Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σύμφωνα με την ερμηνεία της δικαστικής πρακτικής, ως «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» νοείται η διαδικαστική ενέργεια που αναλαμβάνεται από το δικαστήριο προκειμένου να ενημερωθεί ένας διάδικος, ή τρίτος του οποίου η συνεργασία στη διαδικασία είναι απαραίτητη, σχετικά με την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας. Η πλήρης και αποτελεσματική ενημέρωση των διαδίκων σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών –ένα δικαστήριο μπορεί να ενεργεί και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι διάδικοι έχουν λάβει όλα τα έγγραφα των οποίων η παραλαβή και η γνώση αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας, την άσκηση ένδικου βοηθήματος, των μέσων δικονομικής άμυνας ή προστασίας και άλλων ενεργειών που είναι παραδεκτές μόνο εντός της προθεσμίας που ορίζει η νομοθεσία ή το δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, η επίδοση ή κοινοποίηση μιας δικαστικής απόφασης επί της ουσίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την περάτωση μιας υπόθεσης με τελεσίδικη απόφαση και για την εκτελεστότητα της απόφασης του δικαστηρίου. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι τα άρθρα 105 επ. του νόμου αριθ. 160/2015 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας (Zákon č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok) προβλέπουν μόνο τις διαδικαστικές πτυχές της επίδοσης ή κοινοποίησης (δικαστικών) εγγράφων η επίδοση ή κοινοποίηση μιας πράξης ουσιαστικού δικαίου, πράξης δηλαδή που περιέχει δήλωση βούλησης υπό μορφή εγγράφου, διέπεται από το άρθρο 45 του νόμου αριθ. 40/1964 περί Αστικού Κώδικα (Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník). Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ουσιαστικούς και τους διαδικαστικούς κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά την ισχύ της επίδοσης ή της κοινοποίησης, την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επίδοσης ή κοινοποίησης και την επέλευση των έννομων συνεπειών.

Πρόβλεψη συγκεκριμένων κανόνων για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σκοπός των συγκεκριμένων κανόνων για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας είναι να συμβάλουν στην προσπάθεια του νομοθέτη να προασπίσει την αρχή της ισότητας των διαδίκων και της εκατέρωθεν ακροάσεως στη δικαστική διαδικασία. Κανένας δεν πρέπει να περιέρχεται σε μειονεκτική θέση στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, και κάθε διάδικος πρέπει να ενημερώνεται εξίσου σχετικά με την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας. Οι διάδικοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την απαραίτητη συνεργασία στη διαδικασία και να λάβουν γνώση των επιχειρημάτων και των αποδείξεων του αντιδίκου, γνώση τυχόν διαδικαστικών πράξεων του δικαστηρίου σχετικά με τη διαδικασία και γνώση της ουσίας της υπόθεσης. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων και της εκατέρωθεν ακροάσεως στη δικαστική διαδικασία αποτελεί ουσιαστικό και καθοριστικό στοιχείο του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, το οποίο στη Σλοβακική Δημοκρατία συνιστά συνταγματικό δικαίωμα (άρθρα 46-48 του Συντάγματος ή Ústava Slovenskej republiky) βάσει του άρθρου 6 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Υπό ευρεία έννοια, επίσημη θεωρείται κάθε επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας, δηλαδή επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα (προτιμητέα), επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση (μόνο κατόπιν αιτήματος του διαδίκου), προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση από αρμόδια όργανα επίδοσης (εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών, δικαστικό επιμελητή), ή με τρόπο άλλον πέραν της προσωπικής επίδοσης, κοινοποίηση με τη μορφή δημόσιας ανακοίνωσης, ή άλλη ειδική μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης, μέσω άλλων αρμόδιων οργάνων επίδοσης [μέσω του οικείου αστυνομικού τμήματος, της δημοτικής αστυνομίας, δικαστικού κλητήρα, του Σώματος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Δικαστικών Αστυνομικών (Zbor väzenskej a justičnej stráže), μέσω δομών ιδρυματικής φροντίδας και προστασίας ή μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή του Υπουργείου Άμυνας]. Με τη στενότερη έννοια, ως επίσημη επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων νοείται μόνο η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων.

Το δικαστήριο χρησιμοποιεί τη διαδικασία κοινής επίδοσης ή κοινοποίησης όσον αφορά έγγραφα για τα οποία η νομοθεσία δεν απαιτεί προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση.

Στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας καθορίζονται τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση. Περαιτέρω, η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις στις οποίες το δικαστήριο τη διατάσσει λόγω των ειδικών περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης (κατά κανόνα, τα δικαστήρια χρησιμοποιούν την προσωπική επίδοση π.χ. στην περίπτωση κλήτευσης σε ακροαματική διαδικασία για λόγους ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την εφαρμογή των δικονομικών κανόνων). Το γεγονός ότι στη νομοθεσία έχει προβλεφθεί ειδικά αυτή η προνομιακή μέθοδος επίδοσης για διάφορα έγγραφα επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα των εν λόγω εγγράφων και την αναγκαιότητα ενημέρωσης του διαδίκου σε σχέση με το περιεχόμενό τους, ούτως ώστε να τηρείται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση απαιτείται, βάσει νόμου, για τα ακόλουθα έγγραφα: διάταξη του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η τροποποίηση της αγωγής σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν παραστάθηκαν στην ακροαματική διαδικασία κατά την οποία τροποποιήθηκε η αγωγή (άρθρο 142 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) δικόγραφο αγωγής και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα (άρθρο 167 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) υπόμνημα αντίκρουσης (απάντηση), στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν αποδέχεται την πλήρη έκταση της προβληθείσας απαίτησης (άρθρο 167 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) προτάσεις του ενάγοντος επί της απάντησης του εναγομένου, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 3 (υπόμνημα ανταπάντησης) (άρθρο 167 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) κλήτευση σε προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία (άρθρο 169 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) δικαστική απόφαση (άρθρο 223 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) διαταγή πληρωμής με ταυτόχρονη επίδοση αγωγής (άρθρο 266 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας) απόφαση με την οποία ακυρώνεται διαταγή πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 267 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 273(c) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας, με την οποία το δικαστήριο επιβάλλει στον διάδικο την υποχρέωση να υποβάλει έγγραφες προτάσεις επί της αγωγής εντός καθορισμένης προθεσμίας, και να εκθέσει στις προτάσεις του τα πραγματικά περιστατικά που είναι ουσιώδη για την άμυνα του εν λόγω διαδίκου, να επισυνάψει τυχόν έγγραφα στα οποία γίνεται μνεία και να υποδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία προς στήριξη των ισχυρισμών του, κατά την έννοια του άρθρου 273(a) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Υπεύθυνο για την επίδοση ή κοινοποίηση των δικαστικών εγγράφων είναι το ίδιο το δικαστήριο, το οποίο νομιμοποιείται να επιδίδει ή να κοινοποιεί έγγραφα μέσω των αρμόδιων οργάνων επίδοσης, όταν απαιτείται. Από τη συστηματική ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας προκύπτει ότι η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων πραγματοποιείται βάσει της ακόλουθης σειράς προτεραιότητας:

  1. από το δικαστήριο στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας ή άλλης διαδικαστικής ενέργειας
  2. σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα βάσει του νόμου αριθ. 305/2013 σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση των δημόσιων αρχών και την τροποποίηση ορισμένων νόμων (ο νόμος περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Governmente)
  3. επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση, κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, εφόσον δεν απαιτείται προσωπική επίδοση για τα συγκεκριμένα έγγραφα
  4. επίδοση ή κοινοποίηση από αρμόδιο όργανο επίδοσης:

-               κατά κανόνα, από εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών ή δικαστικό επιμελητή

-               εάν το δικαστήριο το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω του οικείου αστυνομικού τμήματος, δικαστικού κλητήρα ή της δημοτικής αστυνομίας

-               σε ειδικές περιπτώσεις, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί έγγραφα μέσω: του Σώματος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Δικαστικών Αστυνομικών (επίδοση ή κοινοποίηση σε φυσικά πρόσωπα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν υπό κράτηση), μέσω δομών ιδρυματικής φροντίδας και προστασίας (επίδοση ή κοινοποίηση σε φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στις εν λόγω δομές), μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (επίδοση ή κοινοποίηση σε φυσικά πρόσωπα που απολαύουν διπλωματικών προνομίων και ασυλιών, ή πρόσωπα που βρίσκονται στην κατοικία αυτών των προσώπων, ή πρόσωπα στα οποία η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων πραγματοποιείται σε κτίρια ή χώρους που προστατεύονται από διπλωματική ασυλία), ή μέσω του Υπουργείου Άμυνας (επίδοση ή κοινοποίηση σε επαγγελματίες στρατιωτικούς και έγγραφα που δεν μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν με άλλο τρόπο)

-               ειδική περίπτωση αποτελεί η κοινοποίηση μέσω δημόσιας ανακοίνωσης, εφόσον προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας (για παράδειγμα, στην περίπτωση φυσικού προσώπου άγνωστης διαμονής) ή από άλλη διάταξη της νομοθεσίας (π.χ. το άρθρο 199 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (Civilný mimosporový poriadok)).

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα σλοβακικά δικαστήρια καταβάλλουν πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσουν την τρέχουσα διεύθυνση του παραλήπτη. Για τον σκοπό αυτόν συμβουλεύονται κυρίως το μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Register obyvateľov Slovenskej republiky), το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακά συστήματα των δικαστηρίων. Το δικαστήριο μπορεί να εντοπίσει αμέσως τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής διαμονής που βρίσκεται καταχωρισμένος στο μητρώο (εφόσον υπάρχει η εκάστοτε διεύθυνση). Επί του παρόντος, με τα σλοβακικά δικαστήρια συνεργάζεται ηλεκτρονικά μέσω του μητρώου των δικαστηρίων και ο Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (Sociálna poisťovňa) τα δικαστήρια μπορούν να ζητήσουν ορισμένες πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, και συγκεκριμένα τη διεύθυνση ενός διαδίκου όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το όνομα του νυν ή πρώην εργοδότη του διαδίκου (μέσω του οποίου ενίοτε επιτυγχάνεται ο εντοπισμός της τρέχουσας διεύθυνσης του διαδίκου ή καθίσταται δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου απευθείας στον τόπο εργασίας, εφόσον οι περιστάσεις της υπόθεσης το επιτρέπουν). Στη νομοθεσία προβλέπεται επίσης η δυνατότητα του δικαστηρίου να ζητήσει τη συνεργασία της φορολογικής υπηρεσίας, του δήμου, σωφρονιστικού ιδρύματος κ.λπ., και, εφόσον είναι εφικτό, το δικαστήριο απευθύνεται και σε άλλα πρόσωπα (π.χ. συγγενείς) που ενδεχομένως γνωρίζουν την τρέχουσα διεύθυνση του παραλήπτη.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, μέσω του μητρώου των δικαστηρίων τα σλοβακικά δικαστήρια έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρισμένα στο μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν στοιχεία από το μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας (έκδοση βεβαίωσης ή γραπτής ειδοποίησης σχετικά με τη διεύθυνση ενός προσώπου) έναντι διοικητικού τέλους πέντε ευρώ.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τα σλοβακικά δικαστήρια συνήθως αποδέχονται τέτοια αιτήματα και προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσουν την τρέχουσα διεύθυνση ενός προσώπου και ως εκ τούτου να ικανοποιήσουν το αίτημα. Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούν τις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Όπως αναφέρεται στο σημείο 3, τα δικαστήρια χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας ή άλλης διαδικαστικής ενέργειας Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν:

  • επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα σύμφωνα με τον νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση, κατόπιν αιτήματος του διαδίκου, εφόσον δεν απαιτείται προσωπική επίδοση για τα συγκεκριμένα έγγραφα
  • επίδοση ή κοινοποίηση μέσω των αρμόδιων οργάνων επίδοσης (ταχυδρομείο, δικαστικός επιμελητής εφόσον απαιτείται, μέσω του οικείου αστυνομικού τμήματος, δικαστικού κλητήρα ή της δημοτικής αστυνομίας σε ειδικές περιπτώσεις, μέσω του Σώματος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Δικαστικών Αστυνομικών, μέσω δομών ιδρυματικής φροντίδας και προστασίας, του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και του Υπουργείου Άμυνας)
  • κοινοποίηση με δημόσια ανακοίνωση.

Το δικαστήριο καθορίζει τη διαδικασία επίδοσης ή κοινοποίησης ανάλογα με το είδος του εγγράφου και, πέραν της προσωπικής επίδοσης, προτιμά την επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα, μέθοδο με την οποία μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν και τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται προσωπική επίδοση (σε αντίθεση με την επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση, δηλαδή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‑mail), η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων για τα οποία απαιτείται προσωπική επίδοση). Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, για ορισμένα πρόσωπα η νομοθεσία απαιτεί ειδική επίδοση ή κοινοποίηση, η οποία πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα επίδοσης, και σ’ αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες (Σώμα Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Δικαστικών Αστυνομικών, δομές ιδρυματικής φροντίδας και προστασίας, Υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Υπουργείο Άμυνας) στη νομοθεσία προβλέπονται επίσης οι περιπτώσεις στις οποίες η κοινοποίηση πρέπει να γίνει με δημόσια ανακοίνωση (σε περίπτωση κοινοποίησης απόφασης σε ομάδα απροσδιόριστου αριθμού ατόμων). Ομοίως, όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, το δικαστήριο μπορεί να επιλέξει την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω του οικείου αστυνομικού τμήματος, δικαστικού κλητήρα ή της δημοτικής αστυνομίας.

Επί του παρόντος, τα δικαστήρια επιδίδουν ή κοινοποιούν τον μεγαλύτερο όγκο των εγγράφων μέσω ταχυδρομείου, είτε με τη μορφή συστημένης επιστολής (κοινή επίδοση ή κοινοποίηση) είτε επίσημης επιστολής (προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση). Μετά την 1η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες σύμφωνα με τον νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) αναμένεται ότι μεγάλο μέρος των επιδόσεων ή κοινοποιήσεων θα πραγματοποιείται σε ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, η χρήση των οποίων θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νομικά πρόσωπα (τα δικαστήρια δεν θα αποστέλλουν πλέον έγγραφα σε έντυπη μορφή, πέραν από τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται εξαίρεση βάσει νόμου), ενώ όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον το ζητήσουν.

Σε περίπτωση αποστολής εγγράφων στην ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη (όταν η επίδοση ή κοινοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα), είτε πρόκειται για κοινή είτε για προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί τα έγγραφα στη διεύθυνση που είχε υποδείξει ο παραλήπτης. Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση αποβεί ανεπιτυχής, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί τα έγγραφα:

α) στην περίπτωση φυσικών προσώπων, στη διεύθυνση που αναγράφεται στο μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή, όταν πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο εντός Σλοβακίας, στη διεύθυνση που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το καθεστώς διαμονής του

β) στην περίπτωση νομικών προσώπων, στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη ως καταστατική έδρα του νομικού προσώπου στο μητρώο επιχειρήσεων (Obchodný register), το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση www.orsr.sk, ή σε άλλο δημόσιο μητρώο (π.χ. το μητρώο αδειών εμπορίου, Živnostenský register).

Εναλλακτικές μέθοδοι εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας δεν προβλέπει εναλλακτικές μεθόδους εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση. Ωστόσο, με την καθιέρωση της αυστηρά αντικειμενικής ευθύνης των διαδίκων για την ακρίβεια των δεδομένων που καταχωρίζονται στα δημόσια μητρώα, στην πράξη η μη αυτοπρόσωπη επίδοση, υπό αυτή την έννοια, έχει πάψει να υφίσταται.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εφόσον ο διάδικος το ζητήσει εγγράφως και γνωστοποιήσει στο δικαστήριο τη διεύθυνση στην οποία τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί την τρίτη ημέρα από την αποστολή του, ακόμη κι αν ο παραλήπτης δεν το έχει διαβάσει. Από την εν λόγω μέθοδο επίδοσης εξαιρούνται τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται προσωπική επίδοση. Ως εκ τούτου, αυτή η μέθοδος δεν περιορίζεται από το είδος της διαδικασίας ή από το ποιος είναι ο παραλήπτης αλλά από το είδος του επιδιδόμενου εγγράφου. Εξάλλου, το δικαστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο επίδοσης εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσωπική επίδοση ή την επίδοση σε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα.

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διευκρίνιση, τα σλοβακικά δικαστήρια πρέπει να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα την επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα και στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση και τα φυσικά πρόσωπα. Έως τις 30 Ιουνίου 2017 όλα τα νομικά πρόσωπα (στη Σλοβακία) όφειλαν να έχουν ενεργοποιήσει ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα από την ημερομηνία αυτή και στο εξής, η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στα νομικά πρόσωπα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες, εκτός εάν αυτή η μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης απαγορεύεται βάσει ειδικής νομοθετικής διάταξης –επί του παρόντος, η εν λόγω εξαίρεση αφορά κατά κύριο λόγο τα έγγραφα που επιτρέπεται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν μόνο σε έντυπη μορφή ή να κοινοποιηθούν με δημόσια ανακοίνωση (παρεμπιπτόντως, στον νόμο περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προβλέπονται και «ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων»). Επί του παρόντος, τα δικαστήρια υποχρεούνται επίσης να επιλέγουν κατά προτεραιότητα την επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες ωστόσο, ορισμένα νομικά πρόσωπα δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες τους και, ως εκ τούτου, η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σ’ αυτά τα πρόσωπα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με τις κλασικές μεθόδους. Ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες έχουν δημιουργηθεί και για φυσικά πρόσωπα, ωστόσο η ενεργοποίησή τους εξαρτάται από την υποβολή σχετικού αιτήματος, πράγμα που σημαίνει ότι, εάν ένα φυσικό πρόσωπο δεν ζητήσει την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας του, τα έγγραφα θα εξακολουθήσουν να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται με τις κλασικές μεθόδους. Εντούτοις, εάν το φυσικό πρόσωπο ζητήσει την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας, η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου από τα δικαστήρια στο εν λόγω πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνο με αυτή τη μέθοδο (εκτός εάν η συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφου εξαιρείται, βάσει νόμου, από την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας απαιτεί ειδική μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης μέσω του Σώματος Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και Δικαστικών Αστυνομικών, μέσω δομών ιδρυματικής φροντίδας και προστασίας ή μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ή του Υπουργείου Άμυνας (βλ. σημείο 3, παράγραφος 4).

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας καλύπτει τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε έντυπη μορφή, ενώ ο νόμος περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονικές ταχυδρομικές θυρίδες.

Στο πλαίσιο του νόμου περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να γίνει λόγος για μη αυτοπρόσωπη επίδοση με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δεδομένου ότι μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας (είτε την αυτόματη ενεργοποίηση στην περίπτωση των νομικών προσώπων είτε την προαιρετική ενεργοποίηση στην περίπτωση των φυσικών προσώπων) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο παραλήπτης είναι πρόσωπο «άγνωστης διαμονής», ούτε νοείται «αδυναμία παράδοσης του εγγράφου». Η ίδια η παράδοση του επίσημου ηλεκτρονικού μηνύματος (αλληλογραφία του δικαστηρίου) στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα σημαίνει ότι το μήνυμα έχει τεθεί στη διάθεση του παραλήπτη. Το επίσημο ηλεκτρονικό μήνυμα θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε την ημέρα της παράδοσής του στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα. Ωστόσο, εάν πρόκειται για έγγραφο για το οποίο απαιτείται προσωπική επίδοση σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας, τότε, εάν ο παραλήπτης δεν το παραλάβει μέσω του συστήματος (και, συνεπώς, εάν δεν το διαβάσει), η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που ξεκινά την ημέρα παράδοσης του επίσημου ηλεκτρονικού μηνύματος. Η εν λόγω μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδοση ή κοινοποίηση διαταγής πληρωμής, για την οποία προβλέπεται εξαίρεση από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση.

Όσον αφορά την κλασική επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας (που θα εξακολουθήσει να ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα), η πλασματική επίδοση εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από τη μορφή της επίδοσης ή κοινοποίησης, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κοινή ή προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση. Εάν η διεύθυνση του παραλήπτη είναι καταχωρισμένη σε δημόσιο μητρώο (το μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, και το μητρώο επιχειρήσεων, στην περίπτωση των νομικών προσώπων), και η επιστολή επιστραφεί στο δικαστήριο ως μη επιδοθείσα, το έγγραφο θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε την ημέρα της επιστροφής του στο δικαστήριο. Αν η διεύθυνση φυσικού προσώπου δεν έχει καταχωριστεί στο μητρώο κατοίκων, η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στον δικτυακό τόπο του δικαστηρίου, και η επιστολή θεωρείται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης. Αυτή η μέθοδος μη αυτοπρόσωπης επίδοσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίδοση ή κοινοποίηση διαταγής πληρωμής.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 5 ανωτέρω – εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Δεν πρόκειται για άλλη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης, αλλά για κοινή επίδοση ή κοινοποίηση μέσω εταιρείας ταχυδρομικών υπηρεσιών –εάν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην οικία του, ο ταχυδρομικός υπάλληλος αφήνει γραπτή ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιο (της οικίας) του παραλήπτη, με την οποία τον ενημερώνει ότι τα έγγραφα (είτε πρόκειται για παράδοση συστημένης επιστολής είτε για προσωπική επίδοση) έχουν κατατεθεί στο ταχυδρομικό κατάστημα.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο χωρίς σοβαρό λόγο, το έγγραφο λογίζεται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί από την ημέρα της άρνησης της παραλαβής του ο δικαστικής επιμελητής οφείλει να ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά. Η επίδοση ή η κοινοποίηση δεν έχει νομική ισχύ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο (π.χ. αν ο δικαστικός επιμελητής δεν ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά με τις συνέπειες της άρνησής του να παραλάβει το έγγραφο).

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Εάν απαιτείται απόδειξη παραλαβής, η σλοβακική ταχυδρομική υπηρεσία (Slovenská pošta, a.s., ο παραδοσιακός πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας) παραδίδει τα έγγραφα μόνο εφόσον ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή εγγράφων (εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση των εγγράφων στον παραλήπτη) επιδείξει έγγραφο ταυτότητας κατά την παραλαβή τους, επιτρέψει την καταγραφή του αριθμού του εγγράφου ταυτότητάς του και επιβεβαιώσει την παραλαβή. Τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα τα οποία προορίζονται για φυσικό πρόσωπο είναι ο/η σύζυγος του παραλήπτη και κάθε άτομο ηλικίας άνω των 15 ετών που ζει στην ίδια κατοικία ή στο ίδιο διαμέρισμα με τον παραλήπτη. Ωστόσο, τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση δεν είναι δυνατό να παραδίδονται στα εν λόγω πρόσωπα.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο ταχυδρόμος αφήνει γραπτή ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιο (της οικίας) του παραλήπτη, με την οποία τον ενημερώνει ότι τα έγγραφα βρίσκονται κατατεθειμένα στο ταχυδρομικό κατάστημα. Ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα εντός 18 ημερολογιακών ημερών. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη. Εάν δεν παραληφθούν εντός της προθεσμίας, τα έγγραφα καθίστανται ανεπίδοτα, και η ταχυδρομική υπηρεσία τα επιστρέφει στον αποστολέα.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Η προθεσμία είναι 18 ημερολογιακές ημέρες και επιδέχεται παράταση κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη. Ο παραλήπτης ενημερώνεται μέσω γραπτής ειδοποίησης που τοποθετείται στο γραμματοκιβώτιο (της οικίας) του.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Ναι, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας, προβλέπεται απόδειξη της παραλαβής, η οποία ως απόδειξη της επίδοσης ενός δικαστικού εγγράφου αποτελεί δημόσιο έγγραφο. Οι πληροφορίες που αναγράφονται στην απόδειξη παραλαβής θεωρούνται αληθείς εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί του αντιθέτου. Ο διάδικος ο οποίος αμφισβητεί την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην απόδειξη παραλαβής (και ισχυρίζεται ότι δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επίδοσης ή κοινοποίησης) υποχρεούται να παράσχει αποδείξεις ώστε το δικαστήριο να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του. Όταν το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί έγγραφο στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασία ή άλλης διαδικαστικής ενέργειας, γίνεται μνεία γι’ αυτό στα πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας.

Ο νόμος περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ρυθμίζει το ζήτημα της ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής, η οποία αποτελεί βεβαίωση της προσωπικής επίδοσης του εγγράφου (επίσημο μήνυμα) –ο παραλήπτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει την παράδοση του επίσημου ηλεκτρονικού μηνύματος με τη μορφή ηλεκτρονικής απόδειξης παραλαβής η βεβαίωση επίδοσης αποτελεί προϋπόθεση για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του επίσημου ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του παραλήπτη. Στην ηλεκτρονική απόδειξη αναγράφονται η ημερομηνία και η ώρα, το λεπτό και το δευτερόλεπτο παράδοσης του επίσημου μηνύματος. Όπως και στην περίπτωση της απόδειξης παραλαβής σε έντυπη μορφή, τα στοιχεία που περιέχονται στην ηλεκτρονική απόδειξη θεωρούνται ακριβή εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο και, ομοίως στην περίπτωση αυτή, η ισχύς και της επίδοσης μπορεί να αμφισβητηθεί.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Βλέπε τα σημεία 5, 7.1 και 7.4 σχετικά με τις επιλογές της εναλλακτικής επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε με τρόπο που αντιβαίνει στη νομοθεσία, απαιτείται νέα επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου η σλοβακική νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα επικύρωσης μιας άκυρης επίδοσης. Τυχόν επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων που πραγματοποιείται με μέθοδο διαφορετική από τις νόμιμες μεθόδους δεν έχει νομική ισχύ και δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα που προβλέπονται στη νομοθεσία.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Δεν υφίσταται χρέωση για την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.