Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Ο όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» αναφέρεται στην παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, σε συγκεκριμένο άτομο της δυνατότητας να γνωρίσει το περιεχόμενο της αλληλογραφίας που απευθύνεται σε αυτό.

Η συμμόρφωση με τη συνταγματική αρχή της διαφάνειας κατά την εκδίκαση υποθέσεων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων και η δυνατότητα προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών, η εγκυρότητα των διαδικασιών, ο σωστός υπολογισμός των προθεσμιών και, κατά συνέπεια, η ισχύς των δικαστικών αποφάσεων εξαρτώνται από τη σωστή επίδοση των εγγράφων.

Οι κανόνες που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων είναι δεσμευτικοί, τα δε εμπλεκόμενα μέρη δεν μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο εφαρμογής τους. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίζονται στα άρθρα 131 έως 147 του πολωνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας («ο Κώδικας») και στις ακόλουθες εκτελεστικές πράξεις:

  • Κανονισμός του υπουργού Δικαιοσύνης της 23ης Φεβρουαρίου 2007 – Κανονισμός διαδικασίας για τα τακτικά δικαστήρια («ο κανονισμός διαδικασίας»)
  • Κανονισμός του υπουργού Δικαιοσύνης της 12ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναλυτική διαδικασία και τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών εγγράφων σε αστικές υποθέσεις («ο κανονισμός»).

Η επίδοση ή κοινοποίηση εξώδικων εγγράφων διέπεται από τον νόμο περί ταχυδρομείων της 23ης Νοεμβρίου 2012 και από εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, περιλαμβανομένου του κανονισμού του υπουργού Διοίκησης και Ψηφιοποίησης της 29ης Απριλίου 2013 σχετικά με τους όρους παροχής καθολικών υπηρεσιών από τον υποδεικνυόμενο φορέα παροχής υπηρεσιών («κανονισμός περί ταχυδρομείων»).

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Τα δικαστικά έγγραφα (έγγραφα που αποστέλλει το δικαστήριο στους διαδίκους και σε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία) επιδίδονται επισήμως. Στα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνονται:

  • Αντίγραφα αναφορών, συνοδευόμενα από παραρτήματα
  • Κοινοποιήσεις
  • Κλητεύσεις
  • Ειδοποιήσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
  • Αντίγραφα αποφάσεων, συνοδευόμενα από σκεπτικά αποφάσεων.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Στην Πολωνία ισχύει η αρχή της επίσημης επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων, σύμφωνα με την οποία κάθε έγγραφο επιδίδεται αυτεπαγγέλτως. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τα δικαστήρια. Οι αρχές που διενεργούν επιδόσεις ή κοινοποιήσεις είναι ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δικαστικοί επιμελητές και η δικαστική υπηρεσία επιδόσεων. Κατά κανόνα, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τον φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κατά τη διαδικασία επιλογής του τρόπου με τον οποίο πρόκειται να επιδοθεί ένα δικαστικό έγγραφο, λαμβάνονται υπόψη το κόστος και η αποτελεσματικότητα της επίδοσης ή κοινοποίησης. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον κρίνεται αποτελεσματικότερο, τα έγγραφα μπορούν να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται από τη δικαστική υπηρεσία επιδόσεων, από δικαστικούς υπαλλήλους, από τη δικαστική αστυνομία ή από δικαστικούς επιμελητές (άρθρο 68 του κανονισμού διαδικασίας). Κατά τη διάρκεια διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται από δικαστικούς επιμελητές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να θεσπίσει δικαστική υπηρεσία επιδόσεων ή κοινοποιήσεων και να καθορίσει τόσο την οργανωτική δομή της όσο και αναλυτική διαδικασία για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Κώδικα, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι εξαιρούνται από την αρχή της επίσημης επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων και μπορούν να επιδίδουν αλλήλοις πράξεις απευθείας έναντι χρονολογημένης βεβαίωσης παραλαβής. Απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης ενός αντιγράφου δικόγραφου στον έτερο διάδικο ή απόδειξη της αποστολής του με συστημένη επιστολή εσωκλείεται στα δικόγραφα που κατατίθενται στο εκάστοτε δικαστήριο. Τα δικόγραφα στα οποία δεν εσωκλείεται απόδειξη επίδοσης ή κοινοποίησης ή απόδειξη συστημένης αποστολής επιστρέφονται. Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μπορεί επίσης να πραγματοποιείται απευθείας από τη γραμματεία του δικαστηρίου στους παραλήπτες, εφόσον αυτοί αποδείξουν την ταυτότητά τους και επιβεβαιώσουν την παραλαβή.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού διαδικασίας, ο πρόεδρος ενός δικαστηρίου μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων απευθείας σε τοπικά ιδρύματα και δικηγόρους, καθώς και την απευθείας αποδοχή από το δικαστήριο εγγράφων που κατατίθενται από τοπικά ιδρύματα. Σε περίπτωση που κάποιο προπαρασκευαστικό έγγραφο έχει υποβληθεί με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτή η επίδοση ή κοινοποίηση αντιγράφου αυτού με την κλήτευση σε ακροαματική διαδικασία, τότε το εν λόγω έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το τμήμα 71 του κανονισμού διαδικασίας και το άρθρο 135 του Κώδικα, εάν ο παραλήπτης έχει υποδείξει μόνο ταχυδρομική θυρίδα ως διεύθυνση αλληλογραφίας, τότε μπορεί να ειδοποιείται σχετικά με την παράδοση δικαστικών εγγράφων μέσω της εν λόγω ταχυδρομικής θυρίδας.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Η αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση μπορεί να εξακριβώσει τη διεύθυνση βάσει των συναφών μητρώων, όπου κρίνει ότι προσήκει. Τα μητρώα που υπάρχουν στην Πολωνία αναφέρονται στο σημείο 4.2.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Οι αιτούμενες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο κοινό ηλεκτρονικό σύστημα των δημοτολογίων (PESEL) κατόπιν αιτήματος του επιληφθέντος δικαστηρίου ή κατόπιν αιτήματος προσώπου με έννομο συμφέρον (στα έγγραφα που αποδεικνύουν έννομο συμφέρον περιλαμβάνονται αναφορές, επιστολές δικαστικού επιμελητή και συμφωνίες).

Οι διάδικοι ή τα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρέχεται στην ιστοθέση http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/381/32/.

Επιβάλλεται τέλος ύψους 31 πολωνικών ζλότι. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής του τέλους.

Το τέλος καταβάλλεται στον ακόλουθο λογαριασμό:

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοίκησης

Ul. Batorego 5

00-951 Warsaw

Αριθμός λογαριασμού: NBP O/O Warszawa Nr 67 1010 0031 3122 3100 0000

Σε περίπτωση που έχει διοριστεί δικηγόρος, στην αίτηση θα πρέπει να εσωκλείεται το πληρεξούσιο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Wydział Udostępniania Informacji

Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Ul. Pawińskiego 17/21

02-106 Warsaw

Στην Πολωνία οι διευθύνσεις των επιχειρήσεων (ομόρρυθμες εταιρείες, επαγγελματικοί συνεταιρισμοί, ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και μετοχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, κρατικές επιχειρήσεις, φορείς έρευνας και ανάπτυξης, ξένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αυτών, καθώς και αλληλασφαλιστικά ταμεία) είναι διαθέσιμες σε διαδικτυακό μητρώο που τηρείται από το πρωτόκολλο εθνικού δικαστηρίου. Το μητρώο τηρείται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας (οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτό).

Διαδικτυακά διαθέσιμες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοθέση:

http://bip.ms.gov.pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-sadowego/

Μηχανή αναζήτησης: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αποθηκευμένες στο κεντρικό σύστημα καταχώρησης και πληροφόρησης της οικονομικής δραστηριότητας (CEIGD), το οποίο είναι ανοιχτό για το κοινό.

Μηχανή αναζήτησης του κεντρικού συστήματος καταχώρησης και πληροφόρησης της οικονομικής δραστηριότητας: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Τα δικαστήρια εξετάζουν το παραδεκτό έκαστης παραγγελίας. Δεν υπάρχει ενιαία πρακτική από την άποψη αυτή. Οι τρόποι με τους οποίους εξακριβώνονται οι διευθύνσεις αναλύονται στο σημείο 4.2.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Τα δικαστικά έγγραφα αποστέλλονται συνήθως με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής (πρβ. σημείο 3).

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κώδικα, σε περίπτωση που οι παραλήπτες είναι φυσικά πρόσωπα, τα έγγραφα τούς επιδίδονται αυτοπροσώπως, δηλαδή εγχειρίζονται σε αυτούς, ή, εάν δεν διαθέτουν νομική ικανότητα, στον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Τα έγγραφα που απευθύνονται σε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό χωρίς νομική προσωπικότητα επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε όργανο εξουσιοδοτημένο να τους εκπροσωπεί ενώπιον του δικαστηρίου ή εγχειρίζονται σε υπαλλήλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή εγγράφων από τον επικεφαλής της εν λόγω μονάδας. Σε περίπτωση που έχει διοριστεί νομικός εκπρόσωπος ή έχει εξουσιοδοτηθεί ένα πρόσωπο να παραλαμβάνει τα δικαστικά έγγραφα, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στα πρόσωπα αυτά.

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κώδικα, κατόπιν αιτήματος κάποιου διαδίκου, τα έγγραφα δύνανται να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται σε ταχυδρομική θυρίδα που υποδεικνύεται από τον εν λόγω διάδικο.

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κώδικα, όταν πρόκειται για στρατιώτες που εκπληρώνουν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και για στελέχη αστυνομικών δυνάμεων και σωφρονιστικών αρχών, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τους αμέσως ανωτέρους τους. Το έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε κρατουμένους μέσω των διοικητικών οργάνων του σχετικού ιδρύματος.

Οι περιπτώσεις έμμεσης επίδοσης ή κοινοποίησης και πλασματικής επίδοσης εξετάζονται στο σημείο 7.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Σύμφωνα με το άρθρο 1311 του Κώδικα, σε διαδικασίες με ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στους ενάγοντες μέσω συστήματος ΤΠΕ που υποστηρίζει τις εν λόγω διαδικασίες (ηλεκτρονική επίδοση). Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στους εναγομένους εφόσον αυτοί έχουν καταθέσει δικόγραφα ηλεκτρονικά.

Εάν ένα έγγραφο επιδοθεί ή κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία που υποδεικνύεται στην ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής. Απουσία τέτοιας βεβαίωσης παραλαβής, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί 14 ημέρες μετά την καταχώριση της πράξης στο σύστημα ΤΠΕ.

Τα έγγραφα προς επίδοση ή κοινοποίηση δεν αποστέλλονται σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως στα εισερχόμενα του παραλήπτη αποστέλλεται ειδοποίηση σχετικά με την καταχώρηση σε σύστημα ΤΠΕ.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Εάν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το όργανο επίδοσης μπορεί να παραδώσει το δικαστικό έγγραφο σε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού ή, απουσία ενήλικα, να αφήσει την πράξη στον διαχειριστή του κτιρίου, στον επιστάτη/θυρωρό ή στον επικεφαλής της κοινότητας, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν αποτελούν αντιδίκους του παραλήπτη και δεχθούν να του παραδώσουν την επιστολή (άρθρο 138 του Κώδικα).

Εάν είναι αδύνατη η επίδοση ή κοινοποίηση της επιστολής με τον τρόπο αυτόν, θα πρέπει να κατατίθεται σε ταχυδρομείο ή στο τοπικό δημαρχείο. Για τον σκοπό αυτό, σχετική ειδοποίηση θυροκολλείται στην κατοικία του παραλήπτη ή αφήνεται στο γραμματοκιβώτιό του (άρθρο 139 του Κώδικα).

Εάν είναι αδύνατη η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα που φέρουν την υποχρέωση εγγραφής σε δικαστικό μητρώο λόγω μη καταγραφής στο μητρώο της αλλαγής της διεύθυνσης, το έγγραφο φυλάσσεται στον φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί, εκτός εάν το δικαστήριο γνωρίζει τη νέα διεύθυνση (άρθρο 139 του Κώδικα).

Η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως σε επίτροπο ad litem διορισμένο από το δικαστήριο που εξετάζει αίτηση του ενδιαφερομένου. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που ένα δικόγραφο που γεννά ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων ενός διαδίκου επιδίδεται ή κοινοποιείται σε διάδικο του οποίου η διεύθυνση κατοικίας είναι άγνωστη. Επιμελητής μπορεί επίσης να διοριστεί σε περίπτωση οργανώσεων που δεν διαθέτουν όργανα αντιπροσώπευσης ή εάν είναι άγνωστος ο τόπος κατοικίας των μελών αυτών των οργάνων (άρθρο 143 του Κώδικα).

Εάν ο τόπος κατοικίας ενός διαδίκου δεν είναι γνωστός και το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο δεν γεννά ανάγκη υπεράσπισης των δικαιωμάτων του εν λόγω διαδίκου, τότε το έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται με θυροκόλληση στο κτίριο του δικαστηρίου (άρθρο 145 του Κώδικα).

Εάν οι διάδικοι και οι αντιπρόσωποί τους δεν κοινοποιήσουν αλλαγή διεύθυνσης, το δικαστικό έγγραφο φυλάσσεται στο φάκελο της υπόθεσης και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως, εκτός εάν η νέα διεύθυνση είναι γνωστή στο δικαστήριο (άρθρο 136 του Κώδικα).

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Κώδικα, στην ειδοποίηση ότι το έγγραφο βρίσκεται σε κατάστημα ταχυδρομείου ή στο τοπικό δημαρχείο πρέπει να αναφέρεται ότι το έγγραφο πρέπει να παραληφθεί εντός επτά ημερών. Εάν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο εντός της εν λόγω προθεσμίας, τότε το όργανο επίδοσης επιχειρεί εκ νέου να το επιδώσει στον παραλήπτη. Σε περίπτωση αποτυχίας, το όργανο επίδοσης αφήνει εκ νέου ειδοποίηση ότι το έγγραφο έχει παραδοθεί σε ταχυδρομικό κατάστημα ή στο τοπικό δημαρχείο και ότι ο παραλήπτης έχει άλλες επτά ημέρες για να το παραλάβει. Κατά τη νομολογία, τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί την τελευταία ημέρα της εν λόγω περιόδου (πρβ. σημείο 7.3).

Σε περίπτωση έμμεσης επίδοσης (πρβ. πρώτη υποπαράγραφος του σημείου 7.1), τα δικαστικά έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και, εάν δεν βρεθεί τέτοιο μέλος, παραδίδονται στον διαχειριστή του κτιρίου, στον επιστάτη/θυρωρό ή στον επικεφαλής της κοινότητας, θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί άμα τη παραδόσει στα εν λόγω άτομα.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Η ειδοποίηση θυροκολλείται ή αφήνεται στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Πρότυπο ειδοποίησης παρατίθεται στον κανονισμό. Σε αυτό υποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, ότι σε περίπτωση που ένα δικαστικό έγγραφο που έχει αποσταλεί με συστημένη επιστολή δεν παραληφθεί παρόλο που ο παραλήπτης έχει ειδοποιηθεί δύο φορές, το εν λόγω έγγραφο επιστρέφεται στο δικαστήριο που το έχει αποστείλει. Στην περίπτωση αυτή, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας εντός της οποίας ο παραλήπτης μπορούσε να το παραλάβει. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μπορεί να προκαλέσει την έναρξη δικονομικών προθεσμιών.

Σύμφωνα με το τμήμα 6 του κανονισμού, το ταχυδρομικό κατάστημα ή το όργανο επίδοσης συντάσσουν ειδοποίηση κατάθεσης εγγράφου, στην οποία υποδεικνύεται το ταχυδρομικό κατάστημα ή το δημαρχείο από όπου το έγγραφο πρέπει να παραληφθεί εντός επτά ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της ημέρας παράδοσης της ειδοποίησης. Οι ειδοποιήσεις αφήνονται στα γραμματοκιβώτια των παραληπτών.

Αφού αφήσει ειδοποίηση με την οποία ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι το έγγραφο μπορεί να παραληφθεί από το ταχυδρομικό κατάστημα ή το τοπικό δημαρχείο, το όργανο επίδοσης:

1) υποδεικνύει στο έντυπο βεβαίωσης παραλαβής ότι το έγγραφο δεν επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε, σημειώνει την ένδειξη «δόθηκε ειδοποίηση» στη μεριά της διεύθυνσης επί της επιστολής και υπογράφει

2) παραδίδει αμέσως το έγγραφο στο ταχυδρομικό κατάστημα ή το τοπικό δημαρχείο.

Το ταχυδρομικό κατάστημα ή το τοπικό δημαρχείο βεβαιώνει την παραλαβή του κατατεθέντος εγγράφου, το οποίο σφραγίζεται με ημερομηνία και υπογράφεται από το πρόσωπο που το παραλαμβάνει.

Το κατατεθέν έγγραφο φυλάσσεται στο ταχυδρομικό κατάστημα ή το τοπικό δημαρχείο για τις επόμενες επτά ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της ημέρας παράδοσης της ειδοποίησης.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί.

Στην περίπτωση αυτή, το όργανο επίδοσης υποδεικνύει το ίδιο την ημερομηνία επίδοσης καθώς και τους λόγους για τους οποίους η βεβαίωση παραλαβής δεν υπογράφηκε (άρθρο 139 του Κώδικα).

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Συνήθως, σε αυτή τη βάση, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται από τον φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με τη μορφή απλής επιστολής και όχι ως δικαστικές πράξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου περί ταχυδρομείων, εκτός εάν έχει γίνει ταχυδρομική αποστολή poste restante, το έγγραφο μπορεί επίσης να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στα ακόλουθα πρόσωπα και θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί νομίμως:

1. στον παραλήπτη:

α. στο γραμματοκιβώτιό του, εκτός εάν πρόκειται για συστημένα αντικείμενα,

β. σε ταχυδρομικό κατάστημα, σε περίπτωση που ο παραλήπτης δεν ήταν παρών στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ταχυδρομική αποστολή, στην ταχυδρομική εντολή ή σε συμφωνία για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον η ταχυδρομική αποστολή παραδόθηκε ή δεν μπορεί να παραδοθεί στο γραμματοκιβώτιο,

γ. σε τοποθεσία συμφωνηθείσα μεταξύ του παραλήπτη και του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

2. σε νομικό εκπρόσωπο ή δικηγόρο του παραλήπτη εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο το οποίο έχει χορηγηθεί με τους συνήθεις όρους ή με ταχυδρομική εξουσιοδότηση:

α. στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ταχυδρομική αποστολή, την ταχυδρομική εντολή ή τη συμφωνία για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

β. σε ταχυδρομικό κατάστημα

3. σε ενήλικα που συγκατοικεί με τον παραλήπτη, εφόσον ο παραλήπτης δεν έχει αφήσει οδηγίες σχετικά με την παράδοση συστημένων αποστολών ή ταχυδρομικών εντολών σε κάποιο ταχυδρομικό κατάστημα:

α. στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ταχυδρομική αποστολή, την ταχυδρομική εντολή ή τη συμφωνία για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών,

β. σε ταχυδρομικό κατάστημα, αφού το εν λόγω άτομο δηλώσει εγγράφως ότι συγκατοικεί με τον παραλήπτη,

4. σε άτομο εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει ταχυδρομικές αποστολές στο γραφείο δημόσιας αρχής, εφόσον η ταχυδρομική αποστολή απευθύνεται στην εν λόγω δημόσια αρχή

5. σε άτομο εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει ταχυδρομικές αποστολές σε ιδρύματα που είναι νομικά πρόσωπα ή οργανωτικές μονάδες άνευ νομικής προσωπικότητας όταν η ταχυδρομική αποστολή απευθύνεται:

α. στο νομικό πρόσωπο ή την οικεία οργανωτική μονάδα άνευ νομικής προσωπικότητας,

σ. σε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εργαζόμενος στο νομικό πρόσωπο ή στην οικεία οργανωτική μονάδα άνευ νομικής προσωπικότητας και το οποίο είναι παρών στο ίδρυμα

6. στον προϊστάμενο οργανωτικής μονάδας ή σε φυσικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον εν λόγω προϊστάμενο, σε περίπτωση που η ταχυδρομική αποστολή απευθύνεται σε φυσικό πρόσωπο που είναι παρών σε μονάδα στην οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή αδύνατον να γίνει παράδοση ταχυδρομικής αποστολής στον αποδέκτη λόγω της φύσης της μονάδας ή λόγω κοινώς αποδεκτής εθιμοτυπίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 et seq. του κανονισμού περί ταχυδρομείων, ο υποδεικνυόμενος πάροχος υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει στον αποστολέα να λαμβάνει έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η παραλαβή συστημένης αποστολής μόνο κατόπιν γραπτού αιτήματος του αποστολέα.

Σε όλα τα ταχυδρομικά καταστήματά του, ο υποδεικνυόμενος πάροχος δέχεται γραπτά αιτήματα των παραληπτών σχετικά με την αποστολή ταχυδρομικών αποστολών στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στα αιτήματα αυτά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον κανονισμό της διαδικασίας.

Ο υποδεικνυόμενος πάροχος δέχεται γραπτές οδηγίες των παραληπτών σχετικά με τη μη παράδοση συστημένων αντικειμένων σε ενηλίκους που συγκατοικούν με τους παραλήπτες.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν ο παραλήπτης ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν συστημένα αντικείμενα δεν είναι παρόντα την ώρα της παράδοσης, ο υποδεικνυόμενος πάροχος υπηρεσιών αφήνει στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ειδοποίηση προσπάθειας παράδοσης του συστημένου αντικειμένου, συνοδευόμενη από πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία παραλαβής του εν λόγω αντικειμένου και τη διεύθυνση του ταχυδρομικού καταστήματος όπου θα κατατεθεί. Η εν λόγω ειδοποίηση είναι σε έντυπη μορφή.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Ο υποδεικνυόμενος πάροχος παραδίδει τις ταχυδρομικές αποστολές στους παραλήπτες από τα ταχυδρομικά καταστήματα εντός 14 ημερών («η προθεσμία παραλαβής»). Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, η ταχυδρομική αποστολή ενδέχεται να φυλαχτεί εφόσον ο παραλήπτης υποβάλλει έγγραφο αίτημα για τον σκοπό αυτό.

Η προθεσμία παραλαβής αρχίζει να υπολογίζεται μία ημέρα μετά την ημέρα παράδοσης της ειδοποίησης.

Οι ταχυδρομικές αποστολές που δεν παραλαμβάνονται εντός της εν λόγω προθεσμίας επιστρέφονται στον αποστολέα.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Η βεβαίωση παραλαβής, που συνήθως είναι ένα έντυπο που εσωκλείεται στην αποστολή, επέχει θέση απόδειξης της επίδοσης ή κοινοποίησης και της σχετικής ημερομηνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 142 του κώδικα, το άτομο που παραλαμβάνει ένα έγγραφο επιβεβαιώνει την παραλαβή και την ημερομηνία παραλαβής δια της υπογραφής του. Εάν δεν μπορεί ή δεν θέλει να το πράξει, το όργανο επίδοσης συμπληρώνει στο επιδοτήριο την ημερομηνία παράδοσης της επιστολής και τους λόγους για τους οποίους ο παραλήπτης δεν υπέγραψε. Το όργανο επίδοσης υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το έγγραφο επιδόθηκε στη βεβαίωση παραλαβής, προσδιορίζει την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης στο έγγραφο και υπογράφει.

Η βεβαίωση παραλαβής ενός δικαστικού εγγράφου είναι επίσημο έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η επίδοση και η ημερομηνία αυτής. Εάν κάποιο άτομο ισχυρίζεται ότι ένα έγγραφο τού επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε διαφορετική ημερομηνία, πρέπει να παρέχει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον εν λόγω ισχυρισμό.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Εάν το όργανο επίδοσης παραβιάσει τους όρους επίδοσης ή κοινοποίησης, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται άκυρη.

Εάν ένα έγγραφο δεν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον σωστό παραλήπτη, η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται έγκυρη όταν το έγγραφο παραληφθεί από τον πραγματικό παραλήπτη.

Ωστόσο, ένας διάδικος που δεν ήταν σε θέση να ενεργήσει λόγω επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφου σε λάθος πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί την επανάληψη της διαδικασίας εντός προθεσμίας τριών μηνών (άρθρα 401 και 407 του Κώδικα).

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Όχι απευθείας. Στην Πολωνία δεν επιβάλλονται τέλη επίδοσης ή κοινοποίησης, εκτός εάν εφαρμόζεται ειδική διαδικασία κατόπιν αιτήματος (άρθρο 11 παράγραφος 2 σημείο 2) του κανονισμού αριθ. 1393/2007).

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.