Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Πρόκειται για γενικό όρο ο οποίος καθορίζει τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιέλθουν σε γνώση των ενδιαφερομένων μερών έγγραφα που αφορούν δικαστική διαδικασία.

Ο κύριος στόχος των κανόνων είναι να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν γνώση του γεγονότος ότι έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία και τηρούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις. Ο κανονισμός του δικαστηρίου επιβάλλει ειδικές προθεσμίες για να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν επαρκώς τα διαδικαστικά έγγραφα και, αν χρειάζεται, να απαντήσουν σ’ αυτά. Οι προθεσμίες συντελούν επίσης στη διατήρηση του ρυθμού διεξαγωγής της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται ορισμένα μέτρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Το δικαστήριο απαιτεί συνήθως αποδεικτικό της επίδοσης ή κοινοποίησης πριν από την έκδοση απόφασης επί υποθέσεως.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Κατά γενικό κανόνα, κάθε έγγραφο σχετικό με τη δικαστική διαδικασία πρέπει να επιδίδεται ή να κοινοποιείται, όπως για παράδειγμα:

 • το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο [π.χ. κλήτευση, αρχική αίτηση ή αγωγή, αναφορά, αστική αγωγή (civil bill)]·
 • ορισμένα έγγραφα ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το δικαστήριο (για παράδειγμα, σημείωμα εμφάνισης, υπεράσπιση, πιστοποιητικό ετοιμότητας) ή
 • οι κοινοποιήσεις αποφάσεων/βουλευμάτων.

Σε ορισμένες αστικές υποθέσεις, πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται ειδικά έγγραφα (για παράδειγμα, στις υποθέσεις οδικής κυκλοφορίας πρέπει να επιδίδεται ή να κοινοποιείται ειδοποίηση στον ασφαλιστή του εναγομένου).

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Συνήθως, οι διάδικοι είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων, όμως έχουν στη διάθεσή τους ευρύ φάσμα μεθόδων, ορισμένες εκ των οποίων εμπλέκουν και άλλα άτομα [για παράδειγμα, δικαστικούς επιμελητές (βλέπε κάτωθι), δικηγόρους, προσωπικό της ταχυδρομικής υπηρεσίας].

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται τέτοια πρακτική.

Η Υπηρεσία Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) πραγματοποιεί επίδοση ή κοινοποίηση σε φυσικά πρόσωπα μέσω τρίτου οργάνου επίδοσης (summons server), το οποίο επιχειρεί να πραγματοποιήσει επίδοση ή κοινοποίηση στη διεύθυνση την οποία παρέχει η αιτούσα αρχή. Σε περίπτωση που η επίδοση ή κοινοποίηση αποβεί άκαρπη με την αιτιολογία ότι ο παραλήπτης έχει μετακομίσει, τα έγγραφα επιστρέφονται εν γένει, εκτός εάν οι νέοι ένοικοι παράσχουν διεύθυνση προώθησης ή εάν περιέλθουν σε γνώση του οργάνου επίδοσης κατά τη διάρκεια των ερευνών του εναλλακτικές διευθύνσεις, οπότε η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να επιχειρηθεί εκ νέου και το αποδεικτικό επίδοσης θα αντιστοιχεί σ’ αυτήν.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται τέτοια πρακτική.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται τέτοια πρακτική. Όταν διευκολύνεται η υποβολή αίτησης για τη διεξαγωγή αποδείξεων, απαιτείται να δηλωθεί διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Ο κανονισμός του δικαστηρίου ορίζει τους γενικούς κανόνες που αφορούν την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων. Εντούτοις, άλλες νομοθετικές διατάξεις μπορεί να ορίζουν ειδικούς κανόνες για συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση σε νομικό πρόσωπο).

Γενικά, η κλήτευση του ανώτερου δικαστηρίου (High Court) μπορεί να επιδίδεται ή να κοινοποιείται:

 • με την αποστολή αντιγράφου με προπληρωμένη επείγουσα ταχυδρομική αποστολή στη συνήθη ή την τελευταία γνωστή διεύθυνση του εναγομένου
 • προσωπικά, οπότε ο εκτελών την επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να εξακριβώνει την ταυτότητα του προσώπου προς το οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση ή κοινοποίηση και στη συνέχεια να του εγχειρίζει το έγγραφο και να του εξηγεί περί τίνος πρόκειται
 • με την τοποθέτηση αντιγράφου στο γραμματοκιβώτιο στη συγκεκριμένη διεύθυνση (το αντίγραφο πρέπει να είναι σε ενσφράγιστο φάκελο απευθυνόμενο στον εναγόμενο)
 • σε δικηγόρο ο οποίος επιστρέφει το πρωτότυπο έγγραφο στο πίσω μέρος του οποίου σημειώνει ότι δέχεται την επίδοση ή κοινοποίηση για λογαριασμό του εναγομένου
 • σύμφωνα με συμβατική ρήτρα (η οποία μπορεί να εξειδικεύει το πρόσωπο στο οποίο θα γίνει η επίδοση ή η κοινοποίηση και τον τόπο / τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης)
 • εάν η αγωγή αφορά την κατοχή ακινήτου, με την αποστολή αντιγράφου στον/στην σύζυγο, σε συγγενή ή σε υπάλληλο του εναγομένου (εάν έχει εμφανώς ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών) στον τόπο διαμονής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του εναγομένου. Εάν το δικαστήριο σχηματίσει την πεποίθηση ότι δεν εμφανίζεται κάτοχος του ακινήτου και ότι η επίδοση ή κοινοποίηση στον εναγόμενο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαφορετικά, μπορεί να επιτρέψει να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση με την ανάρτηση αντιγράφου της κλήτευσης σε εμφανές σημείο του ακινήτου
 • εάν ο εναγόμενος είναι ανήλικος, το έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται σε έναν εκ των γονέων του, στον επίτροπό του ή στο πρόσωπο με το οποίο ζει
 • εάν ο εναγόμενος είναι ψυχικά ασθενής, το έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο δυνάμει της νομοθεσίας περί ψυχικής υγείας ή στο πρόσωπο με το οποίο ο ασθενής ζει
 • στο Στέμμα, με απλό ταχυδρομείο ή με εγχείριση του εγγράφου σε υπάλληλο ή εκπρόσωπο του δικηγόρου του Στέμματος (Crown Solicitor)
 • σε εταιρεία, με συστημένη επιστολή στην καταστατική της έδρα.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ανώτερου δικαστηρίου (High Court), το οποίο δεν απαιτείται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί προσωπικά, μπορεί να παραδοθεί ή να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση του προς επίδοση ή κοινοποίηση προσώπου·
 • να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία (φαξ) και με επακόλουθη επιστολή, εφόσον και οι δυο διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο
 • να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί με ανταλλαγή εγγράφων.

Στο περιφερειακό δικαστήριο (County Court), εκτός αντιθέτων διατάξεων, η αστική αγωγή (civil bill) μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί:

 • με δικαστικό επιμελητή. [Οι δικαστικοί επιμελητές διορίζονται για κάθε τμήμα του διοικητικού δικαστηρίου (Administrative Court) και σημειώνουν τις λεπτομέρειες της επίδοσης ή κοινοποίησης στο πρωτότυπο της αστικής αγωγής (civil bill), το οποίο επιστρέφουν το συντομότερο δυνατόν στον δικηγόρο του ενάγοντος]
 • με δικηγόρο ή μέλος του προσωπικού του (ηλικίας μεγαλύτερης των 16 ετών) μέσω απλού ταχυδρομείου με τη μνεία επείγον
 • με την τοποθέτηση αντιγράφου στο γραμματοκιβώτιο στη συγκεκριμένη διεύθυνση (το αντίγραφο πρέπει να είναι σε ενσφράγιστο φάκελο απευθυνόμενο στον εναγόμενο)
 • σε δικηγόρο, εφόσον αυτός είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται την επίδοση ή κοινοποίηση και εφόσον υπογράψει δήλωση προς τον σκοπό αυτόν επί του πρωτοτύπου.

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο δεν απαιτείται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί προσωπικά μπορεί:

 • να παραδοθεί ή να ταχυδρομηθεί σε δικηγόρο, εφόσον ο διάδικος εκπροσωπείται από δικηγόρο
 • να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία (φαξ) και με επακόλουθη επιστολή, εφόσον και οι δυο διάδικοι εκπροσωπούνται από δικηγόρο ή
 • να κοινοποιηθεί ή να επιδοθεί με ανταλλαγή εγγράφων.

Κλήση ή αστική αγωγή (civil bill) που πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας δεν μπορεί να εκδοθεί χωρίς την άδεια του δικαστηρίου, εκτός εάν το δικαστήριο είναι αρμόδιο σύμφωνα με:

 • τον νόμο περί αστικής δικαιοδοσίας και αποφάσεων (Civil Jurisdiction and Judgments Act) του 1982
 • τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση)· ή
 • οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη.

Πρέπει να πληρούνται ορισμένες άλλες προϋποθέσεις (για παράδειγμα, η υπόθεση δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο άλλης εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον άλλου αρμοδίου δικαστηρίου).

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση δεν επιτρέπεται στις αστικές διαδικασίες στη Βόρεια Ιρλανδία.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Εάν προβλέπεται προσωπική επίδοση εγγράφου [για παράδειγμα, αίτησης εκτέλεσης ή προσωπικής κράτησης σύμφωνα με το άρθρο 107 του διατάγματος περί εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων της Βόρειας Ιρλανδίας (Judgments Enforcement Order) του 1981], μπορεί να υποβληθεί αίτηση εκούσιας δικαιοδοσίας προς το δικαστήριο να επιτρέψει τη χρήση εναλλακτικής μεθόδου επίδοσης ή κοινοποίησης. Για παράδειγμα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση:

 • ταχυδρομικώς·
 • με δημοσίευση
 • σε φίλο
 • σε συγγενή
 • σε ασφαλιστική εταιρεία.

Εάν ο εναγόμενος βρίσκεται εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση εφόσον σχηματίσει την πεποίθηση ότι ο εναγόμενος εγκατέλειψε τη χώρα με σκοπό να αποφύγει την αντιδικία.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Εάν χρησιμοποιείται άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης, η εν λόγω μέθοδος θα επισημαίνεται σε δικαστική απόφαση και η συμμόρφωση μ’ αυτήν θα αναφέρει τον χρόνο της επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Η κατάθεση εγγράφων δεν αποτελεί συνήθη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης στη Βόρεια Ιρλανδία.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί την επίδοση ή κοινοποίηση (π.χ. αρνούμενος την ταυτότητά του), το όργανο επίδοσης έχει το δικαίωμα να επιδώσει ή να κοινοποιήσει τα έγγραφα σε άλλο πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό του είναι γνωστό και έχει ηλικία άνω των 16 ετών (π.χ. σύζυγος του παραλήπτη). Εάν δεν μπορεί να γίνει επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο πρόσωπο, συντάσσεται έκθεση «άκαρπης επίδοσης ή κοινοποίησης». Εάν δεν είναι δυνατή η απόδειξη της ταυτότητας, τα έγγραφα δεν θεωρείται ότι επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν (ακόμη και αν η άρνηση παραλαβής δεν ήταν νόμιμη).

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Η συστημένη επιστολή μέσω Royal Mail (στο εξής: ταχυδρομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου) παραδίδεται σε ορισμένη διεύθυνση και όχι σε ορισμένο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη να παραλάβει τα έγγραφα εάν κατοικεί στην ίδια διεύθυνση.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν κανείς στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση δεν είναι διαθέσιμος για να υπογράψει για την παραλαβή των εγγράφων, αυτά επιστρέφονται στο πλησιέστερο τοπικό ταχυδρομείο. Εάν δεν παραληφθούν εντός των προθεσμιών (βλ. παρακάτω), επιστρέφονται στον αποστολέα.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Σε περίπτωση που η παράδοση δεν κατέστη δυνατή στην ταχυδρομική διεύθυνση, αφήνεται κάρτα που γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα παράδοσης. Η κάρτα αυτή ενημερώνει τον παραλήπτη από πού μπορούν να παραληφθούν τα έγγραφα και την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να τα παραλάβει. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής που αποστέλλεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα έγγραφα θα πρέπει να παραληφθούν εντός 1 εβδομάδας. Για συστημένες επιστολές εξωτερικού, η προθεσμία είναι τρεις εβδομάδες.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Στο ανώτερο δικαστήριο (High Court), η επίδοση ή κοινοποίηση ενδέχεται να χρειάζεται να αποδειχθεί με υπεύθυνη δήλωση που να εξειδικεύει:

 • το πρόσωπο που πραγματοποίησε την επίδοση ή κοινοποίηση
 • το πρόσωπο προς το οποίο έγινε επίδοση ή κοινοποίηση (μπορεί να γίνεται αναφορά σε φωτογραφία του αποδέκτη ή στο γεγονός ότι βεβαίωσε την ταυτότητα του)
 • τον τόπο και τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης
 • την ημέρα και την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης.

Ο δικαστικός επιμελητής πρέπει να σημειώνει τις λεπτομέρειες της επίδοσης ή κοινοποίησης στο πρωτότυπο έγγραφο.

Στην υπεύθυνη δήλωση περί επίδοσης ή κοινοποίησης που πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τοποθετείται σε γραμματοκιβώτιο πρέπει να διαλαμβάνεται η πεποίθηση ότι το έγγραφο θα περιέλθει σε γνώση του εναγομένου και ότι δεν επεστράφη ως μη παραδοθέν.

Σε επείγουσες περιπτώσεις η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να αποδεικνύεται με προφορική μαρτυρία.

Στο περιφερειακό δικαστήριο (County Court):

 • ο δικαστικός επιμελητής παρίσταται, προσκομίζει το βιβλίο επιδόσεών του, το οποίο περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των επιδόσεων ή κοινοποιήσεων, και δηλώνει ενόρκως ότι οι παρατηρήσεις σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση είναι ορθές
 • η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικηγόρου αποδεικνύεται με αποδεικτικό ταχυδρόμησης που επιτίθεται στην πρώτη σελίδα της αστικής αγωγής (civil bill)

Τόσο στο ανώτερο δικαστήριο (High Court) όσο και στα περιφερειακά δικαστήρια (County Courts):

 • έγγραφο που επιδίδεται ή κοινοποιείται με επιστολή που φέρει τη μνεία επείγον θεωρείται επιδοθέν ή κοινοποιηθέν μετά την έβδομη εργάσιμη ημέρα (παρά το γεγονός ότι μπορούν να προσκομισθούν αποδείξεις ότι έφθασε νωρίτερα)
 • τηλεομοιοτυπία (φαξ) που αποστέλλεται μετά τις 4μ.μ. σε εργάσιμη ημέρα θεωρείται επιδοθείσα ή κοινοποιηθείσα την επόμενη ημέρα
 • έγγραφο που επιδίδεται ή κοινοποιείται με ανταλλαγή εγγράφων θεωρείται επιδοθέν ή κοινοποιηθέν τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την τοποθέτησή του στο κιβώτιο ανταλλαγής εγγράφων.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Εάν ο δικηγόρος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δέχεται επιδόσεις ή κοινοποιήσεις για λογαριασμό του εναγομένου, όλη η διαδικασία κηρύσσεται άκυρη. Διαφορετικά, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει ότι η επίδοση ή κοινοποίηση που πραγματοποιήθηκε είναι επαρκής εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι ο εναγόμενος έλαβε πράγματι το έγγραφο ή ότι η επίδοση ή κοινοποίηση πάσχει από τεχνικό ελάττωμα. Ο εναγόμενος παραιτείται επίσης από το δικαίωμα επίκλησης ελαττωματικής ή άκαρπης επίδοσης, εάν παρασταθεί χωρίς να αντιλέξει.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση υποβάλλεται στα έξοδα αποστολής με τη μνεία επείγον. Για τις προσωπικές επιδόσεις ή κοινοποιήσεις, τα τέλη που χρεώνουν οι δικαστικοί επιμελητές καθορίζονται από τον νόμο. Το ισχύον τέλος για την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση αστικής αγωγής και κλήσης είναι 12 GBP και 45 GBP αντίστοιχα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.