Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Ουσιαστικά, με τον όρο «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» νοείται συνήθως η πραγματική παραλαβή της κλήσης ή άλλου εγγράφου από τον εναγόμενο/καθ’ ου, ώστε ο εναγόμενος/καθ’ ου να ενημερωθεί για τη δικαστική υπόθεση ή την απόφαση και/ή να κληθεί και να λάβει γνώση των σχετικών δικαστικών προθεσμιών.

Σκοπός του κανονισμού των δικαστηρίων είναι να διασφαλίσει ότι η δικαιοσύνη είναι αμερόληπτη για τον εναγόμενο/καθ’ ου, και ότι ο εναγόμενος/καθ’ ου λαμβάνει τα απαιτούμενα έγγραφα και ενημερώνεται για τις επικείμενες δικασίμους, εντός τουλάχιστον της ελάχιστης επιτρεπόμενης προθεσμίας. Ο δικαστής (Sheriff/Judge) θα απαιτήσει κανονικά αποδεικτικό επίδοσης ή κοινοποίησης πριν από την έκδοση απόφασης.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Τα έγγραφα που πρέπει γενικά να κοινοποιηθούν ή να επιδοθούν επισήμως είναι:

  • η επιστολή που ανακοινώνει στον εναγόμενο/καθ’ ου ότι θα κινηθεί εις βάρος του δικαστική διαδικασία εάν δεν απαντήσει στη συγκεκριμένη επιστολή
  • το εισαγωγικό δικόγραφο / η κλήση προς εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου σε συνοπτική διαδικασία κ.λπ.·
  • ορισμένα έγγραφα ενόσω η υπόθεση εκκρεμεί στο δικαστήριο
  • οι κοινοποιήσεις αποφάσεων/βουλευμάτων
  • η επιταγή προς πληρωμή (πριν από οποιοδήποτε μέτρο εκτέλεσης)
  • τα έγγραφα που αφορούν οποιαδήποτε διαδικασία εκτέλεσης.

Ορισμένα είδη αστικών διαδικασιών επιβάλλουν την επίδοση ή κοινοποίηση και άλλων ειδικών εγγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο κεφάλαιο 16 των κανόνων του ανώτερου δικαστηρίου (Court of Session Rules), στο κεφάλαιο 5 των κανόνων του πρωτοβάθμιου περιφερειακού δικαστηρίου περί τακτικής διαδικασίας (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), στο κεφάλαιο 5 των κανόνων περί συνοπτικής διαδικασίας (Summary Cause Rules) και στο μέρος 6 των κανόνων περί απλής διαδικασίας (Simple Procedure Rules).

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

α. Τα εξωδικαστικά έγγραφα, όπως η επιστολή που προηγείται της άσκησης αγωγής, και τα δικαστικά έγγραφα, όπως εισαγωγικά δικόγραφα ή κλήσεις, μπορούν να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω ταχυδρομείου (συστημένο με τη μνεία επείγον). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έγγραφο παραδίδεται στον τόπο κατοικίας / επιχειρηματικής δραστηριότητας του εναγομένου/καθ’ ου από ταχυδρομικό υπάλληλο, ο οποίος λαμβάνει υπογραφή με την οποία βεβαιώνεται η παραλαβή. Η επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων ταχυδρομικά μπορεί να διαταχθεί μόνον από δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer), ή σε ορισμένες υποθέσεις της απλής διαδικασίας από τον δικαστικό γραμματέα (Sheriff Clerk).

β. Αν τα συγκεκριμένα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν προσωπικά, αυτό γίνεται από δικαστικό επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer), που αποτελούν το πλησιέστερο ισοδύναμο στη Σκωτία του γαλλικού «huissier de justice»).

γ. Οι επιταγές προς πληρωμή και τα περισσότερα άλλα έγγραφα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επιδίδονται προσωπικά, και πάλι από δικαστικό επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer).

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει μητρώο διευθύνσεων κατά το πρότυπο πολλών άλλων κρατών μελών, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στη Σκωτία δεν μπορεί να εξεύρει τη διεύθυνση του παραλήπτη των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε εταιρεία και όταν οι αποδέκτες στη δηλωθείσα διεύθυνση αρνούνται να δεχτούν την επίδοση ή την κοινοποίηση, η υπηρεσία παραλαβής στη Σκωτία δύναται να εντοπίσει την καταστατική έδρα της εταιρείας (εάν είναι διαφορετική) και μπορεί να επιδώσει ή να κοινοποιήσει τα έγγραφα στη διεύθυνση αυτή.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όπως προαναφέρθηκε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει μητρώο διευθύνσεων. Για την εξεύρεση της διεύθυνσης φυσικού προσώπου, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται υπάλληλοι που μπορούν να εντοπίζουν τα άτομα ή να χρησιμοποιείται σειρά ιστοτόπων που έχουν ορισμένα στοιχεία διευθύνσεων. Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός αλλά παρουσιάζει ορισμένα παραδείγματα των τύπων ιστοτόπων που είναι διαθέσιμοι. Ορισμένοι, όπως η αναζήτηση τηλεφωνικών αρχείων (ο πρώτος σύνδεσμος), είναι δωρεάν. Για άλλους, απαιτείται η καταβολή τέλους.

Τηλεφωνικά αρχεία της British Telecommunications.

Ευρετήρια διευθύνσεων στα 192 και UKRoll

Αναζήτηση προσώπων της Tracesmart

Για να βρείτε την καταστατική έδρα εταιρείας μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ιστότοπο του Companies House. Ορισμένες έρευνες για εταιρείες είναι διαθέσιμες δωρεάν, αλλά λεπτομερέστερες έρευνες απαιτούν την καταβολή τέλους.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Όχι, δεν είναι δυνατή η αναζήτηση διεύθυνσης στη Σκωτία μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

α. Ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση – το έγγραφο διαβιβάζεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που φέρει τη μνεία επείγον.

β. Προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση – το έγγραφο εγχειρίζεται από τον δικαστικό επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer) στον εναγόμενο/καθ’ ου αυτοπροσώπως.

γ. Προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση – το έγγραφο εγχειρίζεται σε συγκάτοικο/υπάλληλο στον τόπο κατοικίας/επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εάν, μετά από ενδελεχή έρευνα, οι δικαστικοί επιμελητές (messengers-at-arms ή sheriff officers) θεωρούν ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ο εναγόμενος/καθ’ ου κατοικεί στη διεύθυνση που ορίζεται στην κλήση, τα έγγραφα μπορούν να επιδοθούν σε συγκάτοικο/υπάλληλο στον τόπο κατοικίας/εργασίας.

δ. Προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση – σε περιπτώσεις άλλες πλην εκείνων στις οποίες ο εναγόμενος/καθ’ ου είναι φυσικό πρόσωπο (για παράδειγμα, όταν είναι άλλη νομική οντότητα, όπως καταχωρισμένη εταιρεία).

Η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με εγχείριση της κλήσης σε πρόσωπο που βρίσκεται, για παράδειγμα, στον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά τρόπον ώστε να αναμένεται εύλογα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του εναγομένου/καθ’ ου θα λάβει την κλήτευση.

ε. Προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση – κατάθεση/θυροκόλληση

Σε περίπτωση που ο δικαστικός επιμελητής (messenger-at-arms/sheriff officer) δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στον εναγόμενο/καθ’ ου, μπορεί είτε

  • να καταθέσει την κλήση στον τόπο κατοικίας / επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • να θυροκολλήσει την κλήση στην πόρτα του τόπου κατοικίας / επιχειρηματικής δραστηριότητας.

στ. Εάν η διεύθυνση δεν είναι γνωστή, ο δικαστής (Sheriff/Judge) μπορεί να επιτρέψει την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω:

  • δημοσίευσης ανακοίνωσης σε τοπική εφημερίδα που κυκλοφορεί στην περιοχή της τελευταίας γνωστής διεύθυνσης του εναγομένου/καθ’ ου
  • τοιχοκόλλησης αντιγράφου του εισαγωγικού δικογράφου / της κλήσης στους τοίχους του δικαστηρίου.

ζ. Δεν υφίστανται επί του παρόντος διατάξεις που να διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού δικογράφου ή κλήσης, βουλεύματος ή επιταγής προς πληρωμή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντούτοις, ορισμένα άλλα έγγραφα που πρέπει να κοινοποιηθούν κατά τη διάρκεια ορισμένων διαδικασιών μπορούν να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά ή με οποιαδήποτε άλλη έντυπη μορφή.

η. Για την επίδοση ή κοινοποίηση σε πρόσωπα εκτός Σκωτίας, βλέπε κεφάλαιο 16 των κανόνων του ανώτερου δικαστηρίου (Court of Session Rules), κεφάλαιο 5 των κανόνων του πρωτοβάθμιου περιφερειακού δικαστηρίου περί τακτικής διαδικασίας (Sheriff Court Ordinary Cause Rules), κεφάλαιο 5 των κανόνων περί συνοπτικής διαδικασίας (Summary Cause Rules) και μέρος 6 των κανόνων περί απλής διαδικασίας (Simple Procedure Rules).

(Για κλήσεις, εισαγωγικά δικόγραφα κ.λπ. που φθάνουν στη Σκωτία, σε υποθέσεις άλλες πέραν εκείνων που εξετάζονται σύμφωνα με τον ενωσιακό κανονισμό για την επίδοση ή κοινοποίηση ή με τη σύμβαση της Χάγης για την επίδοση ή κοινοποίηση, και μέσω της κεντρικής αρχής, εφαρμόζονται όλοι οι ειδικοί κανόνες και οι διαδικασίες που απαριθμούνται στα στοιχεία α έως ζ. Για παράδειγμα, προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού δικογράφου που εκδίδεται σε χώρα άλλη πλην της Σκωτίας για εναγόμενο /καθ’ ου που κατοικεί στην Σκωτία είναι νόμιμη μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με τον κανονισμό των δικαστηρίων της Σκωτίας.)

θ. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίδοση ή κοινοποίηση δεν πραγματοποιείται από το ίδιο το δικαστήριο, το αποδεικτικό επίδοσης πρέπει να κατατίθεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και να υπογράφεται από τον δικηγόρο του ενάγοντος/αιτούντος ή τον δικαστικό επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer).

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Βλ. απάντηση 5 ζ παραπάνω.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Όταν λαμβάνονται αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη, η συνήθης μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης στη Σκωτία είναι η προσωπική επίδοση μέσω δικαστικού επιμελήτη (Messenger at Arms) στον τελευταίο γνωστό τόπο κατοικίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλες μέθοδοι παράδοσης είναι διαθέσιμες δυνάμει του δικαίου της Σκωτίας, ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται από την κεντρική αρχή για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Όπως προαναφέρθηκε, στη Σκωτία η μόνη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων που χρησιμοποιεί η κεντρική αρχή είναι η παράδοση με δικαστικό επιμελητή (Messenger at Arms).

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Η κατάθεση εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. ταχυδρομείο) δεν αποτελεί εναλλακτική μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης στη Σκωτία.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατάλληλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης, η ημερομηνία κατά την οποία η επίδοση ή η κοινοποίηση θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο παραλήπτης αποδέχεται ή όχι την επίδοση ή κοινοποίηση. Η μόνη εξαίρεση είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού, σύμφωνα με την οποία το έγγραφο πρέπει να είναι σε γλώσσα την οποία ο παραλήπτης κατανοεί.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Η συστημένη επιστολή μέσω Royal Mail (στο εξής: ταχυδρομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου) παραδίδεται σε ορισμένη διεύθυνση και όχι σε ορισμένο πρόσωπο. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη να παραλάβει τα έγγραφα εάν κατοικεί στην ίδια διεύθυνση.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν κανείς στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση δεν είναι διαθέσιμος για να υπογράψει για την παραλαβή των εγγράφων, αυτά επιστρέφονται στο πλησιέστερο τοπικό ταχυδρομείο. Εάν δεν παραληφθούν εντός των προθεσμιών (βλ. παρακάτω), επιστρέφονται στον αποστολέα.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Σε περίπτωση που η παράδοση δεν κατέστη δυνατή στην ταχυδρομική διεύθυνση, αφήνεται κάρτα που γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα παράδοσης. Η κάρτα αυτή ενημερώνει τον παραλήπτη από πού μπορούν να παραληφθούν τα έγγραφα και την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να τα παραλάβει. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής που αποστέλλεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα έγγραφα θα πρέπει να παραληφθούν εντός 1 εβδομάδας. Για συστημένες επιστολές εξωτερικού, η προθεσμία είναι τρεις εβδομάδες.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

α. Όσον αφορά την ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση, βλ. ανωτέρω. Η αποστολή πραγματοποιείται με συστημένη επιστολή. Το αποδεικτικό της επίδοσης ή κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού παραλαβής από το ταχυδρομείο, απαιτείται από το δικαστήριο ως απόδειξη επίδοσης.

β. Όσον αφορά την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση, ο δικαστικός επιμελητής (messenger-at-arms / sheriff officer) συντάσσει αποδεικτικό εκτέλεσης της επίδοσης ή κοινοποίησης, που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους και περιγράφει τη μέθοδο επίδοσης.

γ. Όσον αφορά το αποδεικτικό επίδοσης σε αγωγές που ασκούνται εκτός της Σκωτίας, πρέπει να ανατρέξετε, όπως προαναφέρθηκε, στα αντίστοιχα άρθρα του κανονισμού των δικαστηρίων. Για μια ακόμη φορά, όσον αφορά τις κλήσεις και άλλες πράξεις που αποστέλλονται στη Σκωτία, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες των στοιχείων α και β.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Ο δικαστής (Sheriff/Judge) πρέπει να έχει σχηματίσει την πεποίθηση ότι η επίδοση ή κοινοποίηση στον εναγόμενο/καθ’ ου πραγματοποιήθηκε ορθά και δίκαια προτού εκδώσει απόφαση σε συγκεκριμένη υπόθεση. Η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με ικανοποιητικό τρόπο, άλλως ο εναγόμενος/καθ’ ου μπορεί νόμιμα να προσφύγει και να ζητήσει την ανάκληση της εκδοθείσας απόφασης λόγω του ότι η διαδικασία κινήθηκε χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να αμυνθεί και χωρίς να λάβει γνώση αυτής. Εντούτοις, εάν είναι φανερό ότι ο εναγόμενος/καθ’ ου έλαβε γνώση της διαδικασίας επειδή παρέστη σ’ αυτήν, τότε η παράστασή του θεραπεύει κάθε ελάττωμα της επίδοσης ή κοινοποίησης.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση: Συστημένη επιστολή με τη μνεία επείγον στις τρέχουσες τιμές.

Εάν η ταχυδρομική επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιηθεί μέσω δικαστικού επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer), πρέπει να καταβληθεί συμπληρωματικό τέλος το οποίο καθορίζεται από τη νομοθεσία σε συνάρτηση με τα δεδομένα της υπόθεσης.

Προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση: Οι αμοιβές του δικαστικού επιμελητή (messenger-at-arms ή sheriff officer) καθορίζονται από τη νομοθεσία σε συνάρτηση με τα δεδομένα της υπόθεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.