Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

H επίδοση είναι η πράξη μέσω της οποίας ένα άτομο (εναγόμενος ή καταδικασθείς οφειλέτης) ενημερώνεται ότι έχει κινηθεί νομική διαδικασία εναντίον του. Χρησιμοποιείται για την κλήτευσή του για πρώτη φορά προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η διαδικασία της επίδοσης χρησιμοποιείται επίσης για την αρχική κλήτευση ενός ατόμου που έχει συμφέρον στη διαδικασία και το οποίο αρχικά δεν είχε εμπλακεί σε αυτήν, προκειμένου να εμφανιστεί προς υπεράσπιση του ενάγοντος ή του εναγομένου.

Η κοινοποίηση χρησιμοποιείται για την κλήτευση ενός ατόμου προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου ή να ενημερωθεί σχετικά με ένα γεγονός.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Πορτογαλίας που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιούνται η επίδοση και η κοινοποίηση και προσδιορίζουν τις πληροφορίες προς διαβίβαση σε σχέση με τους παραλήπτες, τη φύση των γεγονότων που πρέπει να διαβιβαστούν και τον σκοπό της διαβίβασης. Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι η ανακοίνωση πράγματι λαμβάνεται από τον παραλήπτη και, σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διάδικος σε νομική διαδικασία, να διασφαλιστεί το δικαίωμα υπεράσπισης.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Επιδίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Το αντίγραφο της αρχικής αίτησης με την οποία ο ενάγων άσκησε την προσφυγή και αντίγραφα των συνοδευτικών εγγράφων, τα οποία παραδίδονται στον εναγόμενο

• Ενημέρωση ότι το άτομο έχει κλητευτεί για αυτήν την προσφυγή

• Υπόδειξη του δικαστηρίου και του τμήματος στο οποίο πραγματοποιείται η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, της προθεσμίας για την υποβολή υπερασπιστικής γραμμής, καθώς και της ανάγκης διορισμού νόμιμου εκπροσώπου, εάν αυτό είναι υποχρεωτικό

• Προειδοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν αμυνθεί

Κοινοποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Δικαστικές εντολές και αποφάσεις

• Υπομνήματα που υποβάλλουν οι διάδικοι, αιτήσεις και έγγραφα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι διάδικοι για να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε κατ’ αντιμωλία διαδικασία

• Κλήτευση διαδίκου, μάρτυρα, εμπειρογνώμονα, τεχνικού συμβούλου ή δικηγόρου για να παραστεί σε δικαστική διαδικασία

• Αιτήματα για παροχή εμπειρογνωμοσύνης, άλλων αποδεικτικών στοιχείων ή πληροφοριών σε φορείς που υποχρεούνται να συνεργαστούν με το δικαστήριο.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Σε νομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η επίδοση και η κοινοποίηση μπορούν εν γένει να πραγματοποιούνται από δικαστικούς επιμελητές, όργανα επιβολής ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των διαδίκων, ανάλογα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 5.

Σε κληρονομικές διαδικασίες, η επίδοση και η κοινοποίηση μπορούν να πραγματοποιούνται από συμβολαιογράφους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στον νέο νόμο για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αστικών ακινήτων (Novo Regime do Arrendamento Urbano), η κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται από δικηγόρους ή όργανα επιβολής πριν από την άσκηση προσφυγής.

Σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας η ακρόαση των οποίων πραγματοποιείται ενώπιον υπαλλήλου ληξιαρχείου, η επίδοση και η κοινοποίηση μπορούν να πραγματοποιούνται από υπαλλήλους ληξιαρχείου, ιδίως σε οικογενειακές υποθέσεις ή υποθέσεις ανηλίκων.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Σύμφωνα με το πορτογαλικό δίκαιο, αποτελεί καθήκον των δικαστικών επιμελητών να προβαίνουν, με ίδια πρωτοβουλία και χωρίς να απαιτείται δικαστική εντολή, σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίδοση ειδοποίησης σε ένα άτομο.

Προς αυτόν τον σκοπό, οι δικαστικοί επιμελητές συμβουλεύονται πληροφορίες που είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υπάρξει αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και να εντοπίσουν την τρέχουσα διεύθυνση του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση. Η προαναφερθείσα διαδικασία συνιστά τον κανόνα «ίδιας πρωτοβουλίας» για μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για επίδοση.

Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς από τον νόμο για την κοινοποίηση σε διαδίκους ή στους εκπροσώπους τους.

Τα όργανα επιβολής έχουν επίσης πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων κυβερνητικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τη φορολογική κατοικία καταδικασθέντων οφειλετών, για παράδειγμα σε διαδικασίες επιβολής.

Σύμφωνα με το πορτογαλικό δίκαιο, όταν ένας διάδικος δηλώνει δικαιολογημένα ότι αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην απόκτηση πληροφοριών –ιδίως όσον αφορά τυχόν αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση–, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματική άσκηση δικονομικού δικαιώματος, καθήκοντος ή αξίωσης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη συνεργασία ατόμων ή φορέων με στόχο την απόκτηση των συγκεκριμένων πληροφοριών. Ανεξάρτητα από το αν είναι διάδικοι στη διαδικασία ή όχι, υποχρεούνται να συνεργαστούν με το δικαστήριο παρέχοντας τις πληροφορίες που αυτό έχει διατάξει.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όχι. Αυτή η δυνατότητα προβλέπεται μόνο για τις εθνικές αρχές και τους φορείς που αναφέρονται στην απάντηση της ερώτησης 4.1.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Το δικαστήριο συμβουλεύεται τις βάσεις δεδομένων άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών και, εάν αυτό αποδειχθεί ανεπαρκές, διατάζει άλλα άτομα, φορείς ή ακόμη και τις αστυνομικές αρχές να συγκεντρώσουν και/ή να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διεύθυνση ενός ατόμου, όπως αναφέρεται στην απάντηση της ερώτησης 4.1.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Οι διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί ένα έγγραφο αναφέρονται εδώ. Οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η διαδικασία της επίδοσης και της κοινοποίησης έχουν ήδη αναφερθεί στην απάντηση της ερώτησης 1.

Επίδοση

Η επίδοση ενός εγγράφου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα άτομο ή μέσω δημοσίευσης. Και οι δύο μέθοδοι επίδοσης μπορούν να εφαρμοστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι κανόνες σχετικά με την επίδοση σε φυσικά πρόσωπα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε νομικά πρόσωπα, εκτός εάν κάποια πτυχή της επίδοσης σε νομικά πρόσωπα διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, περίπτωση στην οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω συγκεκριμένοι κανόνες.

Επίδοση σε άτομα

Στην πράξη, ένα έγγραφο μπορεί να επιδοθεί σε ένα άτομο:

 • Με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων, π.χ. στην Εισαγγελία, όταν αυτή είναι ο κύριος διάδικος
 • Μέσω ταχυδρομείου, υπό τη μορφή επιστολής επί αποδείξει παραλαβής που αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας ή στον χώρο εργασίας του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή στην έδρα που είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο
 • Μέσω προσωπικής επαφής του οργάνου επιβολής με το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, όταν η επίδοση μέσω ταχυδρομείου αποδειχθεί αδύνατη ή ο ενάγων δηλώσει στην αρχική αίτηση ότι αυτή είναι η επιθυμία του
 • Μέσω προσωπικής επαφής του δικαστικού επιμελητή με το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, εάν ο ενάγων δηλώσει στην αρχική αίτηση ότι αυτή είναι η επιθυμία του και καταβάλει το σχετικό τέλος
 • Μέσω νόμιμου εκπροσώπου:
  • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι πρέπει να δηλώνουν αμέσως στην αρχική αίτηση ότι θα πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την επίδοση, μέσω άλλου νόμιμου εκπροσώπου ή μέσω δικηγόρου
  • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν να ζητήσουν η επίδοση να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία εάν οποιαδήποτε άλλη μέθοδος επίδοσης αποδειχθεί αδύνατη
  • Οι κανόνες σχετικά με την επίδοση από όργανα επιβολής ή δικαστικούς επιμελητές εφαρμόζονται στη διαδικασία της επίδοσης από νόμιμους εκπροσώπους

Η επίδοση σε άτομα μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • Στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση
 • Σε άτομο διαφορετικό από το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, το οποίο επιφορτίζεται με τη διαβίβαση του περιεχομένου του εγγράφου στο εν λόγω άτομο, όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο
 • Στον νόμιμο εκπρόσωπο του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, όταν έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση πριν από τέσσερα το πολύ έτη, με την οποία του εκχωρούνται ειδικές εξουσίες για την παραλαβή του επιδιδόμενου εγγράφου
 • Σε προσωρινό φροντιστή του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, ο οποίος έχει διοριστεί από τον δικαστή όταν το όργανο επιβολής ή ο δικαστικός επιμελητής γνωρίζει ότι το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση δεν είναι σε θέση να παραλάβει το έγγραφο λόγω ανικανότητάς του προς δικαιοπραξία (γνωστή νοητική διαταραχή ή άλλη προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα προς δικαιοπραξία).

Επίδοση μέσω δημοσίευσης

Πρακτικά, η επίδοση μέσω δημοσίευσης μπορεί να πραγματοποιείται:

 • όταν το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση λείπει και δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του
 • όταν η ταυτότητα των ατόμων στα οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση δεν είναι γνωστή.

Η επίδοση μέσω δημοσίευσης πραγματοποιείται:

 • με θυροκόλληση ειδοποίησης στην πιο πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας ή στην καταστατική έδρα, στην Πορτογαλία, του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση
 • στη συνέχεια, δημοσιεύεται ειδοποίηση σε δημόσια προσβάσιμη ιστοσελίδα που προβλέπεται από τον νόμο.

Κοινοποίηση

Κατά τη διάρκεια νομικής διαδικασίας, η κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Οι κοινοποιήσεις σε διαδίκους που διορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο και/ή δικηγόρο πραγματοποιούνται πάντα στον τελευταίο, όπως περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 6
 • Οι κοινοποιήσεις που αποσκοπούν στην κλήτευση ενός διαδίκου για να εμφανιστεί αυτοπροσώπως αποστέλλονται στον διάδικο με καταγραφόμενη ταχυδρομική παράδοση (πέραν του νόμιμου εκπροσώπου που ειδοποιείται όπως περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 6)
 • Οι κοινοποιήσεις σε διαδίκους που δεν διορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο αποστέλλονται στον ίδιο τον διάδικο με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας του, στην καταστατική έδρα του ή στον τόπο που έχει επιλεγεί για αυτόν τον σκοπό
 • Επιπλέον, οι κοινοποιήσεις τελικών αποφάσεων πραγματοποιούνται πάντα στους διαδίκους με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση κατοικίας τους, στην καταστατική έδρα τους ή στον τόπο που έχει επιλεγεί για αυτόν τον σκοπό
 • Οι κοινοποιήσεις που αποσκοπούν στην κλήτευση μαρτύρων, εμπειρογνωμόνων ή άλλων ατόμων με διακοπτόμενη συμμετοχή στη διαδικασία, προκειμένου να παρευρεθούν στο δικαστήριο, πραγματοποιούνται με καταγραφόμενη ταχυδρομική παράδοση
 • Δεν αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν ένας διάδικος αναλαμβάνει να καλέσει ένα άτομο, ωστόσο ο διάδικος μπορεί να ζητήσει από τη γραμματεία του δικαστηρίου να του αποστείλει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τα άτομα τα οποία έχει αναλάβει να καλέσει
 • Οι τελικές αποφάσεις που εκδίδονται σε οποιαδήποτε υπόθεση κοινοποιούνται πάντα στην Εισαγγελία, όπως περιγράφεται στην απάντηση της ερώτησης 6
 • Όπως επεξηγείται στην απάντηση της ερώτησης 6, στην Εισαγγελία κοινοποιούνται τυχόν ενδιάμεσες αποφάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στην άσκηση προσφυγών που απαιτούνται από τον νόμο
 • Οι ανακοινώσεις και οι προσκλήσεις που αποστέλλονται σε διαδικαστικό έγγραφο σε ενδιαφερόμενα μέρη θεωρείται ότι συνιστούν κοινοποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται και αποτελούν αντικείμενο εντολής της προεδρεύουσας αρχής
 • Οι κοινοποιήσεις μεταξύ νόμιμων εκπροσώπων πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους νόμιμους εκπροσώπους, μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων ή όπως υποδεικνύεται στην ερώτηση της απάντησης 6

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Ναι, οι ακόλουθες ενέργειες πραγματοποιούνται κατά προτίμηση με ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων μέσω του υπολογιστικού συστήματος των δικαστηρίων:

 • Επίδοση εγγράφων στην Εισαγγελία
 • Κοινοποιήσεις στην Εισαγγελία, σε δικηγόρους και σε όργανα επιβολής
 • Η υποβολή διαδικαστικών και λοιπών εγγράφων από δικηγόρους και όργανα επιβολής στο δικαστήριο
 • Αποδεικτικό καταβολής του δικαστικού τέλους (το οποίο αποτελεί μέρος των δικαστικών εξόδων)
 • Αποδεικτικό αίτησης για νομική συνδρομή

Όταν το μέγεθος του διαδικαστικού εγγράφου προς υποβολή δεν είναι συμβατό με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή τα έγγραφα προς αποστολή είναι διαθέσιμα μόνο σε φυσικά μέσα ή για την υπόθεση δεν απαιτείται ο διορισμός νόμιμου εκπροσώπου και ο διάδικος δεν έχει διορίσει κανέναν νόμιμο εκπρόσωπο ή στην περίπτωση που υπάρχει εύλογη αιτία:

 • Τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω ταχυδρομείου ή φαξ
 • Τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να κοινοποιούνται μέσω αποστολής με απόδειξη παραλαβής, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω φαξ

Επιπλέον, οι δικαστικές υπηρεσίες μπορούν:

 • Να διαβιβάζουν οποιαδήποτε μηνύματα μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικών μέσων
 • Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται τηλεγραφήματα, τηλεφωνική επικοινωνία ή άλλα παρόμοια μέσα τηλεπικοινωνίας
 • Η τηλεφωνική επικοινωνία τεκμηριώνεται πάντα στις δικογραφίες και ακολουθείται από επιβεβαίωση σε οποιαδήποτε έγγραφη μορφή
 • Σε σχέση με τους διαδίκους της διαδικασίας, η τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τη διαβίβαση κλήτευσης ή την ακύρωση κλήτευσης για πράξεις στο πλαίσιο νομικής διαδικασίας

Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται σε νομικές διαδικασίες αστικής ή εμπορικής φύσεως η ακρόαση των οποίων πραγματοποιείται σε πρωτοβάθμια δικαστήρια. Εφαρμόζονται επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις για διαδικασίες ενώπιον συμβολαιογράφων (π.χ. κληρονομικές υποθέσεις) ή υπαλλήλων ληξιαρχείων (π.χ. οικογενειακές υποθέσεις όπου υπάρχει συμφωνία).

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Επιπλέον, το πορτογαλικό δίκαιο προβλέπει επίσης την επίδοση εγγράφων σε καθορισμένη χρονική στιγμή ως εξής:

 • Για την επίδοση σε ένα άτομο εάν το όργανο επιβολής ή ο δικαστικός επιμελητής διαπιστώσει ότι το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση διαμένει ή εργάζεται στην τοποθεσία που προσδιορίζεται, ωστόσο η επίδοση δεν είναι δυνατή διότι δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του
 • Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παραδοθεί ειδοποίηση στην οποία θα υποδεικνύεται η ώρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η επίδοση
 • Η ειδοποίηση μπορεί να παραδοθεί στο άτομο που βρίσκεται στην βέλτιστη θέση για να την παραδώσει στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η ειδοποίηση πρέπει να ταχυδρομηθεί στην καταλληλότερη τοποθεσία
 • Την ημέρα και την ώρα που προσδιορίζονται στην ειδοποίηση, το όργανο επιβολής ή ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει το έγγραφο στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή, εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του, ένα τρίτο μέρος το οποίο βρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να διαβιβάσει την επιστολή στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση και στο οποίο ανατίθεται να τη διαβιβάσει
 • Εάν δεν είναι δυνατή η συνεργασία με τρίτα μέρη, η επίδοση πραγματοποιείται με επικόλληση ειδοποίησης, στην καταλληλότερη τοποθεσία και υπό την παρουσία δύο μαρτύρων, στην οποία αναφέρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί η επίδοση στο άτομο, το δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται η υπόθεση και ότι το αντίγραφο και τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση στη γραμματεία του δικαστηρίου

Σημείωση

Σε περιπτώσεις όπου:

i) η απόδειξη παραλαβής δεν έχει υπογραφεί από το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση (ταχυδρομική επίδοση)

ii) η επίδοση σε ένα άτομο σε καθορισμένη χρονική στιγμή πραγματοποιείται σε τρίτο άτομο

iii) ή η επίδοση σε ένα άτομο σε καθορισμένη χρονική στιγμή πραγματοποιείται με επικόλληση ειδοποίησης επίδοσης στην τοποθεσία

το όργανο επιβολής ή η γραμματεία του δικαστηρίου πρέπει πάντα να αποστέλλει συστημένη επιστολή στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση, εντός δύο εργάσιμων ημερών, για να το ενημερώσει, κατά περίπτωση, σχετικά με:

 • την ημερομηνία και τη μέθοδο με την οποία θεωρήθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση
 • την προθεσμία για την υπεράσπιση και τις επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν αμυνθεί
 • την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το αντίγραφο του εισαγωγικού δίκης εγγράφου και τα έγγραφα προς επίδοση
 • την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επίδοση.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Η επίδοση μέσω ταχυδρομείου θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την ημέρα κατά την οποία φαίνεται ότι υπεγράφη η απόδειξη παραλαβής, είτε από το άτομο στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση είτε από τρίτο άτομο (εφόσον, σε αυτήν την περίπτωση, το τρίτο άτομο παρέδωσε την επιστολή στο άτομο στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση, εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά).

Η επίδοση σε ένα άτομο από όργανα επιβολής, δικαστικούς επιμελητές και νόμιμους εκπροσώπους θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η έκθεση επίδοσης.

Η επίδοση με επικόλληση ειδοποίησης επίδοσης θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία που αναφέρεται στην ειδοποίηση.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης με συστημένη επιστολή –με ή χωρίς απόδειξη παραλαβής– μια ειδοποίηση παραλαβής συστημένου εναποτίθεται στο γραμματοκιβώτιο εάν ο ταχυδρόμος δεν μπορεί να εντοπίσει κάποιον στη διεύθυνση που υποδεικνύεται.

Η ειδοποίηση παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη ότι η επιστολή έχει εναποτεθεί στο ταχυδρομείο και αναφέρει τη διεύθυνση, τις ώρες λειτουργίας και την προθεσμία για την παραλαβή της.

Εάν η επιστολή δεν παραληφθεί εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται (και δεν υποβληθεί αίτημα για παράτασή της ή εκ νέου αποστολή της επιστολής σε άλλη διεύθυνση), επιστρέφεται στον αποστολέα.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Όταν η επίδοση πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία άρνησης παραλαβής της επιστολής ή υπογραφής της απόδειξης παραλαβής, η επίδοση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε με την ακόλουθη μέθοδο και υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Με σημείωση που καταρτίζεται από τον ταχυδρόμο και με την οποία πιστοποιείται η άρνηση του φυσικού προσώπου, του εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή ενός υπαλλήλου του να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής ή να παραλάβει την επιστολή
 • Σε περιπτώσεις όπου οι διάδικοι επιτρέπεται να συμφωνήσουν σχετικά με τη διεύθυνση για την επίδοση:
  • i) με την εναπόθεση δεύτερης συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής στη συμφωνηθείσα διεύθυνση, όταν η πρώτη συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής που εστάλη στη συγκεκριμένη διεύθυνση επιστρέφεται ή
  • ii) με πιστοποιητικό, το οποίο καταρτίζεται από τον ταχυδρόμο, της άρνησης του ατόμου στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση να παραλάβει την επιστολή ή να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής, όταν αποστέλλεται στη συμφωνηθείσα διεύθυνση

Όταν η επίδοση πραγματοποιείται αυτοπροσώπως από το όργανο επιβολής ή τον δικαστικό επιμελητή και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία της άρνησης του ατόμου στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση να υπογράψει το πιστοποιητικό επίδοσης ή να παραλάβει το αντίγραφο, η επίδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί, κατά την οποία περίπτωση:

 • Το όργανο επιβολής ή ο δικαστικός επιμελητής ενημερώνει το άτομο στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση ότι το αντίγραφο βρίσκεται στη διάθεσή του στη γραμματεία του δικαστηρίου και, στο πιστοποιητικό επίδοσης, αναφέρεται σε αυτές τις πληροφορίες και στην άρνηση του ατόμου στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση να το παραλάβει
 • Επιπλέον, η γραμματεία του δικαστηρίου ειδοποιεί το άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση με συστημένη επιστολή στην οποία αναφέρεται ακόμη μία φορά ότι το αντίγραφο της αρχικής αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεσή του στη γραμματεία

Η επίδοση θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μόνο εάν η άρνηση είναι νόμιμη. Η άρνηση είναι νόμιμη όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση διότι δεν διαμένει ή δεν έχει την έδρα του στη διεύθυνση που υποδεικνύεται ή εάν ένα τρίτο μέρος δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να παραδώσει την επιστολή.

Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει ότι η προσωπική ειδοποίηση των διαδίκων ή των εκπροσώπων τους πρέπει να πραγματοποιείται με τις διατυπώσεις της επίδοσης.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Όταν η επίδοση ή η κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, με απόδειξη παραλαβής, προέρχεται από το εξωτερικό, η πορτογαλική ταχυδρομική υπηρεσία μπορεί να παραδώσει την επιστολή και τα έγγραφα στο άτομο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή σε τρίτο άτομο στην ίδια διεύθυνση, το οποίο δηλώνει ότι είναι σε θέση να παραδώσει την επιστολή στον παραλήπτη.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Βλ. απάντηση της ερώτησης 7.3.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Κατ’ αρχήν, ο παραλήπτης έχει στη διάθεσή του έξι εργάσιμες ημέρες για να παραλάβει τα έγγραφα από το ταχυδρομείο.

Ο παραλήπτης ενημερώνεται σχετικά με αυτήν την προθεσμία και σχετικά με το γεγονός ότι τα έγγραφα μπορούν να παραληφθούν από το ταχυδρομείο με ειδοποίηση παραλαβής συστημένου την οποία η ταχυδρομική υπηρεσία εναποθέτει στο γραμματοκιβώτιο στην περίπτωση που ο ταχυδρόμος δεν βρει κανέναν στην οικία.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Ναι, στην περίπτωση της επίδοσης, η απόδειξη παραλαβής, το πιστοποιητικό επίδοσης ή η ειδοποίηση επίδοσης αποτελούν έγγραφη απόδειξη ότι η επίδοση πραγματοποιήθηκε.

Στην περίπτωση της κοινοποίησης, η καταχώριση της παραλαβής, η καταχώριση της επιστολής ή το αρχείο ή το πρακτικό που συντάσσεται κατά τη νομική διαδικασία αποτελούν έγγραφη απόδειξη ότι η κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε.

Στην περίπτωση της επίδοσης ή της κοινοποίησης μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων, το υπολογιστικό σύστημα του δικαστηρίου πιστοποιεί την ημερομηνία και την ώρα παράδοσης.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Η μη επίδοση συνιστά σοβαρή έλλειψη που καθιστά άκυρη ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχική αίτηση, μη συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας.

Η μη επίδοση νοείται ότι συμβαίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • πλήρης παράλειψη επίδοσης
 • σφάλμα στην ταυτοποίηση του ατόμου στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η επίδοση
 • ακατάλληλη επίδοση μέσω δημοσίευσης
 • η επίδοση πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο του φυσικού προσώπου ή τη λήξη των εργασιών του νομικού προσώπου στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίδοση
 • απόδειξη ότι ο παραλήπτης της επίδοσης δεν ενημερώθηκε σχετικά με το έγγραφο για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε αυτόν.

Αυτή η ακυρότητα θεωρείται ότι αποκαθίσταται μόνο εάν ο εναγόμενος ή η Εισαγγελία (στην περίπτωση που είναι ο κύριος διάδικος) κινήσει τη διαδικασία χωρίς να διατυπώσει αμέσως αντίρρηση για τη μη επίδοση.

Εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, η παράλειψη οποιασδήποτε πράξης ή διατύπωσης που απαιτείται από τον νόμο σχετικά με την επίδοση ή την κοινοποίηση συνιστά απλή παρατυπία. Εάν αυτή η παρατυπία αναφερθεί ή το δικαστήριο λάβει γνώση αυτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο θα διατάξει την αποκατάστασή της. Σε άλλες περιπτώσεις, τυχόν παρατυπία στη διαδικασία της επίδοσης ή της κοινοποίησης καθιστά την πράξη άκυρη μόνο όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή όταν αυτή μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της εξέτασης ή την απόφαση στην υπόθεση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπόλοιπες διαδικαστικές πράξεις που δεν επηρεάζονται από την άκυρη πράξη διατηρούν την εγκυρότητά τους.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, που περιγράφονται παρακάτω, το κόστος της επίδοσης και της κοινοποίησης εκτιμάται σε ενιαία νομισματική μονάδα (Unit of Account – UA). Η αξία της UA το 2015 ήταν 102 EUR.

Συνεπώς:

 • Το κόστος της επίδοσης και της κοινοποίησης σε άτομο από όργανα επιβολής ανέρχεται σε 0,5 UA όταν είναι επιτυχείς και σε 0,25 UA όταν δεν είναι επιτυχείς
 • Το κόστος της επίδοσης και της κοινοποίησης σε άτομα και της επίδοσης και της κοινοποίησης μέσω δημοσίευσης που πραγματοποιούνται από δικαστικούς επιμελητές ανέρχεται σε 0,5 UA όταν είναι επιτυχείς, ενώ, σε περίπτωση μη επιτυχούς επίδοσης ή κοινοποίησης, το κόστος είναι μηδενικό
 • Τα έξοδα μετακίνησης, όταν η πράξη πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή, και ο ΦΠΑ, όταν είναι οφειλόμενος, μπορούν να προστίθενται σε αυτά τα ποσά

Τελική σημείωση

Οι πληροφορίες στο παρόν έντυπο είναι γενικής φύσεως, δεν είναι εξαντλητικές και δεν είναι δεσμευτικές για το σημείο επαφής, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ή τα δικαστήρια ή οποιουσδήποτε άλλους αποδέκτες. Πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/12/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.