρεις εβδομάδες. Εάν δεν παραληφθεί, επιστρέφεται στον αποστολέα.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Ναι, εκτός από την έκθεση επίδοσης ή κοινοποίησης, η αρχή παραλαβής (ο δικαστικός επιμελητής) θα συντάξει επίσης βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης (άρθρο 10 του κανονισμού για την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων) και θα τη στείλει μαζί με την έκθεση στην αρχή διαβίβασης.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση μιας πράξης γίνει από δικαστικό επιμελητή, αποκλείεται το ενδεχόμενο παράνομης επίδοσης ή κοινοποίησης. Ωστόσο, η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης γίνεται μέσω αρχής παραλαβής με έδρα στις Κάτω Χώρες, τα έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης ανέρχονται σε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 65,00 EUR ανά επίδοση ή κοινοποίηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.